Akreditácia ústavov SAV sa blíži

670

Pandémia koronavírusu posunula aj akreditáciu ústavov Slovenskej akadémie vied. Tá posledná sa venovala obdobiu od 2012 až 2015, tohtoročná sa zameria na roky 2016 až 2021, takže hodnotiť sa bude o dva roky viac. Proces sa už začal, štartoval sa tým, že Snem SAV schválil Zásady pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2016 – 2021. Urobil to v októbri 2019, v decembri minulého roku ich mierne novelizoval. Podstatné rysy ostali. Hodnotiť budú opäť zahraniční experti v troch paneloch pre tri oddelenia vied SAV. Budú vychádzať zo samohodnotiacich dotazníkov s výsledkami za uplynulé obdobie a víziou do budúcnosti. Tie predložia vedecké organizácie SAV do konca mája tohto roku. V lete podľa nich vypracujú posudky zahraniční experti, odborníci vo vednej oblasti hodnotenej organizácie. Prezenčné hodnotenie v organizáciách bude na jeseň a do konca roka vzniknú záverečné hodnotenia. Podobne ako minule budú možné odvolania. Konečné výsledky schváli Predsedníctvo SAV na začiatku budúceho roka.

Skladanie panelov

Ako hovorí predseda akreditačnej komisie prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie, príprava sa začala, keď sa Snem SAV, na základe skúseností z minulého hodnotenia vedeckých organizácií akadémie, rozhodol urobiť v zásadách niektoré zmeny. „Týkali sa napríklad podoby výsledného hodnotenia. Malo by byť trochu podrobnejšie. Kým minule boli ústavy na základe svojich výsledkov zaraďované do štyroch kategórií, teraz snem rozhodol, že ich bude sedem: A, A/B, B, B/C, C, C/D a D,“ hovorí. Zdôrazňuje, že akreditácia akadémie je už rozbehnutá aj tým, že profesorka Marja Makarow z Helsinskej univerzity (viac Správy SAV 1/2016, Externé hodnotenie je pre vedu dôležité) bola vymenovaná za hlavného hodnotiteľa. Na jej návrh a po konzultáciách s Predsedníctvom SAV bol vymenovaný takzvaný metapanel. V ňom budú okrem profesorky Makarow traja predsedovia panelov pre jednotlivé oddelenia vied akadémie. Podľa oddelení vied SAV sú to: profesor Helmuth Weissert (ETH Zürich), profesor Toivo Maimets (Univerzita Tartu) a profesor Wim van den Doel (Univerzita Leiden). A ďalší dvaja experti (viac na inom mieste). „Metapanel sa koncom novembra zišiel online – aj s našou akreditačnou komisiou – a zaoberal sa predovšetkým formuláciou samohodnotiaceho dotazníka, ktorý budú vypĺňať ústavy akadémie a s ktorým budú potom pracovať hodnotitelia,“ vysvetľuje profesor Samuely. Treba možno pripomenúť, že s medzinárodným panelom hodnotiteľov (ten bude – rovnako ako pri minulom hodnotení – zložený len zo zahraničných expertov) nemá Akreditačná komisia SAV žiadneho spoločného člena. Je pomocným orgánom Predsedníctva SAV, ktorý koordinuje akreditáciu jej organizácií. Ako zdôrazňuje P. Samuely, nikto z nej ústavy nehodnotí. Je zložená z podpredsedov SAV pre jednotlivé oddelenia vied, z predsedov troch komôr Snemu SAV, troch zástupcov Rady riaditeľov pre oddelenia vied a z troch nezávislých expertov, vedcov zo SAV. Aj z nich je každý z iného oddelenia vied. Kým členovia metapanelu dostali vymenovacie dekréty v novembri, koncom minulého roka a začiatkom tohto pracovali jeho členovia, najmä šéfovia panelov jednotlivých oddelení (spolu s profesorkou Makarow), na hľadaní správnych ľudí do svojich tímov. „Už ich máme, ale ešte nie sú vymenovaní,“ povedal pre časopis Akadémia/Správy SAV profesor Samuely uprostred januára. „To zrejme urobí Predsedníctvo SAV na svojom najbližšom zasadnutí.“ Každý panel pre oddelenie vied má mať podľa zásad hodnotenia najmenej troch členov a celkový počet členov je nepárny. Podľa predsedu Akreditačnej komisie SAV bude panelistov päť pre každé oddelenie vied.

Celý článok možno nájsť v časopise Akadémia – Správy SAV_01-2022_str 3-4