Projektová činnosť

Medzinárodné

Relaxácia a fotoindukované javy v chalkogenidových sklách
Relaxation and photoinduced phenomena in chalcogenide glasses
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Flachbart Karol, DrSc., akademik US Slovenska
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2016
Cryodef – Fyzikálne mechanizmy nízkoteplotnej plastickej deformácie a porušovania nových vysokopevných multikomponentých amorfných a vysokoentropických zliatin
Physical Mechanisms of the Low Temperature Plastic Deformation and Failure of New High Strength Multicomponent Amorphous and High-Entropy Alloys
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel, CSc.
Doba trvania: 1.4.2015 – 31.12.2016
Mechanické vlastnosti a prejavy porušenia vysokopevných nanokryštalických kovov pripravených metódou viacnásobnej plastickej deformácie pri teplotách 300 a 77 K.
Mechanical properties and failure pecurarities of the high-strength nanocrystalline metals, processed by the method of severe plastic deformation at temperatures 300 and 77 K
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel, CSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Mechanické vlastnosti objemných nanokryštalických a amorfných materiálov pri kryogénnych teplotách
Mechanical properties of bulk nanocrystalline and amorphous materials at cryogenic temperatures.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel, CSc.
Anotácia: Štúdium fyzikálnych mechanizmov plastickej deformácie v jednoosom tlaku a ťahu ako aj spôsobu porušenia objemných nanokryštalických zliatin s fcc kryštálovou mriežkou: Ni-18%Fe a Pd-5%Au (rozmer zrna 10-30 nm), nanokryštalického Zr s hcp kryštálovou mriežkou (rozmer zrna 100nm), Zr57.4Cu17.9Ni13.4Al10.3Nb1 a Zr65Al7.5Ni10Cu5Pd12.5 masívnych amorfných zliatin v teplotnom intervale 4,2 – 300K.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Experimentálne štúdium vplyvu zvláštností atómovej tavnej štruktúry spôsobenej teplotno-časovým spracovaním na štruktúru a fyzikálno-mechanické vlastnosti amorfných a nanokryštalických zliatin
Experimental investigation of influence of atomic melt structure peculiarities due to their temperature-time treatments on structure and physical-mechanical properties of amorphous and nanocrystalline alloys
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel, CSc.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010

