APVV výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou

879

Nedávno bola vydaná publikácia s názvom Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou, ktorou Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) prezentuje výsledky riešenia projektov dosahujúcich vynikajúcu úroveň. V publikácii sa možno dočítať o realizácii a výsledkoch niekoľkoročnej práce slovenských odborníkov na projektoch za obdobie rokov 2015 až 2019 v základnom a aplikovanom výskume v prírodných, technických, lekárskych, pôdohospodárskych, spoločenských a humanitných vedách.

Medzi výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou bol vybraný aj projekt APVV-14-0605 s názvom „Prechod supravodič-izolant“, ktorý bol riešený pod vedením Mgr. Pavla Szabóa, CSc. z Centra fyziky nízkych teplôt nášho ústavu v spolupráci s kolegami z PF UPJŠ v Košiciach a FMFI UK v Bratislave. Hlavnému riešiteľovi a jeho tímu srdečne blahoželáme.

Projekty prezentované v tejto publikácii boli podané v rámci všeobecnej výzvy APVV s označením VV 2014. Všeobecná výzva VV 2014 nemala žiadne obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov. Konkrétne zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určoval sám žiadateľ. Žiadosti mohli predkladať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja. V rámci verejnej výzvy VV 2014 bolo celkovo prijatých a zaregistrovaných 896 žiadostí o finančné prostriedky na riešenie projektov výskumu a vývoja a podporených bolo 148 žiadostí. Začiatok riešenia projektov bol 1. 7. 2015. Najneskorší dátum ukončenia riešenia projektov bol 30. 6. 2019. V roku 2019 následne prebehlo vyhodnotenie ukončených projektov jednotlivými odborovými radami na základe predložených záverečných správ o riešení projektov, ktoré predkladajú zodpovední riešitelia do 30 dní od ukončenia riešenia.

Publikáciu v .pdf aj html verzii možno nájsť na stránkach agentúry APVV.