Projektová činnosť

Medzinárodné

Príprava a štúdium štruktúrnych a magnetických vlastností CoFe2O4/Fe3O4 nanočastíc typu "core/shell" pre magnetickú hypertermiu
Preparation and study of structural and magnetic properties of core/shell CoFe2O4/Fe3O4 nanoparticles for advanced magnetic hyperthermia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Štúdium nových feromagnetických nanokompozitov
Investigation of new ferromagnetic nanocomposites
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
MAGSAT – Nové magneticky mäkké jadrá pre satelitné zariadenia a magnetometre pracujúce v kozmických podmienkach.
Novel soft magnetic cores tailored for use in space qualified magnetometers and satellite devices
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je vývoj nových magneticky mäkkých jadier z rýchlochladených amorfných a nanokryštalických materiálov, ktoré budú následne použité pre návrh a konštrukciu magnetometrov a magnetických torzných rotátorov aplikovateľných v kozmických podmienkach. Tieto materiály sa musia vyznačovať excelentnou stabilitou magnetických vlastností (týka sa to najmä vysokej magnetickej permeability a nasýtenej magnetickej indukcie) v širokom rozsahu meniacej sa pracovnej teploty (typicky medzi -50°C a + 85°C). Minimalizácia energetickej spotreby je jednou z kľúčových požiadaviek pri návrhu satelitných zariadení a teda vyvinuté magnetické jadrá by mali vykazovať tiež nízke premagnetizačné straty.
Doba trvania: 1.9.2018 – 31.12.2021
MAGBBRIS – Nové magnetické biomateriály pre obnovu mozgu a zobrazovanie po mozgovej príhode
New MAGnetic Biomaterials for Brain Repair and Imaging after Stroke
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Prípravou nového magnetického nano-biomateriálu dosiahneme obnovu tkaniva v súvislosti s ischemickými prípadmi. Využijeme výhody nanotechnológie doručiť terapeutický rastový faktor sekretom do oblasti poškodeného mozgu. Podľa World Health Organization až 15 miliónov osôb trpí každý rok infarktom mozgu. Dostupné liečenie je iba akútna trombolytická terapia (farmakologická alebo mechanická), ktorá je poskytnutá menej ako 10% postihnutým pacientom z dôvodov striktných výberových kritérií. Na druhej strane liečenie krvného riečiska nervových vlákien môže poskytnúť možnosť zahrnúť takýchto pacientov do procedúr. MAGBBRIS predstavuje skutočnosť, že rastúce faktory, sekretované endoteliálne bunky, s preukázaným potenciálom obnovy tkaniva môžu byť uzavreté v magnetickom biomateriáli a môžu byť bezpečne a úspešne zavedené do mozgu myši a tam indukovať obnovu tkaniva. V ischemickom mozgu sekretom môže byť podržaný pôsobením externého magnetického poľa a takto vylepšiť obnovu ciev a regeneráciu neurogenného tkaniva po infarkte.
Doba trvania: 1.3.2018 – 28.2.2021
Príprava a magnetické vlastnosti Co/CoO core-shell nanočastíc
Research on preparation and magnetic properties of Co/CoO core-shell nanoparticles
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
MAPACON – Magnetické vlastnosti anizotrópnych kompozitnych systémov
Magnetic properties of anisotropic composite nanosystems
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália, CSc.
Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je prispieť ku komplexnejšiemu pochopeniu interakcii medzimagnetickými časticami a molekulami kvapalného kryštálu vo feronematikách (nematickýchkvapalných kryštáloch dopovaných magnetickými nanočasticami. Dôkladne preskúmanie tejtointerakcie umožní pripraviť kompozitné systémy s lepšou odozvou na magnetické pole. Našepredbežné výsledky (zatiaľ nepublikované), zamerané na štúdium magnetických vlastnostíferonematík, ukázali výraznú zmenu magnetických vlastnosti týchto kompozitných systémov voblasti fázových prechodov (tak z izotrópnej do nematickej ako aj z nematickej do kryštalickejfázy): v teplotnej závislostí striedavej magnetickej susceptibility pri teplotách odpovedajúcichfázovým prechodom boli pozorované zreteľné zmeny. Tento jav nebol pozorovaný u čistýchnematických kvapalných kryštálov a nebol pozorovaný ani u čistých nanočastíc. Tieto výsledkypoukazujú na to, že tento efekt je spojený s interakciou medzi nanočasticami a molekulamikvapalného kryštálu. Podstata spomínaného javu je doposiaľ neznáma a predstavuje zatiaľnepreskúmanú oblasť.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2016
MAPACON – Magnetické vlastnosti anizotrópnych kompozitnych systémov
Magnetic properties of anisotropic composite nanosystems
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália, CSc.
Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je prispieť ku komplexnejšiemu pochopeniu interakcii medzimagnetickými časticami a molekulami kvapalného kryštálu vo feronematikách (nematickýchkvapalných kryštáloch dopovaných magnetickými nanočasticami. Dôkladne preskúmanie tejtointerakcie umožní pripraviť kompozitné systémy s lepšou odozvou na magnetické pole. Našepredbežné výsledky (zatiaľ nepublikované), zamerané na štúdium magnetických vlastnostíferonematík, ukázali výraznú zmenu magnetických vlastnosti týchto kompozitných systémov voblasti fázových prechodov (tak z izotrópnej do nematickej ako aj z nematickej do kryštalickejfázy): v teplotnej závislostí striedavej magnetickej susceptibility pri teplotách odpovedajúcichfázovým prechodom boli pozorované zreteľné zmeny. Tento jav nebol pozorovaný u čistýchnematických kvapalných kryštálov a nebol pozorovaný ani u čistých nanočastíc. Tieto výsledkypoukazujú na to, že tento efekt je spojený s interakciou medzi nanočasticami a molekulamikvapalného kryštálu. Podstata spomínaného javu je doposiaľ neznáma a predstavuje zatiaľnepreskúmanú oblasť.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2015
Nanoparticles in anisotropic soft matter
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália, CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
STREAM – Malé zariadenie na získavanie energie na báze magnetostrikčných amorfných a nanokryštalických materiálov
Small energy harvester based on magnetostrictive amorphous and nanocrystalline materials
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom predloženého projektu je vývoj funkčného prototypu zariadenia na získavanie energie z vibrácií v okolitom prostredí, ktoré bude využivať nové amorfné a nanokryštalické materiály s vysokým magnetomechanickým koeficientom. Takéto zariadenie sa bude vyznačovať zvýšenou účinnosťou premeny mechanickej energie z vibrácií na elektrickú energiu a je predpoklad, že po optimalizácii jeho technických parametrov si nájde široké komerčné využitie hlavne v oblasti senzoriky, kde bude slúžiť na autonómne napájanie bezdrôtových senzorových zariadení a systémov s malou energetickou náročnosťou takže sa tu odbúra potreba použitia batérií. Inovatívne aspekty tohto projektu budú zamerané na vývoj nových magnetostrikčných materiálov s vhodnou geometriou pre použitie v zariadení na zber energie z vibrácií v okolitom prostredí ako i na vývoj mechanickej a elektrickej časti takéhoto zariadenia, ktoré svojimi parametrami bude mať zlepšený pomer výkonu a ceny v porovnaní s podobnými zariadeniami existujúcimi na trhu založenými s alternatívnych technológiách (elektromagnetické, piezoelektrické, elektrostatické).
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014

Národné

Magneticky mäkké nanokryštalické materiály pripravené nekonvenčnými technikami tepelného spracovania
Soft magnetic nanocrystalline materials prepared by unconventional thermal processing techniques
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
REBCOAPL – REBCO masívne supravodiče na báze Y, Gd, Sm a Eu pre praktické aplikácie
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a vývoj vybraných REBCO masívnych monokryštalických supravodičov (MMS).Preskúmame systémy YBCO, GdBCO, SmBCO a EUBCO, ktoré sú v súčasnosti preferované z hľadiska zvládnutiaich výrobnej technológie a špecifických aplikácií. Na základe našich najnovších výsledkov sa zameriame nalegovanie LREBCO (LRE- ľahké vzácne zeminy) prvkami, ktoré potláčajú substitúciu Ba/LRE v kryštálovejmriežke, pridanie nanokryštalického BaCeO3, bimodálnu rozmerovú distribúciu piningových centier a konfiguráciuotvorov v REBCO MMS. Výsledky výskumu uplatníme pri vývoji technológie výroby MMS s optimalizovanýmisupravodivými a mechanickými vlastnosťami. Využitie výsledkov výskumu a vývoja dosiahnutých v rámci projektupredpokladá výrobca MMS CAN Superconductors s.r.o.
