Projektová činnosť

Národné

INNOVATTOOLS – Inovatívne prístupy k zvyšovaniu životnosti a znižovaniu energetickej náročnosti rezných nástrojov pri spracovaní dreva v lesníctve
Innovative approaches to increase the lifetime and reduce the energy consumption of cutting tools in wood processing in forestry
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Džupon Miroslav, PhD.
Anotácia: Projekt bude riešiť problematiku využitia metód a postupov úpravy rezných nástrojov pre spracovanie dreva v lesnom hospodárstve. Výsledkom bude dosiahnutie zvýšenia ich životnosti a zníženia emisií a energetických nárokov lesníckych strojov a zariadení. Predmetmi výskumu budú hlavne nástroje pre prvotné spracovanie drevnej hmoty, úpravu a spracovanie lesníckej biomasy pre energetické účely, ako sú štiepacie a sekacie nože, nástroje pre priečne delenie dreva a pod. Hlavnou úlohou pri riešení projektu bude návrh postupov a metód úpravy exponovaných funkčných povrchov nástrojov. Zabezpečenie vyššej kvality funkčných povrchov nástrojov v kontexte so znižovaním trenia a elimináciu adhézie, dáva predpoklad pre zníženie zaťaženia strojov zariadení a tým aj zníženia emisií a energetickej náročnosti pri danej produkcii. Na nástrojoch budú vykonané analýzy – FEM analýza za účelom zistenia napäťovo-deformačného stavu, na vzorkách analýza stavu materiálu z hľadiska fyzikálnych vlastností, mikroštruktúry, mechanických vlastností a odolnosti proti adhézívnemu opotrebeniu pri interakcií drevo-kov a tiež abrazívnemu opotrebeniu. Na základe výsledkov vykonaných analýz budú navrhnuté inovačné postupy povrchových úprav, exponovaných funkčných plôch, ktoré majú zaručiť zvýšenie ich funkčnej životnosti. Tieto budú aplikované na vzorkách a laboratórne skúšané relevantnými skúšobnými postupmi. Z výsledkov laboratórnych skúšok bude uskutočnený výber najvhodnejších nekonvenčných inovačných postupov, ktoré budú aplikované na nástroje a odskúšané na zariadeniach v prevádzkových podmienkach lesného hospodárstva. Pritom sa bude sledovať, ako dané úpravy ovplyvňujú energetickú náročnosť lesníckych strojov a zariadení. Súčasťou riešenia projektu bude zabezpečenie priemyselno-právnej ochrany originálnych riešení.
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2026
Výskum odolnosti a prevencie moderných konštrukčných materiálov voči vodíkovému krehnutiu
Research of the resistance and prevention of modern structural materials against hydrogen embrittlement
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Falat Ladislav, PhD.
Anotácia: Zámerom projektu je preskúmanie náchylnosti k vodíkovému krehnutiu (VK) konštrukčných kovových materiálov na báze Fe (t.j. moderných akostí uhlíkových a legovaných ocelí) ako aj vybraných zliatin resp. kompozitov na báze neželezných kovov (napr. Al, Cu, Mg, a i.) prostredníctvom metódy elektrochemického navodíkovania a mechanického testovania v laboratórnych podmienkach. Mikroštruktúrna podmienenosť vodíkového krehnutia bude skúmaná na definovaných materiálových stavoch s charakteristickými mikroštruktúrnymi parametrami (veľkosť zrna, fázové zloženie, atď.). Možnosti prevencie VK budú skúmané s využitím dostupných metód povrchovej modifikácie (vrstvy a povlaky, povrchové legovanie, tvorba gradientných štruktúr a pod.) základných materiálov za účelom uplatnenia bariérneho účinku voči priepustnosti vodíka.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Ino-Clad – Inovatívne prístupy pri obnove funkčných povrchov laserovým naváraním
Innovative approaches to the restoration of functional surfaces by laser weld overlaying
