Projektová činnosť

Medzinárodné

COST MP1005 – Pórovité kompozitné biomateriálové substráty typu biopolymér-kalcium fosfát pre regeneratívnu medicínu
Porous composite biomaterial substrates biopolymer-calcium phosphate type for regenerative medicine
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia: Regeneratívna medicína je nová disciplína založená na vývoji biomateriálov a raste poznania na bunkovej úrovni. NAMABIO je orientovaný na interdisciplinárny výskum vzťahov medzi biomateriálmi a kmeňovými bunkami pre využitie v regeneratívnej medicíne kostí a zubov. Cieľom projektu je koordinovať výskumný potenciál jednotlivých výskumných skupín zameraných na rozdielne vedecké disciplíny, ktorý je potrebný na dosiahnutie reálnych výstupov v týchto oblastiach. Individuálni partneri sú vedci špecializovaní na prípravu inovatívnych biomateriálov, chemickú, fyzikálnu charakterizáciu materiálov, modelovanie fyzikálnych a mechanických vlastností, nanášanie kmeňových buniek na biomateriály, implantáciu do zvierat a histologické príp. molekulárne vyhodnotenie, 3D štruktúrnu charakterizáciu tkanív synchrotrónovou tomografiou a biomedicínske vyhodnotenie výsledkov.Cieľom projektu je študovať vzťah medzi mikroštruktúrnymi, fyzikálno-chemickými a mechanickými vlastnosťami pórovitých kompozitných substrátov typu kalcium fosfát-biopolymér. Podrobnejšie bude skúmaný vplyv povrchovo aktívnej látky na vývoj pórovitej mikroštruktúry a jej stabilitu ako aj bližšia charakterizácia rozhrania medzi polymérnou a anorganickou zložkou kompozitu a mechanizmy procesov prebiehajúcich v kompozitoch počas ich dlhodobej in-vitro kultivácie v médiách. Biologické charakteristiky kompozitných systémov budú detailnejšie analyzované in-vitro po nanesení komerčne dostupných bunkových kultúr(najmä osteoblastických línií) príp. priamo kmeňových buniek.
Doba trvania: 30.3.2012 – 30.3.2015
Kalcium fosfátové biomateriály využiteľné v lekárstve
Calcium phosphate based biomaterials utilized in medicine
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Doba trvania: 17.12.2009 – 16.12.2012
NCM – Kompozity s novými funkčnými a štruktúrnymi vlastnosťami prostredníctvom nanomateriálov
Composites with Novel Functional and Structural Properties by Nanoscale Materials (Nano Composite Materials-NCM)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia: Zamerať sa na výskum a vývoj nanokompozitných biomateriálov typu calcium fosfát-biopolymér s cieľom zlepšenia ich vlastností. Podstatou bude najmä orientácia na pochopenie vzťahov medzi mikroštruktúrou nanokompozitu, charakterom a štruktúrou fázového rozhrania polymér-anorganické plnivo, spôsobom resp. typom ich vzájomnej väzby a finálnymi vlastnosťami kompozitu. Okrem toho budú študované nové postupy prípravy nanokompozitných biocementov z pohľadu prebiehajúcich mechanizmov fyzikálno-chemických dejov a kinetiky procesov Uvedené ciele sú v súlade s hlavným zameraním COST Action.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.3.2012
IMPROVING – Posilnenie výskumných kapacít Ústavu materiálového výskumu v Košiciach
Improving the research capacity of the Institute of materials research in Košice
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.3.2009 – 28.2.2010
Inovatívne materiály na báze kalcium fosfátov pre medicínu
Innovative Calcium Phosphate based Materials for Medicine
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Doba trvania: 1.9.2006 – 30.9.2009
ELENA – Štúdium vzájomného vzťahu medzi mikroštruktúrou a vlastnosťami v progresívnych elektrokeramických materiáloch pripravených z nanopráškov
Structure-property Relationship Study in Advanced Nanostructured Electroceramic Materials
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír, DrSc.
