Projektová činnosť

Medzinárodné

Modelovanie fázových diagramov systémov s bórom
Modeling of phase diagrams of systems with boron
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Anotácia: Projekt sa zaoberá modelovaním fázových diagramov systémov obsahujúcich bór metódou Calphad. Jeho hlavným cieľom je vytvorenie spoľahlivej databázy pre termodynamické výpočty fázových diagramov študovaných systémov. Hlavným predmetom skúmania sú ternárne podsystémy systému Fe-B-Cr-V-C-Mn. Pre modelovanie daných systémov budú využité známe unárne a binárne dáta z literatúry spolu, ktoré budú doplnené o vlastný experimentálny program, založený na dlhodobom tepelnom žíhani pri vysokých teplotách a následnom štúdiu vzoriek metódami rtg.difrakcie (XRD), rentgénovými analýzami (EDX, WDX, EBSD), DTA-DSC. Pre modelovanie systémov budú tiež využité aj dostupné experimentálne údaje z literatúry. Vytvorená databáza umožní predikcie fázových rovnováh v zložitejších systémoch a môže byť použitá pre modelovanie difúznych procesov. Výsledky výskumu projektu prispejú ku rozšíreniu poznatkov o existencii fáz, ich chemickom zložení, štruktúre a morfológií v termodynamickej rovnováhe v zmienených systémoch.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017

Národné

Výskum odolnosti a prevencie moderných konštrukčných materiálov voči vodíkovému krehnutiu
Research of the resistance and prevention of modern structural materials against hydrogen embrittlement
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Falat Ladislav, PhD.
Anotácia: Zámerom projektu je preskúmanie náchylnosti k vodíkovému krehnutiu (VK) konštrukčných kovových materiálov na báze Fe (t.j. moderných akostí uhlíkových a legovaných ocelí) ako aj vybraných zliatin resp. kompozitov na báze neželezných kovov (napr. Al, Cu, Mg, a i.) prostredníctvom metódy elektrochemického navodíkovania a mechanického testovania v laboratórnych podmienkach. Mikroštruktúrna podmienenosť vodíkového krehnutia bude skúmaná na definovaných materiálových stavoch s charakteristickými mikroštruktúrnymi parametrami (veľkosť zrna, fázové zloženie, atď.). Možnosti prevencie VK budú skúmané s využitím dostupných metód povrchovej modifikácie (vrstvy a povlaky, povrchové legovanie, tvorba gradientných štruktúr a pod.) základných materiálov za účelom uplatnenia bariérneho účinku voči priepustnosti vodíka.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Modelovanie fázových diagramov a termodynamických vlastnosti systémov pre vysoko teplotné aplikácie
Modelling of phase diagram and thermodynamic properties of the systems for high temperature applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Anotácia: Projekt sa zameriava na štúdium fáz, fázových rovnováh a fázových diagramov v systémoch pre vysoko-teplotné aplikácie. Má za cieľ experimentálnymi metódami diferenciálnej termálnej analýzy, röntgenovej. difrakcie a elektrónovej mikroskopie upresniť nejasnosti fázových diagramov a preskúmať neznáme časti zvolených binárnych systémov a následne semi-empirickou metódou Calphad namodelovať ich fázové diagramy a termodynamické vlastnosti. Predmetom štúdia sú binárne systémy s irídiom. Irídium je prvok, ktorý je vďaka svojim termodynamickým vlastnostiam veľmi zaujímavý pre využitie v leteckom a kozmickom priemysle a vzhľadom na vysokú korózie odolnosť aj pri veľmi vysokých teplotách môže byť potenciálne vhodný aj pre využitie ako súčasť materiálov pre plynové turbíny. Výsledky projektu umožnia rozšírenie možnosti dizajnu nových materiálov pre vysoko-teplotné použitie výpočtovými metódami bez nutnosti časovo náročného experimentálneho skúšania.
Doba trvania: 1.1.2021 – 12.12.2023
Predikcia zvariteľnosti a lisovateľnosti kombinovaných laserom zváraných prístrihov z vysokopevných ocelí s podporou CAE systémov
Prediction of weldability and formability for laser welded tailored blanks made of combined high strength steels with CAE support
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kepič Ján, PhD.