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Džupon Miroslav, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na obnovu funkčných povrchov laserovým naváraním. Budú využité inovatívne prístupy priobnove funkčných častí foriem pre vysokotlakové odlievanie zliatin hliníka. Pre tvorbu renovačných vrstiev budevyužitá technológia laserového navárania s cieľom výrazne znížiť negatívny dopad vneseného tepla na akosťpodnávarových vrstiev. Budú použité novokoncipované prídavné materiály na báze Co, Ni, Fe s prítomnosťoudispergovaných oteruvzdorných precipitátov. Prídavné materiály pre laserové naváranie budú použité vo formedrôtov z materiálu Uddeholm Dievar a Maraging. Pre lepšiu variabilitu chemickej kompozície budú realizované tiežnávary využitím práškových prídavných materiálov na báze Fe s prísadou B, Ti, Nb, Mo, V a W. Bude navrhnutýoptimálny spôsob tepelného spracovania návarov. Výskum bude ďalej zameraný na mikrotexturovanienízkoenergetickým laserovým žiarením povrchu tvarových dielov foriem využitím inovatívnych enegrolúčovýchmetód spracovania povrchu (LBT a EBT) s cieľom zabezpečiť plynulú distribúciu separačného činidla na povrchforiem. Experimentálne práce budú zamerané na úpravu mikrogeometrie povrchu nových a renovovanýchtvarových časti foriem tak, aby vo fáze „zábehu formy“ bola vytvorená kompaktná vrstva separačného činidla prezvýšenie technologickej životnosti foriem. Za týmto účelom budú využité technológie PVD a PE-CVD.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2024
Modelovanie fázových diagramov a termodynamických vlastnosti systémov pre vysoko teplotné aplikácie
Modelling of phase diagram and thermodynamic properties of the systems for high temperature applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Anotácia: Projekt sa zameriava na štúdium fáz, fázových rovnováh a fázových diagramov v systémoch pre vysoko-teplotné aplikácie. Má za cieľ experimentálnymi metódami diferenciálnej termálnej analýzy, röntgenovej. difrakcie a elektrónovej mikroskopie upresniť nejasnosti fázových diagramov a preskúmať neznáme časti zvolených binárnych systémov a následne semi-empirickou metódou Calphad namodelovať ich fázové diagramy a termodynamické vlastnosti. Predmetom štúdia sú binárne systémy s irídiom. Irídium je prvok, ktorý je vďaka svojim termodynamickým vlastnostiam veľmi zaujímavý pre využitie v leteckom a kozmickom priemysle a vzhľadom na vysokú korózie odolnosť aj pri veľmi vysokých teplotách môže byť potenciálne vhodný aj pre využitie ako súčasť materiálov pre plynové turbíny. Výsledky projektu umožnia rozšírenie možnosti dizajnu nových materiálov pre vysoko-teplotné použitie výpočtovými metódami bez nutnosti časovo náročného experimentálneho skúšania.
Doba trvania: 1.1.2021 – 12.12.2023
CEDITEKII – Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Advancement and support of R&D for "Centre for diagnostics and quality testing of materials" in the domains of the RIS3 SK specialization
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 30.6.2023
REDHYBEAR – Výskum a vývoj energeticky úsporného hybridného ložiskového reduktora so zníženým opotrebením pre robotické zariadenia (pre Priemysel 4.0)
Research and development of energy saving hybrid bearing reducer with lowered wear rate for robotic equipment (for Industry 4.0)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2022
Prehodnotenie vplyvu intermetalickej fázy na procesy krehnutia žiarupevných ocelí
Re-evaluation of the effect of intermetallic phase on embrittling processes of creep-resistant steels
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Falat Ladislav, PhD.
