Projektová činnosť

Medzinárodné

Konštrukčné PM ocele obsahujúce legujúce prvky s vysokou afinitou ku kyslíku spekané v atmosférach s rôznym chemickým zložením
Structural PM steels containing alloying elements with high affinity for oxygen sintered in atmosphere with different chemical composition
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Výskum konštrukčných ocelí spekaných v atmosférach rôzneho chemického zloženia
The investigation of structural steels sintered in atmosphere with different chemical composition
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Doba trvania: 1.8.2013 – 31.12.2015
Štúdium správania sa uhlíkom povlakovaných legovaných práškov počas spekania a modelovanie procesu spekania
Investigation of Behaviour of carbon Coated Alloyed Powders during Sintering and Modelling of the Sintering Process
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Selecká Marcela, CSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
PROSURFMET – Modifikácie povrchových úptav PM nástrojových ocelí
Modifications of Surfacing PM Tool Steels
Program: EUREKA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia: Zlepšenie a optimalizácia úžitkových vlastností nástrojových P/M ocelí modifikáciou povrchových úprav funkčného povrchu (PVD-technológie, duplexné povlakovanie s plazmovo nitridovanou ako „podkladovou vrstvou“ pre PVD-metódy). Realizácia PVD-povlakovania tenkými vrstvami na nástrojoch z ocelí zhotovených práškovou metalurgiou. Určenie vhodných parametrov teplotných podmienok depozičných procesov z pohľadu chovania sa systému povlak/substrát pri konkrétnych podmienkach zaťažovania. Analýza štruktúry svetelnou, elektrónovou rastrovacou mikroskópiou (s EDX-spektrom) a príp. obrazovou analýzou (OA) so zameraním na povrchové charakteristiky (mikrotvrdosť, adhézia, tribológia, koncentračný profil prvkov, a.i.). Overenie nástrojov v priemyselných podmienkach a ich mikroštruktúrna analýza po použití.
Web stránka projektu: www.eureka.be
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
UPLETOOLS – Povrchová úprava ledeburitických PM nástrojových ocelí
Upgrading of ledeburitic type P/M tool steels
Program: EUREKA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia: Predmetom riešenia projektu je zlepšenie vlastností nástrojov vyrobených P/M technológiou ich povrchovou úpravou povlakovaním TiN a TiAlN–povlakmi a použitím povrchovej plazmovej nitridácie. Účelom týchto povrchových aplikácií je zvýšenie povrchovej tvrdosti a odolnosti materiálov proti opotrebeniu pri predĺžení životnosti vyrobených rezných nástrojov. Práce nadväzujú na tému riešenú v projekte EUREKA E!2060 SURTELEM, kde predmetným materiálom bola P/M rýchlorezná oceľ typu vanadis 30 (ca 8% Co). Získané poznatky budú aplikované na nekonvenčnej P/M AISI M2 + 5 % Co – patentované chemické zloženie ev.č. 281966 (patent platný od 13.6.2001).
Doba trvania: 1.1.2002 – 31.12.2004
SURTELEM – Metódy povrchových úprav pre progresívne ledeburitické ocele a tvrdé materiály
Surfacing Techniques for Advanced Ledeburitic Steel and Hard Materials
Program: EUREKA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia: Výskum je zameraný na vzťahy medzi technológiou výroby, na určenie fyzikálno-metalurgickej podstaty tvorby štruktúry kovových materiálov s predikovanými vlastnosťami pri ich výrobe technológiami práškovej metalurgie (P/M), konkrétne metódou rýchlej solidifikácie (RS) z materiálu Vanadis 30. Vhodným zhutnením RS-práškov získame materiál s vyššími úžitkovými vlastnosťami ako sú: dobrá oteruvzdornosť, dostatočná húževnatosť a výborné rezné vlastnosti.
