Projektová činnosť

Medzinárodné

Structural, magnetic, and thermal investigations of novel functional materials
Structural, magnetic, and thermal investigations of novel functional materials
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihálik Matúš, PhD.
Anotácia: Predmetom spolupráce je skúmanie magnetických, štruktúrnych a termodynamických vlastností nových magnetických materiálov, ako sú manganity, magnetické oxidy a molekulové magnety. Projekt kladie zvláštny dôraz na úplnú fyzikálnu charakterizáciu funkčných materiálov s vlastnosťami riadenými svetlom, teplotou alebo tlakom, ako aj magnetických molekulárnych nanosystémov. Spolupráca v tejto oblasti medzi Ústavom jadrovej fyziky PAV a Ústavom experimentálnej fyziky SAV trvá už vyše pätnásť rokov. V rámci spolupráce sa uskutočnili spoločné štúdie viacerých molekulárnych magnetov a iných funkčných materiálov.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2024
Multifunctional magnetic materials – research into structure and physical properties
Multifunctional magnetic materials – research into structure and physical properties
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Anotácia: The object of the collaboration is investigation of the magnetic, structural and thermodynamic properties ofnew magnetic materials such as manganites, magnetic oxides and molecule-based magnets. Of particularimportance is the search for functional materials with light-, temperature- or pressure-controlled propertiesas well as magnetic molecular nanosystems. Collaboration in this area between the Institute of NuclearPhysics PAS and the Institute of Experimental Physics SAS lasts for over twelve years. We have carried outcommon studies of several molecular magnets, workers of INP PAN take regularly part in the triennialCSMAG conference organized in Košice. We are in possession of different but complementary measurementinstruments. Therefore, the continuation of the joint project, aimed at a more comprehensive description andunderstanding of properties of new magnetic materials, would be purposef
Doba trvania: 19.2.2019 – 31.12.2022
MAGBIO – Magnetické nanokompozity pre biomedicínu
Magnetic nanocomposites for biomedicine
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Anotácia: Multidisciplinárny projekt je venovaný príprave a charakterizácii magnetitových a manganitových magnetických nanokompozitov s aplikačným potenciálom pre hypertermiu. Magnetické nanočastice pripravené viacerými spôsobmi budú funkcionalizované metódami povrchovej chémie. Na hotových magnetických kompozitoch bude meraný tepelný ohrev v prítomnosti vonkajšieho magnetického poľa, ktorého frekvencia a amplitúda budú spĺňať Brezovichove kritérium.
Doba trvania: 15.2.2019 – 31.12.2021
Štúdium nových magnetických materiálov
Comprehensive studies of novel magnetic materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Hierarchia fázových prechodov v kooperatívnych systémoch so spinovou interakciou: Zameranie na emergentné časové škálovanie pre čítacie hlavy
Hierarchi of phase transitions in cooperative systems with spin-interactions: Towards emergent time-scales for read-heads