Anotácia: Zámerom projektu je preskúmanie vplyvu intermetalickej Lavesovej fázy v termálne exponovaných 9Cr žiarupevných oceliach na degradáciu ich mechanických a krehko-lomových vlastností. Evolúcia mikroštruktúry zameraná hlavne na kinetiku precipitácie a hrubnutia Lavesovej fázy bude skúmaná v závislosti na podmienkach počiatočného tepelného spracovania. Okrem porovnávania vlastností dlhodobo termálne exponovaných stavov (t.j. s prítomnosťou Lavesovej fázy v mikroštruktúre) s vlastnosťami počiatočných materiálových stavov bez dlhodobej termálnej expozície (t.j. bez prítomnosti Lavesovej fázy), bude kľúčovou úlohou skúmanie vplyvu dodatočného (krátkodobého) tepelného spracovania termálne exponovaných stavov (bez výrazného ovplyvneniastavu precipitácie/hrubnutia Lavesovej fázy) na potenciálnu modifikáciu vlastností žiarupevných ocelí. Hlavným cieľom projektu bude prehodnotiť, prípadne doplniť doteraz všeobecne prijímaný názor na Lavesovu fázu ako hlavného skrehujúceho činiteľa v progresívnych žiarupevných oceliach.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Termodynamické modelovanie ternárneho systému B-Fe-W a extrapolácia ternárnych dát pre termodynamické výpočty polykomponentných zliatinových systémov
Thermodynamic modelling of the B-Fe-W ternary system and extrapolation of ternary data for thermodynamic calculations of poly-component alloy systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Anotácia: Projekt nadväzuje na predchádzajúce projekty, ktoré sa zaoberali modelovaním ternárnych systémov Fe-B-X(X=V, Cr, C, Mn). Zameriava sa na štúdium fáz a fázových rovnováh v ternárnom systéme B-Fe-W. Výsledky výskumu prispejú k rozšíreniu poznatkov o existencií fáz, ich chemickom zložení, štruktúre a fázových rovnováhach v danom systéme. Jeho hlavným cieľom je vytvorenie spoľahlivej databázy parametrov pre termodynamické výpočty pre ternárny systém B-Fe-W metódou Calphad. Vytvorená databáza prispeje k tvorbe a upresneniu komplexnej databázy termodynamických parametrov dávajúcej možnosť predikcie fázových rovnováh pre široký rozsah systémov. V rámci projektu budú skúmané aj polykomponentné zliatinové systémy a to predovšetkým žiarupevné ocele s bórom. Budú skúmané z hľadiska existencie fáz a fázových rovnováh a budú pre ne vypočítané fázové diagramy s využitím vyvinutých termodynamických databáz pre ternárne systémy s bórom.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
FOROPTIMAT – Výskum vplyvu inovácií postupov výroby na životnosť nástrojov a komponentov lesných mechanizmov
Research on the impact of process innovation on lifespan of forestry machinery tools and components
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Džupon Miroslav, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum vplyvu inovácií technologických postupov výroby na životnosť pracovných nástrojov a komponentov lesných mechanizmov. Počas riešenia projektu bude vypracovaná komplexná analýza súčasného stavu používaných pracovných nástrojov a komponentov z hľadiska materiálového a technologického. Na nástrojoch a komponentoch bude urobená FEM analýza za účelom zistenia napäťovo-deformačného stavu, na vzorkách analýza stavu materiálu z hľadiska fyzikálnych vlastností, mikroštruktúry, mechanických vlastností a odolnosti proti abrazívnemu opotrebeniu. Na základe výsledkov budú navrhnuté a na vzorkách aplikované inovačné postupy technológie výroby a postupy povrchových úprav exponovaných funkčných plôch, ktoré majú zaručiť zvýšenie ich funkčnej životnosti. Na skúšobných vzorkách sa zároveň pre porovnanie zopakujú rovnaké experimentálne skúšky. Na základe dosiahnutých výsledkov bude uskutočnený výber najvhodnejších inovačných postupov, ktoré budú aplikované na nástroje a komponenty lesníckych mechanizačných prostriedkov a odskúšané v prevádzkových podmienkach lesného hospodárstva. Je predpoklad, že realizácia výsledkov aplikovaného výskumu zvýši životnosť nástrojov a komponentov lesných mechanizmov, čím sa znížia náklady na ich údržbu a nákup.