Doba trvania: 1.1.1999 – 31.12.2001

Národné

Ino-Clad – Inovatívne prístupy pri obnove funkčných povrchov laserovým naváraním
Innovative approaches to the restoration of functional surfaces by laser weld overlaying
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Džupon Miroslav, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na obnovu funkčných povrchov laserovým naváraním. Budú využité inovatívne prístupy priobnove funkčných častí foriem pre vysokotlakové odlievanie zliatin hliníka. Pre tvorbu renovačných vrstiev budevyužitá technológia laserového navárania s cieľom výrazne znížiť negatívny dopad vneseného tepla na akosťpodnávarových vrstiev. Budú použité novokoncipované prídavné materiály na báze Co, Ni, Fe s prítomnosťoudispergovaných oteruvzdorných precipitátov. Prídavné materiály pre laserové naváranie budú použité vo formedrôtov z materiálu Uddeholm Dievar a Maraging. Pre lepšiu variabilitu chemickej kompozície budú realizované tiežnávary využitím práškových prídavných materiálov na báze Fe s prísadou B, Ti, Nb, Mo, V a W. Bude navrhnutýoptimálny spôsob tepelného spracovania návarov. Výskum bude ďalej zameraný na mikrotexturovanienízkoenergetickým laserovým žiarením povrchu tvarových dielov foriem využitím inovatívnych enegrolúčovýchmetód spracovania povrchu (LBT a EBT) s cieľom zabezpečiť plynulú distribúciu separačného činidla na povrchforiem. Experimentálne práce budú zamerané na úpravu mikrogeometrie povrchu nových a renovovanýchtvarových časti foriem tak, aby vo fáze „zábehu formy“ bola vytvorená kompaktná vrstva separačného činidla prezvýšenie technologickej životnosti foriem. Za týmto účelom budú využité technológie PVD a PE-CVD.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2024
Dizajn topografie povrchov nástrojov z WC-Co s aplikovanými PVD povlakmi
Design surface topography tools from the WC-Co applied PVD coating
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je riešiť parciálnu úlohu procesu optimalizácie obrábania komponentov z Ni-superzliatin používaných v leteckom priemysle, konkrétne v prúdových motoroch. Pri obrábaní Ni-superzliatin dochádza v aktívnej oblasti nástroja k vysokému tepelnému a mechanickému zaťaženiu, čím sa znižuje jeho životnosť a klesá efektivita výroby. Úlohou je návrh a experimentálne overenie nového dizajnu textúry povrchu aktívnych častí obrábacieho nástroja z WC-Co, technológiou laserovej predúpravy a deponácie PVD povlakov 4.generácie. Impulzným laserovým žiarením s riadenou hustotou enegie žiarenia a kontrolovaným plošným rozložením tepelne exponovaných oblastí bude modifikovaná povrchová topografia aktívnej časti nástroja. Vzniknutý povrch aktívnej časti nástroja bude obsahovať mikrokrátery v požadovaných pozíciách s hĺbkovým profilom. Výstupom bude inovovaná textúra povrchu nástroja s cieľom zefektívniť obrábateľnosť špeciálnychniklových superzliatin – Inconel 713, resp. 718.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
ZELASHYK – Zvyšovanie efektívnosti lisovania a spájania dielov hybridných karosérií
Increasing the efficiency of forming and joining parts of hybrid car bodies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Džupon Miroslav, PhD.
Anotácia: Súčasné obdobie je charakteristické neustálym tlakom na znižovanie emisií produkovaných automobilmi. Jednouz možných ciest znižovania množstva emisií produkovaných automobilmi je znižovanie hmotnosti karosérií.Cestou pre zníženie hmotnosti automobilu je koncept hybridnej karosérie, kde sa využívajú rôzne druhymateriálov na báze ľahkých zliatin, kompozitných materiálov a vysokopevných oceľových plechov. Riešeniaspojené s takýmito návrhmi hybridných konštrukcií karosérií musia byť adresované jednak do oblasti tvárnenia ajednak do oblasti následného spájania týchto dielcov multi-materiálovej koncepcie. Zámerom projektu jeoptimalizácia podmienok lisovania plechov z hliníkových zliatin a vysokopevných oceľových plechov s cieľomzvýšiť efektivitu procesu. Na základe výsledkov analýzy napäťovo-deformačných stavov na výliskoch budenavrhnutá zodpovedajúca technológia spájania. Predpokladaným výstupom bude porovnanie pevnosti aúnosnosti spojov plechov po rôznych veľkostiach deformácií a po pretvorení rôznymi napäťovo-deformačnýmistavmi. Budú stanovené efektívne a inovatívne metódy spájania hliníkových a vysokopevných oceľovýchplechov po rôznych veľkostiach deformácií a po pretvorení rôznymi napäťovo-deformačnými stavmi. Výsledkyzískané optimalizáciou procesov spájania materiálov zo železných a neželezných materiálov umožnia zvýšiťpevnosť týchto spojov.
