Actual projects

International

DupolexCER – High performance duplex ceramics for efficient maschining of nickel superalloysd
Vysoko odolná duplexná keramika pre efektívne obrábasnie niklových superzliatin
Program: ERANET
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.6.2022 – 31.5.2025
V4-JAPAN – Development of Advanced Magnesium Alloys for Multifunctional Applications in Extreme Environments
Vývoj pokročilých horčíkových zliatin pre multifunkčné aplikácie v extrémnych prostrediach
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Project leader: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Duration: 1.11.2021 – 31.10.2024
STRENGTHECS – Strengthening and plasticity of high-entropy ultra-high temperature carbides
Spevnenie a plasticita vysokoentropických ultra vysokoteplotných karbidov
Program: Other
Project leader: MSc. Csanádi Tamás , PhD.
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2024

National

Com-Cer – Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications
Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra, PhD.
Duration: 1.7.2022 – 30.6.2026
HaTo-Coat – Hard and tough boride and nitride-based coatings prepared by advanced PVD techniques
Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2022 – 30.6.2025
Stufdy of the influence of sdamples preparation conditions of micrometric dimensions by focused ion beam on their mechanical properties
Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vojtko Marek, PhD.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2024
SASPRO2 – Dual-phase high-entropy ultra high temperature ceramics
Dvojfázová vysokoentropická ultravysokoteplotná keramika
Program: SASPRO
Project leader: Ing. Naughton Duszová Annamária, PhD.
Duration: 1.10.2021 – 30.9.2024
ADHEC – New high-entropy ceramic materials for advanced applications
Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.8.2020 – 30.6.2024
Nanomechanical testing and deformability of high-entropy ultra-high temperature ceramics
Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov
Program: VEGA
Project leader: MSc. Csanádi Tamás , PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
HEMBO – Structure and poroiperties of reactively sintered high-entropy metal diborides
Štruktúra a vlastnosti reaktívne spekaných vysoko entropických kovových diboridov
Program: SRDA
Project leader: Ing. Sedlák Richard, PhD.
Duration: 1.2.2022 – 31.12.2023
Development of high-temperature composite materials based on borides and carbides with the addition of graphene platelets prepared by progressive sintering methods
Vývoj vysokoteplotných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania
Program: VEGA
Project leader: Ing. Sedlák Richard, PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023