Finished projects

International

STRENGTHECS – Strengthening and plasticity of high-entropy ultra-high temperature carbides
Spevnenie a plasticita vysokoentropických ultra vysokoteplotných karbidov
Program: Other
Project leader: MSc. Csanádi Tamás , PhD.
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2024
Nanomechanics: the way to hard and demage tolerant high entropy ceramics
Nanomechanika: cesta k tvrdej a voči poškodeniu odolnej keramike s vysokou entropiou
Program: SAS-UPJS ERC Visiting Fellowship Grants
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.8.2021 – 31.8.2021
DURACER – Durable ceramics composites with superhard particles for wear-resistant cutting tools
Odolné keramické kompozity so supertvrdými časticami pre obrábacie nástroje so zvýšenou odolnosťou voči opotrebeniu
Program: ERANET
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.7.2018 – 30.6.2021
CERANEA – Multifunctional Ceramic/Graphene Thick Coatings for New Emerging Application
Multifunkčné hrubé povlaky keramika-grafén pre perspektívne aplikácie
Program: ERANET
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
ERC starting grant
ERC začínajúci projekt
Program: Bilateral – other
Project leader: MSc. Csanádi Tamás , PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 30.10.2020
NICRE – Innovative Ni-Cr-Re coatings with enhanced corrosion and erosion resistance for high temperature applications in power generation industry
Inovatívne Ni-Cr-Re povlaky so zvýšenou odolnosťou voči korózii a erózii pre vysokoteplotné aplikácie v energetike
Program: ERANET
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.9.2017 – 31.8.2020
CRM-EXTREME – Solutions for Critical Raw Materials Under Extreme Conditions
Kritické suroviny pri extrémnych podmienkach
Program: COST
Project leader: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Annotation:
Project webpage: http://www.crm-extreme.eu/
Duration: 17.11.2015 – 30.3.2020
LightMat4Space – Leightweight nanocrystalline aluminium based material for space applications (modeling and technology verification)
Materiál pre vesmírne aplikácie na báze ľahkého nanokryštalického hliníka (modelovanie a verifikácia technológie)
Program: ERANET
Project leader: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.10.2015 – 30.9.2017
Electrospun – Electrospun Nano-fibres for bio inspired composite materials and innovative industrial applications
Nanovlákna pre kompozitné materiály a inovatívne aplikácie
Program: COST
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.10.2013 – 30.9.2017
GRACE – Graphene-ceramic composites for tribological application in aqueous environments
Kompozity keramika-grafénové platničky pre využitie v tribologických systémoch pracujúcich vo vodnom prostredí
Program: ERANET
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.9.2014 – 31.8.2017
WORTH – Pulsating water jet as an orthopaedic technique
Pulzujúci vodný lúč ako ortopedická technika
Program: Multilateral – other
Project leader: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Annotation:
Project webpage: http://worth.webnode.sk/
Duration: 1.4.2015 – 31.3.2016
Agilent – Room and high temperature indentation testing of WC-Co cemented carbides
Indentačné skúšky systému WC-Co pri izbovej teplote a za vysokých teplôt
Program: Bilateral – other
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.8.2013 – 31.7.2015
INNVIN – Innovative materials solutions for Transport, Energy and Biomedical sectors by strengthening integration and enhancing research dynamics of KMM-VIN
Inovatívne materiálové riešenia pre oblasť dopravy, energie a biomedicíny pomocou posilnenia integrácie a zvýšenia dynamiky výskumu v KMM-VIN
Program: FP7
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.2.2012 – 31.1.2015
Preparation and characterisation of organic-inorganic composites based on polyurethan-X systems
Príprava a charakterizácia organicko-anorganických kompozitov na báze polyuretán-X systémov
Program: Bilateral – other
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2014
Composites of inorganic nanotubes and polymers
Kompozity anorganických nanotrubičiek a polymérov
Program: COST
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 5.2.2012 – 5.11.2013
ISWA – Immersion in the Science Worlds through the Arts
Ponorenie sa do sveta vedy prostredníctvom umenia
Program: FP7
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.3.2011 – 28.2.2013
Tribological properties of ceramic nanostructured composites
Tribologické vlastnosti keramických nanoštruktúrnych kompozitov
Program: COST
Project leader: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2012
INTEG-RISK – Early recognition, monitoring and integrated management of emerging, new technology related risks
Včasné zistenie, monitorovanie a integrovaný manažment rizík prinášaných s novými technológiami
