Projektová činnosť

Medzinárodné

JUICE-PEP-ACM – Slovenský príspevok k misii ESA-JUICE: Vývoj anti-koincidenčného modulu ACM pre časticový komplex PEP
Slovak contribution to ESA-JUICE mission: Development of Anti-Coincidence Module ACM for Particle Environment Package PEP
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján, PhD.,
Anotácia: Vesmírna misia ESA-JUICE (JUpiter ICy moons Explorer, http://sci.esa.int/juice )bude čeliť veľmi nehostinnému prostrediu radiačných pásov Jupitera, kde dominujú prenikavé energetické elektróny. Časticový komplex PEP tejto misie (http://sci.esa.int/juice/50073-science-payload )bol vyvinutý v rámci širokej medzinárodnej kolaborácie pod vedením Švédskeho ústavu kozmickej fyziky IRF v Kirune. Kvôli hmotnostným limitom pre efektívne radiačné tienenie bude PEP pracovať v nepriaznivom prostredí penetrujúcich elektrónov, ktoré ovplyvnia detekčný proces v PEP/JDC (Jovian plasma Dynamics and Composition) senzore. Na potlačenie nepriaznivých vplyvov penetrujúcich elektrónov bol prijatý koncept anti-koincidenčného modulu ACM. Projekt zahŕňa vývoj kozmicky kvalifikovaného polovodičového detektora, elektronickej dosky na spracovanie signálu detektora a laboratórneho testovacieho a kalibračného systému RATEX-J (RAdiation Test EXperiment for JUICE). Sonda JUICE úspešne odštartovala k Jupiteru 14.4.2023 z kozmodrómu Kourou. Aparatúra PEP bola úspešne uvedená do prevádzky v júni 2023. Sonda JUICE sa zachytí sa na orbite okolo Jupitera 18.7.2031.
Doba trvania: 15.11.2018 – 31.12.2024
JEM-EUSO – JEM-EUSO, Kozmické Observatórium Extrémneho Vesmíru na palube Japonského Experimentálneho Modulu
JEM-EUSO, Extreme Universe Space Observatory Onboard Japan Experiment Module
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol, PhD.
Anotácia: Výskum kozmického žiarenia extrémnych energií s využitím pozorovaní sekundárnych odoziev v atmosfére Zeme z paluby Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS
Web stránka projektu: http://jem-euso.roma2.infn.it
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2021
Radiačné polia v blízkosti Zeme: možné súvislosti s kozmickým žiarením meraným na zemskom povrchu
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
COST ES 0803 – Vývoj produktov a služieb pre kozmické počasie v Európe
Developing space weather products and services in Europe
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Dáta meraní NM na L.štíte, časticové merania, fyzikálna analýza efektov kozmického počasia
Web stránka projektu: http://www.costes0803.noa.gr/
Doba trvania: 1.8.2008 – 30.11.2012

