Základné info

Džupon, Miroslav RNDr., PhD.

odborný pracovník s VŠ vzdelaním
Tel.: +421/55/ 7922 427, 055/ 7922491
Fax: +421/55/7922 408
Odborná prax.
Od 2.9.2001 – doteraz:
Zamestnanie,pracovné zaradenie: Odborný pracovník s VŠ vzdelaním, vedúci oddelenia mechanickej skúšobne.
Hlavné činnosti a zodpovednosť: Výskum nových materiálov.
Názov a adresa zamestnávateľa: Ústav materiálového výskumu SAV, Watsonova 47, 04353 Košice.Druh práce alebo odvetvie hospodárstva:Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied.
Od 1999 do 2001.
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Vedúci akreditovaného skúšobného laboratória skúšania materiálov – Vihorlat Snina a.s.
Hlavné činnosti a zodpovednosť: Vedenie akreditovaného laboratória v oblasti skúšok: NDT skúšky – RTG, UZ, magnetické skúšky;spektrálna analýza technického železa a zliatin na báze Al a Cu – metódou rtg-fluorescencie; korózne skúšky kovových a anorganických nekovových povlakov; metalografické analýzy technického železa a zliatin na báze Al – Si.
Názov a adresa zamestnávateľa: Vihorlat Snina, ul. Strojárska 20, 069 23.
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Strojárstvo, Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied.

Od 1996 do 1999.
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Vedúci skúšobného laboratória skúšania materiálov – Vihorlat Snina a.s.
Hlavné činnosti a zodpovednosť: Komplexné skúšky materiálov a analýzy príčin porušenia výrobkov a nástrojov analýzy príčin porušenia a degradácie rezných a strižných nástrojov,nástrojov pre tvárnenie za tepla a studená a foriem pre liatie kovu pod vysokým tlakom; výskumné aktivity v oblasti vojenskej špeciálnej techniky: tepelné spracovanie a materiálové vlastností výrobkov špeciálnej techniky „MUNZA“munícia- ZUZANA (1996 – 1997);metodiky skúšania výrobkov špeciálnej techniky MÍNA – Defence a.s. Trenčín ( r.1998 – 1999).

Názov a adresa zamestnávateľa: Vihorlat Snina, ul. Strojárska 20, 069 23.
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Strojárstvo, Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied.

Od 19.07. 1982 do 1996
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Materiálový inžinier.
Hlavné činnosti a zodpovednosť: skúšky materiálov a analýzy príčin porušenia výrobkov a nástrojov;výskumné aktivity v oblasti vojenskej špeciálnej techniky: zinkové povlaky (1988 – 1989).
Názov a adresa zamestnávateľa: Vihorlat Snina, ul. Strojárska 20, 069 23.
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Strojárstvo, Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied.

Názov získanej kvalifikácie: Postgraduálne štúdium fyzikálnej metalurgie.
Hlavné predmety/profesijné zručnosti: Fyzikálna metalurgia.
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie:Vysoká škola technická v Košiciach, Hutnícka fakulta.
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii:ISCED 5.

16.07.1983
Názov získanej kvalifikácie: Doktor prírodovedy (RNDr.).
Hlavné predmety/profesijné zručnosti fyzika tuhých látok.
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie: Prírodovedecká fakulta,Univerzita P.J. Šafárika, Košice.
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii ISCED 5.

Od – do: 05.09.1976 – 09.06.1982
Názov získanej kvalifikácie: prom. fyzik
Hlavné predmety/profesijné zručnosti: fyzika tuhých látok.
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie: Prírodovedecká fakulta,Univerzita P.J. Šafárika, Košice.
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii ISCED 5.