Projektová činnosť

Medzinárodné

ATLAS KE – Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách
ATLAS experiment at LHC at CERN: deep-inelastic phenomenons and new physics at TEV energies
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stríženec Pavol, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá štúdiom protónovo-protónových zrážok pri vysokých energiách (13-14TeV) na urýchľovači LHC v CERN v rámci experimentu ATLAS. Je zameraný na verifikáciu Štandardného modelu (ŠM), ktorej súčasťou je najmä zber a analýza údajov za účelom vyjasnenia vlastností Higgsovho bozónu, a s tým spojené štúdium spontánneho narušenia symetrie v elektro-slabom sektore ŠM a postavanie Higgsovho bozónu vzhľadom k ŠM. Ďalej je to analýza dát z pohľadu možnej existencie tzv. SUSY častíc a s nimi spätej teórie supersymetrie a napokon je to analýza zameraná na skúmanie smerov fyziky mimo rámca ŠM, ako je napr. na možnosť existencie extra dimenzií, mikro čiernych dier a podobne. Dôležitou súčasťou projektu sú softvérové a metodické práce na zabezpečenie čo najvyššej kvality meraných a rekonštruovaných dát, aby väčšina z nich mohla byť použitá na fyzikálne analýzy.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2026
Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách
ATLAS experiment on LHC at CERN: deep-inelastic precesses and new physics at TeV energies
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stríženec Pavol, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá štúdiom protónovo-protónových zrážok pri vysokých energiách (13-14TeV) na urýchľovači LHC v CERN v rámci experimentu ATLAS. Je zameraný na verifikáciu Štandardného modelu (ŠM), ktorej súčasťou je najmä zber a analýza údajov za účelom vyjasnenia vlastností Higgsovho bozónu, a s tým spojené štúdium spontánneho narušenia symetrie v elektro-slabom sektore ŠM a postavanie Higgsovho bozónu vzhľadom k ŠM. Ďalej je to analýza dát z pohľadu možnej existencie tzv. SUSY častíc a s nimi spätej teórie supersymetrie a napokon je to analýza zameraná na skúmanie smerov fyziky mimo rámca ŠM, ako je napr. na možnosť existencie extra dimenzií, mikro čiernych dier a pod.
Web stránka projektu: http://osf.saske.sk/sk/?id=vyskum&sub=experimenty_ATLAS
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2021
ATLASKE – Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách
ATLAS experiment on LHC in CERN: deep-inelastic events and new physics at TeV energies
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Bruncko Dušan, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá štúdiom protón-protónových zrážok pri vysokých energiách (7-14 TeV) naurýchľovači LHC v CERN. Je zameraný na verifikáciu Štandardného modelu (ŠM), ktorej súcasťou je experimentálna previerka existencie častice zvanej Higgsov bozón a s tým spojené štúdium spontánneho narušenia symetrie v elektro-slabom sektore ŠM. Ďalej je to analýza dát z pohľadu možnej existencie tzv. SUSY častíc a s nimi spätej teórie Supersymetrie a napokon je to analýza zameraná na skúmanie takých smerov fyziky mimo rámca ŠM ako je napr. na možnosť existencieextra dimenzií, mikro-čiernych dier a pod.
Web stránka projektu: http://www.saske.sk/UEF/OSF/ATLAS/atlas_1.html
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2015
ATLAS KE – Návrh a vývoj kalibračných procedúr a procedúr merania hadrónových spŕšok v hadrónovom end-cap kalorimetri (HEC) detektora ATLAS v CERN
Development and tests of the calibration system for hadronic end-cap calorimeters for ATLAS detector in CERN
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Bruncko Dušan, CSc.
Anotácia: Projekt rieši množstvo úloh spätých s naberaním dát a kontrolou ich kvality. Jeho hlavnou úlohou je on-line kalibrácia, pre ktorú analyzuje jej chod a kvalitu, študuje hadrónové procesy a ich zakomponovanie do ATLAS software – v rámci programového balíka GEANT4. Rieši tiež otázky späté s ATLAS aplikáciou na lokálnych GRID farmách. Projekt analyzuje vyčítaciu elektroniku, kotrá je umiestnená v predo-zadných moduloch v detektore ATLAS v podmienkach zvýšenej svietivosti.
Web stránka projektu: http://atlas.web.cern.ch/Atlas/index.html, web stránka kolektívu v Košiciach: http://www.saske.sk/UEF/OSF/ATLAS/atlas_1.html
Doba trvania: 1.1.1998 – 31.12.2010
Návrh výskumu na určenie operačných ohraničení end-cap kalorimetrov experimentu ATLAS pri vysokej svietivosti na LHC.
A proposal for R&D to establish the limitations on the operation of the ATLAS end-cap calorimeters at high LHC luminosities.
Program: INTAS
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Bruncko Dušan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008

