Oznámenie o konaní doplňujúcej voľby do VR Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v.v.i.

150

Správna rada Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. v Košiciach oznamuje
konanie doplňujúcich volieb člena vedeckej rady Ústavu experimentálnej fyziky
SAV, v.v.i. .

Názov a sídlo organizácie: Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., Watsonova
47, 040 01 Košice
Špecifikácia funkcie/volená pozícia: člen Vedeckej rady Ústavu experimentálnej
fyziky SAV, v. v. i. v Košiciach
Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou: 1

Zoznam predkladaných dokladov:
– Prihláška podpísaná kandidátom
– Prezentácia predstavy kandidáta o jeho pôsobení vo vedeckej rade v. v. i.
– Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Lehota na predloženie kandidatúry: 19. apríl 2022 do 14.00 hod.

Spôsob predloženia dokladov: všetky dokumenty podať osobne alebo poštou na
sekretariát ÚEF SAV, v. v. i., Watsonova 47, 2. posch. č. dverí 224. Prezentáciu –
predstavy kandidáta o jeho pôsobení vo vedeckej rade – poslať zároveň aj v pdf
forme elektronicky na adresu člena Správnej rady ÚEF SAV, v. v. i. Pavla Bobíka
(bobik@saske.sk) pre zverejnenie na web stránke ÚEF SAV, v. v. i.
Miesto a čas konania pohovoru a voľby: pohovor sa uskutoční videokonferenčne
cez Webex na adrese:
https://uefsav.webex.com/meet/uefsav
v pondelok 25. apríla 2022 o 10:00 hod. Voľba sa koná ihneď po skončení
pohovorov s kandidátmi.

Celý oznam tu (.pdf)