Projektová činnosť

Medzinárodné

H2MobilHydride – Vývoj a spracovanie pokročilých metalhydridových kompozitných materiálov pre uskladnenie vodíka určených pre mobilné aplikácie
Developoment and processing of advanced metal hydride composites with specific microstructure properties for mobile hydrogen storage applications
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nigutová Katarína, PhD.
Anotácia: Inovačným cieľom tohto projektu je vyvinúť nový kovový hydridový kompozit, s vysokou kapacitou uskladneného vodíka, ktorá je blízka Mg zliatinám, ale s podstatne rýchlejšou kinetikou absorpcie a zlepšenou schopnosťou desorpcie vodíka z materiálu. Matricou kompozitu bude vysokoentropická zliatina (HEA) doplnená o prídavok druhej fázy MXénu, ktorá zlepší katalytické vlastnosti celkového kompozitu. Materiál bude pripravený vo forme prášku, ale aj v tvare tenkých pások a objemového materiálu. Projekt zlepší základné pochopenie mechanizmov riadiacich hydrogenáciu a vysokoteplotné správanie kompozitov na báze HEA a tiež poskytne funkčný model nového kompozitného materiálu na skladovanie vodíka, po ktorom bude nasledovať technológia jeho výroby.
Doba trvania: 1.5.2023 – 30.4.2026
EHSAL – Zvýšenie uskladňovacej schopnosti vodíka v ľahkých vysoko-entropických zliatinách (HEA) typu AlTiVCr prídavkom Ti3C2 Mxenu a veľkej plastickej deformácie
Enhancement of Hydrogen Storage Properties of AlTiVCr Light Weight High Entropy Alloys (HEA) by Ti3C2 Mxene and Several Plastic Deformation
Program: European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Anotácia: Nedávno objavená zliatina AlTiVCr s vysokou entropiou (HEA) vykazuje približne 70-násobné zvýšenie rovnovážneho tlaku, pokles desorpčnej entalpie (ΔH) H2 o ~20 kJ/mol v porovnaní s referenčnou vzorkou TiVZrNbHf HEA s pomerom H/M > 2 s 2,7 % hmotn. vodíka pri 53 bar H2. Desorpčná entalpia AlTiVCr HEA ΔH je ~40 kJ/mol a pomer H/M ~1. Pretože zliatina AlTiVCr obsahuje prvky s nižšou mernou hmotnosťou v porovnaní so skôr študovanými HEA, sa predpokladá, že AlTiVCr môže byť potenciálnym hydridom ľahkého kovu pre budúce aplikácie na skladovanie vodíka, ak zlepšíme jej pomer H/M a kinetiku hydrogenácie/dehydrogenácie. Doposiaľ pridanie Mxénu (Ti3C2) ako katalyzátora a nanorezovanie vykazovali významný vplyv na kinetiku a hydrogenačnú kapacitu Mg hydridov kovov nezávisle. Preto sa v tejto štúdii zameriavame na vývoj ľahkého kovového hydridového kompozitu AlTiVCr HEA kombináciou troch konceptov HEA, Mxénov (Ti3C2 Mxene) a nanózovania vysokotlakovým torzom (HPT). Bude skúmaný vplyv Mxene a deformačných heterogenít a bude prispôsobený na dosiahnutie nižšieho ΔH, vyššieho pomeru H/M a rýchlejšej kinetiky.
Doba trvania: 1.4.2022 – 31.3.2025

Národné

PNMHCS – Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom
Research and development of a prototype of a low-pressure refuelling station for refuelling metal hydride equipment with green hydrogen
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nigutová Katarína, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je výskum, vývoj a návrh prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice určenej pre tankovanie mobilných technických zariadení uskladňujúcich vodík pri nízkom tlaku v metalhydridoch (MH). V projekte bude využitá existujúca infraštruktúra výroby vodíka aplikujúca obnoviteľný zdroj energie pri štiepení vody, pričom zelený vodík generovaný v procese elektrolýzy sa uskladní v stacionárnych zásobníkoch s absorpčným uskladnením. Strategickým cieľom projektu je prepojenie systému ostrovnej prevádzky výroby zeleného vodíka, inštalovanej v Centre vodíkových technológií Strojníckej fakulty, so systémom stacionárneho nízkotlakového uskladnenia vodíka v metalhydridoch, z ktorého je možné následne prostredníctvom novo vyvinutého prototypového tankovacieho stojanu efektívne dopĺňať palivo do mobilných MH zariadení. Významným míľnikom v projekte je výskum konštrukcie stacionárnych zásobníkov s vnútorným teplotným manažmentom. Vysoké opodstatnenie z pohľadu spoľahlivej prevádzky systému má vývoj teplotného manažmentu pre zvýšenie efektívnosti uskladnenia vodíka s prihliadnutím na celkové znižovanie energetických nárokov procesu absorpcie a následnej desorpcie vodíka. Výskum nových MH zliatin s rešpektovaním rovnovážnych tlakov pri vopred definovaných prevádzkových teplotách, je preto primárnym vstupným parametrom pre návrh systému teplotného manažmentu. Využitie MH zliatin pre zvyšovanie tlaku vodíka eliminuje riziká procesu stláčania v porovnaní s mechanickou kompresiou. Teplotný manažment bude ďalej vybavený aj systémom podchladzovania vodíka pre proces tankovania, čím sa overí možnosť skrátenia doby plnenia MH zásobníkov na strane spotrebiteľa.