Anotácia: Zámerom tohto projektu je verifikácia techník virtuálneho inžinierstva pri navrhovaní a výrobe prototypových modelov foriem určených pre výrobu tenkostenných komponentov automobilov z kombinovaných laserom zváraných prístrihov na mieru. Aplikované techniky CAD/CAE/CAM budú verifikované na základe výsledkov získaných na fyzických modeloch vybraných tenkostenných komponentov automobilov. Jadro projektu bude spočívať v predikcii fázových a štruktúrnych parametrov laserových spojov, zvariteľnosti a lisovateľnosti kombinovaných laserom zváraných prístrihov pomocou numerických simulácií a termodynamických výpočtov s využitím moderných softvérových produktov. Verifikované metodológie predikcie zváriteľnosti a lisovateľnosti by mali prispieť k tomu, že tenkostenné komponenty automobilov budú navrhované s využitím komplexných znalostí s cieľom úspory materiálu a redukcie hmotnosti, budú prispievať k znižovaniu emisií, k skracovaniu výrobných cyklov a k znižovaniu výrobných nákladov.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Prehodnotenie vplyvu intermetalickej fázy na procesy krehnutia žiarupevných ocelí
Re-evaluation of the effect of intermetallic phase on embrittling processes of creep-resistant steels
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Falat Ladislav, PhD.
Anotácia: Zámerom projektu je preskúmanie vplyvu intermetalickej Lavesovej fázy v termálne exponovaných 9Cr žiarupevných oceliach na degradáciu ich mechanických a krehko-lomových vlastností. Evolúcia mikroštruktúry zameraná hlavne na kinetiku precipitácie a hrubnutia Lavesovej fázy bude skúmaná v závislosti na podmienkach počiatočného tepelného spracovania. Okrem porovnávania vlastností dlhodobo termálne exponovaných stavov (t.j. s prítomnosťou Lavesovej fázy v mikroštruktúre) s vlastnosťami počiatočných materiálových stavov bez dlhodobej termálnej expozície (t.j. bez prítomnosti Lavesovej fázy), bude kľúčovou úlohou skúmanie vplyvu dodatočného (krátkodobého) tepelného spracovania termálne exponovaných stavov (bez výrazného ovplyvneniastavu precipitácie/hrubnutia Lavesovej fázy) na potenciálnu modifikáciu vlastností žiarupevných ocelí. Hlavným cieľom projektu bude prehodnotiť, prípadne doplniť doteraz všeobecne prijímaný názor na Lavesovu fázu ako hlavného skrehujúceho činiteľa v progresívnych žiarupevných oceliach.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Termodynamické modelovanie ternárneho systému B-Fe-W a extrapolácia ternárnych dát pre termodynamické výpočty polykomponentných zliatinových systémov
Thermodynamic modelling of the B-Fe-W ternary system and extrapolation of ternary data for thermodynamic calculations of poly-component alloy systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Anotácia: Projekt nadväzuje na predchádzajúce projekty, ktoré sa zaoberali modelovaním ternárnych systémov Fe-B-X(X=V, Cr, C, Mn). Zameriava sa na štúdium fáz a fázových rovnováh v ternárnom systéme B-Fe-W. Výsledky výskumu prispejú k rozšíreniu poznatkov o existencií fáz, ich chemickom zložení, štruktúre a fázových rovnováhach v danom systéme. Jeho hlavným cieľom je vytvorenie spoľahlivej databázy parametrov pre termodynamické výpočty pre ternárny systém B-Fe-W metódou Calphad. Vytvorená databáza prispeje k tvorbe a upresneniu komplexnej databázy termodynamických parametrov dávajúcej možnosť predikcie fázových rovnováh pre široký rozsah systémov. V rámci projektu budú skúmané aj polykomponentné zliatinové systémy a to predovšetkým žiarupevné ocele s bórom. Budú skúmané z hľadiska existencie fáz a fázových rovnováh a budú pre ne vypočítané fázové diagramy s využitím vyvinutých termodynamických databáz pre ternárne systémy s bórom.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
AMEMAT – Rozvoj poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov s využitím moderných teoretických, experimentálnych a technologických postupov
Advancement of knowledge in area of advanced metallic materials by use of up-to-date theoretical, experimental, and technological procedures
