Finished projects

International

Syntesis and characterization of novel organic-inorganic polymeric hybrids for 3D printing
Príprava a charakterizácia pokročilých anorganicko-organických polymérnych hybridov pre 3D tlač
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Progressisve methods for treatment of the functional and mechanical properties of powder materials
Progresívne metódy úpravy funkčných a mechanických vlastností práškových materiálov
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
WȔRTH – Preparation of soft magnetic composites for infustrial application
Príprava magneticky mäkkých kompozitov pre priemysel
Program: Bilateral – other
Project leader: RNDr. Strečková Magdaléna, PhD.
Annotation:
Duration: 1.9.2017 – 31.8.2020
Compaction of soft magnetic powder materials with limited plastic deformation ability
Kompaktizácia magneticky mäkkých práškových materiálov s obmedzenou schopnosťou plastickej deformácie
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2019
MagElMat – Development of novel multifunctional materials for next generation magnetoelectric sensors and data storage devices
Vývoj nových multifunkčných materiálov pre magnetoelektrické senzory a úložiska digitálnych dát budúcej generácie
Program: Bilateral – other
Project leader: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2019
Structural PM steels containing alloying elements with high affinity for oxygen sintered in atmosphere with different chemical composition
Konštrukčné PM ocele obsahujúce legujúce prvky s vysokou afinitou ku kyslíku spekané v atmosférach s rôznym chemickým zložením
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
Functional composites based on elastomer matrix and inorganic filler
Funkčné kompozity na báze elastomérnej matrice a anorganických plnív
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2017
Preparation and characterization of soft magnetic high entropy alloys
Príprava a charakterizácia magneticky mäkkých zliatin s vysokou entropiou
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Strečková Magdaléna, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2017
The investigation of structural steels sintered in atmosphere with different chemical composition
Výskum konštrukčných ocelí spekaných v atmosférach rôzneho chemického zloženia
Program: Bilateral – other
Project leader: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Duration: 1.8.2013 – 31.12.2015
COST MP1005 – Porous composite biomaterial substrates biopolymer-calcium phosphate type for regenerative medicine
Pórovité kompozitné biomateriálové substráty typu biopolymér-kalcium fosfát pre regeneratívnu medicínu
Program: COST
Project leader: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Duration: 30.3.2012 – 30.3.2015
SIMUFER – Ferroelectrics and magnetoelectric multiferroics
Feroelektrické a magnetoelektrické materiály
Program: COST
Project leader: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Annotation:
Project webpage: http://stoner.phys.uaic.ro/cost/
Duration: 13.1.2010 – 31.5.2014
Calcium phosphate based biomaterials utilized in medicine
Kalcium fosfátové biomateriály využiteľné v lekárstve
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Duration: 17.12.2009 – 16.12.2012
NCM – Composites with Novel Functional and Structural Properties by Nanoscale Materials (Nano Composite Materials-NCM)
Kompozity s novými funkčnými a štruktúrnymi vlastnosťami prostredníctvom nanomateriálov
Program: COST
Project leader: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Duration: 1.1.2008 – 31.3.2012
Innovative Calcium Phosphate based Materials for Medicine
Inovatívne materiály na báze kalcium fosfátov pre medicínu
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Duration: 1.9.2006 – 30.9.2009
ELENA – Structure-property Relationship Study in Advanced Nanostructured Electroceramic Materials
Štúdium vzájomného vzťahu medzi mikroštruktúrou a vlastnosťami v progresívnych elektrokeramických materiáloch pripravených z nanopráškov
Program: COST
Project leader: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Annotation:
Project webpage: www.cost539.cms-bg.net
Duration: 27.5.2005 – 22.6.2009
PROSURFMET – Modifications of Surfacing PM Tool Steels
Modifikácie povrchových úptav PM nástrojových ocelí
Program: EUREKA
Project leader: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Annotation:
Project webpage: www.eureka.be
Duration: 1.1.2005 – 31.12.2007
Sintered iron-based alloys with microgradient structure
Spekané zliatiny na báze železa s mikrogradientnou štruktúrou
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2007
Switching and subswitching properties of ferroelectrics under mechanical load
Charakterizácia ferolektrík pri mechanickom a elektrickom namáhaní
Program: Bilateral – other
Project leader: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Annotation:
Duration: 16.1.2007 – 15.7.2007
POLECER – Polar Electroceramics
Polárna elektrokeramika
Program: FP5
Project leader: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Annotation:
Project webpage: www.polecer.rwth-aachen.de
Duration: 1.4.2002 – 31.3.2007