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2025
Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka
Research and development of highentropy alloys for efficient hydrogen storage
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je vývoj a výskum vysokoentropických zliatin, ktorých primárnou funkciou bude uskladnenievodíka. Komerčné využitie vodíka je podmienené efektívnym a bezpečným uskladnením. Jedným znajefektívnejších spôsobov uskladnenia vodíka je jeho chemické viazanie v mriežke zliatin formoumetalhydridov. Zliatina TiVZrNbHf, je schopná uskladniť až 210 kg.m-3 vodíka. Problémom tejto zliatiny je všakjej pomerne vysoká hustota 7,81 g/cm3, pre aplikácie v doprave. Očakávame vyššie hmotnostné skladovaciekapacity u vysokoentropických zliatin (HEA), ktoré budú pozostávať z ľahších prvkov. V projekte navrhneme,pripravíme a plne charakterizujeme sériu nových HEA s nízkou hustotou < 7 g/cm3. Materiály, ktoré splniapodmienky absorpčnej schopnosti (>2 hm% a >220 kg H2/m3), nízkej teploty desorpcie <140°C a vysokejcyklickej absorpčno/desorpčnej stability (>1000 cyklov pri poklese kapacity o menej ako 10%). V projektezúročíme naše dlhoročné znalosti a odbornosť v oblasti návrhu, prípravy a charakterizácie HEA.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
NOVEMBER – Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou
Development of novel 3D materials for post lithium ion batteries with high energy density
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ballóková Beáta, PhD.
Anotácia: Celkovým cieľom projektu NOVEMBER je príprava a charakterizácia nových kompozitných materiálov so samo – liečiacimi funkciami, ktoré budú finálne integrované do malého prototypu. Tieto nové materiály budú bezpečnejšie a stabilnejšie vďaka kompozitnej 3-D štruktúre, čo zlepší ich výkon a predĺži životnosť. Špeciálny dôraz sa bude klásť na in-operando elektrochemické pomocou impedančnej spektroskopie a štruktúrne merania. Validácia nových materiálov sa uskutoční v malých laboratórnych prototypoch. Tieto malé prototypy sú dôležité na preukázanie možnosti využitia nových materiálov priamo vo výrobe. Na dosiahnutie tohto cieľa sme v rámci projektu NOVEMBER definovali 3. čiastkové ciele: 1. Vývoj nových materiálov na báze vysokoentropických oxidov a síry so samo-liečiacimi funkciami. 2. Vývoj nových fyzikálno-chemických in-situ techník a riešení na monitorovanie mechanizmov starnutia a degradácie. 3. Validácia a využitie vyvinutých materiálov v malých prototypoch. Tento projekt kombinuje poznatky z oblasti materiálového výskumu s in-situ prispôsobiteľnými meraniami s cieľom získať nové materiály a pochopiť procesy degradácie v post Li-iónových batériách s vysokou energetickou hustotou.
