Projects

International

DuplexCER – Vysoko odolná duplexná keramika pre efektívne obrábanie niklových superzliatin
High performance duplex ceramics for efficient maschining of nickel superalloysd
Program: ERANET
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.6.2022 – 31.5.2025
DURACER – Odolné keramické kompozity so supertvrdými časticami pre obrábacie nástroje so zvýšenou odolnosťou voči opotrebeniu
Durable ceramics composites with superhard particles for wear-resistant cutting tools
Program: ERANET
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.7.2018 – 30.6.2021

National

NEOCAR – Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou
Novel enhanced oxidation-resistant ultra-high temperature carbides
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra, PhD.
Duration: 1.7.2023 – 30.6.2027
Com-Cer – Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie
Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra, PhD.
Duration: 1.7.2022 – 30.6.2026
Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania
Development of ceramic nanofibers based on metals obtained from the waste recycling and prepared by needle less electrospinning.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Múdra Erika, PhD.
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2025
ADHEC – Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie
New high-entropy ceramic materials for advanced applications
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.8.2020 – 30.6.2024
Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov
Nanomechanical testing and deformability of high-entropy ultra-high temperature ceramics
Program: VEGA
Project leader: MSc. Csanádi Tamás , PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
HEMBO – Štruktúra a vlastnosti reaktívne spekaných vysoko entropických kovových diboridov
Structure and poroiperties of reactively sintered high-entropy metal diborides
Program: SRDA
Project leader: Ing. Sedlák Richard, PhD.
Duration: 1.2.2022 – 31.12.2023
Vývoj vysokoteplotných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania
Development of high-temperature composite materials based on borides and carbides with the addition of graphene platelets prepared by progressive sintering methods
Program: VEGA
Project leader: Ing. Sedlák Richard, PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
FotDekont – Progresívne fotokatalytické materiály pre biologickú a chemickú dekontamináciu
Program: Other projects
Project leader: Mgr. Shepa Ivan, PhD.
Duration: 7.2.2023 – 30.11.2023
CEDITEKII – Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Advancement and support of R&D for "Centre for diagnostics and quality testing of materials" in the domains of the RIS3 SK specialization
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.1.2019 – 30.6.2023
BMREBCO – Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie
Developmnt of REBCO superconductors for biomedical applicatios
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2022
PyrMat – Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neeoxidovej keramiky
Development of refractory pyrochlore phases for high temperature applications of non-oxide ceramics
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Duration: 1.7.2018 – 30.6.2022
VaTRsEDVFsOAM – Vývoj a testovanie respirátorov s efektívnou degradáciou vírusov filtrami s obsahom antivirotických materiálov
Development and Testing of Respirators with Efficient Degradation of Viruses by Filters Containing Antiviral Materials
Program: SRDA
Project leader: Ing. Ballóková Beáta, PhD.
Annotation: In response to the situation resulting from the spread of the SARS-CoV-2 virus, the research and development performed at workplaces of the Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Kosice has been partially transformed into research and development of special respirators and filtration materials. The submitted project is focussed on the development and construction of respirators with separable filters without exhalation valves which provide efficient protection against SARS-CoV-2 virus. The aim of the project is the investigation, development and production of respirators with separable filters and the testing of novel filtration materials. Designing and production of the respirator will be carried out while applying biomimetic and ergonomic principles and modern additive manufacturing technologies, and the production of multicomponent filters will be carried out while applying a combination of powder metallurgy technology and electrospinning which will facilitate combining metal filters and polymer nanofibres. Also, ceramic components produced by 3D printing will be used as a protective packaging of the used nanofibres and nanoparticles. In order to achieve the project objectives, it will be necessary to carry out the fundamental investigation of filtration efficiencies of the suggested materials with virucidal effects based on copper and ions of silver of zinc. The purpose of the project is to develop and construct testing systems intended for identification of resistance coefficients of newly developed filtration materials, filter permeability using a suitable aerosol, as well as mask penetration through the facepiece contact line. Optimisation of the shape of the respirator facepiece will be based on the analysis of biological parameters of at least 20 human facial scans; this will facilitate elimination of potential infection by particles escaping through the space around the mask.
Duration: 16.9.2020 – 31.12.2021
Vývoj nano/mikrovlákien na báze oxidov kovov metódou elektrostatického zvlákňovania pre špeciálne technické aplikácie
Development of nano/microfibers based on metal oxides by needle-less electrospinning for special technical applications
Program: VEGA
Project leader: Ing. Múdra Erika, PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020