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Široká rozmanitosť interakcií, ktoré sú vlastné pre magnetické ióny v kryštálovom poli, vedie k vzniku fázových prechodov pri chladení pod Curieho teplotu. Zvyčajne sú takéto prechody spúšťané zmenou podmienok prostredia ako sú teplota, tlak a magnetické alebo elektrické pole. Kontrolou stavu látky pomocou excitácií pri rôznych časových intervaloch môže mať úžasné dôsledky pre ďalší záznam a spracovanie informácií, posúvajúc tieto technológie do oblasti nebývalých frekvencií. Typickou črtou magnetické H-T fázové diagramy takýchto materiálov je nedostatočne pochopená oblasť mnohopočetných relaxačných časov, ktoré často naznačujú usporiadanie typu spinové sklo. Takéto javy budú študované v rámci tohto projektu pre nízko – rozmerné anti -feromagnetické materiály s konkurenciou výmenných interakcií. Isingovskému spinovému sklu v priečnom magnetickom poli bude venovaná špeciálna pozornosť v zmysle meraní dynamickej susceptibility, feromagnetickej a elektrón – spinovej rezonancie pri nízkych teplotách s cieľom manifestovať kvantové javy. Hranice nevratných procesov v H-T fázových diagramoch budú analyzované s dôrazom na prechody v multiferroických materiáloch. Získané postačujúce údaje mali by odkryť univerzálne vlastnosti nových materiálov pre najvyspelejšie informačné technológie.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
MAGKOMBIO – Magnetické nanokompozity pre biomedicínu
Magnetic nanocomposites for biomedical application
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Anotácia: Magnetické nanokompozity obsahujúce manganitové nanočastíce respektíve oxidy železa súdlhodobo v popredí záujmu odbornej verejnosti najmä s ohľadom na ich aplikačný potenciál.Predmetom projektu je optimalizácia chemických a fyzikálnych vlastností nanokompozitovprostredníctvom viacerých postupov prípravy ako aj analýzou ich štruktúrnych a magnetickýchvlastností za účelom získania materiálov s vhodnými vlastnosťami pre aplikáciu v biomedicíne
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2016
URAN – Intermetalické zlúčeniny uranu a ich hydridy
Uranium intermetallics and their hydrides
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Predkladaný projekt je venovaný výskumu izoštruktúrnych zlúčenín typu A2T2X, kde A sú takprvky lantanoidov, ktoré reprezentujú skupinu látok s dobre lokalizovanými f- elektrónmi, ako ajuránu, ktorý vytvára zlúčeniny s nelokalizovanými 5f elektrónovými stavmi. T je prechodný prvoka X niektorý neprechodný prvok ako Sn alebo In. V týchto systémoch principiálnanedostatočnosť modernej fyziky tuhých látok zahrnúť súvisiace javy spojené so vznikom avývojom magnetického usporiadania ab-initio výpočtami elektrónovej štruktúry kladie zvýšenénároky na experimentálnu fyziku. Dôvodom je dominancia párových elektrón – elektrónovýchinterakcií, ktoré vedú k vzniku exotických (tzv. emergentných) fáz ako je nekonvenčnásupravodivosť koexistujúca s magnetizmom alebo chovanie typu non Fermi liquid. Tieto javy niesú popísané dostatočne dobre v rámci konvenčných teórií založených na jednoelektrónovejaproximácii. Vedeckým cieľom projektu je určenie charakteristík magnetického fázovéhoprechodu pre vybrané zlúčeniny typu A2T2X, nájsť nové zlúčeniny, zistiť ich schopnosťabsorbovania vodíka a určiť magneto – štruktúrne korelácie v týchto zlúčeninách. Variovaniekoncentrácie vodíka využijeme na ladenie magnetických vlastností v okolí magnetickéhoprechodu (pre U) a ladenie prechodu kov izolátor u zlúčenín so vzácnymi zeminami. Veľkápozornosť bude venovaná nízkoteplotným vlastnostiam a hlavne analýze v kontexte fyziky nonFermiliquid systémov. Projekt má ambíciu byť významným príspevkom pre fyziku silnekorelovaných systémov. Motivácia pre spoločný projekt spočíva v tom, že obidve partnersképracoviská majú podobné odborné záujmy a ciele ako aj disponujú komplementárnymprístrojovým vybavením a know-how.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2015
MMVVM – Magnetické a magnetooptické vlastnosti vybraných manganitov.
Magnetic and magnetooptical properties of selected manganites.
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihálik Matúš, PhD.