Doba trvania: 1.7.2018 – 31.5.2022
FOROPTIMAT – Výskum vplyvu inovácií postupov výroby na životnosť nástrojov a komponentov lesných mechanizmov
Research on the impact of process innovation on lifespan of forestry machinery tools and components
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Džupon Miroslav, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum vplyvu inovácií technologických postupov výroby na životnosť pracovných nástrojov a komponentov lesných mechanizmov. Počas riešenia projektu bude vypracovaná komplexná analýza súčasného stavu používaných pracovných nástrojov a komponentov z hľadiska materiálového a technologického. Na nástrojoch a komponentoch bude urobená FEM analýza za účelom zistenia napäťovo-deformačného stavu, na vzorkách analýza stavu materiálu z hľadiska fyzikálnych vlastností, mikroštruktúry, mechanických vlastností a odolnosti proti abrazívnemu opotrebeniu. Na základe výsledkov budú navrhnuté a na vzorkách aplikované inovačné postupy technológie výroby a postupy povrchových úprav exponovaných funkčných plôch, ktoré majú zaručiť zvýšenie ich funkčnej životnosti. Na skúšobných vzorkách sa zároveň pre porovnanie zopakujú rovnaké experimentálne skúšky. Na základe dosiahnutých výsledkov bude uskutočnený výber najvhodnejších inovačných postupov, ktoré budú aplikované na nástroje a komponenty lesníckych mechanizačných prostriedkov a odskúšané v prevádzkových podmienkach lesného hospodárstva. Je predpoklad, že realizácia výsledkov aplikovaného výskumu zvýši životnosť nástrojov a komponentov lesných mechanizmov, čím sa znížia náklady na ich údržbu a nákup.
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Inotech – Využitie inovatívnych technológií obnovy funkčných plôch foriem na výrobu odliatkov pre automobilový priemysel
The utilization of innovative technology for repair functional surfaces of mold casting dies for castings in automotive industry
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Džupon Miroslav, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na zvýšenie technickej životnosti tvarových dielov foriem a jadier pre tlakové odlievanie zliatin hliníka určených pre automobilový priemysel. Zvýšenie životnosti foriem sa dosiahne využitím inovatívnych technológií obnovy ich tvarových funkčných plôch. Ako renovačné technológie budú využité technológie navárania funkčných plôch nástrojov v kombinácii s PVD a PE-CVD povlakmi z nových progresívnych nanomateriálov na báze TiAlN, CrAlN a TiB. Experimentálne bude overená efektívnosť lokálnej tepelnej expozície renovovaných a pôvodných povrchov foriem laserom ako metóda predúpravy pred PVD, resp. PE CVD povlakovaním. Aplikačný potenciál projektu spočíva v znížení nákladov na údržbu foriem, v šetrení materiálových zdrojov a vo zvýšení produktivity a spoľahlivosti procesu výroby hliníkových odliatkov.
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Výskum systémov duplexných nanokompozitných PVD povlakov s laserom modifikovaným podkladovým materiálom pre aplikácie tlakového liatia kovov.