Electromechanical characterisation of ferroelectric thin films using nanoindentation
Elektromechanická charakterizácia tenkých feroelektrických filmov s využitím nanoindentácie
Program: FP5
Project leader: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Annotation:
Duration: 3.3.2003 – 2.3.2005
UPLETOOLS – Upgrading of ledeburitic type P/M tool steels
Povrchová úprava ledeburitických PM nástrojových ocelí
Program: EUREKA
Project leader: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2002 – 31.12.2004
SURTELEM – Surfacing Techniques for Advanced Ledeburitic Steel and Hard Materials
Metódy povrchových úprav pre progresívne ledeburitické ocele a tvrdé materiály
Program: EUREKA
Project leader: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Duration: 1.1.1999 – 31.12.2001
Co-operation for microstructural Characterization and Electrophysical Properties Measurements of Piezoelectric Ceramics
Spolupráca pri mikroštruktúrnej charakterizácii a meraniach elektrofyzikálnych vlastností piezoelektrickej keramiky
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Annotation:
Duration: 13.2.1998 – 12.2.2001

National

Design surface topography tools from the WC-Co applied PVD coating
Dizajn topografie povrchov nástrojov z WC-Co s aplikovanými PVD povlakmi
Program: VEGA
Project leader: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2022
Innovative approaches to research and development of novel ferroic materials by using complex impedance spectroscopy
Inovatívne postupy vo výskume a vývoji nových feroických materiálov s využitím komplexnej impedančnej spektroskopie
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2022
Composite magnesium-calcium phosphate biocements with addition of colloidal silicon dioxide
Kompozitné horčíkovo-vápenato fosforečné biocementy s prídavkom koloidného oxidu kremičitého
Program: VEGA
Project leader: Ing. Štulajterová Radoslava, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2022
Preparation and characterization of porous EuTbGd-MOF thin films for luminescent sensors.
Príprava a charakterizácia pórovitých EuTbGd-MOF tenkých filmov pre luminiscenčné senzory.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2022
Development of electrode materials based carbon fibers doped with metal phosphides for electrocatalysis of hydrogen evolution reaction.
Vývoj elektródového materiálu na báze uhlíkových vlákien dopovaných fosfidmi kovov pre elektrokatalýzu vodíka.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Strečková Magdaléna, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2022
EDEVIR – Electrochemical detection of viruses
Elektrochemická detekcia vírusov
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Strečková Magdaléna, PhD.
Annotation:
Duration: 16.9.2020 – 31.12.2021
VIFKDBB – Research of innovative forms treatment of bone defects by joining bioactive biomaterials and autologous growth factors
Výskum inovatívnych foriem liečenia kostných defektov prepojením bioaktívnych biomateriálov s autológnymi rastovými faktormi
Program: Vedecko-technické projekty
Project leader: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Duration: 15.12.2018 – 14.12.2021
INJEHYB – Injectable hybrid composite biocements
Injektovateľné hybridné kompozitné biocementy
Program: SRDA
Project leader: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2021
Progresívne metódy prípravy modifikovaných uhlíkových vlákien pre efektívny vývoj vodíka
Program: DoktoGranty
Project leader: Mgr. Štelmáková Mária
Duration: 1.1.2020 – 30.6.2021
Nanomaterials and nanostructured layers with specific functionality
Nanomateriály a nanoštruktúrované vrstvy so špecifickou funkcionalitou
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
SBIOMAT – Sintered biodegradable metallic materials
Spekané biologicky odbúrateľné kovové materiály
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Duration: 1.7.2017 – 31.12.2020
Investigation of the progressive powder processing methods designated for fabrication of the soft magnetic composite
Výskum progresívnych metód úpravy práškových zliatin určených na prípravu magneticky mäkkých kompozitov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Biomimetically hardened hydrogel/calcium phosphate cements
Biomimeticky vytvrdzované hydrogél/kalcium fosfátové cementy
Program: VEGA
Project leader: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
MACOMA – Design of the structure and the functional properties of soft magnetic 3-d transitions metals based composites
Dizajn štruktúry a funkčných vlastností magneticky mäkkých kompozitných materiálov na báze 3-d prechodných kovov
Program: SRDA
Project leader: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2016 – 31.12.2019
Multifunctional Aurivillius-type magnetoelectrics for advanced data storage and sensor applications
Multifunkčné keramické materiály Aurivilliového typu pre pokročilé magnetoelektrické pamäťové zariadenia a senzory
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
Effect of lanthanides on structure and nanomechanical properties of pyrochlore polymorphic Ln(Nb, Ta)O4 thin films prepared by sol-gel process.