Program: FP7
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.11.2008 – 31.10.2012
Optimization of silicon nitride based composites with carbon nanotubes and graphene
Optimalizácia kompozitov na báze nitridov kremíka s uhlíkovými nanotrubicami a grafénom
Program: Inter-academic agreement
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.7.2010 – 30.9.2012
HANCOC – Hard nanocomposite coatings
Tvrdé nanokompozitné povlaky
Program: FP7
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2011
DEMATEN – Reinforcement of research potential of the Department of Materials Engineering in the field of processing and characterization of nanostructured materials
Posilnenie výskumného potenciálu oddelenia pre materiálové inžinierstvo
Program: FP7
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.5.2008 – 30.4.2011
SERS study of the structure of the superhard nanocomposite WC/C coatings
SERS štúdia štruktúry supertvrdých nanoštruktúrnych WC/C povlakov
Program: Inter-academic agreement
Project leader: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Duration: 1.8.2008 – 30.9.2010
Optimization of Plasma Enhanced PVD technology for the wear resistant nanocomposite DLC based coatings
Optimalizácia PVD technológií pre prípravu DLC nanokompozitov s odolnosťou oteru
Program: Inter-academic agreement
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.8.2007 – 31.7.2010
IMPROVING – Improving the research capacity of the Institute of materials research in Košice
Posilnenie výskumných kapacít Ústavu materiálového výskumu v Košiciach
Program: FP7
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.3.2009 – 28.2.2010
Mechancal properties of fiber composites at higher temperature
Mechanické vlastnosti vláknových kompozitov pri zvýšených teplotách
Program: Inter-academic agreement
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008
KMM-NoE – Knowlwdge-based Multicomponent Materials for Durable and Safe Performance
Multikomponentné materiály pre bezpečné a dlhodobé použitie
Program: FP6
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Annotation:
Project webpage: www.kmm-noe.org
Duration: 1.10.2004 – 31.10.2008
HUSKUA – Karpatian Virtual Research and Inovation Centre
Podkarpatské virtuálne výskumné a inovačné centrum
Program: INTERREG
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.10.2006 – 31.10.2008
CRV – Centre for the education on the multidisciplinar research and development of advanced materials and technologies
Centrum rozvoja vzdelávania v oblasti multidisciplinárneho výskumu a vývoja progresívnych materiálov a technológií
Program: European Science Foundation (ESF)
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 8.10.2007 – 30.9.2008
Enhanced high temperature mechanical properties of spinel and magnesia based refractory materials by carbon addivites
Zlepšenie vysokoteplotných mechanických vlastností žiaruvzdorrných materiálov na báze spinela a oxidu horčíka s rôznymi prídavkami
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2005 – 31.12.2006
NENAMAT – Network for Nanostructured Materials of ACC
Sieť nanoštruktúrnych materiálov pre štáty asociované EU
Program: FP6
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Annotation:
Project webpage: www.nenamat.org
Duration: 1.8.2004 – 31.8.2006
SICMAC – Structural Integrity of Ceramic Multilayers and Coatings
Štruktúrna integrita keramických viacvrstevných materiálov a povlakov
Program: FP5
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.9.2002 – 31.8.2006

National

ADHEC – New high-entropy ceramic materials for advanced applications
Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.8.2020 – 30.6.2024
Malá grantová schéma SAV
Program: Other projects
Project leader: Ing. Múdra Erika, PhD.
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2023
Nanomechanical testing and deformability of high-entropy ultra-high temperature ceramics
Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov
Program: VEGA
Project leader: MSc. Csanádi Tamás , PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
HEMBO – Structure and poroiperties of reactively sintered high-entropy metal diborides
Štruktúra a vlastnosti reaktívne spekaných vysoko entropických kovových diboridov
Program: SRDA
Project leader: Ing. Sedlák Richard, PhD.
Duration: 1.2.2022 – 31.12.2023
Development of high-temperature composite materials based on borides and carbides with the addition of graphene platelets prepared by progressive sintering methods
Vývoj vysokoteplotných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania
Program: VEGA
Project leader: Ing. Sedlák Richard, PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
FotDekont – –
Progresívne fotokatalytické materiály pre biologickú a chemickú dekontamináciu
Program: Other projects
Project leader: Mgr. Shepa Ivan, PhD.
