Projektová činnosť

Medzinárodné

JEM-EUSO, Kozmické Observatórium Extrémneho Vesmíru na palube Japonského Experimentálneho Modulu
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol, PhD.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2022
SIREN – Space Ionizing Radiation Experts Nursery
Space Ionizing Radiation Experts Nursery
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Langer Ronald
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
JEM-EUSO – JEM-EUSO, Kozmické Observatórium Extrémneho Vesmíru na palube Japonského Experimentálneho Modulu
JEM-EUSO, Extreme Universe Space Observatory Onboard Japan Experiment Module
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol, PhD.
Anotácia: Výskum kozmického žiarenia extrémnych energií s využitím pozorovaní sekundárnych odoziev v atmosfére Zeme z paluby Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS
Web stránka projektu: http://jem-euso.roma2.infn.it
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2021
One pixel – Štúdia vykonateľnosti pre pozorovania ionosférických narušení jednopixelovým UV detektorom
Feasibility study to observe ionospheric disturbances by one pixel UV detector
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol, PhD.
Anotácia: 1. výzva ku predkladaniu projektov v rámci programu ESA PECS na Slovensku
Doba trvania: 1.6.2016 – 30.4.2018
Prenos energetických častíc v turbulentnej heliosfére
Energetic particle transport in the turbulent heliosphere
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stehlík Milan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2014
COST ES 0803 – Vývoj produktov a služieb pre kozmické počasie v Európe
Developing space weather products and services in Europe
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Dáta meraní NM na L.štíte, časticové merania, fyzikálna analýza efektov kozmického počasia
Web stránka projektu: http://www.costes0803.noa.gr/
Doba trvania: 1.8.2008 – 30.11.2012

Národné

Interdisciplinárne aplikácie pozorovania a výskumu kozmického žiarenia na pracovisku ÚEF SAV na Lomnickom štíte
Interdisciplinary applications of cosmic rays observation and research in the laboratory of Institute of Experimental Physics of SAS at the Lomnicky stit observatory
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kubančák Ján, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj interdisciplinárnych aplikácií výskumu kozmického žiarenia na pracovisku ÚEF SAV na Lomnickom štíte, a to hlavne prostredníctvom: a) zachovania kontinuity v oblasti pozorovania kozmického žiarenia, b) inovácie a rozvoja pracoviska a c) intenzívnej vedeckej spolupráce a propagácie pracoviska. V rámci projektu bude kladený dôraz na analýzu a vyhodnocovanie dát zaznamenaných neutrónovým monitorom a zariadením SEVAN počas 24. a v prvej tretine 25. slnečného cyklu. Vedecká práca bude zintenzívnená v oblasti spolupráce v oblasti radiačnej ochrany pred kozmickým žiarením a v oblasti vývoja a testovania detektorov v zmiešaných radiačných poliach vyskytujúcich sa na vysokohorských observatóriách. Jedným z výsledkov projektu bude spätná analýza zvýšenej alebo zníženej intenzity sekundárneho kozmického žiarenia v atmosfére v obdobiach s významnými fluktuáciami slnečnej aktivity, ktoré sa vyskytli v rokoch 2014 – 2024.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
Kozmické žiarenie v heliosfére s terminačnou rázovou vlnou a heliosférickou obálkou
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol, PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Analýza meraní z experimentov EUSO-SPB, Mini-EUSO a siete pozemných UV detektorov
Analysis of EUSO-SPB, Mini-EUSO and ground UV detectors experiments measurement
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol, PhD.
Anotácia: JEM-EUSO experiment je projekt na určenie pôvodu častíc s ultra vysokou energiou. Dva najvýznamnejšie prekurzor experimenty JEM-EUSO experimentu sú EUSO-SPB a MINI-EUSO experiment. Oba experimenty prinesú nové údaje v priebehu rokov 2017 a 2018. Projekt je zameraný na spracovanie údajov z oboch experimentov a zo siete pozemných detektorov UV žiarenia. EUSO-SPB je let NASA SPB balónu s EUSO detektorom, ktorý odštartuje v apríli 2017 z Nového Zélandu. Predpokladá sa meranie zo stratosféry v dĺžkeminimálne 50 dní. MINI-EUSO detektor je miniatúrna verzia JEM-EUSO detektoru, ktorá bude monitorovať UV pozadie z paluby Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS. Let MINI-EUSO na ISS a začiatok jeho minimálne pol ročných meraní začne koncom roka 2017.Oddelenie kozmickej fyziky (OKF) ÚEF zároveň buduje sieť pozemných detektorov UV žiarenia, ktoré začnú kontinuálne merania na minimálne 4 pozíciach v priebehu roku 2017. Ich prevádzka je naplánovaná na nasledujúce roky, minimálne počas celého trvania tohto projektu.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Modulácia častíc kozmického žiarenia v Heliosfére
Cosmic rays modulation in the Heliosphere
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je vývoj skupiny modelov popisujúcich moduláciu a distribúciu kozmického žiarenia (KŽ) v heliosfére umožňujúcich popis aktuálnych meraní KŽ v heliosfére, magnetosfére a atmosfére Zeme a ich sprístupnenie prostredníctvom internetových web verzií alebo zdrojových kódov modelov širšej vedeckej komunite.
Doba trvania: 1.5.2013 – 31.12.2015
VNKZ – Variácie nízkoenergetického kozmického žiarenia a supratermálnych kozmických častíc: súvislosti s efektami kozmického počasia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
CKV – Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia – druhá etapa
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Web stránka projektu: http://ckv.astro.sk/
Doba trvania: 1.3.2010 – 30.6.2014
Energetické kozmické častice a ich úloha v kozmickom počasí
Energetic cosmic particles and its role in space weather
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Dynamika tokov kozmických energetických častíc vo vzťahu k rôznym efektom kozmického počasia
Web stránka projektu: http://space.saske.sk
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
CKV – Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia
Center of Space Research: influence of space weather
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce.
Doba trvania: 24.4.2009 – 31.8.2012
Energetické častice v niektorých kozmických plazmových útvaroch
Energetic particles in the selected formations of space plasma
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Kudela Karel, DrSc.
Anotácia: Prispieť k opisu a zisteniu kauzálnych súvislostí v procesoch využitím jestvujúcich modelova. transmisivity magnetosféry Zeme pre slnečné a galaktické kozmické geomagnetického poľa tak pre zemský povrch ako aj pre nízkoorbitálne družiceb. produkcie energetického gama žiarenia, resp. neutrónov na slnečnom povrchu a atmosferického tvrdého röntgenu, resp. gama žiarenia s využitím meraní prístrojom SONG na družici CORONAS-Fc. variability galaktického a slnečného kozmického žiarenia pozorovaného osobitne na vysokohorskom neutrónovom monitore Lomnický štít vo vzťahu k zmenám v medziplanetárnom prostredí ako aj ich dôsledkov v blízkosti Zemed. formovania tokov častíc stredných energií vo vonkajších oblastiach magnetosféryZeme s využitím meraní na družiciach INTERBALLe. vedúcich k zmenám tokov energetických častíc vo vnútornej magnetosfére a na malých výškach s využitím meraní na družiciach INTERBALL, CORONAS-F a Double Star, ako aj dôsledkov z týchto zmien vyplývajúcich pre zemskú atmosféruf. ovplyvňujúcich populácie energetických častíc v blízkosti Venuše a v medzi-planetárnom prostredí (sonda Venus-Express)
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009