Oznámenie o konaní voľby členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie

150

Vedecká rada Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach oznamuje konanie volieb členov
správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len v.v.i.)

Názov a sídlo organizácie: Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i., Watsonova 47, 040 01 Košice

Špecifikácia funkcie/volená pozícia: člen Správnej rady Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v.v.i.
v Košiciach

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou: 4

Zoznam predkladaných dokladov:
Prihláška podpísaná kandidátom

Prezentácia predstavy kandidáta o jeho pôsobení v Správnej rade ÚEF SAV, v.v.i.

Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Lehota na predloženie kandidatúry: 13. január 2022 do 14.00 hod., v prípade zasielania poštou
musí byť zásielka doručená na sekretariáte ÚEF SAV, v.v.i. do 14. januára 2022 do 14.00 hod.

Spôsob predloženia dokladov: všetky dokumenty podať osobne alebo poštou na sekretariáte ÚEF
SAV, v.v.i., Watsonova 47, 2. posch. č. dverí: 224. Prezentáciu predstavy kandidáta o jeho
pôsobení v správnej rade poslať zároveň aj v pdf forme elektronicky na adresu predsedu Vedeckej
rady ÚEF
(kacmarci@saske.sk) pre zverejnenie na web stránke ÚEF SAV.

Miesto a čas konania pohovoru a voľby: pohovor sa uskutoční videokonferenčne cez Webex na
adrese:

https://uefsav.webex.com/meet/uefsav

v utorok 25. januára 2022
o 9:00 hod. Voľba sa koná ihneď po skončení pohovorov s kandidátmi.

Celý oznam (.pdf).