Projektová činnosť

Národné

Variabilita kozmického žiarenia meraného na zemskom povrchu
Variability of cosmic ray flux measured on Earth\’s surface
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
CRSPSW – Nízkoenergetické kozmické žiarenie, supratermálne častice a kozmické počasie
Low energy cosmic rays, suprathermal particles and space weather
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 27.12.2017
VNKZ – Variácie nízkoenergetického kozmického žiarenia a supratermálnych kozmických častíc: súvislosti s efektami kozmického počasia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
CKV – Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia – druhá etapa
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Web stránka projektu: http://ckv.astro.sk/
Doba trvania: 1.3.2010 – 30.6.2014
Energetické kozmické častice a ich úloha v kozmickom počasí
Energetic cosmic particles and its role in space weather
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Dynamika tokov kozmických energetických častíc vo vzťahu k rôznym efektom kozmického počasia
Web stránka projektu: http://space.saske.sk
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
CKV – Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia
Center of Space Research: influence of space weather
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce.
Doba trvania: 24.4.2009 – 31.8.2012
Energetické častice v niektorých kozmických plazmových útvaroch
Energetic particles in the selected formations of space plasma
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Prispieť k opisu a zisteniu kauzálnych súvislostí v procesoch využitím jestvujúcich modelova. transmisivity magnetosféry Zeme pre slnečné a galaktické kozmické geomagnetického poľa tak pre zemský povrch ako aj pre nízkoorbitálne družiceb. produkcie energetického gama žiarenia, resp. neutrónov na slnečnom povrchu a atmosferického tvrdého röntgenu, resp. gama žiarenia s využitím meraní prístrojom SONG na družici CORONAS-Fc. variability galaktického a slnečného kozmického žiarenia pozorovaného osobitne na vysokohorskom neutrónovom monitore Lomnický štít vo vzťahu k zmenám v medziplanetárnom prostredí ako aj ich dôsledkov v blízkosti Zemed. formovania tokov častíc stredných energií vo vonkajších oblastiach magnetosféryZeme s využitím meraní na družiciach INTERBALLe. vedúcich k zmenám tokov energetických častíc vo vnútornej magnetosfére a na malých výškach s využitím meraní na družiciach INTERBALL, CORONAS-F a Double Star, ako aj dôsledkov z týchto zmien vyplývajúcich pre zemskú atmosféruf. ovplyvňujúcich populácie energetických častíc v blízkosti Venuše a v medzi-planetárnom prostredí (sonda Venus-Express)
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009