Web stránka projektu: https://websrv.saske.sk/uef/oddelenia-a-laboratoria/laboratorium-materialovej-fyziky/
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2026
UNPROMAT – Nové nano/mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania
Novel nano/micro-structured metallic materials prepared by unconventional processing routes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Magnetizačné procesy kompozitov s magnetickými časticami s modifikovaným povrchom
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Rýchlochladené kovové zliatiny a kompozity pre magnetické a magnetokalorické aplikácie
Rapidly quenched metallic alloys and composites for magnetic and magnetocaloric applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá vývojom nových rýchlochladených kovových zliatin so zlepšenými funkčnými vlastnosťami. Jeho prvá časť bude zameraná na nanokryštalické magneticky mäkké zliatiny s vysokými hodnotami magnetickej indukcie, ktoré je možné pripraviť znížením obsahu nemagnetických prvkov v zliatine a využitím techniky ultra-rýchleho žíhania v procese ich tepelného spracovania. V ďalšej časti časť projektu sa plánujeme venovať amorfným a nanokryštalickým kompozitným materiálom v tvare dvoj- a trojvrstvových kovových pások, ktoré sú mechanicky pevne spojené tuhou interfaciálnou fázou. Na týchto heterogénnych systémoch sa okrem detailného štúdia ich magnetických vlastností zameriame tiež na optimalizáciu ich GMI charakteristík pre potenciálne využitie v magnetických senzoroch. V projekte sa chceme venovať aj vývoju rýchlochladených kompozitných systémov s optimalizovanými magnetokalorickými vlastnosťami pre magnetické chladenie v okolí izbovej teploty.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
BMREBCO – Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie
Development of REBCO superconductors for biomedical applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Projekt je zameraný na vývoj REBCO ( RE- Y alebo vzácna zemina) masívnych monokryštalických supravodičov (MMS) pre biomedicínske aplikácie. Ich použitie predpokladá malý podnik CRYOSOFT s.r.o. Košice pri konštrukcii zariadení na magnetickú separáciu buniek resp. na magnetický transport liečiv. Pre tieto aplikácie budú vyvíjané REBCO MMS pre použitie pri teplotách, ktoré sa dajú bežne dosiahnuť kryochladením (30-50K). Skúmať budeme YBCO, SmBCO a GdBCO systémy, ktoré môžu splniť požiadavky pre predpokladané aplikácie. Cena vstupných surovín pre YBCO MMS je nižšia ako pre SmBCO a GdBCO MMS, tie však dosahujú vyššie parametre zachyteného magnetického poľa. V rámci riešenie projektu budú optimalizované zloženia a technológia prípravy REBCO MMS tak, aby sa dosiahol efektívny pining vo vysokých magnetických poliach pri teplotách pod teplotou kvapalného dusíka čo je predpokladom dosiahnutia vysokej kritickej prúdovej hustoty a vysokého zachyteného magnetického poľa. Kritickú prúdovú hustotu zvýšime chemickým piningom, zjemnením RE211 častíc a pridaním nanovlákien. Využijeme pritom naše doterajšie výsledky dosiahnuté pri základnom a aplikovanom výskume REBCO MMS, z ktorých časť je patentovo chránená.
Web stránka projektu: https://websrv.saske.sk/uef/oddelenia-a-laboratoria/laboratorium-materialovej-fyziky/
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2022
Vplyv chemického zloženia na význačné fyzikálne vlastnosti moderných funkčných materiálov.
