Publikačná činnosť

Kromka, František

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • BERA, CyrilSTREČKOVÁ, Magdaléna** – ORIŇAKOVÁ, Renáta – GUBÓOVÁ, Alexandra – BYSTRON, T. – GIRMAN, VladimírKROMKA, FrantišekPODOBOVÁ, Mária – BOUZEK, Karel. NiCoP fibers as novel catalysts for hydrogen evolution in alkali and acidic environment. In International Journal of Hydrogen Energy, 2024, vol. 60, pp. 118-132. (2023: 8.1 – IF, Q1 – JCR, 1.513 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0360-3199. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.02.195 (APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články. VEGA 2/0027/23 : Katalyzátory pre elektrolýzu vody v membránových elektrolyzéroch. VEGA 1/0095/21 : Aplikácia inovatívnych nanokatalyzátorov a DFT simulácií pre efektívnu výrobu H2. APP0430 DoktoGrant : Fosfidy prechodných kovov pre elektrolytický rozklad vody) Typ: ADCA
  • ĎAKOVÁ, Lenka**HRUBOVČÁKOVÁ, MonikaKOVALČÍKOVÁ, AlexandraMEDVEĎ, DávidANDREJOVSKÁ, JanaKROMKA, FrantišekMEDVECKÝ, ĽubomírDUSZA, Ján. Influence of sintering condition on tribological properties of (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C carbides. In International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2024, vol. 119, art. no. 106549. (2023: 4.2 – IF, Q1 – JCR, 0.872 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0263-4368. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2023.106549 (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou) Typ: ADCA