Dekréty 1. výzvy programu DoktoGrant aj pre našich doktorandov z ÚEF SAV

550

Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., a prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV zodpovedná za vzdelávanie a doktorandské štúdium, odovzdali v piatok 24. januára v Malom kongresovom centre SAV dekréty o pridelení grantu úspešným uchádzačom 1. výzvy programu Granty pre doktorandov SAV.

Program je aktivitou Slovenskej akadémie vied so zámerom podporiť vedecké projekty študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV. Cieľom je finančne podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré budú tvoriť ucelený celok v rámci projektov riešených počas doktorandského štúdia a ktoré je možné realizovať počas jedného roka.

Žiadosť o grant si môže podať každý študent dennej formy doktorandského štúdia, ktorý v celom kalendárnom roku (1. januára – 31. decembra) nasledujúcom po roku vyhlásenia výzvy je riadnym študentom doktorandského študijného programu v štandardnej dĺžke štúdia, pričom toto štúdium realizuje v rámci organizácie SAV ako externej vzdelávacej inštitúcie.

V rámci 1. výzvy programu SAV prijala 88 prihlášok, grant podporil 31 prihlášok (Oddelenie vied o neživej prírode: osem, Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách: 19, Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre: štyri). Projekty 1. výzvy budú doktorandi realizovať na ústavoch SAV od  1. januára do 31. decembra 2020. Medzi úspešnými boli aj dvaja doktorandi z nášho Ústavu experimentálnej fyziky: RNDr. Katarína Zakuťanská a RNDr. Vladimír Vaník, ktorým touto cestou srdečne blahoželáme.

Z podporených 31 prihlášok grant v sume 2000 eur podporil 29 prihlášok a v sume 1000 eur dve prihlášky. Celkovo dostalo podporu 31 projektov v sume 60 000 eur.

Zdroj: Aktuality SAV