Web stránka projektu: www.cost539.cms-bg.net
Doba trvania: 27.5.2005 – 22.6.2009

Národné

VEGA – Kalcium fosfátové biocementy s biologicky aktívnou kvapalnou zložkou
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Giretová Mária, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
CAMBIOMAT – Chorioalantoická membrána – in vivo model pre štúdium biokompatibility materiálov
Chorioallantoic membrane – in vivo model for study of biocompatibility of materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Vytváranie vezikúl na báze fosfolipidoiv sd cieľom riadeného uvoľňovania vitamínu K
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štulajterová Radoslava, PhD.
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2024
Komponat – Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami
Composite biomaterials with complex natural additives
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum modifikovaných a nových typov kompozitných biocementov s komplexnými prírodnými aditívami, ktoré budú samovoľne rýchlo tuhnúce ako aj injektovateľné podľa potreby použitia a budú charakteristické vysokou bioaktivitou a biokompatibilitou s kostným tkanivom. V princípe sa aplikuje príprava kompozitných biocementových systémov v spojení s komplexnými prírodnými aditívami bez špecifickej extrakcievybraných skupín zlúčenín z prírodných produktov, čím sa zachová jednoduchosť prípravy, lacná finálna formabiomateriálu ako aj „zelený princíp“ ich charakteru, zloženia a účinku. Kompozitné biocementy budú mať využitie v ortopédii (liečba kostných a osteochon-drálnych defektov a fraktúr) ako aj pri rekonštrukcii kostných poranení v tvárovej časti príp.výplňové cementy v zubnom lekárstve.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2024
Kompozitné systémy na báze bioelastomérov a bioaktívnych fáz
Composite systems based on bioelastomers and bioactive phases
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sopčák Tibor, PhD.
Anotácia: S neustálym nárastom populácie dochádza aj k nárastu počtu chirurgických zákrokov v rôznych oblastiach lekárstva, vrátane rekonštrukčnej chirurgie a regeneratívnej medicíny. Z uvedeného vyplýva potreba výskumu takých biomateriálov, ktoré svojou štruktúrou budú najviac imitovať vlastnosti pôvodného tkaniva. Predkladaný projekt bude zameraný na riešenie problematiky týkajúcej sa súčasne používaných kostných implantátov; nízkej mechanickej pevnosti za súbežného zachovania biologických vlastností. Prípravou kompozitných systémov na báze bioelastomérov a bioaktívnych fáz vo forme biokeramiky či cementov je predpoklad využitia benefitov obidvoch zložiek t.j. výbornej manipulovateľnosti, bioaktivity a možnosti vytvrdzovania cementov spolu s výbornými elastickými vlastnosťami, mechanickou výstužou a lepšou biodegradáciou prostredníctvom elastomérov. Veľký dôraz bude kladený na syntézu a charakterizáciu elastomérov – polyesterov glycerolu a karboxylových kyselín a ich efektívnu inkorporáciu do bioaktívnej matrice.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023
Kompozitné horčíkovo-vápenato fosforečné biocementy s prídavkom koloidného oxidu kremičitého
Composite magnesium-calcium phosphate biocements with addition of colloidal silicon dioxide
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štulajterová Radoslava, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a vývoj kompozitných horčíkovo-vápenato fosforečných biocementov obsahujúcich horčík a koloidné častice oxidu kremičitého s orientáciou na zvýšenie mechanickej pevnostiudržateľnej aj po namáčaní v telových tekutinách a pozitívne ovplyvnenie bioresorpcie s aktívnym účinkom na špecifické bunkové kultúry. Zároveň sa predpokladá, že prídavok koloidného SiO2 prispeje k rýchlejšejtransformácii kalcium fosfátového biocementu na deficitný hydroxyapatit a zlepšeniu charakteristických vlastností biocementu, ktoré sú dôležité najmä pri rekonštrukcii kostných tkanív.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Príprava a charakterizácia pórovitých EuTbGd-MOF tenkých filmov pre luminiscenčné senzory.