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na zrýchlenie rozvoja poznatkovej bázy v oblasti pokročilých kovových materiálov za účasti reprezentatívnej časti aktuálnej vedeckej základne Slovenska, menovite Slovenskej technickej univerzity (STU) vBratislave, Fyzikálneho ústavu (FÚ) Slovenskej akadémie vied (SAV) a Ústavu materiálového výskumu (ÚMV) SAV. Pri riešení projektu bude využitá špičková nedávno obstaraná prístrojová technika dostupná riešiteľským pracoviskám v univerzitných vedeckých parkoch STU v Bratislave a Trnave, ako aj vo vedeckých centrách SAVv Bratislave (FÚ) a Košiciach (ÚMV). Experimentálne orientovaný výskum bude kombinovaný s výpočtami z prvých princípov (FÚ SAV) a termodynamickými predikciami (ÚMV SAV), teda postupmi, v ktorých dosiahli riešiteľské pracoviská z SAV svetové uznanie. Tematicky pôjde o teoretické a experimentálne štúdium pokročilých kovových materiálov hlavne z hľadiska fázových rovnováh a tvorby nových resp. spresňovania užexistujúcich fázových diagramov,charakterizovania kryštálových štruktúr neznámych a málo preštudovaných komplexných fáz, elektrochemických a katalytických vlastností povrchov, ako aj inovácií v oblasti prípravy tenkých vrstiev, povlakov a pások. Očakávané výsledky budú postupne publikované v relevantných vedeckýchčasopisoch, použité riešiteľmi projektu v pedagogickom procese, prípadne konzultované so zástupcami výrobného sektora s cieľom transferu technologických poznatkov do praxe. Všetky riešiteľské pracoviská majú obrovské skúsenosti s propagáciou vedy, ktoré chcú využiť a naďalej rozvíjať aj v rámci projektu.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
Vplyv mikroštruktúry TOO v modifikovaných 9Cr oceliach na porušovanie
Influence of the HAZ microstructure on degradation of modified 9Cr steels
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ševc Peter, PhD.
Anotácia: Výskumný projekt je zameraný na štúdium procesov prebiehajúcich na úrovni mikroštruktúry a subštruktúry modifikovaných 9Cr ocelí a ich vplyvu na porušovanie týchto ocelí. Cieľom projektu je posúdenie vzájomného pôsobenia mikroštruktúry a subštruktúry, precipitácie sekundárnych fáz a vodíka v jednotlivých oblastiach TOO zvarového spoja v procese degradácie. Výsledky výskumu bude možné využiť pri posudzovaní degradácie skúmaných materiálov a ich zvarov v nadväznosti na výsledky predchádzajúcich projektov výskumného tímu, ktoré boli realizované na reálnych zvarových spojoch, z hľadiska ich náchylnosti na porušovanie počas tepelného a mechanického namáhania.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Vplyv parametrov laserového zvárania na štruktúru a vlastnosti zvarových spojov moderných ocelí pre automobilový priemysel
Influence of laser welding parameters on microstructure and properties of welded joints of advanced steels for automotive industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kepič Ján, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na predikciu správania sa zvarového spoja pri rôznych rýchlostiach deformácie, ktoréaproximujú reálne crash testy pomocou vytvorenia nových a ekonomicky nenáročných skúšobných metóddostupných v laboratórnych podmienkach. Skúmané budú pevnostné a deformačné vlastností vysokopevnýchoceľových plechov, laserom zváraných prístrihov plechov z vysokopevných oceľových a kompozitnýchmateriálov namáhaných na tlak, ťah, ohyb a striedavý ohyb. Uvedené charakteristiky laserom zváranýchprístrihov budú porovnávané s charakteristikami progresívnych materiálov zo zliatin hliníka a kompozitnýchmateriálov. Príprave zvarové spoje budú predchádzať termodynamické výpočty, pomocou ktorých budepredikované fázové zloženie zvarového spoja v závislosti od podmienok zvárania. Za účelom dosiahnutiavytýčených cieľov bude použitý plánovaný experiment, experimentálne a numerické metódy simulácie založenéna metóde konečných prvkov.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Termodynamická analýza a modelovanie fázového diagramu ternárneho systému Fe-B-Mn a verifikácia databázy pre termodynamické výpočty komplexných systémov experimentálnou analýzou zliatin typu Fe-B-X-Y (X, Y=V, Cr, C, Mn).
