Actual projects

International

MagEIMat – Development of novel multifunctional materials for next-generation magnetoelectric sensors and data storage devices
Vývoj nových multifunkčných materiálov pre magnetoelektrické senzory a úložiská digitálnych dát budúcej generácie
Program: Bilateral – other
Project leader: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Duration:

National

HERO – Hydrogen evolution electrocatalysts for future electrolyser and fuel cells
Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Strečková Magdaléna, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2025
FUCO – Functional properties of compacted composites based on magnetic particles with surface-modified properties.
Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami
Program: SRDA
Project leader: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Annotation:
Project webpage: http://www.imr.saske.sk/project/fuco/index.html
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2025
CAMBIOMAT – Chorioallantoic membrane – in vivo model for study of biocompatibility of materials
Chorioalantoická membrána – in vivo model pre štúdium biokompatibility materiálov
Program: SRDA
Project leader: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2025
Application of innovative nanocatalysts and DFT simulations for efficient hydrogen production
Aplikácia inovatívnych nanokatalyzátorov a DFT simulácií pre efektívnu výrobu vodíka
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
DEBIORE – Degradable metallic biomaterials with controlled drug release
Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Duration: 1.7.2021 – 31.12.2024
Komponat – Composite biomaterials with complex natural additives
Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami
Program: SRDA
Project leader: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2024
Composite systems based on bioelastomers and bioactive phases
Kompozitné systémy na báze bioelastomérov a bioaktívnych fáz
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Sopčák Tibor, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
Preparation of hybrid composites and characterization of structure and magnetic properties at a wider temperature range
Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Birčáková Zuzana, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Solid ionic conductors: preparation, properties and potential application in all-solid-state lithium batteries.
Tuhé iónové vodiče: výroba, vlastnosti, perspektíva využitia v lítiových batériách s tuhým elektrolytom.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
Influence of microwave radiation on the structure and properties of powder functional materials
Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
FEGAFAB – Development of technology for the manufacture of FeGa-based alloys for high-frequency devices.
Development of technology for the manufacture of FeGa-based alloys for high-frequency devices.
Program: MoRePro
Project leader: Ing. Milyutin Vasily, PhD
Annotation:
Duration: 15.10.2020 – 14.10.2023