Projektová činnosť

Medzinárodné

Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach
The ALICE experiment at the CERN LHC: Study of the strongly interacting matter under extreme conditions
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá štúdiom silno interagujúcej hmoty pri extrémnych podmienkach v zrážkach p-p, p-Pb a Pb-Pb pri energiách urýchľovača LHC v CERN. Nosným programom experimentu ALICE je štúdium vlastností kvarkovo-gluónovej plazmy.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2026
Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach
The ALICE experiment at the CERN LHC: Study of the strongly interacting matter under extreme conditions
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá štúdiom silno interagujúcej hmoty pri extrémnych podmienkach v zrážkach p-p, p-Pb a Pb-Pb pri energiách urýchľovača LHC v CERN. Nosným programom experimentu ALICE je štúdium vlastností kvarkovo-gluónovej plazmy.
Web stránka projektu: //http://osf.saske.sk/sk/?id=vyskum&sub=experimenty_ALICE
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2021
Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach
ALICE experiment at the CERN LHC: The study of strongly interacting matter under extreme conditions
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá štúdiom silno interagujúcej hmoty pri extrémnych podmienkach v zrážkach p-p, p-Pb a Pb-Pb pri energiách urýchľovača LHC v CERN. Nosným programom experimentu ALICE je štúdium vlastností kvarkovo-gluónovej plazmy.
Web stránka projektu: http://osf.saske.sk/sk/?id=vyskum&sub=experimenty_ALICE
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2020
ALICE KE – Experiment ALICE na LHC v CERN: štúdium vlastností silne interagujúcej hmoty pri extrémnych hustotách energie
ALICE experiment at the CERN LHC: a study of strong interacting matter properties at high energy densities.
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
ALICE KE – Experiment ALICE na LHC v CERN: štúdium vlastností silne interagujúcej hmoty pri extrémnych hustotách energie
ALICE experiment at the CERN LHC: a study of strong interacting matter properties at high energy densities.
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šándor Ladislav, CSc.
Web stránka projektu: http://aliceinfo.cern.ch
Doba trvania: 1.1.1998 – 31.12.2012
CERN/MŠ NA57 KE – Štúdium možnosti produkcie kvark-gluónovej plazmy v zrážkach ťažkých iónov
Study of possible quark-gluon plasma production in heavy ion collisions
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Web stránka projektu: http://wa97.web.cern.ch/WA97.html
Doba trvania: 1.1.1998 – 31.12.2008

Národné

Vývoj nových metód zberu a spracovania dát v distribuovanom experimentálnom prostredí v reálnom čase
Development of novel real time methods of acquisition and data analysis in distributed experimental environment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Anotácia: Vývoj nových originálnych metód zberu a spracovania dát v distribuovanom experimentálnom prostredí v reálnom čase. Fyzikálne simulácie a modelovanie procesov v detektoroch používaných na meranie svietivosti zväzku na urýchľovačoch s protibežnými zväzkami. Štúdium korelácií vysokoenergetickej zložky kozmického žiarenia na veľkých vzdialenostiach. Tvorba softvérových nástrojov na zber a okamžité vyhodnocovanie dát z komplexných experimentálnych zariadení poskytujúcich niekoľko nezávislých dátových tokov.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
EDUFYCE – Edukačné fyzikálne centrum ÚEF SAV
Program: Štrukturálne fondy EÚ Vzdelávanie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Web stránka projektu: edufyce.saske.sk
Doba trvania: 1.9.2010 – 30.8.2013
Štúdium vlastností nového stavu jadrovej hmoty v experimente ALICE v CERN
Study of properties of a new state of nuclear matter in the ALICE experiment at CERN
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Anotácia: Štúdium vlastností jadrovej hmoty pri extrémnych hodnotách tlaku a hustoty energie v zrážkach jadier urýchlených na ultrarelativistické energie. Analýza experimentálnych výsledkov a štúdium produkcie podivných častíc a rezonancií. Simulácia a modelovanie fyzikálnych procesov. Práca na programovom zabezpečení terigggera experimentu ALICE.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2011
Mikrokozmos – Cez mikrokozmos k poznaniu makrokozmu
Through microcosmos to understanding of macrocosmos
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kladiva Eduard, CSc.
Anotácia: Prostredníctvom putovnej výstavy a sprievodných podujatí budeme propagovať vo verejnosti výskumný program subjadrovej fyziky na najnovšom urýchľovači LHC v CERNe, projekty ATLAS, ALICE a GRID, prezentovať vklad slovenských vedeckých tímov aj slovenského priemyslu do budovania aparatúry a do výskumného programu týchto projektov a predstavíme možnosti uplatnenia mladých ľudí v tomto špičkovom výskume. Mládež oslovíme nielen štandartnými výtvarnými súťažami, ale aj atraktívnou súťažou multimediálnych prezentácií a súťažou technickej tvorivosti. Cez tematicky zamerané súťaže chceme prebudiť záujem o časticovú fyziku a o vedecký výskum na najmodernejších experimentálnych zariadeniach práve u mladých ľudí a cez edukačné aktivity tento záujem udržať a smerovať k fyzikálnym a technickým odborom. Preto je dôležitou náplňou projektu rôznymi formami vzdelávania s využitím IKT rozvinúť európsky projekt Masterclasses for High School Students vo východoslovenskom regióne. Netradičnými edukačnými aktivitami v prezenčnej i dištančnej forme chceme oboznámiť najmä stredoškolských študentov s modernou fyzikou.
Web stránka projektu: www.mikrokozmos.sk
Doba trvania: 1.4.2008 – 30.9.2011
Štúdium jadrovej hmoty pri extrémnych podmienkach v experimentoch NA57 a ALICE v CERN
Study of nuclear matter under extreme conditions in NA57 and ALICE experiments
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008