Ocenenie pre MSc. Barboru Spodniakovú na XV. Seminári doktorandov venovanom pamiatke akademika Boďu

512

V dňoch 12.-13.11.2020, keď vrcholil Týždeň vedy a techniky na Slovensku, sa v Košiciach formou on-line uskutočnil XV. ročník Seminára doktorandov venovanom pamiatke akademika Boďu. Videokonferenciu prostredníctvom MS Teams© technicky zabezpečilo Oddelenie informačných a komunikačných technológií Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Moderoval ju ako všetky predchádzajúce ročníky MVDr. Dušan Fabian, DrSc., z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV. Počas dvoch dní odznelo 32 prednášok z 37 publikovaných príspevkov v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2020, ktorý zostavila RNDr. Veronika Kovaříková, PhD. (ÚFHZ CBv SAV). Hodnotiaca komisia (SAV zastupovali RNDr. Dobroslava Bujňáková, PhD. a RNDr. Štefan Čikoš, DrSc.) na záver vybrala spomedzi všetkých účastníkov 12 najlepších prác, ktoré ocenila darčekovými poukazmi:

 

 • Bačová Kristína, Mgr. – Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV
 • Grelová Simona, MVDr. – Klinika malých zvierat, UVLF
 • Holota Radovan, Mgr. – Ústav biologických a ekologických vied, Katedra bunkovej biológie, PF UPJŠ
 • Karahutová Lívia, MVDr. – Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV
 • Koľvek Filip, MVDr. – Klinika koní, UVLF
 • Lapšanská Mária, MVDr. – Klinika malých zvierat, UVLF
 • Proškovcová Martina, Mgr. – Katedra farmakológie a toxikológie, UVLF
 • Polláková Magdaléna, Mgr. – Katedra biológie a fyziológie, UVLF
 • Ratvaj Marek, MVDr. – Katedra mikrobiológie a imunológie, UVLF
 • Spodniaková Barbora, MSc. – Ústav experimentálnej fyziky SAV
 • Vikartovská Zuzana, MVDr. Bc. – Univerzitná veterinárna nemocnica, UVLF
 • Zrubáková Jarmila, Mgr. – Ústav biologických a ekologických vied, Katedra bunkovej biológie, PF UPJŠ

 

Viac sa možno dozvedieť v Aktualitách SAV alebo na stránkach ÚFHZ CBv SAV