Finished projects

International

Preparation of BZT ceramic with conventional and pulse electric current sintering technique
Príprava BZT keramiky konvenčným spekaním a spekaním pomocou pulzného elektrického prúdu
Program: Mobility
Project leader: Ing. Puchý Viktor, PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2022
The wear resistance improvement of tool steels surface via the laser hardening in combination with deep cryogenic treatment.
Zlepšenie oteruvzdornosti povrchu nástrojových ocelí pomocou laserového kalenia v kombinácii s hlbokým kryogénnym spracovaním.
Program: Bilateral – other
Project leader: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Annotation:
Duration: 6.4.2017 – 31.12.2019
COST – Advanced fibre laser and coherent source as tools for society manufacturing and life science – The surface microstructure modification of steels via the fiber laser
Pokročilý vláknový laser a koherentný zdroj ako nástroje pre spoločnosť, priemyselnú výrobu a vedu o živote – Modifikácia povrchovej mikroštruktúry ocele prostredníctvom vláknového lasera
Program: COST
Project leader: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Annotation:
Duration: 10.12.2014 – 9.12.2018
Modeling of phase diagrams of systems with boron
Modelovanie fázových diagramov systémov s bórom
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2017
Preparation of fiber lasers with a core from transparent ceamics and their use for laser surface modificaion of materials
Príprava vláknových laserov s jadrom z transparentnej keramiky a ich využitie na laserovú povrchovú modifikáciu materiálov
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Ing. Puchý Viktor, PhD.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2017
ExploGuard – Novel explosive welded corrosion resistant clad materials for geothermal plants
Nové, výbuchom zvárané vrstevnaté materiály určené pre geotermálne elektrárne
Program: ERANET
Project leader: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.9.2014 – 31.8.2017
Mechanical properties of chalcogenide and borate materials: nanoindentation studies and ab initio calculations
Mechanické vlastnosti chalkogenidových a boritanových materiálov: nano-indentačný výskum a „ab initio“ výpočty
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Project leader: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Annotation:
Duration: 2.9.2014 – 30.6.2015
MAMINA – Macro, Micro and Nano Aspects of Machining
Makro, Mikro a nano aspekty obrábania
Program: FP7
Project leader: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Annotation:
Project webpage: http://rzv014.rz.tu-bs.de/mamina/index.htm
Duration: 1.11.2008 – 31.10.2012
Columnar Microstructure Development in Nororiental Electrical Steels
Vývoj kolumnárnej mikroštruktúry v neorientovaných elektrotechnických oceliach
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: RNDr. Kováč František, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2007

National

THERMAGS – Thermoelectric material Ag2S as green converter of heat from human body into electricity
Termoelektrický materiál Ag2S ako ekologický konvektor tepla ľudského tela na elektrinu
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2023
Unconventional thermo-mechanical technology development of final processing of isotropic electrical steels.
Vývoj nekonvečného termo-mechanického postupu finálneho spracovania izotropnych elektrotechnických ocelí
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
HYBS – Technology development of surface nanostructuring of new generation tool steel for increasing the quality of low CO2 – emission cars hybrid bodies stampung using high – strength TRIP – assisted sheet metal
Vývoj technológie prípravy povrchových nano-štruktúr nástrojových ocelí novej generácie za účelom zvyšovania kvality lisovania hybridných karosérií automobilov s nízkymi CO2 – emisiami z vysokopevných TRIP – ocelí
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Duration: 1.2.2022 – 31.12.2023
Modelling of phase diagram and thermodynamic properties of the systems for high temperature applications
Modelovanie fázových diagramov a termodynamických vlastnosti systémov pre vysoko teplotné aplikácie
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 12.12.2023
Vysokoentropické zliatiny na uskladnenie vodíka
Program: Other projects
Project leader: Ing. Varcholová Dagmara, PhD.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2022
Vysokoentropické zliatiny určené na efektívne uskladnenie vodíka
Program: DoktoGranty
Project leader: Ing. Varcholová Dagmara, PhD.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2022
Development of progressive dispersion-reinforced metal matrix composites prepared by pulsed electric current sintering
Vývoj progresívnych disperzne spevnených kompozitov s kovovou matricou pripravených spekaním pomocou pulzného elektrického prúdu
Program: VEGA
Project leader: Ing. Puchý Viktor, PhD.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2022
Histes – Development of high-alloy isotropic electrical steels for traction engines of electric vehicles
Vývoj vysoko-legovaných izotrópnych elektro ocelí pre trakčné motory elektromobilov
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Kováč František, CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2022
Re-evaluation of the effect of intermetallic phase on embrittling processes of creep-resistant steels
Prehodnotenie vplyvu intermetalickej fázy na procesy krehnutia žiarupevných ocelí
Program: VEGA
Project leader: Ing. Falat Ladislav, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Preparation and development of nanocrystalline Cu-based composite for high-temperature applications
Príprava a vývoj nanokryštalického kompozitu na báze Cu určeného pre vysokoteplotné aplikácie
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Milkovič Ondrej, PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Double-oriented electrical steels with high and isotropic magnetic induction.