Influence of chemical composition on unique physical properties of modern functional materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium vplyvu chemického zloženia na význačné fyzikálne vlastnosti amorfných aHeuslerových zliatin. Bude študovaný vplyv chemického zloženia na základné parametre ovplyvňujúcemagnetickú bistabilitu amorfných mikrodrôtov, ktorá sa dá využiť na konštrukciu miniatúrnych bezkontaktnýchsenzorov magnetického poľa, teploty a mechanického pnutia. Ďalším študovaným materiálom budú mikrodrôtyna báze Heuslerových zliatin vyznačujúcich sa magnetokalorickým javom a javom tvarovej pamäte. Tieto sadajú využiť pri konštrukcii smart aktuátorov, ktoré sú sami sebe senzormi. Cieľom projektu je vývoj materiálov stakým chemickým zložením, ktoré sa vyznačuje vyššie uvedenými javmi, ale súčasne sa dá opakovane vyrábať.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
MVISION – Nanočastice v anizotrópnych systémoch
Nanoparticles in anisotropic systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Predkladaný projekt je venovaný štúdiu komplexných anizotrópnych systémov na báze klasických termotrópnycha lyotropných (biologických) kvapalných kryštálov. Kvapalné kryštály predstavuju jedinečný druh kvapaliny, ktorása vyznačuje anizotrópiou. Štrukturalizačné procesy v týchto systémoch hrajú rozhodujúcu úlohu z hľadiskazákladného ale aj aplikovaného výskumu. Hlavným cieľom projektu je ovplyvniť citlivosť vyššie spomínanýchanizotrópnych systémov na vonkajšie magnetické pole, čo sa zabezpečí dodaním vhodných magnetickýchnanočastíc a tým umožniť ich aplikácie v magneto-optických zariadeniach.
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2020
ANGSTROM – Atomárna štruktúra a unikátne vlastnosti intermetalík, amorfných, nanokryštalických a komplexných kovových zliatin
Atomic structure and exceptional properties of intermetallics, amorphous, nanocrystalline and complex metallic alloys
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2019
Magnetizačné a relaxačné procesy v magnetických časticiach a kompozitoch.
Magnetization and relaxation processes in magnetic particles and composites.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na experimentálny výskum štruktúry a magnetických vlastností magnetických častíc sveľkosťou od niekoľkých nanometrov až niekoľko stoviek mikrometrov. Samotné častice (s amorfnou,nanokryštalickou alebo polykryštalickou štruktúrou) sú na báze feromagnetických kovov a zliatin a sú pokrytéanorganickou alebo organickou vrstvou a po ďalších technologických úpravách sa stávajú východiskovýmimateriálmi pre prípravu kompozitov. Výskum sa bude orientovať na skúmanie magnetizačných a relaxačnýchprocesov prebiehajúcich vo feromagnetických časticiach za rôznych fyzikálnych podmienok ako je podielferomagnetickej fázy, teplota, amplitúda a frekvencia magnetického poľa. Očakávané výsledky by malinapomáhať rozširovať aplikačný potenciál tejto triedy progresívnych materiálov pre rôzne medicínske i technickéaplikácie.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Rýchlochladené amorfné a Heuslerove zilatiny s význačnými vlastnosťami. Príprava a charakterizácia.
Rapidly quenched amorphous and Heusler alloys with unique properties. Production and characterization.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a vývoj nových amorfných a Heuslerových zliatin vo forme pások ale hlavnemikrodrôtov pripravených metódami rýchleho chladenia roztavenej kvapaliny, ktoré sú charakterizovanévýznačnými vlastnosťami vhodnými pre technické aplikácie. Sú to hlavne amorfné mikrodrôty na báze Fe, ktorésa vyznačujú bistabilným magnetickým správaním, citlivým na magnetické pole, teplotu a mechanické pnutie.Na druhej strane budú pripravené Heuslerove pásky a mikrodrôty vyznačujúce sa vysokou spinovoupolarizáciou, magnetokalorickým javom a javom tvarovej pamäte.Malé rozmery pripravených materiálov ajednoduchá príprava veľkého množstva materiálu umožnia ich využitie pri konštrukcii miniatúrnych senzorov aaktuátorov.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Rýchlochladené magneticky mäkké a magneticky tvrdé kompozitné materiály pre aplikácie v energetike a senzorike.