Duration: 7.2.2023 – 30.11.2023
CEDITEKII – Advancement and support of R&D for "Centre for diagnostics and quality testing of materials" in the domains of the RIS3 SK specialization
Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.1.2019 – 30.6.2023
Prediction of weldability and formability for laser welded tailored blanks made of combined high strength steels with CAE support
Predikcia zvariteľnosti a lisovateľnosti kombinovaných laserom zváraných prístrihov z vysokopevných ocelí s podporou CAE systémov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kepič Ján, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
High-temperature properties of diboride MeB2 (Me = Ti, Zr, Hf) ceramic composite materials
Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me = Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra, PhD.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2022
WLEDMat – Novel glass and glass-ceramic rare-earth aluminates-based phosphors for energy-saving solid state lighting sources emitting white light (pc-WLEDs).
Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy).
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.8.2018 – 31.7.2022
eCHALCO – Investigation of phenomena induced by electron beam and electromagnetic radiation in chalcogenide glasses
Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.8.2018 – 31.7.2022
REDHYBEAR – Research and development of energy saving hybrid bearing reducer with lowered wear rate for robotic equipment (for Industry 4.0)
Výskum a vývoj energeticky úsporného hybridného ložiskového reduktora so zníženým opotrebením pre robotické zariadenia (pre Priemysel 4.0)
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2022
BMREBCO – Developmnt of REBCO superconductors for biomedical applicatios
Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2022
PyrMat – Development of refractory pyrochlore phases for high temperature applications of non-oxide ceramics
Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neeoxidovej keramiky
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.7.2018 – 30.6.2022
HECC – Multicomponent high entropy ceramic coatings prepared by ionized sputtering (HECC)
Viackomponentné keramické povlaky s vysokou entropiou pripravené iónovým naprašovaním
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Effect of continual and pulsating fluid jet on microstructure, properties and integrity on materials
Vplyv kontinuálneho a pulzujúceho kvapalinového prúdu na mikroštruktúru, vlastnosti a integritu v materiáloch.
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
MiCOAT – Multicomponent boride and nitride coatings for ultrahigh temperature applications
Multikomponentné boridové a nitridové PVD povlaky pre ultravysokoteplotné aplikácie
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2021
Study of shape memory effect and related phenomena in ceramics.
Štúdium javu tvarovej pamäti a príbuzných javov v keramických systémoch.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vojtko Marek, PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Development of nano/microfibers based on metal oxides by needle-less electrospinning for special technical applications
Vývoj nano/mikrovlákien na báze oxidov kovov metódou elektrostatického zvlákňovania pre špeciálne technické aplikácie
Program: VEGA
Project leader: Ing. Múdra Erika, PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Extremecer – Ceramic materials for extreme operating conditions
Keramické materiály pre použitie v extrémnych podmienkach
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
ProCor – Advanced composite coatings for high temperature corrosion protection of metals
Kompozitné vrstvy pre vysokoteplotnú protikoróznu ochranu kovov
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
The influence of graphene platelets addition on tribological properties of ceramic composites based on carbides and borides.
Vplyv grafénu na tribologické vlastnosti keramických materiálov na báze karbidov a boridov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra, PhD.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
LuminSion – Silicon oxynitride-based photoluminecent ceramic materials
Fotoluminescenčné keramické materiály na báze oxynitridov kremíka
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2019
MODIFAZ – Research of the coating/substrate interphase modification to increase hard coating adhesion
Výskum modifikácie fázových rozhraní v systéme povlak/podložka na zvýšenie adhézie tvrdých povlakov
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2019
Deformation and fracture properties of ceramic materials in micro/nano scale
Deformačné a lomové vlastnosti keramických materiálov na nano a mikro úrovni
Program: VEGA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
Influence of laser welding parameters on microstructure and properties of welded joints of advanced steels for automotive industry
Vplyv parametrov laserového zvárania na štruktúru a vlastnosti zvarových spojov moderných ocelí pre automobilový priemysel
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kepič Ján, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
MICONA – Multicomponent nanocomposite coatings prepared by highly ionized deposition technologies
Multikomponentné nanokompozitné povlaky pripravené vysokoionizovanými depozičnými technológiami
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2015 – 29.6.2018
The effect of high plasma ionization on structure and mechanical properties of high energy pulsed PVD MeC and MeN (Me=Ti, Cr, W) based coatings
Vplyv stupňa ionizácie plazmy na štruktúru a mechanické vlastnosti MeC a MeN (Me=Ti, Cr, W) povlakov pripravovaných vysokoenergetickými pulznými PVD procesmi