Národné

Interdisciplinárne aplikácie pozorovania a výskumu kozmického žiarenia na pracovisku ÚEF SAV na Lomnickom štíte
Interdisciplinary applications of cosmic rays observation and research in the laboratory of Institute of Experimental Physics of SAS at the Lomnicky stit observatory
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kubančák Ján, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj interdisciplinárnych aplikácií výskumu kozmického žiarenia na pracovisku ÚEF SAV na Lomnickom štíte, a to hlavne prostredníctvom: a) zachovania kontinuity v oblasti pozorovania kozmického žiarenia, b) inovácie a rozvoja pracoviska a c) intenzívnej vedeckej spolupráce a propagácie pracoviska. V rámci projektu bude kladený dôraz na analýzu a vyhodnocovanie dát zaznamenaných neutrónovým monitorom a zariadením SEVAN počas 24. a v prvej tretine 25. slnečného cyklu. Vedecká práca bude zintenzívnená v oblasti spolupráce v oblasti radiačnej ochrany pred kozmickým žiarením a v oblasti vývoja a testovania detektorov v zmiešaných radiačných poliach vyskytujúcich sa na vysokohorských observatóriách. Jedným z výsledkov projektu bude spätná analýza zvýšenej alebo zníženej intenzity sekundárneho kozmického žiarenia v atmosfére v obdobiach s významnými fluktuáciami slnečnej aktivity, ktoré sa vyskytli v rokoch 2014 – 2024.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
Detekcia kozmickej plazmy a energetických častíc na palube vesmírnych sond.
Detection of space plasma and energetic particles on board of space probes.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján, PhD.,
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum plazmového a časticového prostredia v magnetosfére Zeme, vmedziplanetárnom prostredí a v magnetosfére iných planét Slnečnej sústavy, predovšetkým z hľadiska vývoja kozmickej experimentálnej – prístrojovej techniky. Výskumom a vývojom príslušnej technickej infraštruktúry sa žiadateľovo pracovisko – Oddelenie kozmickej fyziky (OKF) ÚEF SAV – dlhodobo zaoberá v rámci medzinárodnejspolupráce s obdobnými pracoviskami. Prostriedky sú nutné najmä na zakúpenie elektronických komponentov, externé technologické operácie, cestovné náklady v súvislosti s pracovnými poradami, testovaním, kalibráciou, štartovou kampaňou. Aktuálne prebiehajú tieto kozmické aktivity:- vývoj spektrometra nabitých energetických častíc ASPECT-L pre misiu LUNA-Resurs- vývoj spektrometra nabitých energetických častíc DOK-M pre misiu Resonance- vývoj siete ultrafialových fotometrov AMON pre štúdium žiarenia atmosféry (Airglow)- vývoj antikoincidenčného modulu ACM aparatúry PEP/JDC pre misiu ESA JUICE k Jupiteru
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
CRSPSW – Nízkoenergetické kozmické žiarenie, supratermálne častice a kozmické počasie
Low energy cosmic rays, suprathermal particles and space weather
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 27.12.2017
SPACEDET – Vývoj detektorov kozmických energetických častíc pre vedecké satelity a podpora infraštruktúry kozmických technológií na Ústave experimentálnej fyziky SAV.
Development of space energetic particle detectors for scientific satellites and support of the space technology infrastructure at the Institute of Experimental Physics SAS.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján, PhD.,
Anotácia: Vývoj vedeckých aparatúr zameraných najmä na detekciu kozmických energetických častíc na palube vesmírnych satelitov a medziplanetárnych sond ako aj účasť ÚEF-SAV na mnohých medzinárodných vesmírnych misiách má už 40-ročnú tradíciu. Vzhľadom na tieto tradície a dobré renomé vo svetovej komunite kozmického výskumu je pracovisko často pozývané k účasti na nových misiách viacerých kozmických agentúr. Cieľom grantovej úlohy je podporiť účasť na už rozpracovaných vesmírnych projektoch, t.j. vývoj spektrometra energetických častíc DOK-M pre misiu RESONANCE a spektrometra ASPECT-L pre misiu LUNA-GLOB Ruskej kozmickej agentúry ROSKOSMOS, taktiež rozbiehajúceho sa vývoja imagera neutrálnych atómov NAIS pre misiu MIT Činskej kozmickej agentúry CNSA a vývoj imagera neutrálnych atómov NAIK pre európsko-čínsku misiu KuaFu. V súvislosti s vývojom, výrobou, testovaním a kalibráciou kozmickej vedeckej techniky je nutná aj starostlivosť o udržateľný rozvoj špeciálnej kozmickej technologickej infraštruktúry na ÚEF.
Web stránka projektu: http://space.saske.sk
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
NSI – Vývoj a kalibrácia kozmických instrumentov pre nové kozmické misie SPETR-R a RESONANCE – analýza prvých dát
Development & calibration of space instruments for the new space mission SPEKTR-R and RESONANCE – first data analysis
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Podpora vývoja a kalibrácie spoločných družicových experimentov na SPEKTR-R a RESONANCE.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.1.2015
CKV – Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia – druhá etapa
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Web stránka projektu: http://ckv.astro.sk/
Doba trvania: 1.3.2010 – 30.6.2014
Energetické kozmické častice a ich úloha v kozmickom počasí
Energetic cosmic particles and its role in space weather
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Dynamika tokov kozmických energetických častíc vo vzťahu k rôznym efektom kozmického počasia
Web stránka projektu: http://space.saske.sk
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Spektrometria kozmických energetických častíc na palube vedeckých satelitov
Spectrometry of space energetic particles on board of the scientific spacecraft
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján, PhD.,
Anotácia: Cieľom projektu je vývoj a konštrukcia moderných spektrometrov kozmických energetických častíc pre vedecké satelity. Ich vývoj a realizácia predpokladá použitie moderných polovodičových senzorov korpuskulárneho žiarenia, kozmicky kvalifikovaných elektronických komponentov pre analógové a číslicové spracovanie signálov,kozmicky kvalifikovaný design a výrobu mechanických komponentov a moderné metódy softvérového predspracovania nameranej informácie už na palube satelitu. Významnou a nákladnou súčasťou sú aj kvalifikačné testy kozmickej techniky. Účelom projektu VEGA je zabezpečenie materiálových a cestovných nákladov nutných k účasti pracoviska žiadateľa na renomovaných kozmických výskumných projektoch.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
CKV – Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia
Center of Space Research: influence of space weather
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce.
Doba trvania: 24.4.2009 – 31.8.2012
NMDB – Dátová báza meraní neutronovými monitormi s vysokým rozlišením
Real time high resolution neutron monitor data base
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Web stránka projektu: www.nmdb.eu
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2009
Energetické častice v niektorých kozmických plazmových útvaroch
Energetic particles in the selected formations of space plasma
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Prispieť k opisu a zisteniu kauzálnych súvislostí v procesoch využitím jestvujúcich modelova. transmisivity magnetosféry Zeme pre slnečné a galaktické kozmické geomagnetického poľa tak pre zemský povrch ako aj pre nízkoorbitálne družiceb. produkcie energetického gama žiarenia, resp. neutrónov na slnečnom povrchu a atmosferického tvrdého röntgenu, resp. gama žiarenia s využitím meraní prístrojom SONG na družici CORONAS-Fc. variability galaktického a slnečného kozmického žiarenia pozorovaného osobitne na vysokohorskom neutrónovom monitore Lomnický štít vo vzťahu k zmenám v medziplanetárnom prostredí ako aj ich dôsledkov v blízkosti Zemed. formovania tokov častíc stredných energií vo vonkajších oblastiach magnetosféryZeme s využitím meraní na družiciach INTERBALLe. vedúcich k zmenám tokov energetických častíc vo vnútornej magnetosfére a na malých výškach s využitím meraní na družiciach INTERBALL, CORONAS-F a Double Star, ako aj dôsledkov z týchto zmien vyplývajúcich pre zemskú atmosféruf. ovplyvňujúcich populácie energetických častíc v blízkosti Venuše a v medzi-planetárnom prostredí (sonda Venus-Express)
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009