Dekréty 2. výzvy programu DoktoGrant aj pre našich doktorandov z ÚEF SAV

760

Tohto roku sa kvôli pandémii COVID-19 nekonalo osobné odovzdávanie dekrétov doktorandom, ktorí získali DoktoGrant so začiatkom riešenia od 1. januára 2021. V rámci 2. výzvy tohto programu prijala Slovenská akadémia vied 96 prihlášok, pričom 30 z nich bolo navrhnutých na financovanie (.pdf). Medzi úspešnými boli aj dvaja doktorandi z nášho Ústavu experimentálnej fyziky Mgr. Ivana Garčárová a Mgr. Maksym Karpets, ktorým touto cestou srdečne blahoželáme.

Program grantov pre doktorandov SAV – DoktoGrant – je aktivita SAV so zámerom podporiť vedecké projekty študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV. Cieľom je finančne podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré budú tvoriť ucelenú časť v rámci projektov riešených počas doktorandského štúdia a ktoré je možné realizovať v priebehu jedného roka. Celkový rozpočet na financovanie týchto grantov je 60 000,- EUR (spravidla 2 000,- EUR na jeden grant).

Viac informácií o podmienkach programu, ako aj možnosti registrovať sa a podať žiadosť o grant možno nájsť na webstránke programu.