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kvetková Lenka, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2017
ConCer – Development of SiC based conductive ceramics
Vývoj vodivej keramiky na báze SiC
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Duration: 1.10.2013 – 30.9.2017
VEGA – Modeling of stress state during nanoindentation and mechanical loading in composite systems (MONACO)
Modelovanie napäťových stavov pri nanoindentácii a mechanickom zaťažení v kompozitných systémoch
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016
Plazmon – Chalcogenide glasses/netal nanoparticles nanocomposites for plasmonics
Nanokompozity pre plazmoniku na báze chalkogénnych skiel s kovovými nanočasticami
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.9.2015 – 31.12.2016
Influence of chemical composition and heat treatment on the oxidation resistance of advanced silicon carbide based ceramics
Vplyv chemického zloženia a tepelného spracovania na odolnosť voči oxidácii moderných keramických materiálov na báze karbidu kremičitého
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016
Local mechanical properties of bone cement
Lokálne mechanické vlastnosti kostného cementu
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
PROMATECH – Research Centre of Advanced Materials and Technologies for Recent and Future Applications „PROMATECH“
Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 30.8.2013 – 31.7.2015
CE SAV – –
Centrum fyziky nízkych teplôt a materiálového výskumu v extrémnych podmienkach (CFNT-MVEP)
Program: Centrá excelentnosti SAV
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 4.8.2011 – 30.6.2015
Mechanical properties of tooth enamel and synthetic dental materials
Mechanické vlastnosti zubnej skloviny a syntetických zubných výplní
Program: VEGA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2014
The influence of the residual stresses in the nanocomposite Me-N and Me-C (Me = W, Cr, Ti, Al) coatings on their mechanical properties
Vplyv zvyškových napätí v Me-N a Me-C (Me = W, Cr, Ti, Al) povlakoch na ich mechanické vlastnosti
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Duration: 1.1.2011 – 31.12.2013
HACONE – High temperature oxidation resistant nanocomposite coatings with improved lifetime
Vysokoteplotné nanokompozitné povlaky so zvýšenou oxidačnou odolnosťou a životnostou
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Duration: 1.5.2011 – 31.12.2013
Centre of Excellence of Cearmics, Glasses and Silicates
Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.9.2010 – 31.8.2013
SVIP – Slovak Research-Innovation Platform on Sustainable Mineral Resources
Slovenská výskumno-inovačná platforma pre trvalo udržateľné surovinové zdroje
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.1.2010 – 30.6.2013
nanoCEXmatII – Infrastructure Improving of Centre of Excellence of Advanced Materials with Nano- and Submicron- Structure
Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.5.2010 – 30.4.2013
Tribological properties of ceramic nanostructured composites
Tribologické vlastnosti keramických nanoštruktúrnych kompozitov
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2012
nanoCEXmat – Centrum of advanced materials with nano and submicron sized structure
Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 20.5.2009 – 30.6.2011
DENACOM – Development of ceramic nanocomposites
Vývoj keramických nanokompozitov
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.7.2008 – 30.6.2011
HITECER – High temperature properties of silicon carbide besed structural ceramics
Vysokoteplotné vlastnosti konštrukčných keramických materiálov na báze SiC
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.6.2008 – 31.5.2011
Hard and superhard nanocomposite coatings (NANOHARDCOAT)
Tvrdé a supertvrdé nanokompozitné povlaky
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.9.2008 – 31.12.2010
The development of nanocomposite WC, DLC, TiN, and CrN based ceramic coatings from carbonyls using PVD/CVD method
Vývoj nanokompozitných keramických povlakov na báze WC, DLC, TiN a CrN z karbonylov kovov metódou PVD/CVD
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2010
NANOSMART – Centre for nanostructural materials
Centrum nanoštruktúrnych materiálov
Program: Centrá excelentnosti SAV
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.10.2002 – 30.9.2010
Characterisation of Quasicrystals and Quasicrystalline Approximants in Al-Pd-TM alloys (TM= transition metals)
Charakterizácia kvázikryštálov a ich aproximantov v zliatinách Al-Pd-TM (TM=prechodný kov)
Program: VEGA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009
Contact mechanical properties of structural ceramics
Kontaktné mechanické vlastnosti konštrukčných keramických materiálov
Program: VEGA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009
PP7RP 2008/INTEG – Refundation of the expenses connected with the preparation of 7RP project – PP7RP 2008/INTEGRISK
Refundácia nákladov na prípravu 7 RP projektu – PP7RP 2008/INTEGRISK
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2009
Research of ceramics materials for high corrosive enviroments
Výskum keramických materiálov pre vysoko korozívne úprostredia
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.2.2007 – 31.12.2009
CELMEF – Correlation between the electrophysical and mechanical properties and microstructural parameters in perovskite-type of ferroelectrics
Korelácia elekrofyzikálnych a mechanických vlastností s mikroštruktúrnymi parametrami vo feroelektrických materiáloch perovskitového typu
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.2.2007 – 30.11.2009