Projektová činnosť

Medzinárodné

NOMAGRAD – Vývoj vysoko-citlivého magnetického gradiometra na báze nových magnetických materiálov
Design of novel materials-based high performance magnetic gradiometer
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je vývoj vysokocitlivého gradiometra na báze fluxgate magnetometrov na detekciu veľmi malých zmien magnetického poľa spôsobených skrytými podpovrchovými anomáliami alebo aktivitou zemskej kôry s cielom detekcie nebezpečných objektov, včasného varovania pred zemetrasením a pod. vrátane overenia funkčnosti a prípravy technických špecifikácií pre následnú výrobu. Vysoká citlivosť magnetometra sa bude dosahovať použitím špeciálne vyvinutých a spracovaných magneticky mäkkých materiálov jadra magnetometra. Špecifické ciele projektu sú: návrh, vývoj a spracovanie materiálu jadra magnetometra, návrh vysokocitlivého fluxgate magnetometra s nízkym šumom a širokým intervalom pracovných teplôt a konštrukcia gradiometra na báze týchto magnetometrov a jeho otestovanie.
Doba trvania: 1.4.2024 – 31.3.2027
Príprava a štúdium štruktúrnych a magnetických vlastností CoFe2O4/Fe3O4 nanočastíc typu "core/shell" pre magnetickú hypertermiu
Preparation and study of structural and magnetic properties of core/shell CoFe2O4/Fe3O4 nanoparticles for advanced magnetic hyperthermia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
MAGSAT – Nové magneticky mäkké jadrá pre satelitné zariadenia a magnetometre pracujúce v kozmických podmienkach.
Novel soft magnetic cores tailored for use in space qualified magnetometers and satellite devices
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je vývoj nových magneticky mäkkých jadier z rýchlochladených amorfných a nanokryštalických materiálov, ktoré budú následne použité pre návrh a konštrukciu magnetometrov a magnetických torzných rotátorov aplikovateľných v kozmických podmienkach. Tieto materiály sa musia vyznačovať excelentnou stabilitou magnetických vlastností (týka sa to najmä vysokej magnetickej permeability a nasýtenej magnetickej indukcie) v širokom rozsahu meniacej sa pracovnej teploty (typicky medzi -50°C a + 85°C). Minimalizácia energetickej spotreby je jednou z kľúčových požiadaviek pri návrhu satelitných zariadení a teda vyvinuté magnetické jadrá by mali vykazovať tiež nízke premagnetizačné straty.
Doba trvania: 1.9.2018 – 31.12.2021
Príprava a magnetické vlastnosti Co/CoO core-shell nanočastíc
Research on preparation and magnetic properties of Co/CoO core-shell nanoparticles
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
STREAM – Malé zariadenie na získavanie energie na báze magnetostrikčných amorfných a nanokryštalických materiálov
Small energy harvester based on magnetostrictive amorphous and nanocrystalline materials
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom predloženého projektu je vývoj funkčného prototypu zariadenia na získavanie energie z vibrácií v okolitom prostredí, ktoré bude využivať nové amorfné a nanokryštalické materiály s vysokým magnetomechanickým koeficientom. Takéto zariadenie sa bude vyznačovať zvýšenou účinnosťou premeny mechanickej energie z vibrácií na elektrickú energiu a je predpoklad, že po optimalizácii jeho technických parametrov si nájde široké komerčné využitie hlavne v oblasti senzoriky, kde bude slúžiť na autonómne napájanie bezdrôtových senzorových zariadení a systémov s malou energetickou náročnosťou takže sa tu odbúra potreba použitia batérií. Inovatívne aspekty tohto projektu budú zamerané na vývoj nových magnetostrikčných materiálov s vhodnou geometriou pre použitie v zariadení na zber energie z vibrácií v okolitom prostredí ako i na vývoj mechanickej a elektrickej časti takéhoto zariadenia, ktoré svojimi parametrami bude mať zlepšený pomer výkonu a ceny v porovnaní s podobnými zariadeniami existujúcimi na trhu založenými s alternatívnych technológiách (elektromagnetické, piezoelektrické, elektrostatické).