Rapidly quenched soft and hard magnetic composites for energy and sensor applications.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
NANOTAILOR – Nanokryštalické a kvázikryštalické kovové systémy s cielene modifikovanou štruktúrou a morfológiou
Nanocrystalline and quasicrystalline metallic systems with tailored structure and morfology
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Progresívne amorfné a nanokryštalické magneticky mäkké zliatiny pre aplikácie v energetike a magnetickom chladení
Progressive amorphous and nanocrystalline soft magnetic alloys for energy and magnetic cooling applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Marcin Jozef, PhD.
Anotácia: Vedecké ciele tohto projektu sú zamerané na štúdium magneticky mäkkých a magnetokalorických vlastností vybraných amorfných a nanokryštalických magneticky mäkkých zliatin, ktoré môžu byť perspektívne využité pri konverzii energie a magnetickom chladení. Ťažisko projektu je zamerané na problematiku spojenú so spracovaním, charakterizáciou a vyhodnotením magnetických vlastností týchto materiálov s hlavným dôrazomna vzájomný vzťah medzi mikroštruktúrou a funkčnými vlastnosťami. Prvá časť projektu je zameraná na nové zliatiny na báze Fe-(Co)-M-B-(Si)-Cu, ktoré sa vyznačujú vysokými hodnotami nasýtenej magnetickej polarizácie.Druhá časť je zameraná na vývoj nových amorfných a nanokryštalických materiálov na bázeGd-Fe-(Co)-Al-B-(Si) kompozitov pre magnetické chladenie v okolí izbovej teploty. Optimalizácia funkčných vlastností skúmaných zliatinových systémov môže prispieť k zvýšeniu účinnosti vybraných zariadení pre energetiku a magnetické chladenie.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Vplyv interakcie feromagnetických častíc na báze železa na magnetické vlastnosti kompozitných materiálov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
HECOSTE – Vysokopevné elektrotechnické kompozitné ocele
High strength electrotechnical composite steels
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
CFNT MVEP – Centrum fyziky nízkych teplôt a materiálového výskumu v extrémnych podmienkach
Centre of Low Temperature Physics And Material Research at Extreme Conditions
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Centrum fyziky nízkych teplôt a materiálového výskumu v extrémnych podmienkach Košice, CFNT-MVEP, predstavuje koncept rozvoja špičkovej experimentálnej výskumnej inštitúcie zameranej na fyziku nízkych teplôt a materiálový výskum v extrémnych podmienkach, pričom pod extrémnymi podmienkami sa okrem nízkych teplôt myslia najmä vysoké a veľmi nízke magnetické polia, extrémne vysoké tlaky a teploty, ako aj redukovaná dimenzia – príprava nanomateriálov a štúdium vlastností materiálov na nanoskopickej úrovni. Cieľom aktivity je mobilizovať spoločný výskum pracovísk zúčastnených v projekte a zamerať ho na oblasť materiálov a technológií s perspektívou aplikácií a technologického transferu. Fyzikálny a materiálový výskum schopný konkurencie so svetom vyžaduje modernú experimentálnu techniku. CFNT-MVEP disponuje špičkovou vedeckou infraštruktúrou získanou zo štrukturálnych fondov EU a pod., ale za svoju najväčšiu pridanú hodnotu považuje schopnosť rozvíjať vlastné unikátne metódy, prístroje a technológie. Centrum patrí k tuctu svetových laboratórií schopných experimentovať v mikrokelvinovej oblasti, ale vlastní aj ďalšie unikátne zariadenia na prípravu a charakterizáciu materiálov v silných magnetických poliach a pri vysokých tlakoch a teplotách. V predkladanom projekte sa zameriame na rozvoj ďalších unikátnych prístrojov a technológií a synergické prepojenie našich laboratórií, ktoré tvoria pilier materiálového výskumu v Košiciach.
Web stránka projektu: http://ofnt.saske.sk
Doba trvania: 1.7.2011 – 30.6.2015
SEMAMID – Senzory na báze magnetických mikrodrôtov
Sensors based on magnetic microwires
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.5.2011 – 30.12.2014
Magneticky tvrdé mikrodrôty FePt@Pyrex
FePt@Pyrex hard magnetic microvires
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2013
EDUFYCE – Edukačné fyzikálne centrum ÚEF SAV
Program: Štrukturálne fondy EÚ Vzdelávanie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Web stránka projektu: edufyce.saske.sk
Doba trvania: 1.9.2010 – 30.8.2013
CEX II – Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Infrastructure Improving of Centre of Excellence of Advanced Materials with Nano- and Submicron- Structure
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja pre nové technológie, charakterizáciu štruktúry, mechanických a fyzikálnych vlastností nanoštruktúrnych materiálov.
Doba trvania: 1.5.2010 – 30.4.2013
NMTE – Nové materiály a technológie pre energetiku
New materials and technologies for energetics
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Špecifické ciele projektu sú:1.Vývoj technológie nanoštruktúrovaných masívnych supravodičov pre uchovávanie energie2.Vývoj biobatérie využívajúcej obnoviteľné biologické produkty3.Vývoj nových transformátorových ocelí modifikovaných nanočasticami4.Vývoj chladiaceho a izolačného média na báze magnetickej kvapaliny pre vysokovýkonové transformátory
Web stránka projektu: nmte.saske.sk
Doba trvania: 1.5.2010 – 30.4.2013
Dobudovanie centra pre kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s pespektívou využitia v nano- a biotechnológiách
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Doba trvania: 1.4.2010 – 31.3.2013
Modifikácia funkčných vlastností nanokryštalických magnetických materiálov tepelným spracovaním v magnetickom poli
Tailoring of functional properties of nanocrystalline magnetic materials by thermal processing in magnetic field
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Štúdium vybraných silne korelovaných elektrónových systémov
Study of selected strongly correlated electron systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom nášho projektu je ladenie elektrónových, transportných a magnetických vlastností vybraných heavy fermionových systémov a manganátov charakteristických kolosálnou magnetorezistenciou (KMR) vhodnou substitúciou. Jedným z cieľov je ladenie elektrónovej štruktúry UNixPd2-xAl3 substitúciou Pd atómami Ni a jej následné štúdium na planárnych štruktúrach pomocou elektrónovej tunelovacej spektroskopie. Získané výsledky porovnáme s výsledkami získanými na masívnych vzorkách. Štúdium magnetických a transportných vlastností vybraných KMR manganátov je ďalším cieľom nášho projektu. Chceli by sme porovnať výsledky získané pri štúdiu keramík s výsledkami získanými na nanočasticiach obdobného zloženia. Substitúcia Mn atómami Co redukuje mriežkové parametre v prípade vybraných manganátov a zároveň Co3+ ión je v danom kryštálovom poli nemagnetický. Budeme študovať vplyv tlaku na magnetické a transportné vlastnosti vybraných manganátov a získané výsledky porovnáme s vplyvom chemického tlaku indukovaného substitúciou kobaltom. Poznanie lokálnej štruktúry v týchto materiáloch by nám iste pomohlo k správnej interpretácii výsledkov. Hlavným cieľom pri budovaní vedeckej infraštruktúry v našom laboratóriu bude implementácia oblúkového tavenia a odlievania v ochrannej atmosfére a zvládnutie prípravy kryštálov intermetalických zlúčenín a kysličníkov prechodných kovov metódou vertikálneho zónovania v optickej peci.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Technológia prípravy elektrotechnických ocelí s vysokou permeabilitou pre elektromotory s vyššou účinnosťou
Technology of the fabrication of electrical steels for the electric motors with higher efficiency
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Doba trvania: 1.11.2010 – 31.12.2012
ENaS – Environmenálne nano-aplikácie bližšie k študentom
Enviromental nano-aplications closely to students
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na popularizáciu a disemináciu najnovších vedeckých poznatkov v oblasti nanomateriálov formou prednášok, exkurzií a realizácie vedeckých experimentov. Cieľom projektu je populárnou formou priblížiť študentom stredných škôl najnovšie vedecké poznatky v oblasti nanoštrukturovaných materiálov so zameraním na ich aplikácie v oblasti energetickej úspory a ochrany životného prostredia. Študentom budú teoreticky a prakticky priblížené vedecké problematiky riešené na pracovisku žiadateľa, konkrétne progresívne metódy znižovania emisií CO2, výroba čistých zdrojov energie prostredníctvom vodíka, nanoštrukturované materiály v elektrotechnickej a elektronickej praxi, nanočastice pri liečbe a diagnostike nádorov. Dôraz pri výbere cieľovej skupiny je predovšetkým na študentov z regiónov, ktoré sa vyznačujú vysokou zamestnanosťou a absenciou blízkosti väčšieho mesta nakoľko akademické a vedecké inštitúcie sú sústredené len vo väčších mestách. Študentom z týchto regiónov bude ponúknutá rovnaká šanca ako je často ponúkaná napr. študentom z Košíc a blízkeho okolia, zúčastňovať sa na exkurziách alebo demonštračných vedeckých experimentov. Cieľom projektu je priblížiť študentom stredných škôl myšlienku, že cesta budovania vyspelej spoločnosti vedie cez rozvoj vedy a výskumu ako aj význam vzdelávania na kvalitu života.
