Actual projects

International

H2MobilHydride – Developoment and processing of advanced metal hydride composites with specific microstructure properties for mobile hydrogen storage applications
Vývoj a spracvovanie pokročilých metalhydidových kompozitných materiálov pre uskladnenie vodíka určených pre mobilné aplikácie
Program: ERANET
Project leader: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Duration: 1.5.2023 – 30.4.2026
EHSAL – Enhancement of Hydrogen Storage Properties of AlTiVCr Light Weight High Entropy Alloys (HEA) by Ti3C2 Mxene and Several Plastic Deformation
Zvýšenie uskladňovacej schopnosti vodíka v ľahkých vysoko-entropických zliatinách (HEA) typu AlTiVCr prídavkom Ti3C2 Mxenu a veľkej plastickej deformácie
Program: European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan
Project leader: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.4.2022 – 31.3.2025

National

00099 – –
Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfkliktom na Ukrajine
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2025
BIORES – Research and development of bioresorbable materials for implants on the based of Zn and Mg
Výskum a vývoj bioresorbovateľných materiálov na báze Zn a Mg
Program: VEGA
Project leader: Ing. Ballóková Beáta, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2025
Research of the resistance and prevention of modern structural materials against hydrogen embrittlement
Výskum odolnosti a prevencie moderných konštrukčných materiálov voči vodíkovému krehnutiu
Program: VEGA
Project leader: Ing. Falat Ladislav, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2025
DINOMESEM – Development of innovative methods of processing and joining electrical steels for high-efficiency applications in e-mobility
Vývoj inovatívnych spôsobov spracovania a spájania elektrotechnických ocelí pre vysokoúčinné aplikácie v e-mobilite
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2022 – 31.12.2025
00061 – –
Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfkliktom na Ukrajine
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Duration: 1.10.2022 – 30.9.2025
PNMHCS – Research and development of a prototype of a low-pressure refuelling station for refuelling metal hydride equipment with green hydrogen
Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2022 – 30.6.2025
Structure and application properties of intermetallic alloys
Štruktúra a aplikačné vlastnosti intermetalických zliatin
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Milkovič Ondrej, PhD.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2024
Research and development of highentropy alloys for efficient hydrogen storage
Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2024
NOVEMBER – Development of novel 3D materials for post lithium ion batteries with high energy density
Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou
Program: SRDA
Project leader: Ing. Ballóková Beáta, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2021 – 31.12.2024
HydroHEA – Research and development of new high – entropy alloys for efficient hydrogen storage in energy applications
Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2024
BiAll-2 – Development of new bioresorbable alloys for intracorporeal implants
Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty
Program: SRDA
Project leader: Ing. Molčanová Zuzana, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2024
THERMAGS – Thermoelectric material Ag2S as green converter of heat from human body into electricity
Termoelektrický materiál Ag2S ako ekologický konvektor tepla ľudského tela na elektrinu
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2023
Unconventional thermo-mechanical technology development of final processing of isotropic electrical steels.
Vývoj nekonvečného termo-mechanického postupu finálneho spracovania izotropnych elektrotechnických ocelí
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
HYBS – Technology development of surface nanostructuring of new generation tool steel for increasing the quality of low CO2 – emission cars hybrid bodies stampung using high – strength TRIP – assisted sheet metal
Vývoj technológie prípravy povrchových nano-štruktúr nástrojových ocelí novej generácie za účelom zvyšovania kvality lisovania hybridných karosérií automobilov s nízkymi CO2 – emisiami z vysokopevných TRIP – ocelí
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Duration: 1.2.2022 – 31.12.2023
Modelling of phase diagram and thermodynamic properties of the systems for high temperature applications
Modelovanie fázových diagramov a termodynamických vlastnosti systémov pre vysoko teplotné aplikácie
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 12.12.2023