Research of systems of duplex nanocomposite PVD coatings with laser – modified base material intended for pressure mould cast applications.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia: Cieľom riešenia projektu je inovatívny proces úpravy povrchu nástrojov a časti foriem pre liatie kovu pod tlakom. Proces pozostáva z ohrevu povrchu nástroja laserom, ktorý sa vykoná po finálnom tepelnom spracovaní a následným duplexným PVD povlakovaním. Úlohou ohrevu laserom je zjemnenie mikroštruktúry na povrchu nástroja do hĺbky, ktorá zodpovedá hĺbke plazmovej nitridácie pri aplikácii duplexného PVD povlakovania. Prínosom projektu bude odskúšať nanokompozitné PVD povlaky aplikované na vzorky z ocele určenej pre prácu za tepla s laserovou úpravou a testovanie ich mechanických, tribologických a chemických vlastností pri interakcii hliníkovej taveniny s materiálom formy. Vlastnosti takto upravených materiálov / strojných súčastí laserom v kombinácii s duplex PVD povlakmi budú predstavovať súhrn vlastností ako sú: vysoká odolnosť voči opotrebeniu a vynikajúca ochrana pred tepelnými šokmi, čo sú podstatné faktory ovplyvňujúce životnosť funkčných dielcov foriem pre tlakové liatie a samotnej tvarovej dutiny foriem.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Vplyv parametrov laserového zvárania na štruktúru a vlastnosti zvarových spojov moderných ocelí pre automobilový priemysel
Influence of laser welding parameters on microstructure and properties of welded joints of advanced steels for automotive industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kepič Ján, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na predikciu správania sa zvarového spoja pri rôznych rýchlostiach deformácie, ktoréaproximujú reálne crash testy pomocou vytvorenia nových a ekonomicky nenáročných skúšobných metóddostupných v laboratórnych podmienkach. Skúmané budú pevnostné a deformačné vlastností vysokopevnýchoceľových plechov, laserom zváraných prístrihov plechov z vysokopevných oceľových a kompozitnýchmateriálov namáhaných na tlak, ťah, ohyb a striedavý ohyb. Uvedené charakteristiky laserom zváranýchprístrihov budú porovnávané s charakteristikami progresívnych materiálov zo zliatin hliníka a kompozitnýchmateriálov. Príprave zvarové spoje budú predchádzať termodynamické výpočty, pomocou ktorých budepredikované fázové zloženie zvarového spoja v závislosti od podmienok zvárania. Za účelom dosiahnutiavytýčených cieľov bude použitý plánovaný experiment, experimentálne a numerické metódy simulácie založenéna metóde konečných prvkov.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
ZKVAVESE – Zvýšenie kvality výstrižkov a efektívnosti strihania elektroplechov
Increasing the quality of cut-outs and effectiveness of cutting electric sheets
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Džupon Miroslav, PhD.
Anotácia: Elektrické pohony (motory) tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých zariadení od motora pre domáce spotrebičecez elektromotory pre pohon strojov a strojných zariadení až po pohony elektromobilov. Väčšina týchto pohonovje tvorená rotorom a statorom, ktorých základom sú výstrižky z elektroplechov. Výstrižky sú skladané dorotorových a statorových zväzkov. Pri ich skladaní má veľký význam kvalita strižnej plochy, ktorá vplýva aj napotrebné dodatočné operácie. Značný vplyv má aj na kvalitatívne parametre elektromotorov (veľkosť strátohrevom motora). Navrhovaný projekt má ambíciu riešiť optimalizáciu kvality strihania súčasných anovovyvíjaných elektroplechov práve v súvislosti s predpokladaným rozvojom výroby elektromobilov. Základomexperimentálnej časti je overenie nových nástrojových materiálov (aj nepovlakovaných) pre výrobu činných častístrižných nástrojov za účelom zvýšenia kvality strižnej plochy a životnosti nástroja a tým aj zvýšenia efektívnostivýroby výstrižkov z elektroplechov.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2018
Výskum procesov degradácie moderných nanokompozitných multivrstiev v tavenine zlievárenských zliatin hliníka.