Preparation and characterization of porous EuTbGd-MOF thin films for luminescent sensors.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum štruktúry pórovitých metalo-organických sieti (Ln-MOFov) na báze lantanoidov(Ln = Eu, Tb, Gd) vo forme hybridných nanomateriálov, zložených z Ln3+ katiónov a organických ligandov.Nanokryštalické tenké filmy budú pripravené jednotlivo s európiom, térbiom a gadolíniom aj ako zmiešanýEuxTbyGdz-MOF systém solvotermálnou metódou z prekurzorov, nanesených na kremíkové substrátyspin-coating metódou. Určenie vplyvu koncentrácie acetátového činidla ako modulátora pri znižovaní veľkostičastíc 3D štruktúry pomôže objasniť mechanizmus fázových transformácii prebiehajúcich v jednotlivých filmoch vprocese ohrevu. Okrem toho je projekt orientovaný na charakterizáciu luminiscenčných vlastností systémov.Eu3+, Tb3+ a Gd3+ luminofóry emitujúce červené, zelené a modré svetlo budú začlenené do výslednej štruktúryschopnej generovať biele svetlo. Výsledky by mohli prispieť k rozšíreniu poznatkov o pórovitých filmoch zhľadiska ich možnej aplikácie ako senzorov v elektrotechnickom priemysle.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
VIFKDBB – Výskum inovatívnych foriem liečenia kostných defektov prepojením bioaktívnych biomateriálov s autológnymi rastovými faktormi
Research of innovative forms treatment of bone defects by joining bioactive biomaterials and autologous growth factors
Program: Vedecko-technické projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia: Súčasnosť predstavuje potreby pre skvalitnenie života človeka, jeho aktivít v pracovnom aspoločenskom uplatnení. Pokroky v oblasti základného výskumu napomáhajú svojimi progresívnymi vstupmi pre možnosti aplikácie materiálov v živých systémoch. Degeneratívne, deštruktívne ochorenia postihujúce tvrdé tkanivá, poškodzujú skelet živých systémov zvierat a človeka. V súčasnom období súbiologické, kompozitné a biodegradovateľné materiály v nedostatočnej kvalite. Vytvárajú ideálne podmienky k účelom rekonštrukcie a regenerácie kostných tkanív. V projekte tieto medzery plánujeme doplniť základným výskumom nových materiálov s vysokou hodnotou biologicky kompatibilných,biodegadovateľných , ktoré budú účinne kompatibilné budú dopĺňať liečebné medicínske postupy.Základným výskumom plánujeme vytvoriť materiálne substancie v rôznej štruktúry, rôzneho druh, zloženia na podporu regeneratívnych kostných procesov v živom organizme.Po vývoji biomateriálov v animálnom experimente získame odozvu živého organizmu, predklinickým sledovaním výskumu aplikačnými metódami a humánnym experimentom zavedením novej metodiky liečby poškodených tkanív cieľom plne prinavrátiť plne kvalitný a funkčný bioaktívny priestor poškodeného organizmu.Výsledky budú prvotinou v Slovenskej republike a EU a ich využitie bude možno využívať pre skvalitnenie života.
Doba trvania: 15.12.2018 – 14.12.2021
INJEHYB – Injektovateľné hybridné kompozitné biocementy
Injectable hybrid composite biocements
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na syntézu, prípravu a charakterizáciu modifikovaných a nových typov injektovateľnýchhybridných biocementov s vysokou bioaktivitou, štruktúrnou a chemickou biokompatibilitou s požadovanýmivlastnosťami pre lekárske aplikácie. Uvedené typy biomateriálov budú mať široké využitie v ortopédii (liečbakostných defektov a fraktúr, spevnenie endoprotéz atď.), pri rekonštrukcii kostných poranení v tvárovej časti aako bioaktívne adhezívne cementy v zubnom lekárstve.