Thermodynamic analysis and modelling of phase diagram for Fe-B-Mn ternary system and verification database for thermodynamic calculations of complex systems by experimental analysis of Fe-B-X-Y (X,Y=V, Cr, C, Mn) alloys.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Anotácia: Projekt nadväzuje na predchádzajúce projekty, ktoré sa zaoberali modelovaním ternárnych systémov Fe-B-X (X=V, Cr, C). Zameriava sa na štúdium fáz a fázových rovnováh v ternárnom systéme Fe-B-Mn. Výsledky výskumu prispejú k rozšíreniu poznatkov o existencií fáz, ich chemickom zložení, štruktúre a fázových rovnováhach v danom systéme. Jeho hlavným cieľom je vytvorenie spoľahlivej databázy parametrov pre termodynamické výpočty pre ternárny systém Fe-B-Mn metódou Calphad, ktorá prispeje k tvorbe a upresneniu komplexnej databázy termodynamických parametrov dávajúcej možnosť predikcie fázových rovnováh pre široký rozsah systémov. V rámci projektu budú experimentálne skúmané aj kvaternárne zliatiny typu Fe-B-X-Y (X,Y=V, Cr, C,Mn), ktoré budú použité na otestovanie komplexnej databázy, ktorá vznikne zlúčením vytvorenej databázy pre systém Fe-B-Mn s databázami pre ternárne systémy Fe-B-X (X= V, Cr, C) a s ostatnými existujúcimi databázami.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Modifikácia štruktúr teplom-ovplyvnenej oblasti zvarových spojov moderných 9Cr feritických žiarupevných ocelí s bórom za účelom zlepšenia ich creepovej odolnosti a húževnatosti
Modification of the heat-affected zone microstructures of welded joints of advanced 9Cr ferritic creep-resistant steels with boron for the purpose of their creep-resistance and toughness improvement
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Falat Ladislav, PhD.
Anotácia: Feritické 9Cr žiarupevné ocele sa používajú v energetike na konštrukciu vysokoúčinných, tzv. nadkritických kotlových zariadení. Pretrvávajúci problém počas creepovej expozície zvarových spojov týchto ocelí spočíva v degradácii ich vlastností a predčasnom porušovaní typu IV v teplom ovplyvnenej oblasti (TOO). Najnovšie výsledky výskumu vo svete naznačujú možnosť jeho riešenia legovaním bórom ako povrchovo aktívneho prvku, pôsobenie ktorého však nie je úplne objasnené. Cieľom projektu je skúmať vplyv obsahu bóru v základných materiáloch a podmienok tepelného spracovania po zváraní na modifikáciu štruktúr TOO a ich vlastností. K štúdiu budú použité štruktúrne stavy TOO pripravené simulačným tepelným spracovaním aj termofyzikálnou simuláciou základných materiálov. Jednotlivé materiálové stavy budú charakterizované z hľadiska ich štruktúrnej a fázovej stability s podporou termodynamického modelovania metódou Calphad a tiež z pohľadu ichmechanických vlastností a creepovej odolnosti.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Termodynamický opis systémov B-Cr a Fe-B-Cr
Thermodynamic description of B-Cr and Fe-B-Cr systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Anotácia: Projekt nadväzuje na predchádzajúci projekt "Termodynamická analýza binárnych a ternárnych systémov s bórom a zaoberá sa štúdiom fáz a fázových rovnováh v systéme Fe-B-Cr a v jeho podsystéme B-Cr. Cieľom je vytvorenie spoľahlivej databázy parametrov pre termodynamické výpočty pre ternárny systém Fe-B-Cr a rozšírenie poznatkov o existencii boridov chrómu, ich chemickom zložení, štruktúre a fázových rovnováhach v daných systémoch. Tento systém tvorí podsystém komplexných ocelí s bórom vrátane bielych liatin a nehrdzavejúcich ocelí, tvrdých návarov, množstva magnetických materiálov atď. Vytvorená databáza prispeje k tvorbe a upresneniu komplexnej databázy termodynamických parametrov dávajúcej možnosť predikcie fázových rovnováh pre široký rozsah systémov. Rovnako dôležité je jej uplatnenie pre termodynamické a kinetické modelovanie pri štúdiu a vývoji nových materiálov.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Degradácia a porušovanie heterogénnych zvarových spojov P92/316H s prídavným materiálom na báze Ni
Degradation and filure of dissimilar weld joints P92/312H with Ni-based filler metal
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Výrostková Anna, CSc.