Doba trvania: 1.9.2009 – 31.8.2012
Vývoj tecnologických postupov magnetických kvapalín pre biomedecínske účely
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 30.6.2012
YBCO2G – Výskum a vývoj masívnych YBCO supravodičov druhej generácie
Research and Development of the Second Generation of YBCO Bulk Superconductors
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia: Tvorba nanorozmerových piningových centier a eliminácia slabých spojov v masívnych monokryštalických YBCO supravodičoch s cieľov zvýšiť ich úžitkové vlastnosti.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.5.2012
Magnetické vlastnosti častíc, práškov a kompozitov
Magnetic properties of the particles, powders and composites
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2011
NanoCexmat – Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Centre of Excellence of progressive materials with nano and submicron structure
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je vybudovanie Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou v Košiciach
Doba trvania: 20.5.2009 – 30.4.2011
Kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s perspektívou využitia v nano- a biotechnológiách
Centre of excelence: Cooperative phenomena and phase transitions in nanosystems with perspective applications in nano- and biotechnology
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je obnovenie a rozšírenie čiastočne zastaralej experimentálnej a počítačovej základne slúžiacej na návrh, prípravu a charakterizáciu vlastností nanočastíc a biologicky účinných komplexov, obsahujúcich nanočastice. Moderné metódy, akými sú computer-aided molecular design, computer-aided nanodesign, coarse-grained molecular dynamics a ab initio kvantovomechanické metódy napomôźu k racionálnemu návrhu vybraných nanomateriálov. Výsledkom projektu bude vybudovanie špecializovaného regionálneho laboratória, v ktorom sa navrhnú progresívne nanomateriály a preštudujú ich fyzikálne vlastnosti, v súlade s rozvojom nano- a biotechnológií, ktoré patria medzi prioritné smery vedeckého a technologického rozvoja Košického regionu, čím sa naplní globálny cieľ Konvengercia OP VaV.
Doba trvania: 24.4.2009 – 31.3.2011
Magnetoštruktúrne korelácie vo vybraných materiáloch obsahujúcich d- a f- prvky
Magnetostructural correlation in selected materials containing d- and f- elements
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Projekt je venovaný štúdiu magnetoštruktúrnych korelácií v molekulárnych magnetoch pripravenýchna báze metalokyanokomplexov (MKK) ako aj vo vybraných intermetalických zlúčeninách f- kovov. Vplyv vonkajších parametrov ako sú tlak a svetlo na magnetické vlastnosti MKK sa bude študovať na monokryštáloch, práškoch, magnetických nanočasticiach a filmoch. Metódy neutrónovej difrakcie využijeme na štúdium detailov kryštálovej štruktúry a na štúdium magnetickej štruktúry. Budeme študovať vývoj magnetického usporiadania v blízkosti kompenzačnej teploty v zmiešaných ferimagnetických – feromagnetických materiáloch. Zameriame sa na štúdium vplyvu rozmeru nanočastíc na ich magnetické charakteristiky. V prípade intermetalických zlúčenín f- kovov prispejeme k pochopeniu takých javov ako sú non Fermi liquid správanie, Kondo mriežky, geometrická frustrácia, magnetická anizotropia a dlhodosahové magnetické usporiadanie. Zameriame sa na štúdium vplyvu chemického zloženia, mechanickej deformácie, pôsobenia tlaku a vysokého magnetického poľa na fyzikálne charakteristiky týchto zlúčenín.Predpokladá sa príspevok k pochopeniu základného stavu vo vybraných heavy-fermiónových systémoch, Kondo izolátoroch a magnetických polovodičoch pomocou tunelovacej spektroskopie.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Nové nanokryštalické magneticky mäkké a magneticky tvrdé materiály so zlepšenými funkčnými vlastnosťami
