Projektová činnosť

Medzinárodné

JEM-EUSO – JEM-EUSO, Kozmické Observatórium Extrémneho Vesmíru na palube Japonského Experimentálneho Modulu
JEM-EUSO, Extreme Universe Space Observatory Onboard Japan Experiment Module
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol, PhD.
Anotácia: Výskum kozmického žiarenia extrémnych energií s využitím pozorovaní sekundárnych odoziev v atmosfére Zeme z paluby Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS
Web stránka projektu: http://jem-euso.roma2.infn.it
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2021
One pixel – Štúdia vykonateľnosti pre pozorovania ionosférických narušení jednopixelovým UV detektorom
Feasibility study to observe ionospheric disturbances by one pixel UV detector
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol, PhD.
Anotácia: 1. výzva ku predkladaniu projektov v rámci programu ESA PECS na Slovensku
Doba trvania: 1.6.2016 – 30.4.2018
CERN/MŠ NA57 KE – Štúdium možnosti produkcie kvark-gluónovej plazmy v zrážkach ťažkých iónov
Study of possible quark-gluon plasma production in heavy ion collisions
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Web stránka projektu: http://wa97.web.cern.ch/WA97.html
Doba trvania: 1.1.1998 – 31.12.2008

Národné

Analýza meraní z experimentov EUSO-SPB, Mini-EUSO a siete pozemných UV detektorov
Analysis of EUSO-SPB, Mini-EUSO and ground UV detectors experiments measurement
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol, PhD.
Anotácia: JEM-EUSO experiment je projekt na určenie pôvodu častíc s ultra vysokou energiou. Dva najvýznamnejšie prekurzor experimenty JEM-EUSO experimentu sú EUSO-SPB a MINI-EUSO experiment. Oba experimenty prinesú nové údaje v priebehu rokov 2017 a 2018. Projekt je zameraný na spracovanie údajov z oboch experimentov a zo siete pozemných detektorov UV žiarenia. EUSO-SPB je let NASA SPB balónu s EUSO detektorom, ktorý odštartuje v apríli 2017 z Nového Zélandu. Predpokladá sa meranie zo stratosféry v dĺžkeminimálne 50 dní. MINI-EUSO detektor je miniatúrna verzia JEM-EUSO detektoru, ktorá bude monitorovať UV pozadie z paluby Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS. Let MINI-EUSO na ISS a začiatok jeho minimálne pol ročných meraní začne koncom roka 2017.Oddelenie kozmickej fyziky (OKF) ÚEF zároveň buduje sieť pozemných detektorov UV žiarenia, ktoré začnú kontinuálne merania na minimálne 4 pozíciach v priebehu roku 2017. Ich prevádzka je naplánovaná na nasledujúce roky, minimálne počas celého trvania tohto projektu.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Variabilita kozmického žiarenia meraného na zemskom povrchu
Variability of cosmic ray flux measured on Earth\’s surface
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Modulácia častíc kozmického žiarenia v Heliosfére
Cosmic rays modulation in the Heliosphere
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je vývoj skupiny modelov popisujúcich moduláciu a distribúciu kozmického žiarenia (KŽ) v heliosfére umožňujúcich popis aktuálnych meraní KŽ v heliosfére, magnetosfére a atmosfére Zeme a ich sprístupnenie prostredníctvom internetových web verzií alebo zdrojových kódov modelov širšej vedeckej komunite.
Doba trvania: 1.5.2013 – 31.12.2015
VNKZ – Variácie nízkoenergetického kozmického žiarenia a supratermálnych kozmických častíc: súvislosti s efektami kozmického počasia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Energetické kozmické častice a ich úloha v kozmickom počasí
Energetic cosmic particles and its role in space weather
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Dynamika tokov kozmických energetických častíc vo vzťahu k rôznym efektom kozmického počasia
Web stránka projektu: http://space.saske.sk
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Štúdium vlastností nového stavu jadrovej hmoty v experimente ALICE v CERN
Study of properties of a new state of nuclear matter in the ALICE experiment at CERN
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Anotácia: Štúdium vlastností jadrovej hmoty pri extrémnych hodnotách tlaku a hustoty energie v zrážkach jadier urýchlených na ultrarelativistické energie. Analýza experimentálnych výsledkov a štúdium produkcie podivných častíc a rezonancií. Simulácia a modelovanie fyzikálnych procesov. Práca na programovom zabezpečení terigggera experimentu ALICE.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2011
Mikrokozmos – Cez mikrokozmos k poznaniu makrokozmu
Through microcosmos to understanding of macrocosmos
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kladiva Eduard, CSc.
Anotácia: Prostredníctvom putovnej výstavy a sprievodných podujatí budeme propagovať vo verejnosti výskumný program subjadrovej fyziky na najnovšom urýchľovači LHC v CERNe, projekty ATLAS, ALICE a GRID, prezentovať vklad slovenských vedeckých tímov aj slovenského priemyslu do budovania aparatúry a do výskumného programu týchto projektov a predstavíme možnosti uplatnenia mladých ľudí v tomto špičkovom výskume. Mládež oslovíme nielen štandartnými výtvarnými súťažami, ale aj atraktívnou súťažou multimediálnych prezentácií a súťažou technickej tvorivosti. Cez tematicky zamerané súťaže chceme prebudiť záujem o časticovú fyziku a o vedecký výskum na najmodernejších experimentálnych zariadeniach práve u mladých ľudí a cez edukačné aktivity tento záujem udržať a smerovať k fyzikálnym a technickým odborom. Preto je dôležitou náplňou projektu rôznymi formami vzdelávania s využitím IKT rozvinúť európsky projekt Masterclasses for High School Students vo východoslovenskom regióne. Netradičnými edukačnými aktivitami v prezenčnej i dištančnej forme chceme oboznámiť najmä stredoškolských študentov s modernou fyzikou.
Web stránka projektu: www.mikrokozmos.sk
Doba trvania: 1.4.2008 – 30.9.2011
Štúdium jadrovej hmoty pri extrémnych podmienkach v experimentoch NA57 a ALICE v CERN
Study of nuclear matter under extreme conditions in NA57 and ALICE experiments
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008