Projektová činnosť

Národné

00110 – Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfkliktom na Ukrajine –
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.3.2023 – 28.2.2026