Publikačná činnosť

Petryshynets, Ivan

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • BUREŠ, Radovan** – FÁBEROVÁ, Mária – BIRČÁKOVÁ, Zuzana – BEDNARČÍK, Jozef – MILYUTIN, Vasily – PETRYSHYNETS, Ivan – KOLLÁR, P. – FÜZER, J. – DILÝOVÁ-HATRAKOVÁ, Michaela. High pressure compaction of soft magnetic iron powder. In Powder Technology, 2023, vol. 421, art. no. 118434. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 1.005 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0032-5910. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.powtec.2023.118434 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov. MoRePRO č. 19MRP0061 : Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné zariadenia) Typ: ADCA
  • EFREMENKO, Vasily G.** – LEKATOU, Angeliki G. – CHABAK, Yuliia – EFREMENKO, B.V. – PETRYSHYNETS, Ivan – ZURNADZHY, Vadym I. – EMMANOUILIDOU, S. – VOJTKO, Marek. Micromechanical, corrosion and wet sliding wear behaviours of Co-28Cr-6Mo alloy: Wrought vs. LPBF. In Materials Today Communications, 2023, vol. 35, art. no. 105936. (2022: 3.8 – IF, Q2 – JCR, 0.644 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2352-4928. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.105936 (09I03-03-V01-00061 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. 09I03-03-V01-00099 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. SK-UA-21-0023 : Vývoj technológie prípravy povrchových nanoštruktúrnych nástrojových ocelí novej generácie) Typ: ADCA
  • EFREMENKO, Vasily G.** – CHABAK, Yuliia – SHIMIZU, K. – GOLINSKYI, M.A. – LEKATOU, Angeliki G. – PETRYSHYNETS, Ivan – EFREMENKO, B.V. – HALFA, H. – KUSUMOTO, K. – ZURNADZHY, Vadym I. The novel hybrid concept on designing advanced multi-component cast irons: Effect of boron and titanium (Thermodynamic modelling, microstructure and mechanical property evaluation). In Materials Characterization, 2023, vol. 197, art. no. 112691. (2022: 4.7 – IF, Q1 – JCR, 1.109 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1044-5803. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2023.112691 (09I03-03-V01-00061 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. SK-UA-21-0023 : Vývoj technológie prípravy povrchových nanoštruktúrnych nástrojových ocelí novej generácie. 09I03-03-V01-00099 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) Typ: ADCA
  • FALAT, Ladislav** – ČIRIPOVÁ, Lucia – PETRUŠ, Ondrej – PUCHÝ, Viktor – PETRYSHYNETS, Ivan – KOVAĽ, Karol – DŽUNDA, Róbert. The effects of electrochemical hydrogen charging on charpy impact toughness and dry sliding tribological behavior of AISI 316H stainless steel. In Crystals, 2023, vol. 13, p. 1249-1 – 1249-18. (2022: 2.7 – IF, Q2 – JCR, 0.458 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-4352. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cryst13081249 (VEGA 2/0072/22 : Výskum odolnosti a prevencie moderných konštrukčných materiálov voči vodíkovému krehnutiu. APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články) Typ: ADCA
  • CHABAK, Yuliia** – PETRYSHYNETS, Ivan – EFREMENKO, Vasily G. – GOLINSKYI, M.A. – SHIMIZU, K. – ZURNADZHY, Vadym I. – SILI, Ivan – HALFA, H. – EFREMENKO, B.V. – PUCHÝ, Viktor. Investigations of abrasive wear behaviour of hybrid high-boron multi-component alloys: Effect of boron and carbon contents by the factorial design method. In Materials, 2023, vol. 16, p. 2530-1 – 2530-19. (2022: 3.4 – IF, Q2 – JCR, 0.563 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16062530 (SK-UA-21-0023 : Vývoj technológie prípravy povrchových nanoštruktúrnych nástrojových ocelí novej generácie) Typ: ADCA
  • KOVÁČ, František** – PETRYSHYNETS, Ivan – KOČIŠKO, Róbert – PETROUŠEK, Patrik – FALAT, Ladislav. Effect of preheating on the mechanical workability improvement of high-strength electrical steels during tandem cold rolling. In Metals-Basel, 2023, vol. 13, p. 1415-1 – 1415-22. (2022: 2.9 – IF, Q2 – JCR, 0.58 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2075-4701. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/met13081415 (APVV-21-0418 : Vývoj inovatívnych spôsobov spracovania a spájania elektrotechnických ocelí pre vysokoúčinné aplikácie v e-mobilite. VEGA 2/0106/21 : Vývoj nekonvenčného termo-mechanického postupu finálneho spracovania izotropných elektrotechnických ocelí. APVV-18-0207 : Vývoj vysoko-legovaných izotrópnych elektroocelí pre trakčné motory elektromobilov) Typ: ADCA
  • PETRÍK, Jozef** – BLAŠKO, Peter – PETRYSHYNETS, Ivan – MIHALIKOVÁ, Mária, Ing., PhD. – PRIBULOVÁ, Alena – FUTÁŠ, P. The influence of the degree of deformation of upset of aluminum on the indentation size effect (ISE). In Metals-Basel, 2022, vol. 12, p. 2063. (2021: 2.695 – IF, Q2 – JCR, 0.569 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents). ISSN 2075-4701. Typ: ADCA
  • RAVIKUMAR, Yogesh Kumar – PETRYSHYNETS, Ivan – CSANÁDI, Tamás** – DUSZA, Ján. Indentation size effect of anisotropic HfC and TaC ceramic grains. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. Ed. B. Plešingerová, D. Medveď. – Košice : Technical University, 2023, p. 1-7. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFD