Projektová činnosť

Medzinárodné

Prenos energetických častíc v turbulentnej heliosfére
Energetic particle transport in the turbulent heliosphere
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stehlík Milan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2014

Národné

Teoretické štúdium frustrovaných magnetických systémov
Theoretical study of frustrated magnetic systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurčišin Marián, PhD.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Anomálne škálovanie v turbulentných systémoch s narušenou symetriou
Anomalous scaling in turbulent systems with symmetry breaking
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurčišin Marián, PhD.
Anotácia: Turbulentné správanie sa patrí medzi základné vlastnosti rôznych makroskopických fyzikálnych, chemických,biologických, sociálno-ekonomických, finančných ako aj environmentálnych systémov.Typickými, veľmi dobre známymi príkladmi turbulentného pohybu sú rôzne atmosférické javy (tornáda, hurikány,cyklóny, atď.), turbulentné prúdenia v riekach a oceánoch a turbulentné prúdenia v elektricky vodivýchprostrediach (pohyb vonkajšieho zemského jadra, slnečný vietor, atď.). Základnou úlohou teoretického výskumuturbulentných systémov je v prvom rade pochopenie fundamentálnych fyzikálnych vlastností turbulentnýchprúdení, ktoré sú spoločné pre všetky turbulentné systémy, a ktoré by potenciálne mohli byť v budúcnostiaplikované v technickej praxi. V tejto súvislosti, hlavným cieľom projektu je štúdium vplyvu narušenia symetriírozvinutých turbulentných prostredí na vlastnosti anomálneho škálovania korelačných funkcií fluktuujúcich polí ako aj na univerzálne charakteristiky turbulentných systémov.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
FRUSTKOM – Frustrované kovové magnetické systémy
Frustrated metallic magnetic systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír, PhD.
Anotácia: Doterajšie experimentálne aj teoretické štúdium frustrovaných magnetických systémov (FMS) bolo sústredené hlavne na dielektrické systémy. Tieto systémy sa vyskytujú v 2D a 3D mriežkach na báze rovnostranných trojuholníkov, pričom v dielektrikách je interakcia medzi jednotlivými spinmi systému dobre definovaná a popísaná. V kovových FMS (K-FMS), ktoré boli doposiaľ omnoho menej študované, významnú úlohu zohráva ďaleko-dosahová nepriama výmenná interakcia medzi spinmi sprostredkovaná vodivostnými elektrónmi (RKKY interakcia). K neveľkému počtu K-FMS patria aj niektoré kovové boridy vzácnych zemín majúce fcc (napr. HoB12, ErB12) alebo Shastryho-Sutherlandovu (napr. TmB4, HoB4, ErB4) štruktúru. Predkladaný projekt si kladie za cieľ experimentálne preskúmať vplyv vysokého tlaku (hydrostatického aj jednoosového), legovania a anizotrópie na magnetické, transportné a tepelné vlastnosti K-FMS, ktoré v týchto K-FMS ešte neboli študované. Pionierskou prácou bude pritom hlavne priame pozorovanie magnetickej štruktúry jednotlivých oblastí fázového diagramu K-FMS pomocou spinovo-polarizovanej skenovacej tunelovej mikroskopie. Preskúmaná bude tiež dynamika magnetickej štruktúry (vplyv rýchlosti zmeny magnetického poľa na túto štruktúru) a štúdium magnetických excitácií (metódou neutrónového rozptylu) vo vybraných tetraboridoch a dodekaboridoch. Náročné experimentálne štúdium, pre ktoré sú už k dispozícii kvalitné vzorky aj vhodné metodiky, bude podporené teoretickou interpretáciou získaných výsledkov a teoretickým rozpracovaním kvantovo štatistických modelov s cieľom prispieť k hlbšiemu pochopeniu fyzikálnej reality vo vyššie spomínaných materiáloch.
Web stránka projektu: http://extremeconditions.saske.sk/projects/
Doba trvania: 1.8.2018 – 31.12.2022
Štúdium termodynamických vlastností frustrovaných magnetických systémov exaktne riešiteľnými modelmi
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurčišinová Eva, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom predkladaného projektu je štúdium rôznych termodynamických vlastností antiferomagnetických ako aj feromagnetických frustrovaných systémov v rámci exaktne riešiteľných modelov klasickej štatistickej mechaniky. V rámci riešenia projektu bude hlavný dôraz kladený na vyšetrovanie ich vlastností spojených s frustráciou takých ako anomálne nízkoteplotné správanie sa mernej tepelnej kapacity; magnetokalorický jav a s ním spojené procesy (de)magnetizačného adiabatického chladenia a jeho efektivita; magnetizačné vlastnosti, štruktúra a makroskopická degenerácia základných stavov; entropické vlastnosti a kritické správanie sa frustrovaných systémov, ako aj vplyv dodatočných interakcií na tieto vlastnosti a procesy.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Štúdium univerzálnych vlastností difúznych procesov v turbulentných prostrediach
Study of universal properties of diffusion proceses in turbulent environments
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurčišin Marián, PhD.
Anotácia: Jedným zo základných atribútov makroskopických fyzikálnych, chemických, biologických, sociálno-ekonomických a environmentálnych systémov je ich stochastičnosť. Tento fakt je hlavným dôvodom intenzívneho vedeckého záujmu o rôznorodé stochastické systémy. Typickým príkladom fyzikálnych stochastických systémov je šírenie rôznych prímesí v turbulentných prostrediach, rozvinutá hydrodynamická a magnetohydrodynamická turbulencia, alebo prelet kozmických častíc cez medzihviezdny priestor. Dôležitosť intenzívneho výskumu týchto problémov je daný potrebou fundamentálneho pochopenia podstaty fyzikálnych javov v nich prebiehajúcich, ako aj z pohľadu možných budúcich aplikácií získaných výsledkov v technickej praxi. Cieľom projektu je štúdium anomálneho škálovania štruktúrnych a korelačných funkcií fluktuujúcich polí v turbulentných prostrediach s nenarušenými a narušenými symetriami, ako aj štúdium a výpočet univerzálnych charakteristík takýchto turbulentných systémov.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Štúdium vlastností turbulentných prostredí s narušenými symetriami