Vplyv lantanoidov na štruktúru a nanomechanické vlastnosti pyrochlórových polymorfných Ln(Nb, Ta)O4 tenkých filmov pripravených sol-gel procesom.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
Research of systems of duplex nanocomposite PVD coatings with laser – modified base material intended for pressure mould cast applications.
Výskum systémov duplexných nanokompozitných PVD povlakov s laserom modifikovaným podkladovým materiálom pre aplikácie tlakového liatia kovov.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
Lowdimensional systems in electrode and magnetic materials potentially applied in green technologies.
Nízkorozmerné systémy pre elektródové a magnetické materiály využité v zelených technológiách
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Strečková Magdaléna, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 1.12.2019
Sintered biologically degradable materials based on the iron powders.
Spekané biologicky odbúrateľné materiály na báze práškového železa.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2017
Microstructure development and properties of functional composites based on progressive soft magnetic alloys
Vývoj mikroštruktúry a vlastnosti funkčných kompozitov založených na progresívnych magneticky mäkkých zliatinách
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2017
Phase transformation in sol-gel R1/3(Nb, Ta)O3 ceramics and thin films based on rare earth elements.
Fázové transformácie v sol-gel R1/3(Nb, Ta)O3 keramike a tenkých filmoch na báze prvkov vzácnych zemín
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016
Hybrid composite systems with bioglass component
Hybridné kompozitné systémy s bioskelnou zložkou
Program: VEGA
Project leader: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016
Investigation of phase transitions induced in magnetoelectric ceramics by chemical substitution and temperature changes
Štúdium fázových prechodov indukovaných v keramických magnetoelektrikách chemickou substitúciou a teplotnými zmenami
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016
Investigation of degradation processes of advanced nanocomposite mutilayers in melt of aluminum foundry alloys.
Výskum procesov degradácie moderných nanokompozitných multivrstiev v tavenine zlievárenských zliatin hliníka.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016
AMETIST – Biodegradable metallic materials prepared by powder technologies
Biologicky odbúrateľné kovové materiály pripravené práškovými technológiami
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Project webpage: http://ametist.saske.sk
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
Preparation and characterization of nanostructured functional layers
Príprava a charakterizácia nanoštruktúrovaných funkčných vrstiev
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2015
PROMALLOY – Progresive soft magnetic materials base on multicomponent alloys
Progresívne magneticky mäkké materiály na báze viaczložkových zliatin
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Strečková Magdaléna, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2015
MIKROMATEL – Advanced technology of preparation of micro-composite materials for electrotechnics
Progresívna technológia prípravy mikrokompozitných materiálov pre elektrotechniku
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Project webpage: http://www.imr.saske.sk/project/mikromatel/index.html
Duration: 1.12.2010 – 31.3.2015
Metallic biomaterials prepared by powder-processing techniques
Kovové biomateriály pripravené práškovými technológiami
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2014
Preparation, microstructure and properties of magnetic composites based on iron powders.