Anotácia: Popísanie mechanizmu porušovania heterogénnych zvarový spojov ferit/Ni/austenit v podmienkach creepu po aplikácii dvoch variant PWHT. Detailné štúdium interfaciálnych oblastí ZK/ZM. Termodynamické a kinetické modelovanie vývoja mikroštruktúry.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Technológia prípravy elektrotechnických ocelí s vysokou permeabilitou určených pre elektromotory s vyššou účinnosťou
Technology of preparation of electrotechnical steels possessing high permeability for high affectivity electromotors.
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč František, CSc.
Anotácia: Jedná sa o orientovaný výskum a vývoj progresívnych izotrópnych elektrotechnických ocelí s cielenými mikroštruktúrnymi, textúrnymi a subštruktúrnymi parametrami zabezpečujúcimi excelentné aplikačné vlastnosti, pre aplikácie vo vysokoúčinných elektrických pohonoch v oblasti elektrotechnického, energetického a automobilového priemyselu s významom nielen pre SR, ale aj v európskom meradle. V súvislosti s prenosom poznatkov do hospodárskej sféry dá sa očakávať podstatné zvýšenie kvality produktov pri rovnakých, prípadne nižších výrobných nákladoch, čím sa zvýši ich konkurencieschopnosť.
Doba trvania: 1.1.2010 – 30.6.2012
Termodynamický opis systémov B-C a Fe-B-C
Thermodynamic description of the B-C and Fe-B-C systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Anotácia: Tento projekt nadväzuje na projekt "Termodynamická analýza binárnych a ternárnych systémov s bórom" a zaoberá sa štúdiom fáz a fázových rovnováh v systéme Fe-B-C a v jeho podsystéme B-C. Prispeje k rozšíreniu poznatkov o existencií stabilných a metastabilných fáz (boridov, borokarbidov, karbidov bóru), ich chemickom zložení, štruktúre a fázových rovnováhach v daných systémoch. Jeho hlavným cieľom je vytvorenie spoľahlivej databázy parametrov pre termodynamické výpočty pre ternárny systém Fe-B-C, ktorý je podsystémom všetkých ocelí obsahujúcich bór, ale aj podsystémom niektorých amorfných magnetických materiálov. Vytvorená databáza prispeje k tvorbe komplexnej databázy termodynamických parametrov dávajúcej možnosť predikcie fázových rovnováh pre široký rozsah systémov. Získané parametre budú mať široké uplatnenie pre termodynamické a kinetické modelovanie pri štúdiu a vývoji nových materiálov.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Vplyv parametrov žíhania na mikroštruktúru a vlastnosti heterogénnych zvarových spojov a ohybov progresívnych ocelí
Influence of annealing parameters on the microstructure and heterogene ous weld joints and bends of progressive streels
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Výrostková Anna, CSc.