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2021
Biomimeticky vytvrdzované hydrogél/kalcium fosfátové cementy
Biomimetically hardened hydrogel/calcium phosphate cements
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a vývoj hydrogél/kalcium fosfátových biocemetov s optimalizovaným obsahom vápnikových a fosforečnanových iónov koncentrovaných v hydrogéloch, ktoré v tomto usporiadaní umožniabiomimetickú precipitáciu kalcium fosfátov so špecifickou orientáciou nanočastíc, čo ovplyvní pevnosť rozhrania,mikroštruktúru a vlastnosti cementových kompozitov. Zámerom projektu bude výskum a vývoj nového spôsobu tvorby pórov väčších rozmerov pomocou makropórovitých resorbovateľných častíc pridávaných do cementovej pasty a analýza vzťahu charakteru častíc na konečné vlastnosti cementov. Výsledný systém bude mimikovať zloženie kostného tkaniva a napodobňovať osifikačné procesy tvorby kostného tkaniva prostredníctvom hydrogélovej zložky.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Vplyv lantanoidov na štruktúru a nanomechanické vlastnosti pyrochlórových polymorfných Ln(Nb, Ta)O4 tenkých filmov pripravených sol-gel procesom.
Effect of lanthanides on structure and nanomechanical properties of pyrochlore polymorphic Ln(Nb, Ta)O4 thin films prepared by sol-gel process.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum štruktúry transparentných nanokryštalických tenkých filmov na báze lantanoidovs nióbom a tantalom vo forme pyrochlórových ortoniobičnanov a ortotantaličnanov s feroelastickýmivlastnosťami. Polymorfné LaNbO4 a LaTaO4 tenké filmy budú pripravené jednotlivo aj s prídavkom ďalšíchlantanoidov sol-gel procesom z prekurzorov nanesených na kremíkové substráty spin-coating metódou. Určenievplyvu zložky neodýmu, samária, európia a gadolínia na štruktúru oboch systémov pomôže objasniťmechanizmus fázových transformácii prebiehajúcich v tenkých filmoch v procese ohrevu. Okrem toho je projektorientovaný na charakterizáciu mechanických vlastností film/substrátových systémov nanoindentáciou a vzťahovmedzi nimi. Elastický modul a tvrdosť jednotlivých LaNbO4 a LaTaO4 filmov budú určené z ich kompozitnýchhodnôt. Výsledky by mohli prispieť k rozšíreniu poznatkov o feroelastických filmoch z hľadiska ich možnejaplikácie ako tuhých elektrolytov v elektrotechnickom priemysle.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Fázové transformácie v sol-gel R1/3(Nb, Ta)O3 keramike a tenkých filmoch na báze prvkov vzácnych zemín
Phase transformation in sol-gel R1/3(Nb, Ta)O3 ceramics and thin films based on rare earth elements.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Anotácia: Hlavná časť projektu je zameraná na štúdium sol-gel procesov prebiehajúcich počas prípravy R1/3MO3 (R = La, Nd, Eu a M = Nb, Ta) prekurzorov perovskitovej keramiky a tenkých filmov a vplyv polymérneho M-komplexu na fázové zloženie, mikroštruktúru a mechanické vlastnosti. La1/3NbO3 a La1/3TaO3 tenké filmy budú pripravené metódou spin-coating na SiO2/Si substrátoch zo sólov, syntetizovaných polymérnym komplexným sol-gel procesom s rozdielnym rozpúšťadlom (metanol, etanol) a chelatačným činidlom (kyselina citrónová, vínna). Pri príprave prekurzorov na báze prvkov vzácnych zemín R (R = La, Nd a Eu) bude skúmaný vplyv teploty transformácie pyrochlórovej R3MO7 a RMO4 fázy na perovskitovú R1/3MO3 vo finálnej keramike a nanokryštalických filmoch. Okrem toho projekt bude orientovaný na štúdium vývoja morfológie a veľkosti nanočastíc a meranie mechanických vlastností keramických systémov nanoindentáciou.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Hybridné kompozitné systémy s bioskelnou zložkou
Hybrid composite systems with bioglass component
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a vývoj hybridných kompozitných systémov s bioskelnou zložkou prakticky aplikovateľných v rekonštrukčnej a regeneratívnej medicíne. Cieľom projektu je podrobnejšia analýzavzájomných vzťahov medzi interakciou rôznych typov polymérnej fázy, syntetizovanej počas prípravy kompozitov, s povrchom nanoskelných častíc a jej vplyv na mikroštruktúru, mechanické vlastnosti a biodegradáciou kompozitov. Dôležitou časťou projektu je štúdium nanohybridných kompozitov s homogénnoureaktívnou silikáto-organickou matricou vznikajúcou procesom sol-gel syntézy.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Kompozitné systémy biocement-biopolymér s povrchovo aktívnymi aditívami
Composite biocement-biopolymer systems with addition of surfactants
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je študovať vzťah medzi fyzikálno-chemickými a mechanickými vlastnosťami kompozitu aprídavkom povrchovo aktívnych látok v procese prípravy kompozitných systémov typu biocement-biopolymér (kalcium fosfátový cement-polyhydroxybutyrát). Podrobnejšie bude skúmaný vplyv povrchovo aktívnej látky namorfológiu častíc vznikajúcej apatitovej fázy, mikroštruktúru biokompozitu rozhrania medzi polymérnou a anorganickou zložkou kompozitu ako aj mechanizmy procesov prebiehajúcich počas tuhnutia biocementu.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Vývoj mikroštruktúry a fázová transformácia sol-gel prekurzorov bezolovnatých feroelektrických (K, Na)NbO3 tenkých filmov
Evolution of the microstructure and phase transformation of sol-gel precursors in lead-free ferroelectric (K, Na)NbO3 thin films
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Anotácia: Hlavná časť projektu je zameraná na štúdium procesov prebiehajúcich počas prípravy bezolovnatýchferoelektrických KNbO3 (KN), NaNbO3 (NN) a (K0.5Na0.5)NbO3 (KNN) tenkých filmov zo sólov a ich vplyv nafázové zloženie a mikroštruktúru. Enviromentálne prijateľné KNN tenké filmy budú pripravené metódouspin-coating na Al2O3 a SiO2/Si substráty zo sólov s rozdielnou koncentráciou, syntetizovaných sol-gelprocesom z octanov K a Na polymérnym Nb-komplexom. Pri príprave bude aplikovaná modifikovaná Pechinimetóda využívajúca Nb-etylénglykol-vínny komplex namiesto klasickej citrátovej. Okrem toho projekt budeorientovaný na štúdium procesov transformácie sólov na amorfné filmy po pyrolýze a finálne 1-3 vrstvové KNNnanokryštalické filmy s perovskitovou fázou ako aj vývoj mikroštruktúry.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií
Center of excellence of biomedical technologies
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia: Rekonštrukcia kostí je neoddelitelnou súcastou liecby rázštepov a kostných defektov. Táto technika je prirodzenejšoualternatívou konvencnej rekonštrukcnej a rehabilitacnej liecby. Cím dokonalejšie je odstránenie funkcných problémova stigmatizujúcej disharmónie u chorých s rázštepom pery, podnebia, deformácií kostí, tým vyššia je kvalita života amožnost uplatnenia sa v spolocnosti. Výsledkom cinnosti excelentného projektu je zníženie rizika kostnéhoštepovania s následným vsadením dentálneho implantátu Analýza výsledkov upresní druh štepu vhodného prerekonštrukciu a výhodný casový odstup pre použitie implantátov. Štatistická významnost projektu prispeje k riešeniuvýberu biomateriálu pre rekonštrukciu a casovanie implantácie, co sa odrazí v zavedení tohto postupu do bežnéhoklinického použitia. Socioekonomický aspekt môže byt použitý pri zmenách taktiky zdravotného poistenia.