Anotácia: Chemické zlúčeniny typu RTO3 (R = vzácna zemina, T = Mn, Fe) priťahujú už dlhšiu dobuzáujem fyzikov a to hlavne kvôli ich veľmi zaujímavým fyzikálnym vlastnostiam ako multiferoicita,magnetické usporiadanie sprevádzané kompenzačnou teplotou, vysokým aplikačnýmpotenciálom v oblasti magnetokalorického efektu za izbovej teploty, magnetooptických aplikácií vTHz oblasti alebo zaujímavými katalytickými vlastnosťami. Náš projekt je zameraný na hlbšiepochopenie a objasnenie vybraných fyzikálnych vlastností zlúčenín RMn1-xFexO3, ktoré budúpripravené metódou zónového tavenia v optickej peci vo forme monokryštálov. Vzájomnásubstitúcia Mn a Fe iónov umožní cielené ladenia magnetických interakcií v tomto systéme.Takto pripravené oxidy budú následne charakterizované z hľadiska kryštálovej štruktúry a stanúsa objektom systematického štúdia magnetických, optických a magnetooptických vlastnostítýchto zlúčenín. Veľkou motiváciou podania tohto projektu pre obe partnerské organizácie jesnaha nadviazať spoluprácu medzi vybranými vedeckými skupinami v oblasti štúdia novýchmateriálov, ktorá umožní mobilitu najmä doktorandom a post – doktorandom na obidvochstranách.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2015
Magnetické a štruktúrne vlastnosti nových materiálov
Magnetic and structural properties of novel materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Anotácia: Predmetom projektu je spolupráca pri príprave a štúdiu funkčných materiálov z triedy molekulárnych magnetov , manganitov a intermetalických zlúčenín. Všetky tieto materiály spája možnosť ladiť ich požadované magnetické vlastnosti vonkajšími fyzikálnymi parametrami ako svetlo, tlak a teplota.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Vlastnosti nových magnetických materiálov
Properties of new magnetic materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Cieľom spolupráce je skúmanie magnetických a štruktúrnych vlastnosti nových magnetických materiálov ako sú napríklad molekulárne magnetické materiály, manganity a intermetalické zlúčeniny. Špeciálna pozornosť je venovaná materiálom so špeciálnymi funkcionálnymi vlastnosťami kontrolovanými svetlom, teplotou a tlakom ako aj magnetickým molekulárnym nanosystémom.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Magnetické nanomateriály: príprava a fyzikálne vlastnosti
Magnetic nanomaterials: preparation and physical properties
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na prípravu nanočasticových magnetických materiálov a výskum ich fyzikálnych vlastnosti s dôrazom na magnetické správanie. Hlavným cieľom projektu je nadviazanie vedeckých kontaktov medzi výskumnými skupinami z ÚEF SAV Košice a the VINCA Institute of Nuclear Sciences, Condensed Matter Physics Laboratory, Belgrade.
Doba trvania: 1.12.2007 – 31.12.2009
Vlastnosti magnetických materiálov na báze molekúl
Properties of molecule-based magnetic materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Vlastnosti molekulárnych magnetických materiálov
Properties of molecule-based magnetic materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007

Národné

Funkčné magnetické materiály s perovskitovou štruktúrou na báze oxidov vzácnych zemín a prechodných kovov
Functional magnetic materials with perovskite structure based on rare earth and transition metal oxides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Časť projektu je venovaná štúdiu multiferroických materiálov a ďalšia časť možnej funkcionalite materiálov sperovskitovou štruktúrou z hľadiska uskladnenia vodíka alebo aplikácie koloidu s nanočasticami na hypertermiu.Zahŕňa prípravu substitučných tuhých roztokov a konštrukciu magnetických fázových diagramov RTO3 (R = Nd, Pr, Sm, Tb, Dy a T = Ti, Cr, Mn, Fe). Fyzikálne vlastnosti ovplyvňuje nielen dopovanie, ale aj obsah kyslíka.Defektná štruktúra sa môže použiť na uskladonenie vodíka. Experimentálnych techniky, ako je rast kryštálov acharakterizácia monokryštálov, syntéza magnetických nanočastíc a štúdium rôznych fyzikálnych vlastnostídoplňuje teoretický prístup, ktorý je založený na metóde funkcionálu hustoty. Projekt slúži na opätovnépreskúmanie závislosti fyzikálnych vlastností multiferroických zlúčenín RMnO3 na obsahu kyslíka. Koncepcia ukladania vodíka vo vakanciách v týchto zlúčeninách je nová a tiež „smart“ hypertermia založená na ferokvapaline z magnetických nanočastíc na báze manganitov.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
