Projektová činnosť

Medzinárodné

SIMUFER – Feroelektrické a magnetoelektrické materiály
Ferroelectrics and magnetoelectric multiferroics
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Anotácia: Cieľom COST Akcie „SIMUFER“ je vybudovať európsku odbornú platformu vysokej úrovne v oblasti monofázových a multifázových feroických a multiferoických materiálov nanoštruktúrnej povahy s obmedzenými geometriami, v ktorých sú nové vlastnosti definované kontrolovanou veľkosťou, tvarom a javmi na rozhraniach.
Web stránka projektu: http://stoner.phys.uaic.ro/cost/
Doba trvania: 13.1.2010 – 31.5.2014
IMPROVING – Posilnenie výskumných kapacít Ústavu materiálového výskumu v Košiciach
Improving the research capacity of the Institute of materials research in Košice
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.3.2009 – 28.2.2010
ELENA – Štúdium vzájomného vzťahu medzi mikroštruktúrou a vlastnosťami v progresívnych elektrokeramických materiáloch pripravených z nanopráškov
Structure-property Relationship Study in Advanced Nanostructured Electroceramic Materials
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Web stránka projektu: www.cost539.cms-bg.net
Doba trvania: 27.5.2005 – 22.6.2009

Národné

VEGA – Kalcium fosfátové biocementy s biologicky aktívnou kvapalnou zložkou
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Giretová Mária, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
Komponat – Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami
Composite biomaterials with complex natural additives
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum modifikovaných a nových typov kompozitných biocementov s komplexnými prírodnými aditívami, ktoré budú samovoľne rýchlo tuhnúce ako aj injektovateľné podľa potreby použitia a budú charakteristické vysokou bioaktivitou a biokompatibilitou s kostným tkanivom. V princípe sa aplikuje príprava kompozitných biocementových systémov v spojení s komplexnými prírodnými aditívami bez špecifickej extrakcievybraných skupín zlúčenín z prírodných produktov, čím sa zachová jednoduchosť prípravy, lacná finálna formabiomateriálu ako aj „zelený princíp“ ich charakteru, zloženia a účinku. Kompozitné biocementy budú mať využitie v ortopédii (liečba kostných a osteochon-drálnych defektov a fraktúr) ako aj pri rekonštrukcii kostných poranení v tvárovej časti príp.výplňové cementy v zubnom lekárstve.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2024
CEDITEKII – Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Advancement and support of R&D for "Centre for diagnostics and quality testing of materials" in the domains of the RIS3 SK specialization
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 30.6.2023
Príprava a charakterizácia pórovitých EuTbGd-MOF tenkých filmov pre luminiscenčné senzory.
Preparation and characterization of porous EuTbGd-MOF thin films for luminescent sensors.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum štruktúry pórovitých metalo-organických sieti (Ln-MOFov) na báze lantanoidov(Ln = Eu, Tb, Gd) vo forme hybridných nanomateriálov, zložených z Ln3+ katiónov a organických ligandov.Nanokryštalické tenké filmy budú pripravené jednotlivo s európiom, térbiom a gadolíniom aj ako zmiešanýEuxTbyGdz-MOF systém solvotermálnou metódou z prekurzorov, nanesených na kremíkové substrátyspin-coating metódou. Určenie vplyvu koncentrácie acetátového činidla ako modulátora pri znižovaní veľkostičastíc 3D štruktúry pomôže objasniť mechanizmus fázových transformácii prebiehajúcich v jednotlivých filmoch vprocese ohrevu. Okrem toho je projekt orientovaný na charakterizáciu luminiscenčných vlastností systémov.Eu3+, Tb3+ a Gd3+ luminofóry emitujúce červené, zelené a modré svetlo budú začlenené do výslednej štruktúryschopnej generovať biele svetlo. Výsledky by mohli prispieť k rozšíreniu poznatkov o pórovitých filmoch zhľadiska ich možnej aplikácie ako senzorov v elektrotechnickom priemysle.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
INJEHYB – Injektovateľné hybridné kompozitné biocementy
Injectable hybrid composite biocements
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na syntézu, prípravu a charakterizáciu modifikovaných a nových typov injektovateľnýchhybridných biocementov s vysokou bioaktivitou, štruktúrnou a chemickou biokompatibilitou s požadovanýmivlastnosťami pre lekárske aplikácie. Uvedené typy biomateriálov budú mať široké využitie v ortopédii (liečbakostných defektov a fraktúr, spevnenie endoprotéz atď.), pri rekonštrukcii kostných poranení v tvárovej časti aako bioaktívne adhezívne cementy v zubnom lekárstve.
