Projektová činnosť

Medzinárodné

Nanocolloid – Koloidné aspekty nanovedy pre inovatívne procesy a materiály
Colloidal Aspects of Nanoscience for Innovative Processes and Materials
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/domains_actions/cmst/Actions/CM1101
Doba trvania: 19.1.2012 – 31.12.2015
Chémia koloidov a rozhraní pre nanotechnológie
Colloid and Interface Chemistry for Nanotechnology
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Anotácia: Základnou témou tejto Akcie je prístup zdola-nahor ku tvorbe funkčných materiálov a zariadení prostredníctvom dostupnosti štandardizovaných charakterizačných techník a dobre definovaných materiálov na nanoúrovni a ich následnom uplatnení v moderných procesoch samousporiadania a syntetických prístupoch k funkčným nanoštruktúrnym materiálom a bio-inšpirovaným materiálom.
Doba trvania: 4.10.2006 – 9.11.2011
Asociácia slabých polyaniónov pomocou vodíkových väzieb – noví kandidáti na cielený transport liečiv
Self assembly of weak polyanions by hydrogen bonding – new candidates for controlled drug delivery
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2007

Národné

Mezoškálové javy v systémoch polymérnych a nepolymérnych látok a metodológia skúmania
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Samousporiadanie polymérnych a nepolymérnych materiálov v kvapalnom stave na mezoškálach
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
NANOSEG – Nanosegregácia v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru
Nanosegregation in soft matter of polymeric and nonpolymeric nature
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Mezoškálové javy a štruktúry v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru,
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Spontánne a vyvolané cielené samousporiadanie polymérnych a nepolymérnych materiálov v kvapalnom stave
Spontaneously occurring and induced target-oriented self-assembly of polymeric and nonpolymeric materials in liquid state
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Progresívne polymérne technológie v biomedicíne: Polymérne mikrokapsule pre imunitnú ochranu transplantovaných pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky
Advanced polymer technologies in biomedicine: Polymer microcapsules for immunoprotection of transplanted pancreatic islets in diabetes treatment
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
CEX II – Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Infrastructure Improving of Centre of Excellence of Advanced Materials with Nano- and Submicron- Structure
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja pre nové technológie, charakterizáciu štruktúry, mechanických a fyzikálnych vlastností nanoštruktúrnych materiálov.
Doba trvania: 1.5.2010 – 30.4.2013
Samousporiadanie vodorozpustných polymérov
Self-assembly of water soluble polymers
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Anotácia: V našom laboratóriu sa dlhodobo venujeme výskumu javov samousporiadania (self-assembly) vodorozpustných polymérov, predovšetkým iónových. Prirodzene sa vyskytujúce samousporiadanie v roztokoch je odrazom súhry kolektívnych interakcií, ktoré priamo nie je možné merať a preto poznatky o samousporiadaní sú zároveň poznatkami o interakciách. Poznatky základného výskumu sa nám v poslednom čase podarilo nasmerovať do sféry aplikácií. Na základe súhry niekoľkých interakcií (elektrostatickej, hydrofóbnej a vodíkovej) sme navrhli a úspešne zrealizovali nový typ mechanizmu samousporiadania polymérov do vodorozpustných polymérnych nanočastíc čo vyústilo do podania 2 patentových prihlášok vynálezu. Mechanizmus umožňuje presne regulovať veľkosť nanočastíc. Nanočastice majú veľmi dobrú chemickú i časovú stabilitu a zaujímavé vlastnosti. Zároveň z hľadiska základného výskumu ide o málo preskúmanú oblasť. Predkladaný projekt je zameraný na pokračovanie práce v tejto oblasti v symbióze roviny základného i aplikovaného výskumu.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
NanoCexmat – Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Centre of Excellence of progressive materials with nano and submicron structure
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je vybudovanie Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou v Košiciach
Doba trvania: 20.5.2009 – 30.4.2011
Vodorozpustné polyméry: od fundamentálnych poznatkov o interakciách, štruktúre a dynamike v roztoku ku kontrole mechanizmu ich syntézy a samo-usporiadania
Water-soluble polymers: from fundamental knowledge on the interactions, the structure and dynamics in solution to the control mechanism of the synthesis and self-organization
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.3.2006 – 1.3.2009
Asociačné vlastnosti iónových polymérov a nízkomolekulárnych látok a ich potenciálne využitie pre inteligentné mikrosystémy cieleného transportu liečiv
Association properties of ion-containing polymers and low-molecular – weight compounds with potential application in the design of complexes for targeted drug delivery
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008