Základné info

Štulajterová, Radoslava Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421/55/7922451
Fax: +421/55/7922408
● december 2018- samostatný vedecký pracovník
● december 2003- vedecký pracovník, ÚMV SAV – Divízia funkčných a hybridných systémov

JAZYKOVÉ ZNALOSTI
●Anglický jazyk, Ruský jazyk
VEDECKÉ AKTIVITY
● Syntéza biomateriálov na báze hydroxyapatitu s rôznym pomerom Ca/P a ich následná fyzikálno-chemická charakterizácia.
● Príprava Mn substituovaného hydroxyapatitu iónovou výmenou a určenie vplyvu Mn na rast HAP biomimeticky z roztoku simulovanej telovej tekutiny.
● Analýza vplyvu kalciových iónov na transformáciu brushitu na hydroxyapatit vo vodných roztokoch.
● Rozvoj analytických metód potrebných na charakterizáciu pripravených biomateriálov.
● Príprava keramiky na báze hydroxyapatitu a analýza jej mechanických vlastností.
● Rozpracovanie metodiky na hodnotenie procesu tuhnutia kalcium fosfátových biocementov a kompozitov na báze biocement-biopolymér, s použitím rôznych typov technologicky modifikovaných reaktantov a pomocných látok, s cieľom študovania ich mechanických vlastností, časov tvrdnutia, pórovitosti a celkovej mikroštruktúry, kde finálnym produktom je hydroxyapatit alebo jeho kalcium deficitná forma.
● Posúdenie vplyvu chemického zloženia na formovanie hydroxyapatitu za súčasného pôsobenia elektrického poľa v prostredí simulovanej telovej tekutiny. Študovanie vplyvu intenzity elektrického poľa na kohézny čas tuhnutia kalcium fosfátových biocementov a kompozitov biocement-biopolymér.
– Príprava a charakterizácia nových typov hybridných kompozitných systémov s bioskelnou zložkou (biosklo 45S5) prakticky aplikovateľných v rekonštrukčnej a regeneračnej medicíne.
– výskum a vývoj hydrogél/kalcium fosfátových cemetov s optimalizovaným obsahom vápnikových a fosforečnanových iónov koncentrovaných v hydrogéloch
– štúdium a charakterizácia nových typov kompozitných horčíkovo-vápenato fosforečných cementových systémov s prídavkom koloidného oxidu kremičitého s cieľom získania optimálneho biocementového systému, ktorý by mal zachované pevnostné charakteristiky v dlhšom časovom úseku po námáčaní v roztoku simulovanej telovej tekutiny, a ktorý by sa efektívne transformoval na kalcium deficitný hydroxyapatit

PEDAGOGICKÉ AKTIVITY
● 2000-2001 odborný asistent, Katedra environmentalistiky, Stavebná fakulta TU Košice

PROJEKTY (KOORDINÁTOR, SPOLURIEŠITEĽ)
Spoluriešiteľ:
● 1997-1999 Copernicus CIPA CT-94-0233
● 2004- interný projekt ÚMV SAV – U1: “Biomateriály”
● 2005-2007 VEGA 2/5143/25
– 2008-2010 VEGA 2/0052/08
– 2011-2013 VEGA 2/0026/11
– ŠF: 2010-2013 SF ITMS 26221120066 CEXBIO
– COST 2012-2015 MP 1005
– 2014-2016 VEGA 2/0043/14
– 2017-2019 VEGA 2/0047/17
– 2018-2021 APVV 17-0110
– 2020-2022 VEGA 2/0069/20
– 2021-2023 VEGA 2/0034/21
– 2021-2024 APVV – 20-0184
– 2021-2024 APVV-20-0073
– 2023-2025 VEGA 2/0032/23

ZAHRANIČNÉ POBYTY

● 18.9.-23.9.2004 Institut Fiziko-chimičeskich problem keramičeskich materialov, RAN, Moskva, Rusko