Ortorombické multiferoické materiály so silnou magneto – elektrickou väzbou: vplyv substitúcie v oktaedrických polohách na magnetizmus a multiferoicitu
Orthorhombic multiferroic materials with strong magneto – electric coupling: effect of substitution in octahedral sites on magnetism and multiferroicity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Metódou zónového tavenia pripravíme vysoko kvalitné monokryštály RMnxT1-xO3 kde R = Nd, Pr, Sm, Tb, Dy a T = Ti, Mn, Fe. Budeme študovať vývoj Jahn-Tellerovej deformácie kryštálovej mriežky a orbitálneho usporiadania so substitúciou Mn3+ iným Jahn-Tellerovým neaktívnym iónom. Sústredíme sa na konštrukciu magnetických fázových diagramov včítane určenia magnetického usporiadania pomocou meraní magnetizácie, tepelnej kapacity, neutrónovej difrakcie a štúdia kritických koeficientov. Časť projektu je venovaná štúdiu funkčných nanočastíc na báze manganitov. Pozornosť budeme venovať ladeniu magneto – elektrickej väzby v multiferoických zlúčeninách (RMnO3, R = Tb, Dy alebo RFeO3, R = Gd, Dy) s magneticky indukovanou feroelektricitou pomocou nízko koncentračného dopovania Ti, Cr a Fe respektíve Mn. Nedávna štúdia týchto systémov predpokladá novú fyzikálnu hypotézu týkajúcu sa duality multiferroicity a dúfame, že náš projekt prispeje k overovaniu tejto hypotézy.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Štúdium magnetických vlastností vybraných multiferoických materiálov na báze oxidov 3d kovov
Magnetic properties of selected 3d metal-oxides based multiferroics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Vplyv extrémnych podmienok (magnetické pole, tlak, teplota) na neobvyklé chovanie základného stavu a fázové prechody v korelovaných látkach
Effect of extreme environment (magnetic field, pressure, temperature) on the anomalous behavior of the ground state and phase transitions in strongly correlated materials.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihálik Matúš, PhD.
Anotácia: Trend dnešných dní vo výskume vzácnozeminných intermetalických zlúčenín je posun záujmu smerom kfyzikálnym javom ako napríklad Kondo správanie, správanie nie-Fermiho kvapalín, alebo kvantový kritický bod.Ukázalo sa, že tieto exotické typy správania môžu byť pozorované v zlúčeninách na báze Ce, Yb, alebo U. Vrámci projektu pripravíme a charakterizujeme polykryštály a monokryštály ternárnych intermetalických zlúčenínCe – Ni – Ge; Ce – Co – Ge, U – Ni – Ge a U – Co – Ge. Hlavným cieľom projektu je hľadanie kvantovýchkritikalít v týchto antiferomagnetických a feromagnetických systémoch a generovanie kvantových fluktuáciívhodným chemickým dopovaním (Co-Ni, alebo Ge-Si substitúcia), vysokými tlakmi a magnetickým poľom.Ďalším cieľom projektu je hľadanie nových materiálov. Tu sa zameriame na ternárne intermetalické zlúčeniny nabáze Uránu.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
ANMAGEL – Anizotropia magneticko – elektrickej väzby v manganitoch vzácnych zemín
Anisotropy of magnetoelectric coupling in rare-earth
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Magnetoelektrické multiferoika sú zlúčeniny, v ktorých okrem koexistencie dlho – dosahovéhomagnetického usporiadania a elektrickej polarizácie sú magnetické a polárne stupne voľnostivnútorne zviazané. Najlepšie príklady sú manganity vzácnych zemín, ktorých magnetoelektrickýjav je spojený so súťažením medzi AFM a FM výmenou. Ich magnetoelektrická väzba bola častoštudovaná, hoci jej podstata nie je celkom pochopená, napríklad jej silne anizotropická povaha.Aby sme lepšie pochopili tento jav, pripravíme a budeme študovať TbMn0.08Fe0.02O3, aDyMn0.08Fe0.02O3 monokryštály. Je známe, že malá substitúcia mangánu zvýšimagnetoelektrickú väzbu. Keďže železo je v protiklade s mangánom magneticky izotrópne, dása očakávať pozorovanie nových prejavov magnetoelektrickej anizotropie. Aby sme objasnilipodstatu týchto javov vykonáme štúdium štruktúry, dynamiky mriežky, magnetických, tepelnýcha feroelektrických vlastnosti ako funkciu teploty pre rôzne orientácie magnetického poľavzhľadom ku kryštalografickým smerom.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
NEMESYS – Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch.
Novel quantum states in nanoscopic magnetic systems.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír, PhD.
