Cena SAV za Nature Index publikáciu pre Marcela Človečka

2012

V komornom prostredí Malého kongresového centra SAV v Bratislave oceňovali aj tento rok špičkových vedcov SAV. Ceny Slovenskej akadémie vied sú najvyšším ocenením tvorivej činnosti jej vedcov. Dodržiavanie prísnych pandemických opatrení rozdelilo udeľovanie cien na dva dni a po jednotlivých oddeleniach vied. Ceny SAV odovzdal v pondelok 28. júna a v utorok 29. júna predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., za prítomnosti predsedníčky Snemu SAV RNDr. Kataríny Gmucovej, CSc., a podpredsedov SAV pre jednotlivé oddelenia vied – Mgr. Martina Venharta, PhD., prof. RNDr. Karola Marholda, DrSc., a RNDr. Miroslava Tibora Morovicsa, CSc.

Pozvanie na slávnostný ceremoniál prijali Ľudovít Paulis, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v utorok aj podpredseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Jozef Habánik. Ako uviedol v slávnostnom príhovore Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR, ocenení vedci sú len vzorkou špičkových vedcov SAV, ktorí vedia konkurovať aj vedcom v zahraničí, a samotná SAV je inštitúciou, ktorá disponuje veľmi kvalitným vedeckým potenciálom.

Cenu SAV za rok 2020 v 1. oddelení vied o neživej prírody v kategórii Nature Index publikácie získal aj samostatný vedecký pracovník RNDr. Marcel Človečko, PhD. z Centra fyziky nízkych teplôt ÚEF SAV za prácu: M. Človečko and P. Skyba, Quartz tuning fork – a potential low temperature thermometer in high magnetic fields, Applied Physics Letters 115, 193507 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5124736.

Ocenená práca sa zaoberá presným meraním nízkych teplôt (menej než 1 Kelvin) v silných magnetických poliach, ktoré predstavuje stále náročnú experimentálnu výzvu, pretože takmer všetky merateľné fyzikálne parametre sú pri nízkych teplotách závislé aj na magnetickom poli. V publikácii sú prezentované merania komerčne dostupných mechanických rezonátorov na báze kremenných ladičiek s rôznymi rezonančnými frekvenciami. Merania boli vykonané pri teplotách pod 1 Kelvin v magnetických poliach až do 7,5 Tesla. Autorom sa podarilo ukázať, že normalizovaná rezonančná frekvencia ladičiek vykazuje univerzálnu teplotnú závislosť, ktorá je nezávislá na magnetickom poli. Táto vlastnosť robí z kremenných ladičiek veľmi sľubného kandidáta na teplomer vhodný pre merania nízkych teplôt v silných magnetických poliach.

Viac o cenách SAV za rok 2020 sa možno dočítať v Aktualitách SAV.