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014

Národné

Magneticky mäkké nanokryštalické materiály pripravené nekonvenčnými technikami tepelného spracovania
Soft magnetic nanocrystalline materials prepared by unconventional thermal processing techniques
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
UNPROMAT – Nové nano/mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania
Novel nano/micro-structured metallic materials prepared by unconventional processing routes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Rýchlochladené kovové zliatiny a kompozity pre magnetické a magnetokalorické aplikácie
Rapidly quenched metallic alloys and composites for magnetic and magnetocaloric applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá vývojom nových rýchlochladených kovových zliatin so zlepšenými funkčnými vlastnosťami. Jeho prvá časť bude zameraná na nanokryštalické magneticky mäkké zliatiny s vysokými hodnotami magnetickej indukcie, ktoré je možné pripraviť znížením obsahu nemagnetických prvkov v zliatine a využitím techniky ultra-rýchleho žíhania v procese ich tepelného spracovania. V ďalšej časti časť projektu sa plánujeme venovať amorfným a nanokryštalickým kompozitným materiálom v tvare dvoj- a trojvrstvových kovových pások, ktoré sú mechanicky pevne spojené tuhou interfaciálnou fázou. Na týchto heterogénnych systémoch sa okrem detailného štúdia ich magnetických vlastností zameriame tiež na optimalizáciu ich GMI charakteristík pre potenciálne využitie v magnetických senzoroch. V projekte sa chceme venovať aj vývoju rýchlochladených kompozitných systémov s optimalizovanými magnetokalorickými vlastnosťami pre magnetické chladenie v okolí izbovej teploty.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
ANGSTROM – Atomárna štruktúra a unikátne vlastnosti intermetalík, amorfných, nanokryštalických a komplexných kovových zliatin
Atomic structure and exceptional properties of intermetallics, amorphous, nanocrystalline and complex metallic alloys
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2019
Rýchlochladené magneticky mäkké a magneticky tvrdé kompozitné materiály pre aplikácie v energetike a senzorike.
Rapidly quenched soft and hard magnetic composites for energy and sensor applications.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
NANOTAILOR – Nanokryštalické a kvázikryštalické kovové systémy s cielene modifikovanou štruktúrou a morfológiou
Nanocrystalline and quasicrystalline metallic systems with tailored structure and morfology
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Progresívne amorfné a nanokryštalické magneticky mäkké zliatiny pre aplikácie v energetike a magnetickom chladení
Progressive amorphous and nanocrystalline soft magnetic alloys for energy and magnetic cooling applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Marcin Jozef, PhD.
Anotácia: Vedecké ciele tohto projektu sú zamerané na štúdium magneticky mäkkých a magnetokalorických vlastností vybraných amorfných a nanokryštalických magneticky mäkkých zliatin, ktoré môžu byť perspektívne využité pri konverzii energie a magnetickom chladení. Ťažisko projektu je zamerané na problematiku spojenú so spracovaním, charakterizáciou a vyhodnotením magnetických vlastností týchto materiálov s hlavným dôrazomna vzájomný vzťah medzi mikroštruktúrou a funkčnými vlastnosťami. Prvá časť projektu je zameraná na nové zliatiny na báze Fe-(Co)-M-B-(Si)-Cu, ktoré sa vyznačujú vysokými hodnotami nasýtenej magnetickej polarizácie.Druhá časť je zameraná na vývoj nových amorfných a nanokryštalických materiálov na bázeGd-Fe-(Co)-Al-B-(Si) kompozitov pre magnetické chladenie v okolí izbovej teploty. Optimalizácia funkčných vlastností skúmaných zliatinových systémov môže prispieť k zvýšeniu účinnosti vybraných zariadení pre energetiku a magnetické chladenie.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
HECOSTE – Vysokopevné elektrotechnické kompozitné ocele
High strength electrotechnical composite steels
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
CFNT MVEP – Centrum fyziky nízkych teplôt a materiálového výskumu v extrémnych podmienkach
Centre of Low Temperature Physics And Material Research at Extreme Conditions
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Centrum fyziky nízkych teplôt a materiálového výskumu v extrémnych podmienkach Košice, CFNT-MVEP, predstavuje koncept rozvoja špičkovej experimentálnej výskumnej inštitúcie zameranej na fyziku nízkych teplôt a materiálový výskum v extrémnych podmienkach, pričom pod extrémnymi podmienkami sa okrem nízkych teplôt myslia najmä vysoké a veľmi nízke magnetické polia, extrémne vysoké tlaky a teploty, ako aj redukovaná dimenzia – príprava nanomateriálov a štúdium vlastností materiálov na nanoskopickej úrovni. Cieľom aktivity je mobilizovať spoločný výskum pracovísk zúčastnených v projekte a zamerať ho na oblasť materiálov a technológií s perspektívou aplikácií a technologického transferu. Fyzikálny a materiálový výskum schopný konkurencie so svetom vyžaduje modernú experimentálnu techniku. CFNT-MVEP disponuje špičkovou vedeckou infraštruktúrou získanou zo štrukturálnych fondov EU a pod., ale za svoju najväčšiu pridanú hodnotu považuje schopnosť rozvíjať vlastné unikátne metódy, prístroje a technológie. Centrum patrí k tuctu svetových laboratórií schopných experimentovať v mikrokelvinovej oblasti, ale vlastní aj ďalšie unikátne zariadenia na prípravu a charakterizáciu materiálov v silných magnetických poliach a pri vysokých tlakoch a teplotách. V predkladanom projekte sa zameriame na rozvoj ďalších unikátnych prístrojov a technológií a synergické prepojenie našich laboratórií, ktoré tvoria pilier materiálového výskumu v Košiciach.
