Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • BALÁŽ, Peter – DUTKOVÁ, Erika** – BALÁŽ, Matej – DANEU, Nina – FINDORÁKOVÁ, Lenka – HEJTMÁNEK, Jiri – LEVINSKÝ, P. – KNIŽEK, K. – BALI HUDÁKOVÁ, Mária – DŽUNDA, RóbertBUREŠ, RadovanPUCHÝ, Viktor. The manipulation of natural mineral chalcopyrite CuFeS2 via mechanochemistry: properties and thermoelectric potential. In Physical Chemistry Chemical Physics, 2023, vol.25, p.31125-31136. (2022: 3.3 – IF, Q2 – JCR, 0.824 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1463-9076. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d3cp01788e (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
  • ĎAKOVÁ, Lenka**HRUBOVČÁKOVÁ, MonikaKOVALČÍKOVÁ, AlexandraMEDVEĎ, DávidANDREJOVSKÁ, JanaKROMKA, FrantišekMEDVECKÝ, ĽubomírDUSZA, Ján. Influence of sintering condition on tribological properties of (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C carbides. In International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2024, vol. 119, art. no. 106549. ISSN 0263-4368. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2023.106549 (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou) Typ: ADCA
  • KOVAĽ, Vladimír** – VIOLA, Giusuppe – ZHANG, Man – FÁBEROVÁ, MáriaBUREŠ, Radovan – YAN, Haixue. Dielectric relaxation and conductivity phenomena in ferroelectric ceramics at high temperatures. In Journal of the European Ceramic Society, 2024, vol. 44, p. 2886-2902. ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.12.015 (VEGA 2/0034/23 : Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie. APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami) Typ: ADCA
  • KUČERA, Ján** – LOFAJ, František – NAGYOVÁ-KRCHOVÁ, Zuzana – ŠURÍN HUDÁKOVÁ, Natália – VOJTKO, Marek – BŘEZINA, Vítěslav. Stimulation of osteogenic activity of autologous teeth hard tissues as bone augmentation material. In Biology-Basel, 2024, vol. 13, p. 40-1 – 40-18. ISSN 2079-7737. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biology13010040 Typ: ADCA
  • NAJAFZADEHKHOEE, Aliasghar** – VAKHSHOURI, Maryam – HVIZDOŠ, Pavol – GALUSEK, Dušan. High-temperature W/ZrC composite coatings. In Ceramic coatings for high-temperature environments : From thermal barrier to environmental barrier applications. – Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2024, p. 471-491. ISBN 978-3-031-40808-3. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-40809-0_15 (CEDITEK II : Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK) Typ: ABC
  • NAJAFZADEHKHOEE, Aliasghar – TALIMIAN, Ali** – GIRMAN, VladimírSEDLÁK, RichardHVIZDOŠ, Pavol – MACA, Karel – GALUSEK, Dušan. Liquid phase sintering of yttrium oxide: The effect of Al2O3 and SiO2 additives. In Journal of the European Ceramic Society, 2024, vol. 44, p. 383-392. ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.08.055 Typ: ADCA
  • PETRÍK, Jozef** – BLAŠKO, Peter – PETRYSHYNETS, Ivan – MIHALIKOVÁ, Mária, Ing., PhD. – PRIBULOVÁ, Alena – FUTÁŠ, P. The influence of the degree of deformation of upset of aluminum on the indentation size effect (ISE). In Metals-Basel, 2022, vol. 12, p. 2063. (2021: 2.695 – IF, Q2 – JCR, 0.569 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents). ISSN 2075-4701. Typ: ADCA
  • ZURNADZHY, Vadym I.**CHABAK, YuliiaEFREMENKO, Vasily G. – EFREMENKO, Alexey – PODOBOVÁ, Mária. Structure and mechanical properties of V, Nb-added TRIP-assisted steel after Q&P treatment with near Ac3 austenitization. In Lecture Notes in Mechanical Engineering : Advanced manufacturing processes V. Selected papers from 5th Grabchenko´s International conference (InterPartner 2023). Ed. V. Tonkonogyi et al. Odessa, 5.-8.9.2023. – Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2024, p. 346-355. ISSN 2195-4364. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-42778-7_32 (Advanced manufacturing processes V : Grabchenko´s international conference (InterPartner 2023)) Typ: ADMB
  • ZURNADZHY, Vadym I.EFREMENKO, Vasily G. – HALFA, H. – EFREMENKO, B.V. – AZARKHOV, Alexander – CHABAK, Yuliia – ZAICHUK, Natalia Petrivna. Effect of austempering parameters on microstructure and tensile/impact behaviours of micro-alloyed TRIP-assisted steel. In Materials Science Forum, 2023, vol 1098, p. 3-12. (2022: 0.185 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 0255-5476. (09I03-03-V01-00061 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. 09I03-03-V01-00099 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) Typ: ADMB