Anotácia: Projekt prispieva k rozšíreniu hraníc vedomostí v oblasti magnetických nanoskopických objektov. Projekt sa konkrétne zameriava na niekoľko aktuálnych aspektov nanomagnetizmu, ako je vplyv veľkosti častíc, kryštálového poľa, dipólovej interakcie, frustrácie, Dzyaloshinského-Moriya interakcie, atď. na základný stav a vlastnosti spinových klastrov pri konečných teplotách. Ďalším aspektom je výskum medzi-klastrovej interakcie, ktorá je vždy prítomná v reálnych materiáloch a vedie k modifikácii základného stavu a následne magnetických vlastností klastrov včlenených do rozšírenej mriežky. Takéto efekty často indukujú nové kooperatívne javy. Pozornosť je venovaná nekonvenčným relaxačným mechanizmom v dôsledku väzby nanoskopických objektov s inými stupňami voľnosti. Projekt je tiež venovaný vplyvu metódy prípravy a techniky depozície na magnetické vlastnosti vybraných nanomagnetov.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Silne korelované elektrónové systémy na báze oxidov 3d kovov a lantanidov
Strongly correlated electron systems based on oxides of 3d metals and lanthanides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Renesancia záujmu o štúdium oxidov mangánu je ovplyvnená hlavne možným aplikačným potenciálom javov ako sú magnetokalorický, magnetoelektrický, výmennej predmagnetizácie (EB) a javu kolosálnejmagnetorezistencie. Hlavnými cieľmi nášho projektu sú štúdie magnetických vlastností, tepelnej kapacity, rezistivity, magnetorezistivity a dielektrických vlastnosti dierami – dopovaných manganitov R1-xA´xMnO3 sperovskitovou štruktúrou a perspektívnych multiferoelektrických RMnO3 materiálov (R je kov vzácnej zeminy) pripravených vo forme nanočastíc, keramík a monokryštálov. V projekte sa zameriame na materiály na báze mangánu s čiastočnou substitúciou 3d kovu (Fe, Ni, Co) za Mn a A´ bude jednomocný katión (K, Ag). Mösbauerova spektroskopia a NMR merania poskytnú detaily týkajúce sa mikroskopickej podstaty magnetického stavu vo vybraných materiáloch. Budeme študovať vplyv externých parametrov ako je vysoký tlak a magnetické pole na magnetické, transportné a dielektrické vlastnosti pripravených materiálov.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Progresívne materiály s konkurenčnými parametrami usporiadania
Progressive materials with competing order parameters.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Zmenou rovnováhy navzájom si konkurujúcich usporiadaní pri zmene chemického zloženia, tlaku, resp. magnetického poľa je možné indikovať fázové prechody medzi rôznymi základnými stavmi v materiáli. Vzájomné pôsobenie medzi konkurenčnými usporiadaniami môže viesť ku materiálom s neočakávanými vlastnosťami. Napr. tento efekt môže stáť za tzv. vysokoteplotnou supravodivosťou.V projekte sa sústredíme na fundamentálny výskum troch tried supravodivých materiálov, kde sa zmienené konkurenčné usporiadania môžu vyskytovať. Pôjde o železné pniktidy, supravodiče na báze dopovaných polovičov a dichalkogenidy.Projekt predstavuje fyzikálne naplnenie unikátnej experimentálnej bázy vytvorenej pomocou projektu výskumno-vývojového centra excelentnosti APVV – Centrum kryofyziky a kryonanoelektroniky Košice-Bratislava a tiež pomocou ďalších európskych a národných projektov.