Web stránka projektu: http://ofnt.saske.sk
Doba trvania: 1.7.2011 – 30.6.2015
SEMAMID – Senzory na báze magnetických mikrodrôtov
Sensors based on magnetic microwires
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.5.2011 – 30.12.2014
Magneticky tvrdé mikrodrôty FePt@Pyrex
FePt@Pyrex hard magnetic microvires
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2013
CEX II – Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Infrastructure Improving of Centre of Excellence of Advanced Materials with Nano- and Submicron- Structure
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja pre nové technológie, charakterizáciu štruktúry, mechanických a fyzikálnych vlastností nanoštruktúrnych materiálov.
Doba trvania: 1.5.2010 – 30.4.2013
NMTE – Nové materiály a technológie pre energetiku
New materials and technologies for energetics
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Špecifické ciele projektu sú:1.Vývoj technológie nanoštruktúrovaných masívnych supravodičov pre uchovávanie energie2.Vývoj biobatérie využívajúcej obnoviteľné biologické produkty3.Vývoj nových transformátorových ocelí modifikovaných nanočasticami4.Vývoj chladiaceho a izolačného média na báze magnetickej kvapaliny pre vysokovýkonové transformátory
Web stránka projektu: nmte.saske.sk
Doba trvania: 1.5.2010 – 30.4.2013
Modifikácia funkčných vlastností nanokryštalických magnetických materiálov tepelným spracovaním v magnetickom poli
Tailoring of functional properties of nanocrystalline magnetic materials by thermal processing in magnetic field
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Technológia prípravy elektrotechnických ocelí s vysokou permeabilitou pre elektromotory s vyššou účinnosťou
Technology of the fabrication of electrical steels for the electric motors with higher efficiency
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.11.2010 – 31.12.2012
DIAMS – Distribuovaná infraštruktúra pre aplikované magnetovedy
Distributed Infrastructures for applied magnetosciences
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2011
NanoCexmat – Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Centre of Excellence of progressive materials with nano and submicron structure
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je vybudovanie Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou v Košiciach
Doba trvania: 20.5.2009 – 30.4.2011
Nové nanokryštalické magneticky mäkké a magneticky tvrdé materiály so zlepšenými funkčnými vlastnosťami
Novel nanocrystaline soft and hard magnetic materials with improved functional properties
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá vývojom nových nanokryštalických magneticky mäkkých a tvrdých materiálov pripravených kryštalizáciou z rýchlochladených amorfných prekurzorov. V prípade magneticky mäkkých systémov, hlavná pozornosť bude venovaná koreláciám medzi štruktúrou a magnetickým správaním nových zliatin na báze FeNiNb(Zr)B ako i zliatinám HITPERM s vysokým obsahom Co. Ich magnetické vlastnosti budú Študované i z uhla pohľadu fázovej transformácie BCC-FCC v štruktúre nanokryštalických zŕn. Pokiaľ ide o magneticky tvrdé systémy, navrhujeme sa zamerať na rýchlochladené zliatiny typu FePtB, do ktorých budú pridané malé množstvá Nb, Zr, zohrávajúce úlohu inhibítorov rastu nanokryštalických zŕn v procese tvorby vysokoanizotrópnej L10 FePt fázy. V pripravených magneticky mäkkých a tvrdých vzorkách bude študovaný vplyv variácií rozmerov zŕn a medzizrnových vzdialeností ako i magnetických vlastností jednotlivých fáz a medzi fázových rozhraní na magnetizačné procesy v širokom intervale meracej teploty. Z technologického hľadiska je hybnou silou tohto projektu potreba optimalizácie zloženia a podmienok prípravy študovaných nanokryštalických zliatin za účelom získania magnetických vlastností, ktoré sú žiadané pre ich potenciálne využitie v rôznych technických aplikáciách.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009