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Vplyv mikroštruktúry TOO v modifikovaných 9Cr oceliach na porušovanie
Influence of the HAZ microstructure on degradation of modified 9Cr steels
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ševc Peter, PhD.
Anotácia: Výskumný projekt je zameraný na štúdium procesov prebiehajúcich na úrovni mikroštruktúry a subštruktúry modifikovaných 9Cr ocelí a ich vplyvu na porušovanie týchto ocelí. Cieľom projektu je posúdenie vzájomného pôsobenia mikroštruktúry a subštruktúry, precipitácie sekundárnych fáz a vodíka v jednotlivých oblastiach TOO zvarového spoja v procese degradácie. Výsledky výskumu bude možné využiť pri posudzovaní degradácie skúmaných materiálov a ich zvarov v nadväznosti na výsledky predchádzajúcich projektov výskumného tímu, ktoré boli realizované na reálnych zvarových spojoch, z hľadiska ich náchylnosti na porušovanie počas tepelného a mechanického namáhania.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Termodynamická analýza a modelovanie fázového diagramu ternárneho systému Fe-B-Mn a verifikácia databázy pre termodynamické výpočty komplexných systémov experimentálnou analýzou zliatin typu Fe-B-X-Y (X, Y=V, Cr, C, Mn).
Thermodynamic analysis and modelling of phase diagram for Fe-B-Mn ternary system and verification database for thermodynamic calculations of complex systems by experimental analysis of Fe-B-X-Y (X,Y=V, Cr, C, Mn) alloys.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Anotácia: Projekt nadväzuje na predchádzajúce projekty, ktoré sa zaoberali modelovaním ternárnych systémov Fe-B-X (X=V, Cr, C). Zameriava sa na štúdium fáz a fázových rovnováh v ternárnom systéme Fe-B-Mn. Výsledky výskumu prispejú k rozšíreniu poznatkov o existencií fáz, ich chemickom zložení, štruktúre a fázových rovnováhach v danom systéme. Jeho hlavným cieľom je vytvorenie spoľahlivej databázy parametrov pre termodynamické výpočty pre ternárny systém Fe-B-Mn metódou Calphad, ktorá prispeje k tvorbe a upresneniu komplexnej databázy termodynamických parametrov dávajúcej možnosť predikcie fázových rovnováh pre široký rozsah systémov. V rámci projektu budú experimentálne skúmané aj kvaternárne zliatiny typu Fe-B-X-Y (X,Y=V, Cr, C,Mn), ktoré budú použité na otestovanie komplexnej databázy, ktorá vznikne zlúčením vytvorenej databázy pre systém Fe-B-Mn s databázami pre ternárne systémy Fe-B-X (X= V, Cr, C) a s ostatnými existujúcimi databázami.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Modifikácia štruktúr teplom-ovplyvnenej oblasti zvarových spojov moderných 9Cr feritických žiarupevných ocelí s bórom za účelom zlepšenia ich creepovej odolnosti a húževnatosti
Modification of the heat-affected zone microstructures of welded joints of advanced 9Cr ferritic creep-resistant steels with boron for the purpose of their creep-resistance and toughness improvement
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Falat Ladislav, PhD.
