Projektová činnosť

Národné

VEGA – Kalcium fosfátové biocementy s biologicky aktívnou kvapalnou zložkou
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Giretová Mária, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
CAMBIOMAT – Chorioalantoická membrána – in vivo model pre štúdium biokompatibility materiálov
Chorioallantoic membrane – in vivo model for study of biocompatibility of materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Vytváranie vezikúl na báze fosfolipidoiv sd cieľom riadeného uvoľňovania vitamínu K
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štulajterová Radoslava, PhD.
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2024
Komponat – Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami
Composite biomaterials with complex natural additives
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum modifikovaných a nových typov kompozitných biocementov s komplexnými prírodnými aditívami, ktoré budú samovoľne rýchlo tuhnúce ako aj injektovateľné podľa potreby použitia a budú charakteristické vysokou bioaktivitou a biokompatibilitou s kostným tkanivom. V princípe sa aplikuje príprava kompozitných biocementových systémov v spojení s komplexnými prírodnými aditívami bez špecifickej extrakcievybraných skupín zlúčenín z prírodných produktov, čím sa zachová jednoduchosť prípravy, lacná finálna formabiomateriálu ako aj „zelený princíp“ ich charakteru, zloženia a účinku. Kompozitné biocementy budú mať využitie v ortopédii (liečba kostných a osteochon-drálnych defektov a fraktúr) ako aj pri rekonštrukcii kostných poranení v tvárovej časti príp.výplňové cementy v zubnom lekárstve.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2024
Kompozitné systémy na báze bioelastomérov a bioaktívnych fáz
Composite systems based on bioelastomers and bioactive phases
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sopčák Tibor, PhD.
Anotácia: S neustálym nárastom populácie dochádza aj k nárastu počtu chirurgických zákrokov v rôznych oblastiach lekárstva, vrátane rekonštrukčnej chirurgie a regeneratívnej medicíny. Z uvedeného vyplýva potreba výskumu takých biomateriálov, ktoré svojou štruktúrou budú najviac imitovať vlastnosti pôvodného tkaniva. Predkladaný projekt bude zameraný na riešenie problematiky týkajúcej sa súčasne používaných kostných implantátov; nízkej mechanickej pevnosti za súbežného zachovania biologických vlastností. Prípravou kompozitných systémov na báze bioelastomérov a bioaktívnych fáz vo forme biokeramiky či cementov je predpoklad využitia benefitov obidvoch zložiek t.j. výbornej manipulovateľnosti, bioaktivity a možnosti vytvrdzovania cementov spolu s výbornými elastickými vlastnosťami, mechanickou výstužou a lepšou biodegradáciou prostredníctvom elastomérov. Veľký dôraz bude kladený na syntézu a charakterizáciu elastomérov – polyesterov glycerolu a karboxylových kyselín a ich efektívnu inkorporáciu do bioaktívnej matrice.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023
Kompozitné horčíkovo-vápenato fosforečné biocementy s prídavkom koloidného oxidu kremičitého
Composite magnesium-calcium phosphate biocements with addition of colloidal silicon dioxide
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štulajterová Radoslava, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a vývoj kompozitných horčíkovo-vápenato fosforečných biocementov obsahujúcich horčík a koloidné častice oxidu kremičitého s orientáciou na zvýšenie mechanickej pevnostiudržateľnej aj po namáčaní v telových tekutinách a pozitívne ovplyvnenie bioresorpcie s aktívnym účinkom na špecifické bunkové kultúry. Zároveň sa predpokladá, že prídavok koloidného SiO2 prispeje k rýchlejšejtransformácii kalcium fosfátového biocementu na deficitný hydroxyapatit a zlepšeniu charakteristických vlastností biocementu, ktoré sú dôležité najmä pri rekonštrukcii kostných tkanív.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
VIFKDBB – Výskum inovatívnych foriem liečenia kostných defektov prepojením bioaktívnych biomateriálov s autológnymi rastovými faktormi