(Study of properties of turbulent environments with symmetry breaking
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurčišin Marián, PhD.
Anotácia: Skutočnosť, že stochastičnosť patrí k základným atribútom makroskopických fyzikálnych, chemických,biologických, ale aj sociálno-ekonomických a environmentálnych systémov je hlavným dôvodom intenzívneho záujmu o stochastické systémy. Príkladom je šírenie prímesí v náhodných prostrediach, prelet kozmických častíc cez medzihviezdny priestor, rozvinutá hydrodynamická a magnetohydrodynamická turbulencia. Výskum týchtoproblémov je dôležitý z hľadiska pochopenia fyzikálnej podstaty javov v nich prebiehajúcich, ako aj z pohľadu budúcich aplikácií v technickej praxi. Cieľom projektu bude štúdium anomálneho škálovania korelačných funkcií fluktuujúcich polí v turbulentných prostrediach s narušenými symetriami, ako aj výpočet univerzálnychparametrov turbulentných systémov (napr. turbulentné Prandtlovo číslo) a analýza helikálnejmagnetohydrodynamickej turbulencie z pohľadu generovania homogénneho makroskopického magnetického poľa.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Vývoj a implementácia postupov pre rekonštrukciu a analýzu dát z protón-protónových zrážok na urýchľovači LHC
Development and implementation of procedures for reconstruction and analysis of data from proton-proton interactions on LHC accelerator
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stríženec Pavol, CSc.
Anotácia: V rámci projektu sa predpokladá ako teoretický, tak metodologický príspevok ku štúdiu vysokoenergetických zrážok protónov na urýchľovači LHC, ktorý práve začína produkovať zaujímavé množstvo dát, aby sa dali overiť a uplatniť nové, doteraz neuskutočnené analýzy. Projekt plánuje prispieť ku zlepšeniu a rozvinutiu existujúcej rekonštrukcie a analýzy dát, ako aj chce priniesť nové aspekty z teoretického a metodologického hľadiska. V metodológii predpokladáme najmä vylepšenie kalibrácie kalorimetrie detektora ATLAS, ktorá zníži systematickú chybu energetickej škály jetov, potrebnej v mnohých iných analýzach. Rovnako predpokladáme spresnenie kalibrácie náboja spŕšok obsahujúcich b-kvark, tzv. b-jetov. Príspevky ku analýze predpokladáme v troch smeroch, spresnenie merania vlastností top kvarku (najmä náboja), analýzy smerujúce k nájdeniu a meraniu Higgsovho bozónu, či možných rozšírení Štandartného Modelu, ako aj získanie presnejších výsledkov Bose-Einsteinových korelácií pi-mezónov v produktoch protónových zrážok
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
CKV – Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia – druhá etapa
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Web stránka projektu: http://ckv.astro.sk/
Doba trvania: 1.3.2010 – 30.6.2014
Štúdium anomálneho škálovania v stochastických a turbulentných systémoch s narušenými symetriami
Study of anomalous scaling in stochastic and turbulent systems with symmetry breaking
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr.h.c. RNDr. Hnatič Michal, DrSc.
Anotácia: Stochastické systémy sú v súčasnosti stredobodom intenzívneho vedeckého záujmu. Tento záujem vyplýva zo skutočnosti, že stochastičnosť patrí k základným atribútom makroskopických fyzikálnych, chemických, biologických, ale aj sociálno-ekonomických systémov. Typickými príkladmi stochastických fyzikálnychsystémov je šírenie prímesi v náhodnom prostredí (znečisťujúce látky v atmosfére a pod.), transport nabitých častíc cez medzihviezdny priestor a rozvinutá (magneto)hydrodynamická turbulencia.Práve štúdium uvedených fyzikálnych systémov bude tvoriť jadro projektu.Univerzálnou črtou stochastických systémov je anomálne škálovanie. Významnú časť vedeckého záujmu tvorí výpočet efektívnych reprezentatívnych konštánt a parametrov systému, ku ktorým patrí koeficient efektívnej viskozity, Prandtlovo číslo, Kolmogorovská konštanta a pod..Základným cieľom projektu bude výpočet anomálnych indexov a efektívnych parametrov v systémoch s narušenými symetriami.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2012
CKV – Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia
Center of Space Research: influence of space weather
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce.
Doba trvania: 24.4.2009 – 31.8.2012
Štúdium niektorých aspektov kalorimetrie vo fyzike vysokých energií
Study of some calorimetry aspects in high energy physics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Bruncko Dušan, CSc.
Anotácia: Projekt riešil množstvo čiastkových úloh spätých snaberaním štatistiky, jej kvalitou. Zameral sa naotvorené otázky viažúce sa ku on-line a hadrónovejkalibrácii, k analýze hadrónových procesov v rámciprogramového balíka GEANT4, ku otázkam ATLASaplikácie do lokálnych GRID fariem. Zaoberal sa tiežanalýzou read-out elektroniky predo-zadných modulovdetektora ATLAS v podmienkach zvýšenej svietivosti. Zpohľadu na fyzikálnu analýzu sme uskutočnili predbežnéštúdia, najskôr na dátach z TEVATRON a dnes na LHCdátach, analýzy hodnoty elektrického náboja top kvarkua Bose-Einsteinových korelácii. Rovnako sme analyzovalimožnosti SUSY z pohľadu na LHC energetický interval.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010