Dni ESA v Košiciach

1200

Vo štvrtok 16. marca 2023 sa v Košiciach uskutočnil prvý Deň ESA na Slovensku. Cieľom konferencie bolo spropagovať a vysvetliť význam pridruženého členstva Slovenskej republiky v Európskej vesmírnej agentúre (ESA) pre širšiu odbornú verejnosť. Slovenská akadémia vied má významnú rolu v slovenskom vesmírnom výskume, preto na tomto podujatí nemohla chýbať. 

Konferenciu otvoril Ján Horecký – minister školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR a Josef Aschbacher – generálny riaditeľ ESA. O vesmírnych aktivitách na Slovensku a doterajšej spolupráci s ESA informovali zástupcovia Slovenskej vesmírnej kancelárie a ESA zo sekcie nových, spolupracujúcich a pridružených štátov. Slovensko je plnohodnotným pridruženým členom ESA od 13. októbra 2022.

Počas odovzdávania ocenení na návrh MŠVVaŠ SR za prínos k rozvoju vesmírnych technológií na Slovensku cenu z rúk ministra školstva prevzal Ing. Ján Baláž, PhD., a  za prínos k rozvoju vesmírneho výskumu na Slovensku, in memoriam, prof. Karel Kudela, DrSc., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. Treťou ocenenou osobnosťou vo vesmírnej doméne bol prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella. Zástupcovia ESA zvlášť zdôraznili prínos Jána Baláža na ESA misii JUICE, ktorá sa vydá na svoju cestu k Jupiteru a jeho ľadovým mesiacom už o niekoľko týždňov.

V nasledujúcom bloku prednášok predstavil potenciál Slovenska v rámci vesmírneho výskumu, konkrétne v oblasti kozmického počasia RNDr. Šimon Mackovjak, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. Prehľadovú prednášku o slovenskom výskume vesmíru, ktorý sa vykonáva na viacerých ústavoch SAV, prezentoval Aleš Kučera z Astronomického ústavu SAV, v. v. i. O potenciáli SAV pre spoluprácu s ESA hovorí aj počet doteraz získaných ESA projektov v rámci programu PECS. Zo 61 úspešných projektov v celkovo siedmich výzvach od roku 2015 boli ústavy SAV ako hlavný kontraktor v deviatich projektoch (šesťkrát Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., dvakrát Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., jedenkrát Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.).

Deň ESA na Slovensku pokračoval aj v piatok (17. marca) podujatím pre žiakov, študentov a záujemcov o vesmír s názvom Vesmír na dotyk. Pre verejnosť bola určite najzaujímavejšia diskusia, kde vystúpili dvaja astronauti, ktorí boli na spoločnej vesmírnej misii ešte v roku 1999, Ivan Bella a Jean-Pierre Haigneré. „Hlavné posolstvo, ktoré zanechali astronauti študentom, bolo, že ak sa budú usilovne pripravovať, keď príde ich príležitosť, budú nachystaní sa jej chopiť a splniť tak svoj sen. Ako by mohlo vznikať viac vesmírnych príležitosti v Košiciach, sme diskutovali so zástupcami Slovenskej vesmírnej kancelárie, Technickej univerzity v Košiciach, IT priemyslu a samozrejme nášho Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.,” zhodnotil hosť nadväzujúcej panelovej diskusie Šimon Mackovjak.  

Celé podujatie organizovalo MŠVVaŠ SR spoločne so Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS)  v rámci XVI. ročníka platformy Fórum inžinierov a technikov Slovenska (FITS). Na prípravách sa podieľala Slovenská vesmírna kancelária spolu s priemyselnou zložkou pôsobiacou v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA).

 

Prevzaté z Aktuality SAV