Oznámenie o konaní voľby členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie

150

Vedecká rada Ústavu Experimentálnej Fyziky SAV, v.v.i. v Košiciach oznamuje konanie volieb členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie.

Názov a sídlo organizácie: Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i., Watsonova 47, 040 01 Košice

Špecifikácia funkcie/volená pozícia: člen Správnej rady Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v.v.i. v Košiciach

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou:  3

Zoznam predkladaných dokladov:
– Prihláška podpísaná kandidátom
– Prezentácia predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade v.v.i.
– Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Lehota na predloženie kandidatúry:  14. február 2022 do 12.00 hod.

Spôsob predloženia dokladov: všetky dokumenty podať osobne alebo poštou na sekretariát ÚEF SAV, v.v.i., Watsonova 47, 2. posch. č. dverí 224. Prezentáciu – predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade – poslať zároveň aj v pdf forme elektronicky na adresu predsedu Vedeckej rady ÚEF SAV, v.v.i. (kacmarci@saske.sk) pre zverejnenie na web stránke ÚEF SAV, v.v.i.

Miesto a čas konania pohovoru a voľby: pohovor sa uskutoční videokonferenčne cez Webex na adrese:

https://uefsav.webex.com/meet/uefsav

vo štvrtok 17. februára 2022 o 9:00 hod. Voľba sa koná ihneď po skončení pohovorov s kandidátmi.

Celý oznam tu (.pdf)