Národné

Vývoj nových postupov pre rekonštrukciu a analýzu dát z protón-protónových zrážok na urýchľovači LHC
Development of new procedures for the reconstruction and analysis of the data from the proton-proton collisions at the LHC
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stríženec Pavol, CSc.
Anotácia: V rámci projektu sa predpokladá teoretický ako aj metodologický príspevok ku štúdiu vysokoenergetických zrážok protónov na urýchľovači LHC, ktorý bol práve upravený na novú, doteraz najvyššiu energiu protónových zrážok. Projekt plánuje prispieť ku zlepšeniu a rozvinutiu existujúcej rekonštrukcie a analýzy dát a chce priniesť nové aspekty z teoretického a metodologického hľadiska. V metodológii predpokladáme najmä úpravu kalibrácie kalorimetrie detektora ATLAS, ktorá zníži systematickú chybu energetickej škály jetov, potrebnej v mnohých iných analýzach. Rovnako predpokladáme spresnenie kalibrácie náboja spŕšok obsahujúcich b-kvark, tzv. b-jetov. Príspevky ku analýze predpokladáme v troch smeroch, spresnenie merania vlastností top kvarku, analýzy smerujúce k detailnému meraniu vlastností nedávno objaveného Higgsovho bozónu, či možných rozšírení Štandardného Modelu, ako aj získanie presnejších výsledkov Boseho-Einsteinových korelácií pi-mezónov v produktoch protónových zrážok.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Vývoj a implementácia postupov pre rekonštrukciu a analýzu dát z protón-protónových zrážok na urýchľovači LHC
Development and implementation of procedures for reconstruction and analysis of data from proton-proton interactions on LHC accelerator
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stríženec Pavol, CSc.
Anotácia: V rámci projektu sa predpokladá ako teoretický, tak metodologický príspevok ku štúdiu vysokoenergetických zrážok protónov na urýchľovači LHC, ktorý práve začína produkovať zaujímavé množstvo dát, aby sa dali overiť a uplatniť nové, doteraz neuskutočnené analýzy. Projekt plánuje prispieť ku zlepšeniu a rozvinutiu existujúcej rekonštrukcie a analýzy dát, ako aj chce priniesť nové aspekty z teoretického a metodologického hľadiska. V metodológii predpokladáme najmä vylepšenie kalibrácie kalorimetrie detektora ATLAS, ktorá zníži systematickú chybu energetickej škály jetov, potrebnej v mnohých iných analýzach. Rovnako predpokladáme spresnenie kalibrácie náboja spŕšok obsahujúcich b-kvark, tzv. b-jetov. Príspevky ku analýze predpokladáme v troch smeroch, spresnenie merania vlastností top kvarku (najmä náboja), analýzy smerujúce k nájdeniu a meraniu Higgsovho bozónu, či možných rozšírení Štandartného Modelu, ako aj získanie presnejších výsledkov Bose-Einsteinových korelácií pi-mezónov v produktoch protónových zrážok
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
EDUFYCE – Edukačné fyzikálne centrum ÚEF SAV
Program: Štrukturálne fondy EÚ Vzdelávanie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Web stránka projektu: edufyce.saske.sk
Doba trvania: 1.9.2010 – 30.8.2013
Mikrokozmos – Cez mikrokozmos k poznaniu makrokozmu
Through microcosmos to understanding of macrocosmos
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kladiva Eduard, CSc.
Anotácia: Prostredníctvom putovnej výstavy a sprievodných podujatí budeme propagovať vo verejnosti výskumný program subjadrovej fyziky na najnovšom urýchľovači LHC v CERNe, projekty ATLAS, ALICE a GRID, prezentovať vklad slovenských vedeckých tímov aj slovenského priemyslu do budovania aparatúry a do výskumného programu týchto projektov a predstavíme možnosti uplatnenia mladých ľudí v tomto špičkovom výskume. Mládež oslovíme nielen štandartnými výtvarnými súťažami, ale aj atraktívnou súťažou multimediálnych prezentácií a súťažou technickej tvorivosti. Cez tematicky zamerané súťaže chceme prebudiť záujem o časticovú fyziku a o vedecký výskum na najmodernejších experimentálnych zariadeniach práve u mladých ľudí a cez edukačné aktivity tento záujem udržať a smerovať k fyzikálnym a technickým odborom. Preto je dôležitou náplňou projektu rôznymi formami vzdelávania s využitím IKT rozvinúť európsky projekt Masterclasses for High School Students vo východoslovenskom regióne. Netradičnými edukačnými aktivitami v prezenčnej i dištančnej forme chceme oboznámiť najmä stredoškolských študentov s modernou fyzikou.
Web stránka projektu: www.mikrokozmos.sk
Doba trvania: 1.4.2008 – 30.9.2011
Štúdium niektorých aspektov kalorimetrie vo fyzike vysokých energií
Study of some calorimetry aspects in high energy physics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Bruncko Dušan, CSc.
Anotácia: Projekt riešil množstvo čiastkových úloh spätých snaberaním štatistiky, jej kvalitou. Zameral sa naotvorené otázky viažúce sa ku on-line a hadrónovejkalibrácii, k analýze hadrónových procesov v rámciprogramového balíka GEANT4, ku otázkam ATLASaplikácie do lokálnych GRID fariem. Zaoberal sa tiežanalýzou read-out elektroniky predo-zadných modulovdetektora ATLAS v podmienkach zvýšenej svietivosti. Zpohľadu na fyzikálnu analýzu sme uskutočnili predbežnéštúdia, najskôr na dátach z TEVATRON a dnes na LHCdátach, analýzy hodnoty elektrického náboja top kvarkua Bose-Einsteinových korelácii. Rovnako sme analyzovalimožnosti SUSY z pohľadu na LHC energetický interval.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Kalibrácia hadrónovej energie v kalorimetroch experimentu ATLAS – návrh a implementácia softwarových procedúr, inštalácia, testovanie a úpravy elektroniky
Calibration of hadronic energy in the ATLAS experiment calorimeters – design and implementation of software procedures, instalation, tests and improvements of the elektronics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stríženec Pavol, CSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007