Investigation of degradation processes of advanced nanocomposite mutilayers in melt of aluminum foundry alloys.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia: Predmetom projektu je štúdium dielčích procesov prebiehajúcich pri interakcii hliníkovej taveniny s modernými PVD povlakmi aplikovanými na podkladový materiál, používaný na výrobu jadier do foriem a vyhadzovače. Budú analyzované lokálne tribologické a mechanické vlastnosti systémov tavenina – povlak -podklad v závislosti navariabilite procesu prípravy, zložení a aplikácii ako dôsledok pôsobenia okolia. Hlavným prínosom projektu bude vybrať a odskúšať moderné viacvrstvové a nanokompozitné povlaky aplikované na vzorky z ocele určenej pre prácu za tepla a testovanie ich odolnosti v tavenine hliníka. Prioritné vlastnosti ocele tejto skupiny s povrchovou úpravou optimálnymi typmi povlakov budú predstavovať kombináciu vlastností ako vysoká abrazívna odolnosť voči opotrebeniu a vynikajúca ochrana pred tepelnými šokmi, čo sú podstatné faktory ovplyvňujúce životnosťfunkčných dielcov foriem pre tlakové liatie a samotnej tvarovej dutiny foriem.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
AMETIST – Biologicky odbúrateľné kovové materiály pripravené práškovými technológiami
Biodegradable metallic materials prepared by powder technologies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Web stránka projektu: http://ametist.saske.sk
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Lokálne mechanické vlastnosti kostného cementu
Local mechanical properties of bone cement
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Anotácia: Hlavným zámerom projektu je skúmanie mechanických vlastností kostných cementov, ako aj štruktúrnej integritya vlastností rozhraní kostného cementu a vybraných protetických materiálov. Ťažiskom bude experimentálneurčovanie tvrdosti a modulu pružnosti kostného cementu metódami inštrumentovanej indentácie ananoindentácie na lokálnej mikro až nano-úrovni vo vzťahu k parametrom prípravy, zloženia (prítomnosťantibiotík) a vzniknutej mikroštruktúry (zrnitosti, pórovitosti) s cieľom pochopenia ich vplyvu na výslednésprávanie sa. Obdobne sa budú skúmať rozhrania cementu a materiálu protézy, budú sa sledovať ichmechanické ako aj tribologické vlastnosti a dôsledky zistených hodnôt na mechanickú stabilitu toho-ktorého typuspojenia.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Príprava a charakterizácia nanoštruktúrovaných funkčných vrstiev
Preparation and characterization of nanostructured functional layers
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
APONAZEP – Aplikácia progresívnych povlakov nástrojov pre zvýšenie efektívnosti a produktivity lisovania plechov z moderne koncipovaných materiálov
Application of progressive tool coatings for increasing the effectiveness and productivity of forming sheets made of modern materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Džupon Miroslav, PhD.
Anotácia: Projekt rieši problematiku optimalizácie lisovania a zvyšovania životnosti lisovacích nástrojov aplikáciou tenkých vrstiev na ich kontaktné povrchy a skúma vzájomné interakcie tribologickej dvojice povrch nástroja-povrch skúmaného plechu. V rámci riešenia projektu budú skúmané povrchovo upravené oceľové plechy (pozinkované, pocínované) ako aj plechy zo zliatin hliníka používané v automobilovom a spotrebnom priemysle. Tribologický systém povrch plechu-povlak nástroja bude skúmaný z hľadiska ich topológie, abrazívneho a adhézneho opotrebenia a deformácie a mechanizmov porušovania povlakov nástroja a spracovaného plechu. Výskum aktívnych časti nástrojov bude zameraný na systém povlak-materiál nástroja vo východzom stave,po aplikácií konvenčných povlakov typu Ti-Al-N a po aplikácií nových kompozitných vrstiev TiN, TiCN a TiAlN po mechanickom zaťažení a po simulácii prevádzkových podmienok. Degradácia systému povlak-podkladový materiál bude diagnostikovaná modernými experimentálnymi technikami pri známej kvalitatívnej distribúcii napätí v analyzovanej oblasti. Budú identifikované pevnostné a štruktúrne parametre systému povlak-materiál nástroja, ktoré sú experimentálne merateľné a majú dominantný vplyv na kvalitu spracovaných plechov a životnosť nástrojov. Výsledky laboratórnych skúšok budú korelované s výsledkami zaťaženia povlakov lisovacích nástrojov v poloprevádzkových podmienkach
Doba trvania: 1.7.2012 – 30.6.2015
Kovové biomateriály pripravené práškovými technológiami
Metallic biomaterials prepared by powder-processing techniques
