Projektová činnosť

Medzinárodné

PURPLEGAIN – Základy a aplikácie purpurových baktérií v biotechnológií pre obnovu znečistených zdrojov
Fundamentals and applications of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pudlák Michal, CSc.
Anotácia: Cieľom PURPLAGAIN je vytvoriť európsku sieť pre zdieľanie informácií , technológií a vedomosti medzi akademickými inštitúciami a industriálnym sektorom, ktorý sa zaoberá obnovením prírodného prostredia od organických znečistení. Sieť zahrňuje skupiny základného výskumu ale aj skupiny zaoberajúce sa aplikovaným výskumom. Projekt slúži na vylepšenie optimalizácie vedeckého výskumu a zlepšenie prenosu informácií a nových technológií od skupín základného a aplikovaného výskumu do industriálnych podnikov.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA21146/ https://purplegain.eu/
Doba trvania: 10.10.2022 – 9.10.2026

Národné

Diskrétna gravitácia, kvantové javy a ich aplikácia na rôzne druhy fyzikálnej reality
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčák Richard, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Aplikácia matematickej fyziky v rôzne škálovateľných systémoch
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčák Richard, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
METAMYLC – Štrukturalizačné javy v systémoch s nanočasticami
Structuralization phenomena in systems with nanoparticles
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Štrukturalizačné javy hrajú kľúčovú úlohu jednak v základnom ako aj aplikovanom výskume. Predkladaný projekt je zameraný na štúdium vplyvu nanočastíc na štrukturálne javy v rôznych systémoch ako aj štrukturalizácie samotných nanočastíc. Na štúdium týchto efektov budú syntetizované špeciálne druhy nanočastíc. Hlavnym cieľom projektu je štúdium vplyvu nanočastíc na štrukturalizačné javy v dvoch rôznych systémoch a to v kvapalnych kryštáloch a amyloidnych štruktúrach. V prvom systéme, magnetické nanočastice umožňujú zvýšiť citlivosť kvapalných kryštálov na externe magnetické pole. V amyloidnych štruktúrach nanočastice výrazne ovplyvňujú amyloidnu agregáciu proteinov, ktorá je zodpovedná za amyloidne choroby ako sú Alzheimher, Parkinson a Dibetes II. Pripravené nanočastice budú tiež použité pri budovaní 3D štruktúr (tzv. metamaterialov), t.j. systémov s nezvyčajnými fyzikálnymi vlastnosťami ako je napríklad negatívny index lomu.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
Dobudovanie centra pre kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s pespektívou využitia v nano- a biotechnológiách
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Doba trvania: 1.4.2010 – 31.3.2013
NANOFLUID – Centrum excelentnosti SAV – Nanokvapaliny
Centre excelence of SAS – Nanofluids
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Centrum NANOKVAPALÍN je zamerané na rozvoj technológií nanočastíc, ako sú magnetické nanočastice, koloidné zlato, nanorúrky a ich komplexnú charakterizáciu z hľadiska magnetických a morfologických vlastností. Pripravené nanočastice budú funkcionalizované pre potreby ich aplikácie v biomedicíne, bietechnológiách a elektrotechnickom priemysle. V biomedicínských aplikáciách sa jedná hlavne o preskúmanie interakcie nanočastíc s biomakromolekulami, hlavne z hľadiska rizika ich použitia, cieleného transportu liečiv, hypertermie a liečenia závažných neurodegeneratívnych ochorení ako je napr. Alzheimerova choroba a pod. V technických aplikáciách sa centrum zamerá na preskumanie možnosti aplikácie v LCD displejoch, senzoroch magnetického poľa, vysokovýkonových transformátoroch a meničoch ako izolačného a chladiaceho média, využitie viacvrstvových nanorúrok a fulerénov ako elektród v reakčných centrách na konverziu slnečného žiarenia na chemickú energiu.
Doba trvania: 1.2.2009 – 31.1.2013
Elektrónové vlastnosti nanoštruktúr
Electronic properties of the nanoscale structures
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pudlák Michal, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s perspektívou využitia v nano- a biotechnológiách
Centre of excelence: Cooperative phenomena and phase transitions in nanosystems with perspective applications in nano- and biotechnology
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je obnovenie a rozšírenie čiastočne zastaralej experimentálnej a počítačovej základne slúžiacej na návrh, prípravu a charakterizáciu vlastností nanočastíc a biologicky účinných komplexov, obsahujúcich nanočastice. Moderné metódy, akými sú computer-aided molecular design, computer-aided nanodesign, coarse-grained molecular dynamics a ab initio kvantovomechanické metódy napomôźu k racionálnemu návrhu vybraných nanomateriálov. Výsledkom projektu bude vybudovanie špecializovaného regionálneho laboratória, v ktorom sa navrhnú progresívne nanomateriály a preštudujú ich fyzikálne vlastnosti, v súlade s rozvojom nano- a biotechnológií, ktoré patria medzi prioritné smery vedeckého a technologického rozvoja Košického regionu, čím sa naplní globálny cieľ Konvengercia OP VaV.
Doba trvania: 24.4.2009 – 31.3.2011
Elektrónový prenos v komplexných systémoch
Electron transfer in complex system
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pudlák Michal, CSc.
Anotácia: Proces pri ktorom dochádza k premene slnečnej energie na energiu uskladnenú v inej forme sa nazýva fotosyntéza. Fotosyntéza je proces, pri ktorom dochádza k najrýchlejším známym chemickým reakciám. Premena slnečnej energie na chemickú energiu je riadená membránovými proteínovými komplexmi, nazývanými fotosystém I a II. Náš výskum sasústredí na popis prenosu elektrónov v komplexných systémoch ako sú fotosystém I (PSI) a fotosystém II (PSII). V týchto komplexoch sa nachádzajú reakčné centrá (RC) vyššíchrastlín.Veríme, že vzájomné doplnenie sa teoretických modelov, vypracovaných pri riešení predkladaného grantu a experimentálnych prác posunie ďalej naše poznanie o fotosyntéze rastlín. To môže otvoriť cestu k vytvoreniu prístroja, ktorý s podobnou účinnosťou ako reakčné centrá, bude vedieť využívať slnečnú energiu a konvertovavať ju na iný druh využiteľnej energie. Chceme prispieť k pochopeniu experimentov s mutovanými RC, ktoré nie je možné popísať súčasnými modelmi elektrónového prenosu v komplexných systémoch. Tiež chceme skúmať elektrónové vlastnosti karbónových nanomateriálov, ktoré môžu slúžiť ako časť prístroja, schopného premieňať energiu slnečného žiarenia na iný druh uložiteľnej energie
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009