Košickí fyzici súčasťou Európskej mikrokelvinovej platformy

1559

Košickí fyzici z ÚEF SAV a PF  UPJŠ v oblasti fyziky nízkych teplôt dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky. Ich najnovším úspechom je schválenie financovania projektu  Európskej mikrokelvinovej platformy (EMP) vo výške 10 miliónov eur. Európska mikrokelvinová platforma (EMP) predstavuje pokročilú európsku vedecko-výskumnú infraštruktúru v oblasti fyziky a techniky ultra nízkych teplôt a extrémne citlivých meracích techník, so špecifickým zameraním na kvantové technológie a kvantové materiály. Projekt EMP bol podaný v rámci  výzvy H2020-INFRAIA-2018 (projekt číslo 824109).   Jedným z kľúčových partnerov projektu EMP je aj “košické” Centrum fyziky nízkych teplôt (CFNT), spoločné nízkoteplotné pracovisko Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach a Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Cieľom projektu EMP počas štyroch rokov (2019-2022) je:

  • Poskytovať prístup k jedinečnej európskej vedecko-výskumnej infraštruktúre tvorenej konzorciom EMP ako „Európske laboratórium ultra nízkych teplôt bez bariér“ pre  externých používateľov.
  • Podporovať a prispieť k štúdiu nových javov, materiálov a technológií, najmä v takých strategických oblastiach, akými sú kvantové materiály a kvantové nano-technológie, ktoré sú kľúčové aj pre nedávno spustenú iniciatívu Európskej komisie – Quantum Technology Flagship.
  • Rozšíriť integráciu a spoluprácu medzi európskymi vedúcimi nízkoteplotnými laboratóriami;
  • Vyvíjať nové techniky a nové metódy meraní.
  • Rozšíriť realizáciu experimentov do oblasti nano-kelvinových teplôt.
  • Podporovať študentov, vedeckých a technických pracovníkov pracujúcich v oblasti fyziky a techniky veľmi nízkych teplôt v Európe organizovaním kryo-kurzov, škôl a seminárov.
  • Spolupracovať s technologickými a priemyselnými partneri s cieľom urýchlenia prenosu vedeckých znalostí a poznatkov do priemyselných aplikácií a inovácií.
  • Informovať laickú a odbornú verejnosť o dosiahnutých vedeckých výsledkoch a o pokroku v oblasti technických inovácií a aplikácií.

Kozorcium Európskej Mikrokelvinovej Platformy

Európska mikrokelvinová platforma je konzorciom 17 vedúcich akademických a priemyselných inštitúcií Európy v oblasti fyziky ultranízkych teplôt a technológií (http://emplatform.eu). Konzorcium EMP reprezentuje spoločenstvo pokročilých vedecko-technických partnerov, ktoré sa začalo kreovať počas projektu Mikrokelvin (projekt 7 RP EÚ) v rokoch 2009-2013.  V nasledujúcich rokoch sa postupne formovalo a prerástlo do Európskej mikrokelvinovej platformy – s ambíciou byť „Európskym laboratóriom ultra nízkych teplôt bez bariér“. Projekt EMP (a konzorcium EMP) koordinuje Prof. Christian Enss z Univerzity Heidelberg (Nemecko).  Za košické Centrum fyziky nízkych teplôt je zodpovedným riešiteľom RNDr. Peter Skyba, DrSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.

Jadro konzorcia EMP tvorí 8 špičkových európskych akademických inštitúcií poskytujúcich svoje experimentálne laboratória vonkajším užívateľom. Spolu s košickým Centrom fyziky nízkych teplôt, jadro EMP konzorcia tvoria: Univerzita Aalto (Fínsko), Univerzita Basel (Švajčiarsko), CNRS Grenoble (Francúzsko), Univerzita Heidelberg (Nemecko), Univerzita Lancaster (Veľká Británia), Royal Holloway Univerzita Londýn (Veľká Británia) a Technická univerzita Viedeň (Rakúsko).

Technologickí partneri konzorcia EMP:  Physikalisch – Technische Bundesanstalt, Berlin (Nemecko), VTT – Technical Research Centre of Finland (Fínsko) and Chalmers Technical University (Švédsko) a priemyslení partneri: Basel Precision Instruments GmbH (Švajčiarsko), Bluefors Cryogenics Oy (Fínsko), CryoConcept (Francúzsko), Leiden Cryogenics (Holandsko), Magnicon GmbH (Nemecko)  a Oxford Instruments (Veľká Británia) predstavujú základňu pre využitie technologických inovácií a prenos vedecko-technických výsledkov do aplikácií a praxe.

Pohľad na „košické“ nízkoteplotné experimentálne zariadenie dosahujúce mikrokelvinové teploty.

Účasť “košického” Centra fyziky nízkych teplôt v konzorciu EMP a  projekte EMP jednoznačne potvrdzuje jeho európsku vedecko-technickú úroveň. Vzhľadom na fakt, že Európa má svetovú dominanciu v tejto oblasti vedy, “košické” Centrum fyziky nízkych teplôt sa takto radí aj medzi laboratória so svetovým významom.  Toto významné postavenie “košického” Centra je výsledkom dlhodobej a cieľavedomej práce všetkých jeho vedeckých a technických pracovníkov. Veď rok 2019 je aj rokom, v ktorom uplynie jubilejných 50 rokov od skvapalnenia prvého hélia a tým aj od založenia “košického” laboratória fyziky nízkych teplôt.

Autor tlačovej správy: RNDr. Peter Skyba, DrSc.

Mobil: +421907946291

Email: skyba@saske.sk

 

 

Foto: Marcel Matiašovič a ÚEF SAV

Príloha

Peter Samuely a Peter Skyba predstavujú projekt Európskej mikrokelvinovej platformy.

Príloha

Centrum fyziky nízkych teplôt Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.

prevzaté z SAV

 

Informácia o projekte H2020 – Európska mikrokelvinová platforma (EMP)