ČLENSTVÁ, OCENENIA

POČET PUBLIKÁCII: cca 40
POČET CITÁCIÍ: 379

VYBRANÉ PUBLIKÁCIE

● R. Ďurovčíková, E. Smrčková, Š. Svetík, Š. Kovalík, J. Majling: Príprava a spekanie gélov hydroxyapatitu, Zb. pred. konf. Termanal 97, CHTF STU Bratislava, 1997, str. 51-54.
● R. Ďurovčíková, V. Kremničan, Š. Kovalík, Š. Svetík, J. Krištín, P. M. Marquis, J. Majling: Optical transmittance changes of solid preforms with temperature, I. High pressure densified hydroxyapatite gels, Chemical Papers 53 (1) 16-21 (1999).
● J. Majling, V. Kremničan, R. Ďurovčíková, Š. Svetík: Tuning of processing parameters at sintering of hydroxyapatite ceramics with the aid of „optical transmittance – temperature“ spectra. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol.57, (1999), 587-590.
● R. Ďurovčíková, V. Kremničan, J. Majling: A novel thermo-optical instrument for a measurement of the optical transmittance changes, JUNIOR EUROMAT 98, September 7-11 in Lausanne, Switzerland, pp. 354-355.
● J. Majling, V. Kremničan, Š. Svetík, R. Ďurovčíková, L. Pach: Thermo-optical investigations in transmitted light, 15th European conference on thermophysical properties, September 5-9, 1999, Würzburg, Germany.
● Strigáč J., Sahu S., Lopašovská M., Ďurovčíková R., Kovár V., Majling J.: Phase compatibility in the system CaO-SiO2-Al2O3-SO3, Ceramics-Silikáty 42(3) 90-98 (1998).
● Ľ. Medvecký, R. Štulajterová, Ľ. Parilák, J. Trpčevská, J. Ďurišin, S. M. Barinov: Influence of manganese on stability and particle growth of hydroxyapatite in simulated body fluid, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 281 (2006) 221-229.
● Ľ. Medvecký, R. Štulajterová, Ľ. Parilák: Preparation of porous calcium phosphates for drug release, International Conference Biomaterials in Regenerative Medicine, October 22-25, 2006, Vienna, Austria.
● Ľ. Medvecký, R. Štulajterová, J. Briančin: Study of controlled tetracycline release from porous calcium phosphate/ polyhydroxybutyrate composites, Chemical Papers 61 (6) 477-484 (2007).
● R. Štulajterová, Ľ. Medvecký: Effect of calcium ions on transformation brushite to hydroxyapatite in aqueous solutions, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (was accepted, August 2007).
• ŠTULAJTEROVÁ, R. – MEDVECKÝ, Ľ.: Effect of Calcium Ions on Transformation Brushite to Hydroxyapatite in Aqueous Solution. Colloids and Surfaces A, 316, 2008, p. 104-109.
•MEDVECKÝ, Ľ. – ŠTULAJTEROVÁ, R.: Characterization of Bilayered Brushite/Hydroxyapatite Coatings on Titanium Substrate, Powder Metallurgy Progress, 8 (2008) 1, p. 35-48.
• MEDVECKÝ, Ľ. ŠTULAJTEROVÁ, R., R. BUREŠ: Structural Evaluation of Brushite/Gelatine Coatings on Graphite Substrate. Surface and Coatings Technology, 203 (2009) p. 3754-3762.
•Ľ. MEDVECKÝ, R. ŠTULAJTEROVÁ, J. BRIANČIN, J. ĎURIŠIN: The effect of modification of KH2PO4 hardening liquid with H3PO4 and chitosan on setting reactions and compressive strength of calcium phosphate cement. Materials Science and Engineering C, 29 (2009) 2493-2501.
-MEDVECKÝ, Ľubomír, ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava, KUTSEV, Sergej Vladimirovich. Microstructure and properties of polyhydroxybutyrate-calcium phosphate cement composites. In Chemical papers, 2011, vol. 65, no. 5, p. 667-675.
-MEDVECKÝ, Ľubomír, GIRETOVÁ, Mária, ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava. Chemical modification of hydroxyapatite ceramic surface by calcium phosphate coatings and in-vitro osteoblast response. In Powder Metallurgy Progress : Journal of Science and Technology of Particle Materials, 2012, vol. 12, no. 4, p. 224-233.
-MEDVECKÝ, Ľubomír, GIRETOVÁ, Mária,
ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava. Properties and in vitro characterization of polyhydroxybutyrate-chitosan scaffolds prepared by modified precipitation method. In Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2014, vol. 25, p. 777-789.
-MEDVECKÝ, Ľubomír, GIRETOVÁ, Mária, ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava – KAŠIAROVÁ, Monika. Effect of microstructure characteristics on tetracalcium phosphate-nanomonetite cement in vitro cytotoxicity. In Biomedical Materials, 2015, vol. 10, 025006.
-ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava – MEDVECKÝ, Ľubomír – GIRETOVÁ, Mária – SOPČÁK, Tibor. Structural and phase characterization of bioceramics prepared from tetracalcium phosphate-monetite cement and in vitro osteoblast response. In Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2015, vol. 26, p. 183-191.
-GIRETOVÁ, Mária – MEDVECKÝ, Ľubomír – ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava – SOPČÁK, Tibor – BRIANČIN, Jaroslav – KAŠIAROVÁ, Monika. Effect of enzymatic degradation of chitosan in polyhydroxybutyrate/chitosan/calcium phosphate composites on in vitro osteoblast response. In Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2016, vol. 27, p. 181-197.
SOPČÁK, Tibor – MEDVECKÝ, Ľubomír – GIRETOVÁ, Mária – ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava – ĎURIŠIN, Juraj – GIRMAN, Vladimír – FÁBEROVÁ, Mária. Effect of phase composition of calcium silicate phosphate component on properties of brushite based composite cements. In Materials Characterization, 2016, vol. 117, p. 17-29.
ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava – MEDVECKÝ, Ľubomír – GIRETOVÁ, Mária – SOPČÁK, Tibor – KOVALČÍKOVÁ,Alexandra. Effect of bioglass 45S5 addition on properties, microstructure and cellular response of tetracalcium
phosphate/monetite cements. Materials Characterization, 2017, vol. 126, p. 104-115.
MEDVECKÝ, Ľubomír – ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava – GIRETOVÁ, Mária – SOPČÁK, Tibor – FÁBEROVÁ, Mária. Properties of CaO-SiO2-P2O5 reinforced calcium phosphate cements and in vitro osteoblast response. Biomedical Materials,
2017, vol. 12, 025002.