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam, CSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Výskum vlastností kompozitných povlakov aplikovaných modernými PVD technológiami na nástrojoch práškovej metalurgie
Research of the properties of composite coatings applied by advanced PVD technologies onto powder metallurgy tools
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia: Výskum vlastností multivrstvových kompozitných povlakov aplikovaných modernými PVD technológiami na nástrojoch vyrobených práškovou metalurgiou (PM). Na vybraný PM materiál budú modernými technológiami PVD povlakovania (metóda ARC a LARC)nanášané povlaky na báze (Ti,Al)N dopované Cr, Si,resp.substituované za Ti. Na systéme povlak a podkladový materiál bude realizovaný výskum degradácie povrchu povlakov v podmienkach mechanického opotrebenia. Na štúdium mechanizmov porušovania budú použité analytické metódy – svetelná, elektrónová a transmisná mikroskópia, analýza Atomic Force Microscopy na štúdium morfológie povrchu a drsnosti, vyhodnocovanie adhézno-kohéznych vlastností, indentačné atribologické testy, mechanické skúšky pevnosti v ohybe, v tlaku a technologické testy životnosti. Interpretácia vzájomných fyzikálnych a tribologických vzťahov v rámci analyzovaných systémov a podmienok ich testovania na konkrétnych materiáloch prispeje k poznatkom o využití nových druhov povlakov v pracovnom procese.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Štúdium charakteristík PVD povlakov na nástrojových oceliach pripravených práškovou metalurgiou a ich
Study of Characteristics of PVD Coatings on the Tool Steels prepared by Powder Metallurgy and their Behaviour
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia: Štúdium vplyvu druhu nepovlakovaných a povlakovaných platniciek (typ VANADIS30 a S390), pripraveného práškovou metalurgiou (PM), na životnost pri obrábaní vybraných spekaných materiálov na báze železa.Jedno- a viacvrstvové povlaky na báze TiN budú nanesené metódou PVD. Komplexná analýza systému povlak/substrát, štruktúrna stavba deponovaných typov povlakov a stanovenie mechanických a technologickýchvlastností povlakovaného systému. Detailná analýza porušenia nástrojov a PM obrobkov predovšetkým v oblasti ich kontaktu. Objasnenie vzájomných fyzikálnych a tribologických vztahov medzi materiálom spekaného obrobku a reznými nástrojmi. Výsledky prispejú k poznatkom o obrobitelnosti spekaných materiálov povlakovanými PM reznými nástrojmi.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Tribologické aspekty porušovania spekaných materiálov s dôrazom na kontaktnú únavu a opotrebenie.
Tribologic aspects of sintered materials failures as a result of rolling contact fatigue and wear
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia: Predmetom projektu je štúdium chovania sa klasických spekaných materiálov na báze železa s hustotou cca 7g.cm-3 v podmienkach kontaktnej únavy a opotrebenia. Spekané materiály so svojou špecificfickou štruktúrou (prítomnosť pórov) majú inú odozvu na chovanie sa pri uvedených spôsoboch namáhania. Vzhladom na túto skutočnosť, ako aj na prudký rozmach výroby súciastok zo spekaných materiálov a ich masové uplatnenie najmä v automomobilovom priemysle, ukazuje sa nutnosť základného výskumu a systematické sledovanieatribútov vplývajúcich na životnost takto namáhaných materiálov. Výsledky základného výskumu rozšíria oblasť poznania v tomto smere, budú slúžit na stanovenie prioritných smerov dalšieho základného ako i aplikovaného výskumu.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
DMKO – Dizajn moderne koncipovaných ocelí na základe charakteristík lisovateľnosti
Design of advanced conceived steels based on pressability characteristics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Džupon Miroslav, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je odvodenie predikčných vzťahov medzi charakteristikami lisovateľnosti (medzným stupňom ťahania IE, DMD) a parametrami mikroštruktúry, vytvorenie modelu máp aplikácií moderných druhov plechov z nízkouhlíkových nízkolegovaných ocelí a rozšírenie poznatkov o deformačných mechanizmoch jednotlivých fáz pozinkovaných oceľových plechov s čistými zinkovými povlakmi a povlakmi Fe-Zn. Budú definované medzné podmienky deformácie trenia, oteru, prípadne deštrukcie povlaku vo vzťahu k charakteristikám technologickej spracovateľnosti lisovaním progresívnych ocelí. Projekt sa zaoberá optimalizáciou mikroštruktúr multifázových ocelí a prehĺbením poznatkov o zinkových povlakoch moderne koncipovaných oceľových plechov vzhľadom k charakteristikám technologickej lisovateľnosti.
