Projektová činnosť

Medzinárodné

PURPLEGAIN – Základy a aplikácie purpurových baktérií v biotechnológií pre obnovu znečistených zdrojov
Fundamentals and applications of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pudlák Michal, CSc.
Anotácia: Cieľom PURPLAGAIN je vytvoriť európsku sieť pre zdieľanie informácií , technológií a vedomosti medzi akademickými inštitúciami a industriálnym sektorom, ktorý sa zaoberá obnovením prírodného prostredia od organických znečistení. Sieť zahrňuje skupiny základného výskumu ale aj skupiny zaoberajúce sa aplikovaným výskumom. Projekt slúži na vylepšenie optimalizácie vedeckého výskumu a zlepšenie prenosu informácií a nových technológií od skupín základného a aplikovaného výskumu do industriálnych podnikov.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA21146/ https://purplegain.eu/
Doba trvania: 10.10.2022 – 9.10.2026
PURPLEGAIN – Fundamentals and application of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste
Fundamentals and application of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pudlák Michal, CSc.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2023

Národné

METAMYLC – Štrukturalizačné javy v systémoch s nanočasticami
Structuralization phenomena in systems with nanoparticles
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Štrukturalizačné javy hrajú kľúčovú úlohu jednak v základnom ako aj aplikovanom výskume. Predkladaný projekt je zameraný na štúdium vplyvu nanočastíc na štrukturálne javy v rôznych systémoch ako aj štrukturalizácie samotných nanočastíc. Na štúdium týchto efektov budú syntetizované špeciálne druhy nanočastíc. Hlavnym cieľom projektu je štúdium vplyvu nanočastíc na štrukturalizačné javy v dvoch rôznych systémoch a to v kvapalnych kryštáloch a amyloidnych štruktúrach. V prvom systéme, magnetické nanočastice umožňujú zvýšiť citlivosť kvapalných kryštálov na externe magnetické pole. V amyloidnych štruktúrach nanočastice výrazne ovplyvňujú amyloidnu agregáciu proteinov, ktorá je zodpovedná za amyloidne choroby ako sú Alzheimher, Parkinson a Dibetes II. Pripravené nanočastice budú tiež použité pri budovaní 3D štruktúr (tzv. metamaterialov), t.j. systémov s nezvyčajnými fyzikálnymi vlastnosťami ako je napríklad negatívny index lomu.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
Dobudovanie centra pre kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s pespektívou využitia v nano- a biotechnológiách
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Doba trvania: 1.4.2010 – 31.3.2013
NANOFLUID – Centrum excelentnosti SAV – Nanokvapaliny
Centre excelence of SAS – Nanofluids
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Centrum NANOKVAPALÍN je zamerané na rozvoj technológií nanočastíc, ako sú magnetické nanočastice, koloidné zlato, nanorúrky a ich komplexnú charakterizáciu z hľadiska magnetických a morfologických vlastností. Pripravené nanočastice budú funkcionalizované pre potreby ich aplikácie v biomedicíne, bietechnológiách a elektrotechnickom priemysle. V biomedicínských aplikáciách sa jedná hlavne o preskúmanie interakcie nanočastíc s biomakromolekulami, hlavne z hľadiska rizika ich použitia, cieleného transportu liečiv, hypertermie a liečenia závažných neurodegeneratívnych ochorení ako je napr. Alzheimerova choroba a pod. V technických aplikáciách sa centrum zamerá na preskumanie možnosti aplikácie v LCD displejoch, senzoroch magnetického poľa, vysokovýkonových transformátoroch a meničoch ako izolačného a chladiaceho média, využitie viacvrstvových nanorúrok a fulerénov ako elektród v reakčných centrách na konverziu slnečného žiarenia na chemickú energiu.
Doba trvania: 1.2.2009 – 31.1.2013
Elektrónové vlastnosti nanoštruktúr
Electronic properties of the nanoscale structures
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pudlák Michal, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Vývoj tecnologických postupov magnetických kvapalín pre biomedecínske účely
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 30.6.2012
Kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s perspektívou využitia v nano- a biotechnológiách