Príprava, mikroštruktúra a vlastnosti magnetických kompozitov na báze práškového železa.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2014
Composite biocement-biopolymer systems with addition of surfactants
Kompozitné systémy biocement-biopolymér s povrchovo aktívnymi aditívami
Program: VEGA
Project leader: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2011 – 31.12.2013
Multiferroics – fabrication, structure and properties of substitutionally modified bismuth ferrite based materials
Multiferoické materiály – príprava, štruktúra a vlastnosti substitučne modifikovaných perovskitových systémov na báze oxidu železito-bizmutitého
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2011 – 31.12.2013
Research of the properties of composite coatings applied by advanced PVD technologies onto powder metallurgy tools
Výskum vlastností kompozitných povlakov aplikovaných modernými PVD technológiami na nástrojoch práškovej metalurgie
Program: VEGA
Project leader: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2011 – 31.12.2013
Evolution of the microstructure and phase transformation of sol-gel precursors in lead-free ferroelectric (K, Na)NbO3 thin films
Vývoj mikroštruktúry a fázová transformácia sol-gel prekurzorov bezolovnatých feroelektrických (K, Na)NbO3 tenkých filmov
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2011 – 31.12.2013
Center of excellence of biomedical technologies
Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Duration: 15.11.2010 – 31.10.2013
Advanced implants seeded with stem cells for hard tissue regeneration and reconstruction
Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Duration: 1.1.2010 – 31.3.2012
Compaction of microcomposite materials based on iron powder
Štúdium kompaktizácie mikrokompozitných materiálov na báze Fe práškov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bureš Radovan, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2011
Processing, structure and properties of metal matrix composites originating from coated, nanostructured or amorphous raw materials
Výroba, štruktúra a vlastnosti kompozitov s kovovou matricou, pripravených z povlakovaných, nanoštruktúrnych alebo amorfných surovín.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2011
Biocements on composite basis with active calcium phosphate-biopolymer interface
Biocementy na báze kompozitov s aktívnym rozhraním kalcium fosfát- biopolymér
Program: VEGA
Project leader: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2010
Sol-gel processes of the synthesis of ferroelectric nanoprecursors and their influence on phase composition and microstructure in thin layers
Sol-gel procesy syntézy feroelektrických nanoprekurzorov a ich vplyv na fázové zloženie a mikroštruktúru v tenkých vrstvách
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2010
Study of Characteristics of PVD Coatings on the Tool Steels prepared by Powder Metallurgy and their Behaviour
Štúdium charakteristík PVD povlakov na nástrojových oceliach pripravených práškovou metalurgiou a ich
Program: VEGA
Project leader: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2010
Tribologic aspects of sintered materials failures as a result of rolling contact fatigue and wear
Tribologické aspekty porušovania spekaných materiálov s dôrazom na kontaktnú únavu a opotrebenie.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2010
Investigation of correlation between properties of induvidual coated powder particles and behaviour of powder mass, green compacts and sinte red materials made of such particles
Štúdium korelácie medzi vlastnosťami povlakovaných práškových častíc a správaním sa práškovej masy, surových výliskov a spekaných materiálov pripravených z takýchto častíc
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Duration: 1.1.2006 – 1.12.2008
Biokomposites on hydroxiapatite basis with oriented structure
Biokompozity na báze hydroxiapatitu s orientovanou štruktúrou
Program: VEGA
Project leader: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Duration: 1.1.2005 – 1.12.2007
Multicomponent and doped ferroelectric systems of relaxor type on PZT and PMN basis with high surface activity and chemical homogeneity
Multikomponentné a dotované relaxátorové feroelektrické systémy na báze PZT a PMN s vysokou povrchovou aktivitou a chemickou homogenitou
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Duration: 1.1.2005 – 1.12.2007
Study of coated surface layers of tool steels prepared by powder metallurgy
Štúdium povlakovaných povrchových vrstiev nástrojových ocelí pripravených práškovou metalurgiou
Program: VEGA
Project leader: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2005 – 1.12.2007
Analysis of behaviour and properties of powder compacts at various stages of compaction
Analýza správania a vlastností výliskov v rôznych štádiách kompaktizácie
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Duration: 1.1.2003 – 31.12.2005
Surface treatment of high speed steel prepared by powder metallurgy
Povrchová úprava práškovej rýchloreznej ocele
Program: VEGA
Project leader: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2002 – 31.12.2004
Metallic foams and functionally graded materials: Investigation of influence of microstructure on macroscopic properties
Kovové peny a gradientné materiály: štúdium vplyvu mikroštruktúry na makroskopické vlastnosti
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Duration: 1.1.2000 – 31.12.2002
Regularities of relationship between microstructure and properties of unconventional high speed steels produced via powder metallurgy
Zákonitosti vzťahov medzi mikroštruktúrou a vlastnosťami nekonvenčných rýchlorezných ocelí vyrobených cestou práškovej metalurgie
Program: VEGA
Project leader: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.1999 – 31.12.2001