Doba trvania: 1.7.2012 – 30.6.2015
MESPHON – Magnetoelektrický jav a spin-fonónová väzba v oxidoch prechodných kovov
Magneto-electric effect and spin-phonon coupling in transition metal oxides
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Multiferoiká patria do triedy materiálov, v ktorých môže súčasne existovať viac ako jedna feroickávlastnosť (feromagnetizmus, feroelektricita, feroelasticita). Taká multiferoicita, kde spontánnedlhodosahové magnetické a dipólové usporiadanie koexistujú, predstavuje veľmi atraktívnu trieduzlúčenín, kde sa spájajú bohaté a fascinujúce základné princípy fyziky s potenciálnymimultifunkčnými aplikáciami hlavne v oblasti spintroniky. Multiferoelektricita, ovplyvňovanie magnetických fáz elektrickým poľom alebo elektrickým poľom riadená symetria hysteréznejmagnetickej slučky sú ďalšími fascinujúcimi javmi, ktoré sa študujú v oxidoch prechodných kovovpatriacich do skupiny multiferoík. V našom projekte bude špeciálna pozornosť venovaná takýmferoikám, ktoré vykazujú spin-fonónovú väzbu a/alebo magnetoelektrický jav. Štruktúra, dynamikamriežky, magnetické, transportné, tepelné a feroelektrické vlastnosti RMn1-xFexO3 (R= Dy, Tb, Gd)systému budú študované, aby sa vyjasnila úloha nakláňania kryštálových osemstenov aJahn-Tellerových kooperatívnych interakcií v mechanizme spin-fonónovej väzby.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2014
Extrem II – Extrem II – Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdii materiálov v extrémnych podmienkach
Extrem II – Center of advanced physical studies for materials in extreme conditions
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Doba trvania: 28.8.2010 – 31.1.2014
MUFOMAN – MULTIFERROICKÉ MATERIÁLY NA BÁZE OXIDOV MANGÁNU
Manganese Oxides Based Multiferroics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Multiferroika, materiály v ktorých súčasne existuje spontánne dlhodosahové magnetické a dipolárne usporiadanie, predstavujú príťažlivú skupinu materiálov ktorá je pre bohatosť pozorovaných javov zaujímavá nielen z pohľadu základného výskumu ale aj z pohľadu možných aplikácií v oblasti spintroniky. Súčasná renesancia záujmu o štúdium oxidov mangánu je spôsobená možným aplikačným potenciálom magnetoelektrického javu a javu kolosálnej magnetoresistencie. Multiferroelektricita, ovplyvňovanie magnetických fáz elektrickým poľom alebo elektrickým poľom riadená symetria hysteréznej magnetickej slučky sú ďalšími javmi študovanými v systémoch RMnO3 and RMn2O5. Cieľom nášho projektu je prehĺbenie existujúcej spolupráce, ktorej výsledkom bude príprava vysoko kvalitných nanočastíc, keramík a monokryštálov na báze oxidov mangánu. Budeme študovať kryštálovú štruktúru, magnetické a transportné vlastnosti pripravených materiálov. Sústredíme na štúdium nanočastíc, keramík a monokryštálov na báze oxidov mangátu s čiastočnou substitúciou Mn iným 3d kovom (Fe, Ni, Co). Detailné Mösbauerovské merania nám poskytnú podrobnosti týkajúce sa mikroskopickej podstaty magnetického stavu v nanočasticiach s čiastočnou substitúciou mangánu železom. Pomocou zmeny externých parametrov ako je vysoké magnetické pole a vysoký tlak budeme študovať magnetické vlastnosti vybraných materiálov v extrémnych podmienkach čo nám umožní urobiť súdy o podstate magnetického stavu v týchto materiáloch.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2013
EDUFYCE – Edukačné fyzikálne centrum ÚEF SAV
Program: Štrukturálne fondy EÚ Vzdelávanie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Web stránka projektu: edufyce.saske.sk
Doba trvania: 1.9.2010 – 30.8.2013
Nebojte sa fyzik – Interaktívne aktivity pre prispôsobenie žiakom ZŠ, ich učiteľom a širokej verejnosti
Interactive activities to make physics attractive for basic school, their teachers and general public
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Vzhľadom na to, že vzťah žiakov ku vede a vedeckému bádaniu sa formuje už v mladšom školskom veku projekt si kladie za cieľ prostredníctvom interaktívnych aktivít pre žiakov ZŠ približovať im podstatu a krásu vedeckého badania. Formou samostatných aktivít pre žiakov zameraných na aktívne poznávanie, t.j. učenie sa formou objavov, zážitkové učenie a tvorbu. Súčasťou projektu budú aj workshopy pre učiteľov so zámerom pripraviť ich na realizáciu spomenutých interaktívnych aktivít a takto dosiahnuť implementáciu pripravených aktivít na čo najväčší počet škôl. Prostredníctvom prezentácie práce žiakov zapojených do projektu priblížime fyziku ako zaujímavú vedu, s ktorou sa stretávame v každodennom živote aj širokej verejnosti.