Anotácia: Feritické 9Cr žiarupevné ocele sa používajú v energetike na konštrukciu vysokoúčinných, tzv. nadkritických kotlových zariadení. Pretrvávajúci problém počas creepovej expozície zvarových spojov týchto ocelí spočíva v degradácii ich vlastností a predčasnom porušovaní typu IV v teplom ovplyvnenej oblasti (TOO). Najnovšie výsledky výskumu vo svete naznačujú možnosť jeho riešenia legovaním bórom ako povrchovo aktívneho prvku, pôsobenie ktorého však nie je úplne objasnené. Cieľom projektu je skúmať vplyv obsahu bóru v základných materiáloch a podmienok tepelného spracovania po zváraní na modifikáciu štruktúr TOO a ich vlastností. K štúdiu budú použité štruktúrne stavy TOO pripravené simulačným tepelným spracovaním aj termofyzikálnou simuláciou základných materiálov. Jednotlivé materiálové stavy budú charakterizované z hľadiska ich štruktúrnej a fázovej stability s podporou termodynamického modelovania metódou Calphad a tiež z pohľadu ichmechanických vlastností a creepovej odolnosti.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Termodynamický opis systémov B-Cr a Fe-B-Cr
Thermodynamic description of B-Cr and Fe-B-Cr systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Anotácia: Projekt nadväzuje na predchádzajúci projekt "Termodynamická analýza binárnych a ternárnych systémov s bórom a zaoberá sa štúdiom fáz a fázových rovnováh v systéme Fe-B-Cr a v jeho podsystéme B-Cr. Cieľom je vytvorenie spoľahlivej databázy parametrov pre termodynamické výpočty pre ternárny systém Fe-B-Cr a rozšírenie poznatkov o existencii boridov chrómu, ich chemickom zložení, štruktúre a fázových rovnováhach v daných systémoch. Tento systém tvorí podsystém komplexných ocelí s bórom vrátane bielych liatin a nehrdzavejúcich ocelí, tvrdých návarov, množstva magnetických materiálov atď. Vytvorená databáza prispeje k tvorbe a upresneniu komplexnej databázy termodynamických parametrov dávajúcej možnosť predikcie fázových rovnováh pre široký rozsah systémov. Rovnako dôležité je jej uplatnenie pre termodynamické a kinetické modelovanie pri štúdiu a vývoji nových materiálov.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Degradácia a porušovanie heterogénnych zvarových spojov P92/316H s prídavným materiálom na báze Ni
Degradation and filure of dissimilar weld joints P92/312H with Ni-based filler metal
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Výrostková Anna, CSc.
Anotácia: Popísanie mechanizmu porušovania heterogénnych zvarový spojov ferit/Ni/austenit v podmienkach creepu po aplikácii dvoch variant PWHT. Detailné štúdium interfaciálnych oblastí ZK/ZM. Termodynamické a kinetické modelovanie vývoja mikroštruktúry.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Iniciácia, subkritický rast, koalescencia a šírenie mikrotrhlín pri únavovom namáhaní spekaných Fe-Cr-Mn-Mo ocelí
Initiation, Subcritical Growth, Coalescence and Propagation of Fatigue Microcracks in Sintered Fe-Cr-Mn-Mo-C Steels
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Dudrová Eva, CSc.
Anotácia: Predmetom projektu je mikroskopické štúdium iniciácie, subkritického rastu, koalescencie a šírenia trhlín priúnave spekaných Fe-Cr-Mn-Mo-C ocelí. Tieto budú pripravené na báze Fe-Cr-Mo predlegovaných práškov sprídavkom Fe-Mn-C predzliatiny spekaním s tranzitnou kvapalnou fázou. Hlavné témy riešenia: a) vplyv prídavkupredzliatiny a podmienok spekania na mikroštruktúru a únavové vlastnosti; b) mikroskopická analýza štádiíúnavového porušovania pri vybraných amplitúdach napätia a zvyšovaní počtu cyklov až do porušenia, výpočetmikroštruktúrnych faktorov intenzity napätia Ka; c) modelovanie chovania krátkych trhlín, meranie a výpočetkritickej veľkosti trhlín; d) korelácia chemického zloženia, podmienok spracovania a mikroštruktúry smikromechanizmami porušovania a makromechanickými únavovými vlastnosťami. Očakáva sa, že riešením sazískajú pôvodné poznatky o vzťahu medzi mikroštruktúrou a mikromechanizmami únavového porušovaniaspekaných ocelí.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Termodynamický opis systémov B-C a Fe-B-C
Thermodynamic description of the B-C and Fe-B-C systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Homolová Viera, PhD.