Národné

Funkčné magnetické materiály s perovskitovou štruktúrou na báze oxidov vzácnych zemín a prechodných kovov
Functional magnetic materials with perovskite structure based on rare earth and transition metal oxides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián, CSc.
Anotácia: Časť projektu je venovaná štúdiu multiferroických materiálov a ďalšia časť možnej funkcionalite materiálov sperovskitovou štruktúrou z hľadiska uskladnenia vodíka alebo aplikácie koloidu s nanočasticami na hypertermiu.Zahŕňa prípravu substitučných tuhých roztokov a konštrukciu magnetických fázových diagramov RTO3 (R = Nd, Pr, Sm, Tb, Dy a T = Ti, Cr, Mn, Fe). Fyzikálne vlastnosti ovplyvňuje nielen dopovanie, ale aj obsah kyslíka.Defektná štruktúra sa môže použiť na uskladonenie vodíka. Experimentálnych techniky, ako je rast kryštálov acharakterizácia monokryštálov, syntéza magnetických nanočastíc a štúdium rôznych fyzikálnych vlastnostídoplňuje teoretický prístup, ktorý je založený na metóde funkcionálu hustoty. Projekt slúži na opätovnépreskúmanie závislosti fyzikálnych vlastností multiferroických zlúčenín RMnO3 na obsahu kyslíka. Koncepcia ukladania vodíka vo vakanciách v týchto zlúčeninách je nová a tiež „smart“ hypertermia založená na ferokvapaline z magnetických nanočastíc na báze manganitov.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
Deformácia metastabilných amorfných a kryštalických materiálov
Deformation of metastable amorphous and crystalline materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel, CSc.
Anotácia: Zámerom tohto projektu je získanie poznatkov o faktoroch ovplyvňujúcich procesy diskontinuálnej plastickejdeformácie kovových skiel. Experimentálne štúdium povedie k lepšiemu pochopeniu (mikro)mechanizmovdeformácie a porušovania kovových skiel a k vymedzeniu vplyvu rýchlosti deformácie a veľkosti napätia napriebeh diskontinuálnej deformácie kovových skiel rozličnej tvrdosti. Deformačné prejavy nehomogénnejplastickej deformácie budú porovnávané s vlastnosťami pri homogénnej deformácii. Zmeny štruktúrneho stavumetastabilných sústav budú sledované metódami termickej a termomechanickej analýzy.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
MVISION – Nanočastice v anizotrópnych systémoch
Nanoparticles in anisotropic systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Predkladaný projekt je venovaný štúdiu komplexných anizotrópnych systémov na báze klasických termotrópnycha lyotropných (biologických) kvapalných kryštálov. Kvapalné kryštály predstavuju jedinečný druh kvapaliny, ktorása vyznačuje anizotrópiou. Štrukturalizačné procesy v týchto systémoch hrajú rozhodujúcu úlohu z hľadiskazákladného ale aj aplikovaného výskumu. Hlavným cieľom projektu je ovplyvniť citlivosť vyššie spomínanýchanizotrópnych systémov na vonkajšie magnetické pole, čo sa zabezpečí dodaním vhodných magnetickýchnanočastíc a tým umožniť ich aplikácie v magneto-optických zariadeniach.
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2020
Mechanické vlastnosti a stabilita amorfných zliatin a nanorozmerných sústav
Mechanical properties and stability of amorphous alloys and nanosized systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel, CSc.
Anotácia: Projekt sa zameriava na riešenie problematiky plastickej deformácie v amorfných kovových zliatinách a súvisiace procesy štruktúrnej relaxácie. Budú hľadané spoločné javy, ale aj rozdiely v mikromechanizmoch porušenia silnedefektnej štruktúry charakterizovanej ako amorfná, nanokryštalická, resp. silne degenerovaný tuhý roztok (v prípade vysokoentropických zliatín).
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
METAMYLC – Štrukturalizačné javy v systémoch s nanočasticami
Structuralization phenomena in systems with nanoparticles
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Štrukturalizačné javy hrajú kľúčovú úlohu jednak v základnom ako aj aplikovanom výskume. Predkladaný projekt je zameraný na štúdium vplyvu nanočastíc na štrukturálne javy v rôznych systémoch ako aj štrukturalizácie samotných nanočastíc. Na štúdium týchto efektov budú syntetizované špeciálne druhy nanočastíc. Hlavnym cieľom projektu je štúdium vplyvu nanočastíc na štrukturalizačné javy v dvoch rôznych systémoch a to v kvapalnych kryštáloch a amyloidnych štruktúrach. V prvom systéme, magnetické nanočastice umožňujú zvýšiť citlivosť kvapalných kryštálov na externe magnetické pole. V amyloidnych štruktúrach nanočastice výrazne ovplyvňujú amyloidnu agregáciu proteinov, ktorá je zodpovedná za amyloidne choroby ako sú Alzheimher, Parkinson a Dibetes II. Pripravené nanočastice budú tiež použité pri budovaní 3D štruktúr (tzv. metamaterialov), t.j. systémov s nezvyčajnými fyzikálnymi vlastnosťami ako je napríklad negatívny index lomu.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
Vplyv štruktúrnych zmien na deformáciu a porušovanie amorfných a nanoštruktúrovaných zliatin.
Influence of structural changes on deformation and failure of amorphous and nanostructured alloys
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel, CSc.
Anotácia: Projekt sa zameriava na riešenie problému štruktúry, štruktúrnych defektov a mikromechanizmov deformácie amorfných kovových zliatín. Štúdium porušovania nanokryštalických zliatín sa opiera o analógie medzi podmienkami porušovania neusporiadaných a nanokryštalických materiálov.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Dobudovanie centra pre kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s pespektívou využitia v nano- a biotechnológiách
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Doba trvania: 1.4.2010 – 31.3.2013
NANOFLUID – Centrum excelentnosti SAV – Nanokvapaliny
Centre excelence of SAS – Nanofluids
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Centrum NANOKVAPALÍN je zamerané na rozvoj technológií nanočastíc, ako sú magnetické nanočastice, koloidné zlato, nanorúrky a ich komplexnú charakterizáciu z hľadiska magnetických a morfologických vlastností. Pripravené nanočastice budú funkcionalizované pre potreby ich aplikácie v biomedicíne, bietechnológiách a elektrotechnickom priemysle. V biomedicínských aplikáciách sa jedná hlavne o preskúmanie interakcie nanočastíc s biomakromolekulami, hlavne z hľadiska rizika ich použitia, cieleného transportu liečiv, hypertermie a liečenia závažných neurodegeneratívnych ochorení ako je napr. Alzheimerova choroba a pod. V technických aplikáciách sa centrum zamerá na preskumanie možnosti aplikácie v LCD displejoch, senzoroch magnetického poľa, vysokovýkonových transformátoroch a meničoch ako izolačného a chladiaceho média, využitie viacvrstvových nanorúrok a fulerénov ako elektród v reakčných centrách na konverziu slnečného žiarenia na chemickú energiu.
Doba trvania: 1.2.2009 – 31.1.2013
Kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s perspektívou využitia v nano- a biotechnológiách
Centre of excelence: Cooperative phenomena and phase transitions in nanosystems with perspective applications in nano- and biotechnology
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je obnovenie a rozšírenie čiastočne zastaralej experimentálnej a počítačovej základne slúžiacej na návrh, prípravu a charakterizáciu vlastností nanočastíc a biologicky účinných komplexov, obsahujúcich nanočastice. Moderné metódy, akými sú computer-aided molecular design, computer-aided nanodesign, coarse-grained molecular dynamics a ab initio kvantovomechanické metódy napomôźu k racionálnemu návrhu vybraných nanomateriálov. Výsledkom projektu bude vybudovanie špecializovaného regionálneho laboratória, v ktorom sa navrhnú progresívne nanomateriály a preštudujú ich fyzikálne vlastnosti, v súlade s rozvojom nano- a biotechnológií, ktoré patria medzi prioritné smery vedeckého a technologického rozvoja Košického regionu, čím sa naplní globálny cieľ Konvengercia OP VaV.
Doba trvania: 24.4.2009 – 31.3.2011
Deformácia a lom amorfných a nanokryštalických kovov
Deformation and failure of amorphous and nanocrystalline metals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel, CSc.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Deformácia a mechanizmy porušovania amorfných a nanokryštalických kovov
Deformation and Failture Mechanisms in Amorphous and Nanocrystalline Metals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csach Kornel, CSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007