Textúrne dvojito orientované elektrotechnické ocele s vysokou, izotrópnou indukciou.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kováč František, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
VaTRsEDVFsOAM – Development and Testing of Respirators with Efficient Degradation of Viruses by Filters Containing Antiviral Materials
Vývoj a testovanie respirátorov s efektívnou degradáciou vírusov filtrami s obsahom antivirotických materiálov
Program: SRDA
Project leader: Ing. Ballóková Beáta, PhD.
Annotation:
Duration: 16.9.2020 – 31.12.2021
Development of new biodegradable metal alloys for medical applications
Vývoj nových biodegradovateľných kovových zliatin určených pre medicínske aplikácie
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
SEMOD-75 – Nanocomposite material for balistic protection
Nanokompozitný materiál pre balistickú ochranu
Program: Other projects
Project leader: Ing. Puchý Viktor, PhD.
Duration: 1.5.2019 – 31.8.2021
BiAll – Development of new biodegradable metal alloys for medical and prosthetic applications
Vývoj nových biodegradovateľných kovových zliatin určených pre medicínske a protetické aplikácie
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2021
The microstructural and substructural design of electrical steels for demanding applications in the electrical cars drives.
Dizajn mikroštruktúry a subštruktúry elektroocelí pre náročné aplikácie v pohonoch elektromobilov
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Thermodynamic modelling of the B-Fe-W ternary system and extrapolation of ternary data for thermodynamic calculations of poly-component alloy systems
Termodynamické modelovanie ternárneho systému B-Fe-W a extrapolácia ternárnych dát pre termodynamické výpočty polykomponentných zliatinových systémov
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
AMEMAT – Advancement of knowledge in area of advanced metallic materials by use of up-to-date theoretical, experimental, and technological procedures
Rozvoj poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov s využitím moderných teoretických, experimentálnych a technologických postupov
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
Effect of secondary phases on microstructure and mechanical properties of magnesium nanocomposite systems
Vplyv sekundárnych častíc na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti horčíkových nanokompozitných sústav.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Ballóková Beáta, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
DevProSteel – Unconventional technology development of final processing of isotropic electrical steels
Vývoj nekonvenčnej technológie finalného spracovania izotrópnych elektrotechnických ocelí
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Kováč František, CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2019
VKaNMH – Development equipment for efficient compression and storage of hydrogen using new metal hydride alloys
Vývoj zariadenia pre efektívnu kompresiu a uskladnenie vodíka pomocou nových metalhydridových zliatin
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2019
Modification of surface microstructure of tool steels by laser.
Modifikácia povrchovej mikroštruktúry nástrojových ocelí laserom
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kováč František, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
Influence of the HAZ microstructure on degradation of modified 9Cr steels
Vplyv mikroštruktúry TOO v modifikovaných 9Cr oceliach na porušovanie
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Ševc Peter, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
Development and research on metallic glasses and nanocrystalline materials
Vývoj a výskum kovových skiel a nanokryštalických materiálov
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
SVE-Sn – Development of new generation joints of power electronics using nonsandard Sn-based alloys
Vývoj novej generácie spojov výkonovej elektroniky s použitím neštandardných zliatin na báze cínu
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2018
The modification of domain structure of silicon electrotechnical steels by laser beam.
Modifikácia doménovej štruktúry kremíkových elektrotechnických ocelí pomocou laserového žiarenia.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2017
Thermodynamic analysis and modelling of phase diagram for Fe-B-Mn ternary system and verification database for thermodynamic calculations of complex systems by experimental analysis of Fe-B-X-Y (X,Y=V, Cr, C, Mn) alloys.
Termodynamická analýza a modelovanie fázového diagramu ternárneho systému Fe-B-Mn a verifikácia databázy pre termodynamické výpočty komplexných systémov experimentálnou analýzou zliatin typu Fe-B-X-Y (X, Y=V, Cr, C, Mn).