Anotácia: Tento projekt nadväzuje na projekt "Termodynamická analýza binárnych a ternárnych systémov s bórom" a zaoberá sa štúdiom fáz a fázových rovnováh v systéme Fe-B-C a v jeho podsystéme B-C. Prispeje k rozšíreniu poznatkov o existencií stabilných a metastabilných fáz (boridov, borokarbidov, karbidov bóru), ich chemickom zložení, štruktúre a fázových rovnováhach v daných systémoch. Jeho hlavným cieľom je vytvorenie spoľahlivej databázy parametrov pre termodynamické výpočty pre ternárny systém Fe-B-C, ktorý je podsystémom všetkých ocelí obsahujúcich bór, ale aj podsystémom niektorých amorfných magnetických materiálov. Vytvorená databáza prispeje k tvorbe komplexnej databázy termodynamických parametrov dávajúcej možnosť predikcie fázových rovnováh pre široký rozsah systémov. Získané parametre budú mať široké uplatnenie pre termodynamické a kinetické modelovanie pri štúdiu a vývoji nových materiálov.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Únavové vlastnosti nízkouhlíkových ultra vysokopevných pokrokových ocelí
Fatigue properties of low carbon advanced ultrahigh strength steels
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Rosenberg Gejza, CSc.
Anotácia: Projekt je orientovaný na vývoj novej nízkouhlíkovej bezkremíkovej ultra vysokopevnej multifázovej ocele (s Rm vyššou ako 700 MPa) patriacej do skupiny tzv. pokrokových ocelí (Advanced high strength steels), ktoré sú primárne určené pre automobilový priemysel. Cieľom tohto projektu je posúdiť mieru účinku chemického zloženia, spôsobu termomechanicky riadeného tvárnenia a ochladzovania, kombinovaného účinku valcovania za studena s vybranými postupmi tepelného spracovania na mikroštruktúru, mechanické a únavové vlastnosti ocelí. Vplyv rôznych režimov spracovania ocelí na aktiváciu jednotlivých mechanizmov spevňovania a na úroveň lokalizácie plastickej deformácie pri porušovaní bude vyšetrený na makro aj mikroúrovni prostredníctvom metódy analýzy deformačných sietí a merania tvaru a rozmeru plastickej zóny pred čelom trhliny alebo koreňom vrubu. Hlavný cieľ projektu je zameraný na optimalizáciu mikroštruktúry so zámerom dosiahnuť vyvážený pomer pevnostno-plastických a únavových vlastnosti multifázových ocelí.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
MOTES – Modelovanie ternárneho systému Fe-B-C a termálne krehnutie-príspevok k štúdiu Cr-Mo ocelí
Modelling of Fe-B-C ternary system and thermal embrittlement –contribution to Cr-Mo steel study
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Výrostková Anna, CSc.
Anotácia: Tvorba termodynamickej databázy pre ternárny systém Fe-B-C a jej verifikácia pomocou modelových zliatin metódou CALPHAD. Zistenie citlivosti Cr-Mo ocelí k termálnemu krehnutiu.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2010
DMKO – Dizajn moderne koncipovaných ocelí na základe charakteristík lisovateľnosti
Design of advanced conceived steels based on pressability characteristics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Džupon Miroslav, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je odvodenie predikčných vzťahov medzi charakteristikami lisovateľnosti (medzným stupňom ťahania IE, DMD) a parametrami mikroštruktúry, vytvorenie modelu máp aplikácií moderných druhov plechov z nízkouhlíkových nízkolegovaných ocelí a rozšírenie poznatkov o deformačných mechanizmoch jednotlivých fáz pozinkovaných oceľových plechov s čistými zinkovými povlakmi a povlakmi Fe-Zn. Budú definované medzné podmienky deformácie trenia, oteru, prípadne deštrukcie povlaku vo vzťahu k charakteristikám technologickej spracovateľnosti lisovaním progresívnych ocelí. Projekt sa zaoberá optimalizáciou mikroštruktúr multifázových ocelí a prehĺbením poznatkov o zinkových povlakoch moderne koncipovaných oceľových plechov vzhľadom k charakteristikám technologickej lisovateľnosti.
Doba trvania: 1.2.2007 – 30.6.2010