Doba trvania: 1.7.2021 – 31.12.2024
HydroHEA – Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách
Research and development of new high – entropy alloys for efficient hydrogen storage in energy applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je vývoj a výskum metalhydridových materiálov najnovšej generácie – tzv.vysokoentropických zliatin, ktoré spomedzi všetkých doteraz používaných materiálov vykazujú najvyššie objemovéuskladnenie vodíka. Tieto materiály hodláme využiť v metalhydridových zásobníkoch vodíkových kompresorov,ktoré na Slovensku vyvíja spoluriešiteľ projektu SjF TUKE.Európska komisia v júni 2020 predložila vodíkovú stratégiu únie, v ktorej sa uvádza, že vodík a vodíkovéhospodárstvo patrí medzi rozhodujúce technológie budúcnosti priemyslu v EÚ.Predkladaný projekt smeruje k naplneniu cieľa efektívneho a bezpečného uskladnenia vodíka. Z doterajších štúdiívyplýva, že najvyššiu objemovú uskladňovaciu kapacitu vodíka 150 kg/m3, spomedzi všetkých konvenčných zliatin,dosahuje metalhydrid Mg2FeH6. V roku 2016 však Sahlberg a kol. v štúdii nazvanej "Superior hydrogen storage inhigh entropy alloys" potvrdili, že vysokoentropická zliatina TiVZrNbHf dokáže vo svojej štruktúre uskladniťneuveriteľných "superior" 210 kg/m3 vodíka s pomerom vodíkových atómov ku kovovým (H/M) 2,5. Problémomtejto zliatiny je však jej pomerne vysoká hustota 7,81 g/cm3, ktorá je príliš vysoká pre aplikácie v doprave. Vprojekte navrhneme, pripravíme a plne charakterizujeme sériu úplne nových vysokoentropických materiálov snízkou hustotou < 7 g/cm3. Materiály, ktoré splnia podmienky absorpčnej schopnosti ( > 2 hm% a > 220 kgH2/m3), nízkej teploty desorpcie (< 140C) a vysokej cyklickej absorpčno / desorpčnej stability (> 1000 cyklov pripoklese kapacity o menej ako 10%) budeme patentovo chrániť. Tieto zliatiny budú taktiež testované vkonštrukčnom celku vodíkového kompresora, čo nepochybne prispeje k ďalšiemu zhodnoteniu výstupov tohtoprojektu. V projekte zúročíme naše dlhoročné znalosti a odbornosť v oblasti návrhu, prípravy a charakterizácievysokoentropických zliatin.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2024
BiAll-2 – Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty
Development of new bioresorbable alloys for intracorporeal implants
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Molčanová Zuzana, PhD.
Anotácia: Riešiteľský kolektív si stanovil za cieľ vyvinúť úplne nové bioresobovateľné zliatiny Ca -Mg-Zn-NN a Ca-Mg-Sr-NN(kde NN sú prvky stabilizujúce a spevňujúce tuhý roztok) s cielenou rýchlosťou biodegradácie, ktoré budú prednostne určené na výrobu vnútrotelových kostných implantátov. Vývoju týchto zliatinových systémov sariešiteľský kolektív s úspechom venuje už od roku 2014. Prirodzeným pokračovaním výskumných aktivít jezobrazenie experimentálnych výstupov do medicínskej praxe. To si však vyžaduje rozsiahlu investíciu výskumnýchmožností do zvýšenia plastickej deformovateľnosti zliatin, pri súčasnom zachovaní ich excelentnej pevnost i apomalej rýchlosti rozpúšťania. Vzhľadom k tomu, že hojenie traumatických poranení vyžaduje rôzne dobymechanickej opory implantátu, je veľkou ambíciou projektu pripraviť zliatiny s riadenou dobou rozpúšťania. Ďalšou výskumnou úlohou s veľkým potenciálom úspechu je zvládnutie 3D tlače presne definovaných vnútrotelových implantátov z navrhovaných zliatin, s ktorou má časť riešiteľského kolektívu bohaté skúsenosti. Jedným z posledných krokov riešenia projektu budú in-vivo testy rozpúšťania implantátov v kostných tkanivách zvierat a priebežné sledovanie rýchlosti ich degradácie. Pre splnenie cieľov budú využité najmodernejšie experimentálne techniky, ako sú vysoko rozlišovacia transmisná elektrónová mikroskopia alebo náročné experimenty využívajúce synchtrónové a neutrónové difrakčné techniky, na štúdium atomárnej štruktúry a mikroštruktúry materiálov. Na výrobu finálnych implantátov bude použitá moderná technika selektívneho laserového spekania a/alebo pretavovania. Získané výstupy projektového výskumu budú odoberané zazmluvnenou firmou Biomedical Engineering s.r.o. a uvedené do klinickej praxe.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2024
HYBS – Vývoj technológie prípravy povrchových nano-štruktúr nástrojových ocelí novej generácie za účelom zvyšovania kvality lisovania hybridných karosérií automobilov s nízkymi CO2 – emisiami z vysokopevných TRIP – ocelí
Technology development of surface nanostructuring of new generation tool steel for increasing the quality of low CO2 – emission cars hybrid bodies stampung using high – strength TRIP – assisted sheet metal
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Anotácia: Aktuálne trendy znižovania CO2 emisií v automobilovom priemysle súvisia s použitím elektrického pohonu a výrazným znížením hmotnosti karosérie
Doba trvania: 1.2.2022 – 31.12.2023
Vysokoentropické zliatiny na uskladnenie vodíka
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Varcholová Dagmara, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2022
Vysokoentropické zliatiny určené na efektívne uskladnenie vodíka
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Varcholová Dagmara, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2022
VaTRsEDVFsOAM – Vývoj a testovanie respirátorov s efektívnou degradáciou vírusov filtrami s obsahom antivirotických materiálov
Development and Testing of Respirators with Efficient Degradation of Viruses by Filters Containing Antiviral Materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ballóková Beáta, PhD.