Doba trvania: 1.2.2007 – 30.6.2010
Štúdium povlakovaných povrchových vrstiev nástrojových ocelí pripravených práškovou metalurgiou
Study of coated surface layers of tool steels prepared by powder metallurgy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia: Štúdium povrchových vrstiev nástrojových ocelí P/M ocelí aplikáciou povlakov technológiami PVD, duplexného povlakovania (plazmovo nitridovaná vrstva vo fukcii „podpornej vrstvy“ pre PVD-metódy) s cieľom zlepšenia úžitkových vlastností nástrojových P/M ocelí. Realizácia povrchových úprav na nástrojoch z P/M ocelí – obrábacie (HSS-S590-Vanadis30), strihacie a tvárniace (Vanadis 4 a 6, K190). Určenie vhodných parametrov teplotných podmienok depozičných procesov z pohľadu chovania sa systému povlak/substrát pri konkrétnych podmienkach zaťažovania. Analýza mikroštruktúry optickou, elektrónovou a rastrovacou mikroskópiou v úzkej väzbe s využitím obrazovej analýzy (OA) zameraná na povrchové charakteristiky (mikrotvrdosť, adhézia, odolnosť proti voči opotrebeniu).
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007
Povrchová úprava práškovej rýchloreznej ocele
Surface treatment of high speed steel prepared by powder metallurgy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia: Predmetom navrhovaného projektu je podanie komplexnej analýzy o materiáloch vyvinutých v predchádzajúcich projektoch, kompaktizovaných technológiou HIP, s optimalizovanou štruktúrou, tepelným spracovaním a výbornými mechanickými vlastnosťami, včítane hodnotenia mikroštruktúry v závislosti od výroby cez medzistavy zušľachťovania až ku hotovému reznému nástroju – reznej doštičke. Na vyseparovaných materiáloch – prášková rýchlorezná oceľ dolegovaná Co a Nb, príp. typ vanadis 30, uskutočníme povrchovú úpravu – plazmovú nitridáciu za účelom dosiahnutia vyššej tvrdosti, húževnatosti a odolnosti proti opotrebeniu. Na predmetných materiáloch sa pri rôznych teplotných a časových variantách stanoví vhodná hrúbka nitridovanej vrstvy, ktorá bude dokumentovaná mikroštrukturálnou analýzou. Získané materiály podrobíme skúškam opotrebenia, tvrdosti, pevnosti, húževnatosti a skúškam trvanlivosti rezných hrán.
Doba trvania: 1.1.2002 – 31.12.2004
Zákonitosti vzťahov medzi mikroštruktúrou a vlastnosťami nekonvenčných rýchlorezných ocelí vyrobených cestou práškovej metalurgie
Regularities of relationship between microstructure and properties of unconventional high speed steels produced via powder metallurgy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar, CSc.
Anotácia: Cieľom vedeckého projektu je štúdium závislost medzi technologickými podmienkami, mikroštruktúrou a vlastnosťami novovyvinutých nekonvenčných rýchlorezných ocelí vyrobených práškovou metalurgiou. Východiskový prášok je pripravený adíciou mikrokryšt. prášku technológiou rýchlej solidifikácie dusíkom do dusíka a kompaktizovaný. Bude hodnotná závislosť medzi chemickým zložením, mikroštruktúrou a reznými vlastnosťami.
Doba trvania: 1.1.1999 – 31.12.2001