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2021
Vplyv lantanoidov na štruktúru a nanomechanické vlastnosti pyrochlórových polymorfných Ln(Nb, Ta)O4 tenkých filmov pripravených sol-gel procesom.
Effect of lanthanides on structure and nanomechanical properties of pyrochlore polymorphic Ln(Nb, Ta)O4 thin films prepared by sol-gel process.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum štruktúry transparentných nanokryštalických tenkých filmov na báze lantanoidovs nióbom a tantalom vo forme pyrochlórových ortoniobičnanov a ortotantaličnanov s feroelastickýmivlastnosťami. Polymorfné LaNbO4 a LaTaO4 tenké filmy budú pripravené jednotlivo aj s prídavkom ďalšíchlantanoidov sol-gel procesom z prekurzorov nanesených na kremíkové substráty spin-coating metódou. Určenievplyvu zložky neodýmu, samária, európia a gadolínia na štruktúru oboch systémov pomôže objasniťmechanizmus fázových transformácii prebiehajúcich v tenkých filmoch v procese ohrevu. Okrem toho je projektorientovaný na charakterizáciu mechanických vlastností film/substrátových systémov nanoindentáciou a vzťahovmedzi nimi. Elastický modul a tvrdosť jednotlivých LaNbO4 a LaTaO4 filmov budú určené z ich kompozitnýchhodnôt. Výsledky by mohli prispieť k rozšíreniu poznatkov o feroelastických filmoch z hľadiska ich možnejaplikácie ako tuhých elektrolytov v elektrotechnickom priemysle.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Fázové transformácie v sol-gel R1/3(Nb, Ta)O3 keramike a tenkých filmoch na báze prvkov vzácnych zemín
Phase transformation in sol-gel R1/3(Nb, Ta)O3 ceramics and thin films based on rare earth elements.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Anotácia: Hlavná časť projektu je zameraná na štúdium sol-gel procesov prebiehajúcich počas prípravy R1/3MO3 (R = La, Nd, Eu a M = Nb, Ta) prekurzorov perovskitovej keramiky a tenkých filmov a vplyv polymérneho M-komplexu na fázové zloženie, mikroštruktúru a mechanické vlastnosti. La1/3NbO3 a La1/3TaO3 tenké filmy budú pripravené metódou spin-coating na SiO2/Si substrátoch zo sólov, syntetizovaných polymérnym komplexným sol-gel procesom s rozdielnym rozpúšťadlom (metanol, etanol) a chelatačným činidlom (kyselina citrónová, vínna). Pri príprave prekurzorov na báze prvkov vzácnych zemín R (R = La, Nd a Eu) bude skúmaný vplyv teploty transformácie pyrochlórovej R3MO7 a RMO4 fázy na perovskitovú R1/3MO3 vo finálnej keramike a nanokryštalických filmoch. Okrem toho projekt bude orientovaný na štúdium vývoja morfológie a veľkosti nanočastíc a meranie mechanických vlastností keramických systémov nanoindentáciou.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Vývoj mikroštruktúry a fázová transformácia sol-gel prekurzorov bezolovnatých feroelektrických (K, Na)NbO3 tenkých filmov
Evolution of the microstructure and phase transformation of sol-gel precursors in lead-free ferroelectric (K, Na)NbO3 thin films
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Anotácia: Hlavná časť projektu je zameraná na štúdium procesov prebiehajúcich počas prípravy bezolovnatýchferoelektrických KNbO3 (KN), NaNbO3 (NN) a (K0.5Na0.5)NbO3 (KNN) tenkých filmov zo sólov a ich vplyv nafázové zloženie a mikroštruktúru. Enviromentálne prijateľné KNN tenké filmy budú pripravené metódouspin-coating na Al2O3 a SiO2/Si substráty zo sólov s rozdielnou koncentráciou, syntetizovaných sol-gelprocesom z octanov K a Na polymérnym Nb-komplexom. Pri príprave bude aplikovaná modifikovaná Pechinimetóda využívajúca Nb-etylénglykol-vínny komplex namiesto klasickej citrátovej. Okrem toho projekt budeorientovaný na štúdium procesov transformácie sólov na amorfné filmy po pyrolýze a finálne 1-3 vrstvové KNNnanokryštalické filmy s perovskitovou fázou ako aj vývoj mikroštruktúry.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
nanoCEXmatII – Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Infrastructure Improving of Centre of Excellence of Advanced Materials with Nano- and Submicron- Structure
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je:Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou v Košiciach cestou: 1. budovania infraštruktúry výskumu a vývoja pre oblasť: Nové technológie pre prípravu nanoštruktúrnych materiálov2. budovania infraštruktúry výskumu a vývoja pre oblasť: Charakterizácia štruktúry, chemického zloženia a povrchových vlastností nanoštruktúrnych materiálov3. budovania infraštruktúry výskumu a vývoja pre oblasť: Skúšanie mechanických vlastností materiálov na makro, mikro a nano úrovni4. budovania infraštruktúry výskumu a vývoja pre oblasť: Charakterizácia fyzikálnych a chemických vlastností nanoštruktúrnych materiálov
Doba trvania: 1.5.2010 – 30.4.2013
Technológia prípravy elektrotechnických ocelí s vysokou permeabilitou určených pre elektromotory s vyššou účinnosťou
Technology of preparation of electrotechnical steels possessing high permeability for high affectivity electromotors.
