Projektová činnosť

Národné

Citlivosť kvapalných kryštálov s nanočasticami na vonkajšie magnetické pole
Sensitivity of liquid crystals containing nanoparticles to external magnetic field
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Predkladaný projekt sa bude sa bude zaoberať štúdiom kompozitných systémov kvapalných kryštálov s nanočasticami hlavne magnetickými s cieľom ovplyvniť citlivosť týchto kompozitných systémov na vonkajšie magnetické pole. Predmetom štúdia budú nové doteraz nepreskúmané typy kvapalných kryštálov s tzv. banánovými molekulami ako aj tradičné kalamitické kvapalné kryštály s tyčinkovitými molekulami. Bude preskúmaný tiež vplyv nanočastíc na fázový prechod z izotrópnej do nematickej fázy vo vonkajšom magnetickom poli a očakáva sa indukovanie tohto fázového prechodu pomocou magnetického poľa. Tiež bude študovaná odozva spomínaných systémov na slabé magnetické pole (do 0,1T), čo v princípe môže viesť k novým magneto-optickým aplikáciam, ako je napríklad mapovanie magnetického poľa.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Výpočtové prístupy štúdia štruktúry, zbaľovania a interakcií biopolymérov
Computational approaches to study structure, folding and interactions of biopolymers
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kožár Tibor, CSc.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
NANOFLUID – Centrum excelentnosti SAV – Nanokvapaliny
Centre excelence of SAS – Nanofluids
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Centrum NANOKVAPALÍN je zamerané na rozvoj technológií nanočastíc, ako sú magnetické nanočastice, koloidné zlato, nanorúrky a ich komplexnú charakterizáciu z hľadiska magnetických a morfologických vlastností. Pripravené nanočastice budú funkcionalizované pre potreby ich aplikácie v biomedicíne, bietechnológiách a elektrotechnickom priemysle. V biomedicínských aplikáciách sa jedná hlavne o preskúmanie interakcie nanočastíc s biomakromolekulami, hlavne z hľadiska rizika ich použitia, cieleného transportu liečiv, hypertermie a liečenia závažných neurodegeneratívnych ochorení ako je napr. Alzheimerova choroba a pod. V technických aplikáciách sa centrum zamerá na preskumanie možnosti aplikácie v LCD displejoch, senzoroch magnetického poľa, vysokovýkonových transformátoroch a meničoch ako izolačného a chladiaceho média, využitie viacvrstvových nanorúrok a fulerénov ako elektród v reakčných centrách na konverziu slnečného žiarenia na chemickú energiu.
Doba trvania: 1.2.2009 – 31.1.2013
Štúdium anomálneho škálovania v stochastických a turbulentných systémoch s narušenými symetriami
Study of anomalous scaling in stochastic and turbulent systems with symmetry breaking
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr.h.c. RNDr. Hnatič Michal, DrSc.
Anotácia: Stochastické systémy sú v súčasnosti stredobodom intenzívneho vedeckého záujmu. Tento záujem vyplýva zo skutočnosti, že stochastičnosť patrí k základným atribútom makroskopických fyzikálnych, chemických, biologických, ale aj sociálno-ekonomických systémov. Typickými príkladmi stochastických fyzikálnychsystémov je šírenie prímesi v náhodnom prostredí (znečisťujúce látky v atmosfére a pod.), transport nabitých častíc cez medzihviezdny priestor a rozvinutá (magneto)hydrodynamická turbulencia.Práve štúdium uvedených fyzikálnych systémov bude tvoriť jadro projektu.Univerzálnou črtou stochastických systémov je anomálne škálovanie. Významnú časť vedeckého záujmu tvorí výpočet efektívnych reprezentatívnych konštánt a parametrov systému, ku ktorým patrí koeficient efektívnej viskozity, Prandtlovo číslo, Kolmogorovská konštanta a pod..Základným cieľom projektu bude výpočet anomálnych indexov a efektívnych parametrov v systémoch s narušenými symetriami.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2012
Kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s perspektívou využitia v nano- a biotechnológiách
Centre of excelence: Cooperative phenomena and phase transitions in nanosystems with perspective applications in nano- and biotechnology
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je obnovenie a rozšírenie čiastočne zastaralej experimentálnej a počítačovej základne slúžiacej na návrh, prípravu a charakterizáciu vlastností nanočastíc a biologicky účinných komplexov, obsahujúcich nanočastice. Moderné metódy, akými sú computer-aided molecular design, computer-aided nanodesign, coarse-grained molecular dynamics a ab initio kvantovomechanické metódy napomôźu k racionálnemu návrhu vybraných nanomateriálov. Výsledkom projektu bude vybudovanie špecializovaného regionálneho laboratória, v ktorom sa navrhnú progresívne nanomateriály a preštudujú ich fyzikálne vlastnosti, v súlade s rozvojom nano- a biotechnológií, ktoré patria medzi prioritné smery vedeckého a technologického rozvoja Košického regionu, čím sa naplní globálny cieľ Konvengercia OP VaV.
Doba trvania: 24.4.2009 – 31.3.2011
Štúdium korelačných funkcií náhodných polí v kritickej a stochastickej dynamike
Study of correlation functions of random fields in critical and stochastic dynamics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr.h.c. RNDr. Hnatič Michal, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008