Centre of excelence: Cooperative phenomena and phase transitions in nanosystems with perspective applications in nano- and biotechnology
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je obnovenie a rozšírenie čiastočne zastaralej experimentálnej a počítačovej základne slúžiacej na návrh, prípravu a charakterizáciu vlastností nanočastíc a biologicky účinných komplexov, obsahujúcich nanočastice. Moderné metódy, akými sú computer-aided molecular design, computer-aided nanodesign, coarse-grained molecular dynamics a ab initio kvantovomechanické metódy napomôźu k racionálnemu návrhu vybraných nanomateriálov. Výsledkom projektu bude vybudovanie špecializovaného regionálneho laboratória, v ktorom sa navrhnú progresívne nanomateriály a preštudujú ich fyzikálne vlastnosti, v súlade s rozvojom nano- a biotechnológií, ktoré patria medzi prioritné smery vedeckého a technologického rozvoja Košického regionu, čím sa naplní globálny cieľ Konvengercia OP VaV.
Doba trvania: 24.4.2009 – 31.3.2011
Elektrónový prenos v komplexných systémoch
Electron transfer in complex system
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pudlák Michal, CSc.
Anotácia: Proces pri ktorom dochádza k premene slnečnej energie na energiu uskladnenú v inej forme sa nazýva fotosyntéza. Fotosyntéza je proces, pri ktorom dochádza k najrýchlejším známym chemickým reakciám. Premena slnečnej energie na chemickú energiu je riadená membránovými proteínovými komplexmi, nazývanými fotosystém I a II. Náš výskum sasústredí na popis prenosu elektrónov v komplexných systémoch ako sú fotosystém I (PSI) a fotosystém II (PSII). V týchto komplexoch sa nachádzajú reakčné centrá (RC) vyššíchrastlín.Veríme, že vzájomné doplnenie sa teoretických modelov, vypracovaných pri riešení predkladaného grantu a experimentálnych prác posunie ďalej naše poznanie o fotosyntéze rastlín. To môže otvoriť cestu k vytvoreniu prístroja, ktorý s podobnou účinnosťou ako reakčné centrá, bude vedieť využívať slnečnú energiu a konvertovavať ju na iný druh využiteľnej energie. Chceme prispieť k pochopeniu experimentov s mutovanými RC, ktoré nie je možné popísať súčasnými modelmi elektrónového prenosu v komplexných systémoch. Tiež chceme skúmať elektrónové vlastnosti karbónových nanomateriálov, ktoré môžu slúžiť ako časť prístroja, schopného premieňať energiu slnečného žiarenia na iný druh uložiteľnej energie
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Molekulárne modelovanie interakcií dendrimérov s liečivami za účelom využitia týchto komplexov ako presných nanočastíc pre drug-delivery systémy
Molecular modeling of dendrimer interactions for targeted drug-delivery nanoparticle system design
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kožár Tibor, CSc.
Anotácia: Aplikačné možnosti mnohých molekúl, ktoré sa vyvíjali pre biomedicínsku prax, sú obmedzené ich neakceptovateľnými vedlajšími účinkami (napríklad toxicitou). Naviazanie takýchto molekúl na nanočastice, akými sú dendriméry a lipozómy môže významne zlepšiť fyziologické parametre navrhovaných liečív. Interakčné profily liečív s dendrimérmi sú však doteraz len málo prebádané. Vhodná voľba funkcionalyzovaných dendrimérov pre vybrané prípady protirakovinových liekov, spolu s detailnou znalosťou medzimolekulárnych liek-dendrimér interakcií, umožní vytvorenie nových komplexov za účelom efektívnejšieho prenosu liekov na miesto ich určenia. Takéto komplexy sa budú navrhovať a študovať s využívaním moderných „Computer-Aided Nanodesign“ metód. Nanočastice dendrimérov a liekov sa budú modelovať pomocou metód molekulárnej dynamiky (MD) a pre datailnú analýzu interakcií sa okrem MD simulácií využijú aj metódy molekulárnej a kvantovej mechaniky. Vybrané komplexy, ktoré sa podľa modelových výpočtov ukážu ako najvhodnejší kandidáti na efektívne „delivery“ študovaných liečív, sa navrhnú pre spolupracujúci vedecký team na Shanghai University, ktorý bude dané systémy syntetizovať a testovať ich fyziologické parametre.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009