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč František, CSc.
Anotácia: Jedná sa o orientovaný výskum a vývoj progresívnych izotrópnych elektrotechnických ocelí s cielenými mikroštruktúrnymi, textúrnymi a subštruktúrnymi parametrami zabezpečujúcimi excelentné aplikačné vlastnosti, pre aplikácie vo vysokoúčinných elektrických pohonoch v oblasti elektrotechnického, energetického a automobilového priemyselu s významom nielen pre SR, ale aj v európskom meradle. V súvislosti s prenosom poznatkov do hospodárskej sféry dá sa očakávať podstatné zvýšenie kvality produktov pri rovnakých, prípadne nižších výrobných nákladoch, čím sa zvýši ich konkurencieschopnosť.
Doba trvania: 1.1.2010 – 30.6.2012
nanoCEXmat – Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Centrum of advanced materials with nano and submicron sized structure
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je vybudovanie Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou v Košiciach cestou:1. budovania infraštruktúry výskumu a vývoja v oblasti nanotechnológií a progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou, 2. realizácie špičkového výskumu a posilnenia medzinárodnej spolupráce v oblasti nanotechnológií a progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou3. posilnenia ľudského potenciálu, započatia prípravy študijného programu „Nanotechnológie a nanomateriály“ a príprava na transfer poznatkov pre prax4. budovania informačno-komunikačných technológií a zabezpečovania diseminácie výsledkov Centra
Doba trvania: 20.5.2009 – 30.6.2011
Sol-gel procesy syntézy feroelektrických nanoprekurzorov a ich vplyv na fázové zloženie a mikroštruktúru v tenkých vrstvách
Sol-gel processes of the synthesis of ferroelectric nanoprecursors and their influence on phase composition and microstructure in thin layers
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Anotácia: Hlavná cast projektu je zameraná na sol-gel procesy syntézy nanoprekurzorov PZT, PMN, PMnN, PFN aPZN feroelektrickej keramiky a tenkých vrstiev a ich vplyv na fázové zloženie vo finálnych materiáloch. Naprípravu feroelektrických tenkých vrstiev zo sol-gel roztokov na substrát metódou spin-coating, budú novýmsol-gel procesom z organických komponentov syntetizované hybridné kompozitné suspenzie, dispergovanímnanoprekurzorov v sóloch. Castou projektu je tiež štúdium procesov formovania výslednej perovskitovej fázy vtenkých vrstvách pocas tepelného spracovania a vývoja mikroštruktúry ako aj analýza ich vztahu k fyzikálnymvlastnostiam.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
CELMEF – Korelácia elekrofyzikálnych a mechanických vlastností s mikroštruktúrnymi parametrami vo feroelektrických materiáloch perovskitového typu
Correlation between the electrophysical and mechanical properties and microstructural parameters in perovskite-type of ferroelectrics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.2.2007 – 30.11.2009
Multikomponentné a dotované relaxátorové feroelektrické systémy na báze PZT a PMN s vysokou povrchovou aktivitou a chemickou homogenitou
Multicomponent and doped ferroelectric systems of relaxor type on PZT and PMN basis with high surface activity and chemical homogeneity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je studovať multikomponentné a dotované relaxátorové feroelektrické systémy na báze PZT a PMN, pričom ich chemická kompozícia bude vybraná tak, aby bola vzájomným kompenzačným mechanizmom maximálne potlačená tvorba parazitných sekundárnych fáz degenerujúcich výsledné dielektrické vlastnosti. Systémy budú pripravené sol-gel procesom a bude skúmaná možnosť ich syntézy mechanochemickou cestou, ktorými sa zabezpečí ich optimálna homogenita a povrchová aktivita.
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007