Projektová činnosť

Medzinárodné

skQCI – skQCI
skQCI
Program: Digital Europe Programme
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Web stránka projektu: https://skqci.qute.sk/sk/slovencina/
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
EMP – Europská Mikrokelvinová Platforma
European Microkelvin Platform
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Web stránka projektu: https://emplatform.eu/
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2023
Microkelvin – Európska mikrokelvinová spolupráca
European Microkelvin Collaboration
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Web stránka projektu: www.microkelvin.eu
Doba trvania: 1.4.2009 – 31.3.2013

Národné

Dekoherencia v mechanických rezonátoroch pri nízkych teplotách
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Človečko Marcel, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
MIKROKELVIN – Kvantové materiály pri ultra-nízkych teplotách – MIKROKELVIN
Quantum matters at very low temperatures – MICROKELVIN
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je dofinancovanie komplementárnej aktivity k projektu H2020 – EMP, ktorá napomôže jeho implementácii. Pôjde jednak o vylepšenie a zefektívnenie infraštruktúry, ktorú sa CFNT zaviazalo poskytovať externým užívateľom v rámci tzv. Trans-national access a jednak o špičkový nezávislý výskum s použitím tejto infraštruktúry. Predkladaný projekt je tak zameraný na výskum vybraných kvantových materiálov a vývoj metód a technológií na ich štúdium.
Doba trvania: 1.1.2020 – 30.6.2023
Klasicko-kvantový prechod v mechanických rezonátoroch
Classical to quantum crossover in mechanical resonators
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Človečko Marcel, PhD.
Anotácia: Materiálová variabilita a rozmerová rozmanitosť mechanických rezonátorov dovoľuje cielene meniť ich fyzikálne a geometrické vlastnosti, a tak redukciou ich hmoty/energie (t.j. redukciou ich veľkosti), pri súčasnom ochladení k teplotám blízkym absolútnej nule, ich umožňuje používať ako nástroj pri štúdiu prechodu medzi klasickou akvantovou dynamikou. Ambíciou nášho projektu je (i) štúdium nelineárnych procesov v makroskopickýchrezonátoroch na báze piezomateriálov, (ii) štúdium prechodu medzi klasickou a kvantovou dynamikou s použitím nami pripravených mechanických mikro a nanorezonátorov a (iii) pochopenie procesov výmeny energie medzi týmito rezonátormi a tepelným rezervoárom vedúcich k dekoherencii.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
PSI – Prechod supravodič – izolant
Superconductor – insulator transition
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol, CSc.
Anotácia: Projekt si kladie za cieľ pochopiť prechod supravodiča do izolačného stavu pod vplyvom neusporiadanosti.Experimentálne aj teoreticky preskúmame otázku, čo spôsobuje pokles supravodivej kritickej teploty vultratenkých supravodivých filmoch a aký je mechanizmus samotného kvantového fázového prechodusupravodič – izolant. Budú pripravené filmy rôzneho zloženia s hrúbkami až do niekoľkých atomárnych vrstiev atiež nanoštruktúry a rezonátory na ich báze, preskúmame transportné, mikrovlnové a optické vlastnosti týchtoobjektov. Pomocou subkelvinovej skenovacej tunelovej mikroskopie získame spektrálne mapy hustotykvázičasticových stavov s atomárnym rozlíšením pri ultranízkych teplotách a vo vysokých magnetických poliach.Preskúmame možnosti prípravy citlivých fotónových detektorov a zosilňovačov na báze ultratenkýchneusporiadaných supravodivých filmov pre spektroskopiu vo fyzike, chémii a biológii.Experimentálne aj teoreticky budeme študovať dynamiku povrchových stavov v ďalšom makroskopickomkvantovom objekte, v supratekutom 3He, ktorý je topologický izolant pri ultranízkych teplotách. Cieľom jeobjasniť dynamiku povrchových excitácií pomocou mechanických rezonátorov a zistiť, či tieto excitácie môžu byťpovažované za dlho hľadané Majoránove fermióny.Experimentálne preskúmame nedávno nastolenú otázku, či je hexaborid samária topologickým izolantom.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
Supratekuté hélium-3 ako topologický izolátor
Superfluid helium-3 as topological insulator
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Anotácia: Topologické izolátory sú novou triedou látok, ktorých fyzikálne vlastnosti sú určené energetickým spektrom povrchových stavov. Jedným z reprezentantov topologických izolátorov je aj supratekuté hélium-3, predovšetkým B-fáza. Ambíciou projektu je prispieť k stúdiu supratekutého 3He-B ako topologického izolátora – a poodhaliť "Majorana" charakter povrchom viazaných excitácií.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Andrejev-Majorana excitácie v supratekutom 3He-B
Andreev-Majorana excitations in superfluid 3He-B
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Bose-Einsteinova kondenzácia magnónov v supratekutom 3He
Bose-Einstein condensation of magnons in superfluid 3He
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Sizyfos – Makroskopické kvantové javy a detektory
Macroscopic quantum phenomena and detectors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Doba trvania: 1.6.2008 – 31.3.2011