Oznámenie o konaní doplňujúcej voľby do Vedeckej rady Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v.v.i.

789

Správna rada Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. v Košiciach oznamuje konanie doplňujúcich volieb člena vedeckej rady Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v.v.i. .
Názov a sídlo organizácie: Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., Watsonova 47, 040 01 Košice
Špecifikácia funkcie/volená pozícia: člen Vedeckej rady Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. v Košiciach
Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou: 1

Zoznam predkladaných dokladov:
Prihláška podpísaná kandidátom
Prezentácia predstavy kandidáta o jeho pôsobení vo vedeckej rade v. v. i.
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Lehota na predloženie kandidatúry: 29. marca 2023 do 14.00 hod.
Spôsob predloženia dokladov:

všetky dokumenty podať osobne alebo poštou na
sekretariát ÚEF SAV, v. v. i., Watsonova 47, 2. posch. č. dverí 224.

Prezentáciu
predstavy kandidáta o jeho pôsobení vo vedeckej rade poslať zároveň aj v pdf forme
elektronicky na adresu člena Správnej rady ÚEF SAV, v. v. i. Pavla Bobíka
(bobik@saske.sk) pre zverejnenie na web stránke ÚEF SAV, v. v. i.

Miesto a čas konania pohovoru a voľby: pohovor sa uskutoční videokonferenčne cez Webex na adrese:
https://uefsav.webex.com/meet/uefsav

v utorok 5. apríla 2023 o 10:00 hod.

Voľba sa koná elektronicky ihneď po skončení pohovorov s kandidátmi.

Doplňujúce voľby do VR prebehnú na zasadnutí akademickej obce 5. apríla 2023 (Streda).

Požiadavky na kandidátov uvádza Článok 1 Volebného a nominačného poriadku [1], ktorý nájdete na stránke ústavu v časti Vnútorné predpisy ÚEF SAV, v.v.i..