Doba trvania: 1.9.2009 – 31.12.2012
Štúdium vybraných silne korelovaných elektrónových systémov
Study of selected strongly correlated electron systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom nášho projektu je ladenie elektrónových, transportných a magnetických vlastností vybraných heavy fermionových systémov a manganátov charakteristických kolosálnou magnetorezistenciou (KMR) vhodnou substitúciou. Jedným z cieľov je ladenie elektrónovej štruktúry UNixPd2-xAl3 substitúciou Pd atómami Ni a jej následné štúdium na planárnych štruktúrach pomocou elektrónovej tunelovacej spektroskopie. Získané výsledky porovnáme s výsledkami získanými na masívnych vzorkách. Štúdium magnetických a transportných vlastností vybraných KMR manganátov je ďalším cieľom nášho projektu. Chceli by sme porovnať výsledky získané pri štúdiu keramík s výsledkami získanými na nanočasticiach obdobného zloženia. Substitúcia Mn atómami Co redukuje mriežkové parametre v prípade vybraných manganátov a zároveň Co3+ ión je v danom kryštálovom poli nemagnetický. Budeme študovať vplyv tlaku na magnetické a transportné vlastnosti vybraných manganátov a získané výsledky porovnáme s vplyvom chemického tlaku indukovaného substitúciou kobaltom. Poznanie lokálnej štruktúry v týchto materiáloch by nám iste pomohlo k správnej interpretácii výsledkov. Hlavným cieľom pri budovaní vedeckej infraštruktúry v našom laboratóriu bude implementácia oblúkového tavenia a odlievania v ochrannej atmosfére a zvládnutie prípravy kryštálov intermetalických zlúčenín a kysličníkov prechodných kovov metódou vertikálneho zónovania v optickej peci.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
ENaS – Environmenálne nano-aplikácie bližšie k študentom
Enviromental nano-aplications closely to students
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na popularizáciu a disemináciu najnovších vedeckých poznatkov v oblasti nanomateriálov formou prednášok, exkurzií a realizácie vedeckých experimentov. Cieľom projektu je populárnou formou priblížiť študentom stredných škôl najnovšie vedecké poznatky v oblasti nanoštrukturovaných materiálov so zameraním na ich aplikácie v oblasti energetickej úspory a ochrany životného prostredia. Študentom budú teoreticky a prakticky priblížené vedecké problematiky riešené na pracovisku žiadateľa, konkrétne progresívne metódy znižovania emisií CO2, výroba čistých zdrojov energie prostredníctvom vodíka, nanoštrukturované materiály v elektrotechnickej a elektronickej praxi, nanočastice pri liečbe a diagnostike nádorov. Dôraz pri výbere cieľovej skupiny je predovšetkým na študentov z regiónov, ktoré sa vyznačujú vysokou zamestnanosťou a absenciou blízkosti väčšieho mesta nakoľko akademické a vedecké inštitúcie sú sústredené len vo väčších mestách. Študentom z týchto regiónov bude ponúknutá rovnaká šanca ako je často ponúkaná napr. študentom z Košíc a blízkeho okolia, zúčastňovať sa na exkurziách alebo demonštračných vedeckých experimentov. Cieľom projektu je priblížiť študentom stredných škôl myšlienku, že cesta budovania vyspelej spoločnosti vedie cez rozvoj vedy a výskumu ako aj význam vzdelávania na kvalitu života.
Doba trvania: 1.9.2009 – 31.8.2012
SUSY – Prírodné vedy pre každého
Scicence – user friendly
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Anotácia: Projekt Prírodné vedy pre každého sa snaží sprostredkovať žiakom a študentom rôznych vekových kategórií osobnú skúsenosť s vedeckou prácou. Kým deti z materských škôl a žiaci prvého stupňa základných škôl sami experimentujú a následne kreslia protokoly z experimentov, starší žiaci a študenti pracujú na svojich projektoch v laboratóriách ÚEF SAV a PF UPJŠ. Výsledky svojej práce prezentujú na študentskej vedeckej konferencii. Projektové aktivity sú modifikované tak, aby vyhovovali aj dvom špeciálnym cieľovým skupinám zahrnutých v projekte: mimoriadne nadaným žiakom a žiakom s poruchami učenia.