Doba trvania: 15.11.2010 – 31.10.2013
Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív
Advanced implants seeded with stem cells for hard tissue regeneration and reconstruction
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia: Projekt umožní charakterizovať a zaviesť do lekárskej praxe nové typy biologicky aktívnych implantátov, pričom sa zlepší úroveň zdravotnej starostlivosti o pacientov s kostnými defektami, deformáciami resp. poškodeniami kostných tkanív. Predpokladá sa aj modifikácia využívaných chirurgických postupov z pohľadu aplikovateľnosti pripravených biomateriálov. Dosiahnuté výsledky zvýšia hodnotu vedeckých výstupov spolupracujúcich partnerských inštitúcií v oblasti biomateriálov na špičkovú svetovú úroveň, pripravia, štandardizujú a rozvinú sa metódy vzájomnej spolupráce odborníkov z odlišných vedných odborov so zapojením doktorandov, čím sa zabezpečí následné pokračovanie spoločnej výskumno-vývojovej činnosti v budúcnosti napr. formou nových vedeckých projektov základného aj aplikovaného výskumu. Predpokladá sa, že nové typy biomateriálov budú patentovo chránené.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.3.2012
Biocementy na báze kompozitov s aktívnym rozhraním kalcium fosfát- biopolymér
Biocements on composite basis with active calcium phosphate-biopolymer interface
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Anotácia: Bol analyzovaný vplyv prídavku chitosanu do kalcium fosfátového biocementu na proces tuhnutia, formovanie mikroštruktúry amechanické vlastnosti kompozitu. Bol študovaný efekt prídavku polyhydroxybutyrátových mikročastíc do biocementu namechanické a fyzikálno-chemické vlastnosti a zároveň modifikovaný postup prípravy z hľadiska finálnych mechanických vlastností, ktoré sa zvýšili o 50% oproti čistému biocementu. Bol syntetizovaný uhličitanový nanohydroxyapatit použitím novej metódy prípravy prostredníctvom tetrabutylamónium hydroxidu. Vyvinul sa trojzložkový kompozitný makropórovitýpolyhydroxybutyrát-chitosan-hydroxyapatitový systém s vyhovujúcou in-vitro bioaktivitou s vylúčením vysoko toxických halogénových rozpúšťadiel.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Sol-gel procesy syntézy feroelektrických nanoprekurzorov a ich vplyv na fázové zloženie a mikroštruktúru v tenkých vrstvách
Sol-gel processes of the synthesis of ferroelectric nanoprecursors and their influence on phase composition and microstructure in thin layers
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Anotácia: Hlavná cast projektu je zameraná na sol-gel procesy syntézy nanoprekurzorov PZT, PMN, PMnN, PFN aPZN feroelektrickej keramiky a tenkých vrstiev a ich vplyv na fázové zloženie vo finálnych materiáloch. Naprípravu feroelektrických tenkých vrstiev zo sol-gel roztokov na substrát metódou spin-coating, budú novýmsol-gel procesom z organických komponentov syntetizované hybridné kompozitné suspenzie, dispergovanímnanoprekurzorov v sóloch. Castou projektu je tiež štúdium procesov formovania výslednej perovskitovej fázy vtenkých vrstvách pocas tepelného spracovania a vývoja mikroštruktúry ako aj analýza ich vztahu k fyzikálnymvlastnostiam.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Biokompozity na báze hydroxiapatitu s orientovanou štruktúrou
Biokomposites on hydroxiapatite basis with oriented structure
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Medvecký Ľubomír, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007
Multikomponentné a dotované relaxátorové feroelektrické systémy na báze PZT a PMN s vysokou povrchovou aktivitou a chemickou homogenitou
Multicomponent and doped ferroelectric systems of relaxor type on PZT and PMN basis with high surface activity and chemical homogeneity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruncková Helena, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je studovať multikomponentné a dotované relaxátorové feroelektrické systémy na báze PZT a PMN, pričom ich chemická kompozícia bude vybraná tak, aby bola vzájomným kompenzačným mechanizmom maximálne potlačená tvorba parazitných sekundárnych fáz degenerujúcich výsledné dielektrické vlastnosti. Systémy budú pripravené sol-gel procesom a bude skúmaná možnosť ich syntézy mechanochemickou cestou, ktorými sa zabezpečí ich optimálna homogenita a povrchová aktivita.
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007