Anotácia: Posúdenie vplyvu deformácie za studená a žíhania ohybov na precipitačné procesy v nových, progresívnych martenzitických oceliach typu P92 a E911 a v heterogénnych zvarových spojoch P92, E911 – TP 347 H (stabilizovaná austenitická oceľ), plánovaných pre USCB- ultra – super- kritické kotly. Zvarové spoje budú pripravené za rôznych technologických podmienok (prídavný materiál, príkon) s dvomi prístupmi tepelného spracovania po zváraní, a to austenitizácia + popustenie a popustenie bez austenitizácie. Na základe mikroštruktúmych rozborov, výpočtu tepelných pnutí a výsledkov mechanických vlastností (tvrdosť, pevnostné charakteristiky pri 20 a 600°C a krátkodobá creepová skúška) bude posúdená možnosť vynechania austenitizácie, čo by malo výrazný ekonomický efekt – úspora energie a vlastnenia rozmernej pece na spracovanie pri teplotách nad 1000°C. Experimentálne zistené fázové zloženie a výpočet rovnovážnych fáz umožní zostrojenie diagramov vývoja fáz v študovaných oceliach. Súčasťou projektu je aj štúdium vplyvu deformácie na ohyboch rúr na precipitáciu fáz v súvislosti so zmenou vlastnosti a následného tepelného spracovania ohybov. Analýza výsledkov povedie k optimalizácii TS ohybov rúr.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
APVV99-045105 – Zvariteľnosť žiarupevných ocelí novej generácieí pre energetické celky s vyššou účinnosťou
Weldability of new generation creep steels for high efficiency power plant units
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Výrostková Anna, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je štúdium zvariteľnosti nových žiarupevných ocelí a možnosti ich aplikácie. Projekt je rozdelený do troch čiastkových úloh (ČÚ), pričom prvá je venovaná problematike zvariteľnosti a zvárania nových typov žiarupevných ocelí, druhá sa zaoberá štúdiom vývoja zvyškových napätí pri výrobe a opravách energetických celkov a tretia sa zaoberá mechanizmami praskania zvarových spojov vyrobených zo žiarupevných ocelí novej generácie.Výstupom ČÚ 1 bude návrh vhodných kombinácií heterogénnych zvarových spojov pre výrobu inovovaných energetických celkov.Výstupom ČÚ 2 bude návrh postupu zvárania a voľba prídavného materiálu zabezpečujúce minimálnu úroveň zvyškových napätí pri výrobe, resp. oprave energetických zariadení. Výstupom ČÚ 3 bude návrh mechanizmu vzniku trhlín v zvarových spojoch pracujúcich pri superkritických parametroch a spôsoby ich zamedzenia.
Doba trvania: 1.5.2006 – 30.9.2009
AMOD – Analyticko-počítačová metóda predikcie životnosti viacfázových materiálov
Analytical-computational method of lifetime prediction for multiphase materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Ceniga Ladislav, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.3.2009
Termodynamická analýza binárnych a ternárnych systémov s bórom
Thermodynamic analysis of binary and ternary systems with boron
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Anotácia: Výskumný projekt sa zameriava na rozšírenie poznatkov o vplyve bóru, ktorý sa v čoraz väčšej miere využíva v zliatinách rôzneho využitia, na vznik a vývoj fáz. Predmetom štúdia sú systémy s bórom: B-V a Fe-B-V. Vybrané systémy sú zaujímavé tým, že vanád je silne boridotvorný prvok formujúci množstvo stabilných boridov s vysokými teplotami tavenia, vysokou tvrdosťou a odolnosťou voči opotrebovaniu. Hlavným cieľom projektu je na základe experimentálneho a teoretického štúdia fáz a fázových rovnováh v daných systémoch vyvinúť súbor termodynamických parametrov, umožňujúcich výpočty fázových rovnováh a fázových diagramov pre tieto systémy. To prispeje k tvorbe komplexnej databázy termodynamických parametrov dávajúcej možnosť predikcie fázových rovnováh pre široký rozsah systémov. Získané parametre budú mať široké uplatnenie pre termodynamické a kinetické modelovanie pri štúdiu a vývoji materiálov.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008