Novel nanocrystaline soft and hard magnetic materials with improved functional properties
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá vývojom nových nanokryštalických magneticky mäkkých a tvrdých materiálov pripravených kryštalizáciou z rýchlochladených amorfných prekurzorov. V prípade magneticky mäkkých systémov, hlavná pozornosť bude venovaná koreláciám medzi štruktúrou a magnetickým správaním nových zliatin na báze FeNiNb(Zr)B ako i zliatinám HITPERM s vysokým obsahom Co. Ich magnetické vlastnosti budú Študované i z uhla pohľadu fázovej transformácie BCC-FCC v štruktúre nanokryštalických zŕn. Pokiaľ ide o magneticky tvrdé systémy, navrhujeme sa zamerať na rýchlochladené zliatiny typu FePtB, do ktorých budú pridané malé množstvá Nb, Zr, zohrávajúce úlohu inhibítorov rastu nanokryštalických zŕn v procese tvorby vysokoanizotrópnej L10 FePt fázy. V pripravených magneticky mäkkých a tvrdých vzorkách bude študovaný vplyv variácií rozmerov zŕn a medzizrnových vzdialeností ako i magnetických vlastností jednotlivých fáz a medzi fázových rozhraní na magnetizačné procesy v širokom intervale meracej teploty. Z technologického hľadiska je hybnou silou tohto projektu potreba optimalizácie zloženia a podmienok prípravy študovaných nanokryštalických zliatin za účelom získania magnetických vlastností, ktoré sú žiadané pre ich potenciálne využitie v rôznych technických aplikáciách.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
SIPS – Vedecký inkubátor pre žiakov a študentov
Scientific Incubator for Pupils and Students
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária, CSc.
Anotácia: Projekt Vedecký inkubátor žiakov a študentov je pokusom o pozitívne ovplyvnenie názorov verejnosti na úlohu chémie a fyziky v živote našej spoločnosti. Rozmanitosť cieľových skupín projektu sa odráža aj v hlavných aktivitách projektu, ktoré zahŕňajú činnosti ako úprava kurzov základnej fyziky pre rôzne vekové kategórie od škôlky po gymnázia, realizáciu študentských experimentov na pôde vedeckých inštitúcií, študentské konferencie a program pre učiteľov.
Doba trvania: 1.10.2006 – 31.12.2009
Výskum štruktúrnych a magnetických vlastností amorfných, nanofázových a nanokompozitných systémov na báze 3-d prechodových prvkov Fe, Co a Ni.
Investigations of structural and magnetic properties of amorphous, nanophase and nanokomposite systems based on 3-d transition elements Fe, Co and Ni
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je experimentálne štúdium nových progresívnych magnetických materiálov s amorfnou a nanokryštalickou štruktúrou a s nezvyčajnými vlastnosťami, ktoré nie sú ešte v súčasnosti úplne objasnené a pochopené. Sústreďuje sa na tri okruhy problémov: i) výskum štruktúry a magnetických vlastností práškových materiálov pripravených mechanickým mletím a chemickou metódou reverzných micél a príspevok k pochopeniu magnetického stavu a magnetizačných procesov prebiehajúcich v týchto materiáloch ii) príspevok k objasneniu magnetického stavu a magnetizačných procesov prebiehajúcich v kompaktovaných materiáloch iii) analýza štruktúrnej stability a zmien štruktúry povedie k návrhu a realizácii prípravy tepelného spracovania optimalizujúceho magneticky mäkké vlastností kompaktných materiálov v statických aj striedavých magnetických poliach.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Dizajn mikroštruktúry masívnych YBCO supravodičov
Microstructural design of bulk YBCO superconductors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.6.2006 – 30.11.2009