Publikačná činnosť

Giretová, Mária

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • GIRETOVÁ, MáriaŠTULAJTEROVÁ, RadoslavaMEDVECKÝ, Ľubomír – LUPTAKOVA, Lenka. Injectovateľný biocement s prídavkom nano-oxidu kremičitého a pyrofosforečnanu horečnatého = Injectable biocement with nanosilica and magnesium pyrophosphate addition. In 26. Košický morfologický deň : Využitie súčasných poznatkov imunohistochémie v klinickej praxi. 1. – Košice : ŠtefánikPress, 2023, s.184. ISBN 978-80-574-0200-8. ??? (26. Košický morfologicý deň : Využitie súčasných poznatkov imunohistochémie v klinickej praxi) Typ: AFD
  • KREŠÁKOVÁ, Lenka – MEDVECKÝ, Ľubomír** – VDOVIAKOVÁ, K. – VARGA, M. – DANKO, Ján – TOTKOVIČ, Roman – ŠPAKOVSKÁ, Tatiana – VRZGULA, M. – GIRETOVÁ, Mária – BRIANČIN, Jaroslav – SIMAIOVÁ, Veronika – KADÁŠI, Marián. Long-bone-regeneration process in a sheep animal model, using hydroxyapatite ceramics prepared by tape-casting method. In Bioengineering, 2023, vol. 10, p. 291-1 – 291-19. (2022: 4.6 – IF, Q2 – JCR, 0.663 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2306-5354. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/bioengineering10030291 (APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami) Typ: ADCA
  • KVETKOVÁ, Lenka**GIRETOVÁ, MáriaMEDVECKÝ, ĽubomírANDREJOVSKÁ, JanaKABÁTOVÁ, MargitaLOFAJ, FrantišekGIRMAN, VladimírHVIŠČOVÁ, Petra – ROCH, T. – MIKULA, Marian. Structural and mechanical properties of multi-component TiVTaNbZrHf and (TiVTaNbZrHf)N coatings for biomedical applications. In Thin Solid Films, 2023, vol. 780, art. no. 139970. (2022: 2.1 – IF, Q3 – JCR, 0.454 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0040-6090. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2023.139970 (VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami. APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy)) Typ: ADCA
  • MEDVECKÝ, ĽubomírGIRETOVÁ, MáriaŠTULAJTEROVÁ, Radoslava**SOPČÁK, Tibor – JEVINOVÁ, Pavlína – LUPTAKOVA, Lenka. Novel biocement/honey composites for bone regenerative medicine. In Journal of Functional Biomaterials, 2023, vol. 14, p. 457-1 – 457-23. (2022: 4.8 – IF, Q2 – JCR, 0.637 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2079-4983. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/jfb14090457 (APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami) Typ: ADCA
  • SOPČÁK, Tibor**MEDVECKÝ, Ľubomír – JEVINOVÁ, Pavlína – GIRETOVÁ, Mária – MAHUN, Andry – KOBERA, Libor – ŠTULAJTEROVÁ, RadoslavaKROMKA, František – GIRMAN, Vladimír – BALÁŽ, Matej. Physico-chemical, mechanical and antibacterial properties of the boron modified biphasic larnite/bredigite cements for potential use in dentistry. In Ceramics International, 2023, vol. 49, pp. 6531-6544. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.119 (VEGA 2/0034/21 : Kompozitné systémy na báze bioelastomérov a bioaktívnych fáz. APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami) Typ: ADCA
  • SOPČÁK, TiborMEDVECKÝ, ĽubomírCSANÁDI, TamásSEDLÁK, RichardGIRETOVÁ, MáriaŠTULAJTEROVÁ, RadoslavaSTREČKOVÁ, Magdaléna – BALAZSI, K. Effect of glycerol-citrate polymer addition on microstructure, mechanical strength, and in-vitro cellular properties of hydroxyapatite bone cement. In The 7th International conference on Novel materials fundamentals and applications : Book of abstracts. Košice, 15.-18.10.2023. – Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2023, p. 86. ISBN 978-80-574-0244-2. (VEGA 2/0034/21 : Kompozitné systémy na báze bioelastomérov a bioaktívnych fáz. APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami. APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články. APVV-20-0278 : Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv. International conference on Novel materials fundamentals and applications) Typ: AFH
  • ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava**GIRETOVÁ, MáriaMEDVECKÝ, ĽubomírSOPČÁK, Tibor – LUPTAKOVA, Lenka – GIRMAN, Vladimír. The influence of nanosilica on properties of cement based on tetracalcium phosphate/monetite mixture with addition of magnesium pyrophosphate. In Materials, 2022, vol. 15, p. 8212-1 – 8212-17. (2021: 3.748 – IF, Q1 – JCR, 0.604 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15228212 (VEGA 2/0069/20 : Kompozitné horčíkovov-vápenato fosforečné biocementy s prídavkom koloidného oxidu kremičitého. APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami) Typ: ADCA
  • ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava**MEDVECKÝ, ĽubomírGIRETOVÁ, MáriaSOPČÁK, Tibor. Properties of cement based on tetracalcium phosphate/monetite mixture. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. – Košice : Technical University, 2023, p. 65-66. ISBN 978-80-553-4384-6. (APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami. VEGA 2/0032/23 : Kalcium fosfátové biocementy s biologicky aktívnou kvapalnou zložkou. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
  • VDOVIAKOVÁ, K.** – JENČA, A. – JENČA, Andrej Jr. – DANKO, Ján – KREŠÁKOVÁ, Lenka – SIMAIOVÁ, Veronika – REICHEL, P – RUSNÁK, Pavol – PRIBULA, Jozef – VRZGULA, M. – ASKIN, Sarah J. – GIRETOVÁ, Mária – BRIANČIN, Jaroslav – MEDVECKÝ, Ľubomír. Regenerative potential of hydroxyapatite-based ceramic biomaterial on mandibular cortical bone: An In Vivo study. In Biomedicines, 2023, vol. 11, p. 877-1 – 877-19. (2022: 4.7 – IF, Q1 – JCR, 0.897 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines11030877 (APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami) Typ: ADCA