Anotácia: Reakciou na situáciu, ktorá vznikla na základe šírenia vírusu SARS-CoV-2 bola čiastočná transformácia výskumu a vývoja na pracoviskách Strojníckej fakulty TUKE na výskum a vývoj špeciálnych respirátorov a filtračných materiálov. Predkladaný projekt je orientovaný na vývoj a konštrukciu respirátorov s vymeniteľnými filtrami bez výdychového ventilu, ktoré umožňujú efektívnu ochranu pred vírusom SARS-CoV-2. Cieľom projektu je výskum, vývoj a výroba respirátorov s vymeniteľnými filtrami a testovanie nových filtračných materiálov. Pre návrh a výrobu respirátora budú využité biomimetické a ergonomické princípy a moderné aditívne výrobné technológie a na výrobu viackomponentných filtrov bude využitá kombinácia technológií práškovej metalurgie a elektrospinningu, umožňujúca spojenie kovových filtrov a polymérnych nanovlákien. Súčasne budú aplikované keramické komponenty vytvorené pomocou 3D tlače, ktoré budú slúžiť ako ochranný obal použitých nanovlákien a nanočastíc. Na dosiahnutie cieľov projektu je nevyhnutný základný výskum filtračných účinností navrhnutých materiálov s virocídnym účinkom na báze medi, iónov striebra, resp. zinku. Projekt si kladie za cieľ vývoj a konštrukciu testovacích systémov pre stanovenie odporových koeficientov novo vytvorených filtračných materiálov, permeability filtra aplikovaním vhodného aerosólu a prieniku masky líniou v oblasti lícnicovej časti. Optimalizácia tvaru lícnicovej časti respirátora bude realizovaná analýzou biologických parametrov min. 20 ľudských faciálnych skenov, čo umožní elimináciu možného infikovania mimofiltrovým prienikom častíc. Významnou časťou projektu je aj vyhotovenie funkčného prototypu pre nepriame meranie malých prietokov vzduchu súvisiacich s netesnosťou masky v mieste kontaktu s pokožkou. Vývoj a testovanie prototypových materiálov využitých v novo vyvinutých respirátoroch pre boj s pandémiou ochorenia COVID-19 má vysoký potenciál pre potreby celej spoločnosti, aj s ohľadom na možné sekundárne vlny ochorenia.
Doba trvania: 16.9.2020 – 31.12.2021
Vývoj nových biodegradovateľných kovových zliatin určených pre medicínske aplikácie
Development of new biodegradable metal alloys for medical applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Anotácia: Predkladaný projekt si určuje za cieľ pripraviť a skúmať ultraľahké amorfné zliatiny (kovové sklá), ktoré budú vyrobené výlučne iba z bioabsorbovateľných prvkov (Ca, Mg, Zn, Sr, Si, Zr, Li), teda prvkov, ktoré sa v ľudskom organizme nachádzajú a voči ktorým ma telo prirodzenú biokompatibilitu. Využitie týchto materiálov je smerované do oblasti medicíny – na prípravu vnútrotelových implantátov s cieleným rozpúšťaním sa v tele pacienta. Pri riešení projektu vyrobíme a charakterizujeme sériu úplne nových, dosiaľ neprebádaných zliatin, u ktorých popíšeme vnútornú atómovú štruktúru, teplotnú stabilitu a charakterizujeme aj ich funkčné charakteristiky: mechanické vlastnosti, elektrickú vodivosť, koróznu odolnosť v prostredí roztokov blízkym telovým tekutinám, ako aj cytotoxitu osteoblastických buniek na povrchu týchto zliatin. Pri hodnotení nových zliatin využijeme naše znalosti v oblasti detailného štúdia atómových štruktúr materiálov s vysokou mierou vnútornej neusporiadanosti.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021