Ceny SAV za rok 2019 získali aj vedci z ÚEF

878

Ceny SAV sú najvyššou formou ocenenia tvorivej činnosti vedcov, ktorí pracujú v tejto inštitúcii. Tohtoročné udeľovanie sa konalo 23. júna v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. Z rúk predsedu SAV Pavla Šajgalíka si prevzalo cenu hneď niekoľko pracovníkov Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.

Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce za rok 2019 udelili Mariánovi Jurčišinovi a Eve Jurčišinovej z oddelenia teoretickej fyziky za súbor výsledkov dosiahnutých v oblasti štúdia termodynamických vlastností frustrovaných magnetických systémov. Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce pre mladých pracovníkov udelili Michalovi Rajňákovi z oddelenia fyziky magnetických javov za významné výsledky v oblasti magnetických kvapalín pre elektrotechnické aplikácie. Cena SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy bola udelená Šimonovi Mackovjakovi za SPACE::LAB – miesto pre zaujatie, vzdelávanie a zapojenie mladej generácie do vesmírneho výskumu a inžinierstva. V kategórii špičkové publikácie boli ocenení: Jozef Kačmarčík (MICHON, B. – GIROD, C. – BADOUX, S. – KAČMARČÍK, J. – MA, Q. – DRAGOMIR, M. – DABKOWSKA, H.A. – GAULIN, B.D. – ZHOU, J.S. – PYON, S. – TAKAYMA, T. – TAKAGI, H. – VERRET, S. – MARCENAT, C. – TAILLEFER, L.** – KLEIN, T., Thermodynamic signatures of quantum criticality in cuprate superconductors. In Nature, 2019, vol. 567, no. 7747, p. 218-222.), Marcel Človečko, Emil Gažo, Martin Kupka, Peter Skyba (ČLOVEČKO, M. – GAŽO, E. – KUPKA, M. – SKYBA, P.**, Magnonic Analog of Black- and White-Hole Horizons in Superfluid He-3-B. In Physical Review Letters, 2019, vol. 123, no. 16, art. no. 161302.), Dmytro Rak, Michaela Ovadová, Marián Sedlák (RAK, D. – OVADOVÁ, M. – SEDLÁK, M.**, (Non)Existence of Bulk Nanobubbles: The Role of Ultrasonic Cavitation and Organic Solutes in Water. In Journal of Physical Chemistry Letters, 2019, vol. 10, no. 15, p. 4215-4221.)

Ceny boli odovzdané za prítomnosti predsedníčky Snemu SAV PhDr. Zuzany Kusej, CSc., podpredsedov SAV jednotlivých oddelení vied RNDr. Pavla Simana, PhD., prof. RNDr. Karola Marholda, CSc., RNDr. Miroslava Morovicsa, CSc., a podpredsedu SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. RNDr. Petra Samuelyho, DrSc. Pozvanie na slávnostný ceremoniál prijali Richard Vašečka, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Štefan Rozkopál, vedúci kancelárie prezidenta SR, Ľudovít Paulis, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Radoslav Kutaš, štátny tajomník Ministerstva financií SR, zástupcovia vysokých škôl a členovia Vedeckej rady SAV.

Oceneným kolegom srdečne blahoželáme.

Text a foto:

denník TERAZ, denník SME, Aktuality SAV