Doba trvania: 1.9.2009 – 31.8.2012
Magnetické a transportné vlastnosti manganitových nanočastíc s 3d substituentami
Magnetic and transport properties of manganite based nanoparticles with 3d substituents
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Doba trvania: 0.0.0000 – 31.12.2011
EXTREM I – Extrem – Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach
Extrem – Center of advanced physical studies for materials in extreme conditions
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Doba trvania: 19.5.2009 – 30.4.2011
Magnetické nanomateriály: príprava a fyzikálne vlastnosti
Magnetic nanoparticles: synthesis and physical properties
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na prípravu systémov magnetických multifunkčných nanočastíc s malou distribúcie veľkosti častíc, ich charakterizáciu zahrňujúcu štúdium objemových magnetických vlastnosti a okolia magnetických iónov. Dôležitou súčasťou projektu je štúdium potenciálneho využitia pripravených systémov ako biosenzory, špeciálne pre jednoduché a rýchle určovanie hladiny glukózy, a ako alternatívne systémy na cielený transport liečiv. V rámci košických pracovísk SAV sa predpokladá štúdium biokompatibility a vylúčenie zdravotných rizík spojených s prípadným použitím pripravených magnetických nanočastíc v živých organizmoch. Sústredíme sa na prípravu nanočastíc metódou reverznej micely a prípravu nanočastíc na báze feritínu. ÚEF SAV zabezpečí prípravu vhodných systémov nanočastíc, ich charakterizáciu, štúdium objemových magnetických vlastnosti a sprostredkovane štúdium pripravených systémov na živé organizmy. Univerzita v Ljublane zabezpečí doplnkové štúdium magnetických vlastnosti vybraných systémov a v spolupráci so Jožef Stefannovi Ústavom v Ljubljane aj štúdium okolia lokálnej štruktúry pomocou NMR spektroskópie. Jednotiacou témou, ktorá spája kooperujúce pracoviská je štúdium magnetických vlastností vybraných systémov pričom vedecké zameranie ako aj vybavenie pracovísk je komplementárne.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2010
Magnetoštruktúrne korelácie vo vybraných materiáloch obsahujúcich d- a f- prvky
Magnetostructural correlation in selected materials containing d- and f- elements
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Projekt je venovaný štúdiu magnetoštruktúrnych korelácií v molekulárnych magnetoch pripravenýchna báze metalokyanokomplexov (MKK) ako aj vo vybraných intermetalických zlúčeninách f- kovov. Vplyv vonkajších parametrov ako sú tlak a svetlo na magnetické vlastnosti MKK sa bude študovať na monokryštáloch, práškoch, magnetických nanočasticiach a filmoch. Metódy neutrónovej difrakcie využijeme na štúdium detailov kryštálovej štruktúry a na štúdium magnetickej štruktúry. Budeme študovať vývoj magnetického usporiadania v blízkosti kompenzačnej teploty v zmiešaných ferimagnetických – feromagnetických materiáloch. Zameriame sa na štúdium vplyvu rozmeru nanočastíc na ich magnetické charakteristiky. V prípade intermetalických zlúčenín f- kovov prispejeme k pochopeniu takých javov ako sú non Fermi liquid správanie, Kondo mriežky, geometrická frustrácia, magnetická anizotropia a dlhodosahové magnetické usporiadanie. Zameriame sa na štúdium vplyvu chemického zloženia, mechanickej deformácie, pôsobenia tlaku a vysokého magnetického poľa na fyzikálne charakteristiky týchto zlúčenín.Predpokladá sa príspevok k pochopeniu základného stavu vo vybraných heavy-fermiónových systémoch, Kondo izolátoroch a magnetických polovodičoch pomocou tunelovacej spektroskopie.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
SIPS – Vedecký inkubátor pre žiakov a študentov
Scientific Incubator for Pupils and Students
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Anotácia: Projekt Vedecký inkubátor žiakov a študentov je pokusom o pozitívne ovplyvnenie názorov verejnosti na úlohu chémie a fyziky v živote našej spoločnosti. Rozmanitosť cieľových skupín projektu sa odráža aj v hlavných aktivitách projektu, ktoré zahŕňajú činnosti ako úprava kurzov základnej fyziky pre rôzne vekové kategórie od škôlky po gymnázia, realizáciu študentských experimentov na pôde vedeckých inštitúcií, študentské konferencie a program pre učiteľov.
Doba trvania: 1.10.2006 – 31.12.2009
MUFOMAN – MULTIFROIKA NA BÁZE OXIDOV MANGÁNU
MANGANESE OXIDES BASED MULTIFERROICS
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.0213