Research of innovative forms treatment of bone defects by joining bioactive biomaterials and autologous growth factors
Program: Vedecko-technické projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia: Súčasnosť predstavuje potreby pre skvalitnenie života človeka, jeho aktivít v pracovnom aspoločenskom uplatnení. Pokroky v oblasti základného výskumu napomáhajú svojimi progresívnymi vstupmi pre možnosti aplikácie materiálov v živých systémoch. Degeneratívne, deštruktívne ochorenia postihujúce tvrdé tkanivá, poškodzujú skelet živých systémov zvierat a človeka. V súčasnom období súbiologické, kompozitné a biodegradovateľné materiály v nedostatočnej kvalite. Vytvárajú ideálne podmienky k účelom rekonštrukcie a regenerácie kostných tkanív. V projekte tieto medzery plánujeme doplniť základným výskumom nových materiálov s vysokou hodnotou biologicky kompatibilných,biodegadovateľných , ktoré budú účinne kompatibilné budú dopĺňať liečebné medicínske postupy.Základným výskumom plánujeme vytvoriť materiálne substancie v rôznej štruktúry, rôzneho druh, zloženia na podporu regeneratívnych kostných procesov v živom organizme.Po vývoji biomateriálov v animálnom experimente získame odozvu živého organizmu, predklinickým sledovaním výskumu aplikačnými metódami a humánnym experimentom zavedením novej metodiky liečby poškodených tkanív cieľom plne prinavrátiť plne kvalitný a funkčný bioaktívny priestor poškodeného organizmu.Výsledky budú prvotinou v Slovenskej republike a EU a ich využitie bude možno využívať pre skvalitnenie života.
Doba trvania: 15.12.2018 – 14.12.2021
INJEHYB – Injektovateľné hybridné kompozitné biocementy
Injectable hybrid composite biocements
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na syntézu, prípravu a charakterizáciu modifikovaných a nových typov injektovateľnýchhybridných biocementov s vysokou bioaktivitou, štruktúrnou a chemickou biokompatibilitou s požadovanýmivlastnosťami pre lekárske aplikácie. Uvedené typy biomateriálov budú mať široké využitie v ortopédii (liečbakostných defektov a fraktúr, spevnenie endoprotéz atď.), pri rekonštrukcii kostných poranení v tvárovej časti aako bioaktívne adhezívne cementy v zubnom lekárstve.
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2021
Biomimeticky vytvrdzované hydrogél/kalcium fosfátové cementy
Biomimetically hardened hydrogel/calcium phosphate cements
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a vývoj hydrogél/kalcium fosfátových biocemetov s optimalizovaným obsahom vápnikových a fosforečnanových iónov koncentrovaných v hydrogéloch, ktoré v tomto usporiadaní umožniabiomimetickú precipitáciu kalcium fosfátov so špecifickou orientáciou nanočastíc, čo ovplyvní pevnosť rozhrania,mikroštruktúru a vlastnosti cementových kompozitov. Zámerom projektu bude výskum a vývoj nového spôsobu tvorby pórov väčších rozmerov pomocou makropórovitých resorbovateľných častíc pridávaných do cementovej pasty a analýza vzťahu charakteru častíc na konečné vlastnosti cementov. Výsledný systém bude mimikovať zloženie kostného tkaniva a napodobňovať osifikačné procesy tvorby kostného tkaniva prostredníctvom hydrogélovej zložky.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Hybridné kompozitné systémy s bioskelnou zložkou
Hybrid composite systems with bioglass component
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a vývoj hybridných kompozitných systémov s bioskelnou zložkou prakticky aplikovateľných v rekonštrukčnej a regeneratívnej medicíne. Cieľom projektu je podrobnejšia analýzavzájomných vzťahov medzi interakciou rôznych typov polymérnej fázy, syntetizovanej počas prípravy kompozitov, s povrchom nanoskelných častíc a jej vplyv na mikroštruktúru, mechanické vlastnosti a biodegradáciou kompozitov. Dôležitou časťou projektu je štúdium nanohybridných kompozitov s homogénnoureaktívnou silikáto-organickou matricou vznikajúcou procesom sol-gel syntézy.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016