Actual projects

International

Preparation of BZT ceramic with conventional and pulse electric current sintering technique
Príprava BZT keramiky konvenčným spekaním a spekaním pomocou pulzného elektrického prúdu
Program: Mobility
Project leader: Ing. Puchý Viktor, PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2022

National

NOVEMBER – Development of novel 3D materials for post lithium ion batteries with high energy density
Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou
Program: SRDA
Project leader: Ing. Ballóková Beáta, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2021 – 31.12.2024
HydroHEA – Research and development of new high – entropy alloys for efficient hydrogen storage in energy applications
Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Saksl Karel, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2024
BiAll-2 – –
Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty
Program: SRDA
Project leader: Ing. Molčanová Zuzana, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2024
Unconventional thermo-mechanical technology development of final processing of isotropic electrical steels.
Vývoj nekonvečného termo-mechanického postupu finálneho spracovania izotropnych elektrotechnických ocelí
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Petryshynets Ivan, PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
Modelling of phase diagram and thermodynamic properties of the systems for high temperature applications
Modelovanie fázových diagramov a termodynamických vlastnosti systémov pre vysoko teplotné aplikácie
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 12.12.2023
Vysokoentropické zliatiny na uskladnenie vodíka
Program: Other projects
Project leader: Ing. Varcholová Dagmara
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2022
Vysokoentropické zliatiny určené na efektívne uskladnenie vodíka
Program: DoktoGranty
Project leader: Ing. Varcholová Dagmara
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2022
Development of progressive dispersion-reinforced metal matrix composites prepared by pulsed electric current sintering
Vývoj progresívnych disperzne spevnených kompozitov s kovovou matricou pripravených spekaním pomocou pulzného elektrického prúdu
Program: VEGA
Project leader: Ing. Puchý Viktor, PhD.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2022
Histes – Development of high-alloy isotropic electrical steels for traction engines of electric vehicles
Vývoj vysoko-legovaných izotrópnych elektro ocelí pre trakčné motory elektromobilov
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Kováč František, CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2022