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2017
Effect of chemical composition and microstructure on the susceptibility of dual phase steels to hydrogen embrittlement
Účinok chemického zloženia a mikroštruktúry na náchylnosť dvojfázových ocelí ku vodíkovému krehnutiu
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Rosenberg Gejza, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2017
VIPD – Effect of intensive plastic deformations on microstructure and properties of advanced composite nanomaterial systems
Vplyv intenzívnych plastických deformácií na formovanie štruktúry a vlastnosti progresívnych kompozitných nanomateriálových sústav
Program: VEGA
Project leader: Ing. Ballóková Beáta, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016
Modification of the heat-affected zone microstructures of welded joints of advanced 9Cr ferritic creep-resistant steels with boron for the purpose of their creep-resistance and toughness improvement
Modifikácia štruktúr teplom-ovplyvnenej oblasti zvarových spojov moderných 9Cr feritických žiarupevných ocelí s bórom za účelom zlepšenia ich creepovej odolnosti a húževnatosti
Program: VEGA
Project leader: Ing. Falat Ladislav, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
BIMETAL – Study of welds and heat effected zones of bimetals
Štúdium zvarov a tepelne ovplyvnených zón bimetalov
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2015
High-strength electro-technical steels for electric vehicles and hybrid motors.
Vysokopevné elektrotechnické ocele pre elektromobily a hybridné pohony .
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kováč František, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
HECOSTE – High-strength electro-technical composite steels
Vysokopevné elektrotechnické kompozitné ocele
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Kováč František, CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
Evaluation of strain and fracture properties of dual-phase steels on miniature samples.
Hodnotenie deformačných a lomových vlastností dvojfázových ocelí prostredníctvom miniatúrnych vzoriek
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Rosenberg Gejza, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2014
Thermodynamic description of B-Cr and Fe-B-Cr systems
Termodynamický opis systémov B-Cr a Fe-B-Cr
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2014
VUKONZE – Research Centrum for Combinated and Renewable Resources of Energy
Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systeémov obnoviteľných zdrojov energií
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: RNDr. Kováč František, CSc.
Annotation:
Duration: 1.6.2010 – 31.12.2013
NMTE – New Materials and Technology for energetics
Nové materiály a technológie pre energetiku
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: RNDr. Kováč František, CSc.
Annotation:
Duration: 1.9.2010 – 31.8.2013
Microstructure design of progressive isotropic electrotechnical steels
Mikroštruktúrny dizajn progresívnych izotrópnych elektrotechnických ocelí.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kováč František, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2012
Technology of preparation of electrotechnical steels possessing high permeability for high affectivity electromotors.
Technológia prípravy elektrotechnických ocelí s vysokou permeabilitou určených pre elektromotory s vyššou účinnosťou
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: RNDr. Kováč František, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2010 – 30.6.2012
DIMONI – Studies of diffusion of modifying atoms and microstructure of metal-based and semiconductor-based alloys
Štúdium modifikácie makroštruktúry kovových a polovodičových systémov pomocou legovania prímesnými atómami
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Annotation:
Duration: 1.3.2010 – 31.12.2011
Thermodynamic description of the B-C and Fe-B-C systems
Termodynamický opis systémov B-C a Fe-B-C
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2011
Fatigue properties of low carbon advanced ultrahigh strength steels
Únavové vlastnosti nízkouhlíkových ultra vysokopevných pokrokových ocelí
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Rosenberg Gejza, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2011
Deformation and difusion induced grain boundary motion during cube and Goss texture development in Fe – Si ferrite
Deformarmačne a difúzne indukovaný pohyb hraníc zŕn pri evolúcii kubickej a Gossovej kryštalografickej orientácie v Fe-Si ferite
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kováč František, CSc.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009
AMOD – Analytical-computational method of lifetime prediction for multiphase materials
Analyticko-počítačová metóda predikcie životnosti viacfázových materiálov
Program: SRDA
Project leader: Ing. Mgr. Ceniga Ladislav, DrSc.
Duration: 1.1.2007 – 31.3.2009
Microstructural Design of YBCO Bulk Superconductors
Dizajn mikroštruktúry masívnych YBCO supravodičov
Program: SRDA
Project leader: Ing. Mgr. Ceniga Ladislav, DrSc.
Duration: 1.3.2006 – 28.2.2009
Thermodynamic analysis of binary and ternary systems with boron
Termodynamická analýza binárnych a ternárnych systémov s bórom
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008
AddArmy – –
Prídavná flexibilná balistická nanokompozitná ochrana horných a dolných končatín
Program: Other projects
Project leader: Ing. Puchý Viktor, PhD.
Duration: 1.3.2023 – 0.0.0000